Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Шляхи удосконалення сучасного уроку

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Шляхи удосконалення сучасного уроку&quo ;Виконала студентка ІІ курсу групи Перевірив викладач: 2009 ЗмістВступ Розділ І. Теоретичні основи організації сучасного уроку 1.1 Стан проблеми в науковій літературі 1.2 Умови організації сучасного уроку Висновок до І розділу Розділ ІІ. Методика проведення сучасного уроку 2.1 Стан організації проведення уроку в практиці роботи сучасної школи 2.2 Методика організації уроку Висновок до ІІ розділу Висновки Список використаних джерел ВступВ наш час йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження в світовий освітній простір. Загальні тенденції розвитку освіти - це не тільки значне розширення сфери знань і умінь школярів, і підвищення їх культури, максимальний розвиток здібностей, творчого потенціалу і індивідуальності, формування у них гуманістичної системи цінностей, а також збереження і зміцнення здоров'я школярів. Як же краще зорієнтуватися в новітніх досягненнях педагогічної думки, здійснити їх критичний аналіз, виявити свої сильні і слабі сторони, розібратися в системному підході до навчання? Ці проблеми хвилюють і досвідчених викладачів, молодих вчителів і студентів - майбутніх фахівців, що прийшли в школу з бажанням використовувати новітні навчальні технології і форми навчання. Підготовка школярів до життя, праці і творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання і організаційна методика уроку повинна бути побудована так, щоб широко залучати учнів в самостійну творчу діяльність по засвоєнню нових знань і успішному застосуванню їх на практиці. Класно-урочна система передбачає різні форми організації учбово-виховного процесу: домашня учбова робота (самопідготовка), екскурсії, практичні заняття і виробнича практика, семінарські заняття, позакласна учбова робота, факультативні заняття, консультації, заліки, іспити. Але основною формою організації навчання в школі є урок. Педагогічна наука і шкільна практика направляють свої зусилля на пошуки шляхів вдосконалення уроку. Розділ І. Теоретичні основи організації сучасного уроку 1.1 Стан проблеми в науковій літературіВ даний час перед сучасною педагогічною наукою стоїть проблема, як підвищити інтерес школярів до уроків хімії і біології. Одна з причин втрати інтересу - це непридатність ряду традиційно вживаних прийомів навчання для нинішнього контингенту учнів: адже у нашої молоді сьогодні сильно розвинуто відчуття самосвідомості і власної гідності, вона багато про що має свої уявлення, - тому заняття, що базуються на авторитарному натиску, наказі, безапеляційних вказівках і бездоказових твердженнях викликають лише роздратування і нудьгу - вони неприйнятні. Це спонукало викладачів шукати нові методи і засоби навчання, сприяючі розвитку інтересу до предмету, утілюючи в собі ідеї високої взаємної вимогливості і пошани, що спираються на самостійність учнів, що виросли, і, нарешті, значно розширили і збагатили методичний арсенал вчителів, оскільки відомо, що постійність - ворог інтересу. Г.С. Калінова, Л.Н. Мягкова, В.З. Резникова, вважають за необхідне спеціально організоване навчання школярів роботі з літературними джерелами, посилення уваги до перевірки формування даного уміння.

Вони підкреслюють доцільність використання перевірки знань учнів не тільки для визначення рівня оволодіння основними поняттями, законами, теоріями і науковими фактами, але і для виявлення сформованості різних видів учбової діяльності: інтелектуальних, практичних, загальнонаукових. Аналіз літератури показує, як виправдано і ефективно на самому початковому етапі викладання біології використовування нестандартних уроків, які пожвавлять учбово-виховний процес, підвищать інтерес до предмету. Адже дуже важливо на початку викладання нового предмету, а особливо такого важкого і такого насиченого складним науковим змістом, - біології зацікавити предметом, навчити відвідувати цей урок із спрагою отримати нові знання, вести постійний творчий пошук, відкривати в собі приховані таланти і просто &quo ;любити&quo ; предмет. Вчителі ж можуть використовувати такі уроки при підготовці відкритих уроків, позакласних заходів, вони підштовхують до пошуку нових оригінальних форм і методів навчання, втіленню вчителями своїх дидактичних ідей цієї фантастичної країни наукових знань. Такі нові форми роботи дозволяють реалізувати всі ведучі функції навчання: виховну, освітню і розвиваючу на основі ідеї педагогіки співпраці, коли вчитель не просто з предметом йде до дітей, а з дітьми до предмету. Типології уроків присвячено багато наукових робіт. І тим не менше на сьогоднішній день ця проблема залишається спірною в сучасній дидактиці. Існує кілька підходів до класифікації уроків, кожний з яких відрізняється певною ознакою. Уроки класифікують виходячи із: дидактичної мети; мети організації занять; змісту і способів проведення уроку; основних етапів навчального процесу; дидактичних задач, що вирішуються на уроці; методів навчання; способів організації навчальної діяльності учнів. Для вчителя вкрай важливо, розуміючи об'єктивну багатоплановість процесів на уроці, не задовольнятися їх стихійним ходом, а постійно шукати і знаходити оптимальні варіанти взаємодії елементів уроку один з одним. Структурна побудова уроку залежить від конкретних учбово-виховних задач, характеру передбачуваної на уроці діяльності і навчальної взаємодії вчителя з дітьми. Це особливо яскраво виявляється в досвіді відомих вчителів - Лисенкової С.Н., Ільіна Е.Н., Волкова І.П., Шаталова В.Ф. 1.2 Умови організації сучасного урокуОсновні шляхи вдосконалення сучасного уроку наступні: 1. Посилення цілеспрямованості діяльності вчителя і учнів на уроці. Одна з важливих задач вчителя - мобілізувати учнів на виконання поставлених задач, досягнення мети безпосередньо на уроці. Для цього необхідно спланувати кожний урок, щоб в ньому були передбачені найкоротші шляхи до поставленої мети, і в першу чергу намічені структура методика і засоби навчання в строгій відповідності з поставленою метою. 2. Здійснення організаційної чіткості кожного уроку від першої до останньої хвилини. Наперед на перерві готуються необхідні для уроку наочні приладдя, технічні засоби, учнівське обладнання, довідкова і додаткова література, розкладається все необхідне на кожне робоче місце. Також для цього можливо поставити перед учнями цікаве завдання, що включає їх в роботу з першої хвилини уроку.

Замість домашніх завдань застосовуються різні способи фронтальної прискореної перевірки - тестові письмові роботи, програмування, перфокарти і ін. . 3. Підвищення пізнавальної самостійності і творчої активності учнів. Найцікавіший напрям пов'язаний з питаннями застосування на уроці методів і прийомів проблемного навчання і створення проблемних ситуацій як засобів підвищення пізнавальної активності учнів, - це сприяє підвищенню якості знань і виробленню необхідних навичок і умінь. Також передбачається самостійна робота учнів з учбовою і науковою літературою, словниками, довідниками і енциклопедіями, таблицями, діаграмами, графіками, картами. 4. Оптимізація учбово-виховного процесу. Цілеспрямований вибір якнайкращого варіанту побудови процесу, який забезпечує за певний час максимальну ефективність рішення задач освіти в даних конкретних умовах школи, певного класу. Необхідно вибирати оптимальні варіанти поєднання різних методів, прийомів засобів навчання, які ведуть найкоротшим шляхом до досягнення мети уроку. 5. Інтенсифікація учбово-виховного процесу на уроці. Чим більше учбово-пізнавальних дій і операцій виконано учнями за урок, тим вище інтенсивність учбової праці. Ступінь інтенсивності учбової праці залежить від продуктивності використання кожної хвилини уроку, майстерності вчителя, підготовки учнів, організованості класного колективу, наявності необхідного устаткування і раціонального його розміщення, правильного чергування праці і відпочинку і т.п. В умовах інтенсифікації навчання учні засвоюють знання в основному на уроках, і відпадає необхідність заучування удома матеріалу. Замість заучування учні дістають можливість краще його осмислити і закріпити, виконати творчі завдання, що викликають у них інтерес, відчуття інтелектуального задоволення від вдало виконаної роботи. 6. Здійснення міжнаочних і внутрішньонаочних зв'язків. При переході до нового матеріалу, ставляться задачі і питання для відтворення і подальшої корекції, опорної для засвоєння нового матеріалу знань і практичних навиків і умінь. Ці знання отримані учнями в процесі навчання або на основі особистих спостережень, при вивченні даного предмету або споріднених дисциплін. Це можуть бути уявлення, поняття, закони, формули, числові дані, що створюють опору, фундамент для повноцінного сприйняття і розуміння нових знань. Але відтворення опорних знань повинно супроводжуватися їх вдосконаленням: доповненням неповних, поглибленням поверхневих, розширенням вузьких, виправленням помилкових знань. Внутрішньонаочні в міжнаочні зв'язки також здійснюються з метою досягнення узагальнення і систематизації широкого круга знань. Міжнаочні зв'язки сприяють засвоєнню системи знань про об'єкти, які окремими елементами вивчаються по різних учбових дисциплінах. 7. Вдосконалення типології і структури уроку. Урок є складним педагогічним об'єктом. Як і всякі складні об'єкти уроки можуть бути розділений на типи по різних ознаках. Зразкова типологія уроків в сучасній школі: урок засвоєння нових знань; урок засвоєння навиків і умінь; урок комплексного застосування знань; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки, оцінки і корекції знань, навиків і умінь.

Допоможе нам у цьому згадуваний посол короля Людовика IX — Вільгельм де Рубрук. Послухаймо посла Людовика IX: «Отже, ми знайшли Сартаха біля Етилії (Волги. — В. Б.), за три дні шляху від неї…» [8, с. 89]. Прошу спинитися, взяти географічну карту та уважно проаналізувати всі свідчення великого мандрівника. При цьому слід врахувати: Вільгельм де Рубрук виїхав із Криму, перетнув Дон нижче Воронежа і зустрів ставку хана Сартака (Сартаха) за рікою Дон «за три дні шляху» від Волги (орієнтовно 300 кілометрів). Землі «Руссії» лишилися за Доном, а ставка сина Батия — Сартака влітку 125 3 року (липень місяць, за Рубруком) розташувалася на схід від сучасного міста Воронежа. За свідченням Рубрука, на північ від ставки Сартака проживав народ Моксель, жив у лісах, був покорений під час походу Батия, і їхній «государ» із військовою дружиною брав участь у поході татаро-монгольських військ у Європу, де загинув. Перш ніж проаналізувати це свідчення, прошу мати на увазі безперечний факт історичного минулого того часу. Перед походом хана Батия в Європу, що почався 1240 року взяттям Києва, Батий здійснив лише один загальний військовий похід на північ у 1236–1238 роках, коли підкорив Волзьку Булгарію і ростовсько-суздальські князівства, які на той час мали «державність». Інших «держав» російська офіційна історія в ті часи на території від Смоленська й Новгорода до Волги та від сьогоднішнього Воронежа і Пензи до Костроми та Ярославля не знає, ніколи нам про них не повідомляла

1. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

2. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

3. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

4. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

5. Сучасний урок

6. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології
7. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
8. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

10. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

11. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

12. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

13. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

14. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

15. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

16. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

17. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории

18. Конспект урока по биологии - ДНК

19. Конспект урока по биологии - биосинтез белков

20. Конспекты уроков по биологии в школе

21. Конспект урока по биологии-гликолиз

22. Показательный конспект урока по физике
23. План-конспект урока-семинара по русскому языку в 11 классе на тему: "Лингвистический анализ текста"
24. Конспект урока алгебры в 7 "А" классе сш № 19 г. Астрахани

25. План-конспект урока гимнастики для учащихся 4 класса

26. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

27. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

28. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

29. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

30. Гибель Титаника. Уроки трагедии

31. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

32. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

34. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

35. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

36. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

37. Урок в современной школе

38. Планы уроков английского языка
39. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка
40. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

41. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

42. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

43. Активные формы работ на уроках математики

44. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

45. Аудирование на уроках немецкого языка

46. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

47. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

48. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

49. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

50. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

51. Использование видео на уроках английского языка

52. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

53. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

54. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики
55. Фашизм. История и уроки
56. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

57. Некоторые философские уроки З. Фрейда

58. К урокам иракского кризиса 2003 года

59. Уроки родиноведения в школе и техническом вузе

60. Уроки смутного времени

61. Уроки Александра Михайловича Евлахова

62. «Устные уроки» по медицине в Римской империи

63. Система Станиславского: уроки мастерства

64. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

65. Пелевин и Достоевский на уроке литературы.

66. М.А. Булгаков – уроки судьбы

67. Русская классика и современность на уроке литературы

68. Уроки истории (о творчестве В.Чивилихина)

69. Формирование интереса к урокам математики

70. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
71. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки
72. Развитие музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

73. Уроки антидарвинизма по Данилевскому

74. Педагогические технологии и уроки литературы

75. Естествознание - уроки, где ставятся проблемы

76. Нетрадиционный урок как средство повышения познавательной деятельности учащихся

77. Православное образование в России: традиция и развитие, уроки и перспективы

78. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках физики в общеобразовательной школе

79. Гуманизация отношений учителя и учеников на уроках чтения

80. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

81. Интегрированные уроки ИЗО

82. Комплексный проект урока

83. Моделирование экологических проблем и способов их решений на уроках химии

84. Обобщающий урок по природоведению

85. Открытый урок по биологии

86. План урока алгебры. Тема: Значения тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений.
87. План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе
88. Познавательные задачи, познавательные задания как средства активизации познавательных процессов в деятельности учащихся на уроках истории

89. Психологический анализ урока английского языка

90. Психолого-педагогическое обоснование урока

91. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

92. Самостоятельная работа учащихся на уроке

93. Урок как основная форма обучения в школе

94. Формирование познавательного интереса у первоклассников с задержкой психического развития на фоне церебрального паралича на уроках обучения грамоте

95. Комплексный проект урока

96. Урок с АСО

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Психолого-педагогическое обоснование урока

98. Как мы прогуливаем уроки, которые дают нам дети

99. Личностно-ориентированный подход на уроках математики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.