Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Львівський державний університет фізичної культури БІЛЯНСЬКИЙ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ УДК 796: 615.825 616.831-005.4”465” «Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після мозкового ішемічного інсульту» 24.00.03 – фізична реабілітація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичної реабілітації . Львів – 2007 Загальна характеристика роботи Актуальність. Мозковий інсульт – є одним з найнебезпечніших судинних захворювань головного мозку, який щорічно вражає близько 6 млн. осіб в усьому світі, з них: 700-750 тис. – в США, понад 450 тис. – в Росії та більше 175 тис. – в Україні (Поліщук Н.Є., 2003; Гуляєв Д.В., 2003). Особливо актуальною ця проблема є в Україні, де розповсюдженість цереброваскулярних захворювань і смертність від них є одними з найвищих в Європі. Зростає кількість інсультів серед осіб працездатного віку. Протягом 2003 року у Львівській області діагностовано 2631 інсульт (0,9 випадка на 1000 населення). У структурі мозкового інсульту ішемічні порушення мозкового кровообігу становлять 80% (Пошивак Т.П., 2002; Тютько Л.А., 2002; Шевага В.М., 2004). Переважна більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, стають неповносправними, а 20–25% з них до кінця життя потребують сторонньої допомоги в повсякденному житті. До праці повертається не більше ніж 10-12% (Виленский Б.С., 1996; Белова А.Н., 2000). За даними 2-го неврологічного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, протягом 2003 року з гострими розладами мозкового кровообігу у відділенні лікувалися 1278 хворих, що складає 85,4%, від загальної кількості хворих із судинною патологією. Загальна кількість хворих, охоплених фізичною реабілітацією складала 895 осіб. Серед них 307 хворих із наслідками перенесеного інсульту, що складає 34,3% від загальної кількості хворих. Більшість із них можуть покращити втрачені функції ураженої сторони та організму в цілому після перенесеного мозкового інсульту. Питаннями відновлення рухових функцій в хворих, які перенесли мозковий інсульт, займалися багато вітчизняних та зарубіжних дослідників. Однак проблема реабілітації хворих з руховими порушеннями залишається недостатньо вивченою. В ряді вітчизняних методик відновного лікування хворих не враховуються сучасні дані про механізми побудови руху та вироблення стійкої рухової навички, не конкретизовані методи фізичної реабілітації хворих в окремому періоді захворювання. До теперішнього часу не визначені терміни призначення різних засобів відновного лікування при різних за характером та важкості мозкових інсультів, не визначено механізмів відновлення втрачених функцій, відсутні чіткі критерії оцінки ступеню рухових порушень та ефективності фізичної реабілітації, до кінця не встановлено ролі чинників, які впливають на процес відновлення втрачених функцій (Кадиков А.С., 2003; Епифанов В.А., 2006; Фурман Ю.М., 2006). У зв’язку з цим вдосконалення системи реабілітаційних заходів, для осіб, які перенесли мозковий інсульт, оцінка ефективності фізичної реабілітації та можливість прогнозування результатів відновлення порушених чи компенсації втрачених рухових функцій є важливою науковою проблемою.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на підставі Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.2.3 “Психофізична реабілітація неповносправних дітей засобами фізичного виховання”, номер державної реєстрації 0102U002646. Роль автора полягала в дослідженні рухових функцій осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту, адекватному застосуванні засобів, методів фізичної реабілітації, розробці методики фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Об’єкт дослідження – фізична реабілітація осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Предмет дослідження – засоби і методи фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Мета дослідження – розробити методику фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Відповідно до поставленої мети у роботі розв’язували такі завдання: узагальнити досвід використання засобів фізичного виховання у фізичній реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. визначити ступінь важкості ураження та функціональний стан хворих після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. встановити межі фізичного навантаження для осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту в процесі фізичної реабілітації. експериментально перевірити ефективність розробленої методики фізичної реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Поставлені завдання реалізовували за допомогою таких методів дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел з проблем фізичної реабілітації осіб після перенесеного мозкового інсульту; соціологічні методи дослідження; педагогічні методи дослідження (педагогічний експеримент, педагогічне спостереження); медико-біологічні методи (збір анамнезу хворих з уточненням місця локалізації ураження, наявності супутніх патологій та захворювань, оцінка функціонального стану, оцінка оволодіння руховими навичками геміплегіків (Chedoke-McMas er Physio herapy Hemiplegia Assessme ), мануально-м’язове тестування, тонометрія, пульсометрія, гоніометрія); методи оцінки психоемоційного стану неповноправних осіб за допомогою шкали депресії Бекка та міні-дослідження розумового стану за тестом Міні-Ментал (MMSE); методи математичної статистики. Наукова новизна одержаних результатів: – уперше розроблено та апробовано методику фізичної реабілітації хворих другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту; – встановлено межі фізичного навантаження для осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту в процесі фізичної реабілітації; – розроблено методику проведення обстеження осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту; – доповнено методику навчання навичкам самообслуговування в побуті та повсякденному житті осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.

Практичне значення отриманих результатів полягає в застосуванні методики фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після перенесеного мозкового ішемічного інсульту в практиці лікувальних закладів м. Львова, зокрема, в Комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги та Міському центрі ранньої реабілітаційної допомоги хворим з перенесеними розладами мозкового кровообігу, про що свідчать акти впровадження (акт від 30.01.2007 р.; акт від 21.02.2007 р.). Вона може бути використана в навчальному процесі студентів кафедр фізичної реабілітації спеціалізованих вищих навчальних закладів з курсу “Фізична реабілітація у неврології” та у практичній діяльності закладів охорони здоров’я – неврологічних відділень та реабілітаційних центрів, а також для підготовки навчальних посібників, проведення семінарів та курсів з проблеми фізичної реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту. Результати дисертаційної роботи використано у навчальному процесі студентів кафедри фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури, кафедри фізичної реабілітації Волинського державного університету імені Лесі Українки, у навчальній роботі Міжнародного благодійного фонду “Карітас України” м. Львова та Львівського медичного коледжу післядипломної освіти, що підтверджують акти впровадження (акт від 19.01.2007 р.; акт від 30.01.2007, акт від 24.01.2007 р.). Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у методичному посібнику „Методика фізичної реабілітація осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту”, 2007. Особистий внесок дисертанта полягав у розробці стратегії досліджень за темою дисертації (у самостійному визначенні напряму, мети, завдань дослідження), нагромадженні теоретичного та експериментального матеріалів, в обробці одержаних результатів, їх аналізі й описі, а також у розробці методики фізичної реабілітації осіб після перенесенного мозкового ішемічного інсульту. У роботах виконаних у співавторстві, дисертантові належать експериментальні дані та їх математична обробка. Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, експериментальні дані та висновки були обговорені на міжнародних науково-практичних конференціях “Молода спортивна наука України” (Львів, 2004-2006), “Фізична культура, спорт та здоров’я нації” (Вінниця, 2004, 2006), “Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні” (Рівне, 2006), “Фізична культура, спорт та здоров’я” (Харків, 2004), “Wyksz alce e i auka bez gra ic” (Перемишль, Польща, 2005), на науково-методичній конференції “Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України” (Суми, 2004), на IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи” (Донецьк, 2006), на семінарах Львівської обласної асоціації фахівців фізичної реабілітації (2004-2006), на семінарах-тренінгах міжнародного благодійного фонду “Карітас Україна” (2004-2006), на засіданнях кафедри теорії і методики фізичного виховання та наукового гуртка аспірантів Львівського державного університету фізичної культури (2003-2006).

Что, собственно, представлял собой Ирминсуль, осталось неизвестным, поскольку у нас нет точных данных о существовании героя или бога по имени Ирмин или чего-нибудь в этом роде. Была ли это символизирующая плодородие фигура, вроде идола из Браака, только огромной величины? А может быть, это вообще была не фигура, а просто столб? Единственный древний источник, который говорит о нем что-либо определенное, утверждает, что «это был деревянный столб немалой величины, поставленный на открытом воздухе. На их собственном (саксонском) языке они называют его Ирминсуль, что в латинском переводе означает «столп мира», как если бы он поддерживал миропорядок в правильном положении». Это заставляет предполагать, что Ирминсуль был близок, если не идентичен с мировым древом скандинавского мифа. Святилища и места культа «Они находят, что вследствие величия небожителей-богов невозможно заключить внутри стен И они посвящают им дубравы и рощи» Таким образом, Тацит и другие древние авторы фактически говорят одно и то же. Как таковые, храмы римского периода действительно не были обнаружены, однако некоторые места, например те, где воздвигались деревянные фигуры, явно имели религиозное значение

1. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

2. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

3. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

4. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

5. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

6. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
7. Види захворювань нирок та фізична реабілітація
8. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

9. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

10. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

11. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

12. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

13. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

14. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

15. Загальні основи реабілітації

16. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

18. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

19. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

20. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

21. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

22. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування
23. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію
24. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

25. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

26. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

27. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

28. Реабілітаційна психологія

29. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

30. Податок з доходів фізичних осіб

31. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

32. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

33. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

34. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

35. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

36. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

37. Прием и порядок переведения работника на другую работу

38. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права
39. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств
40. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

41. Безличные предложения среди других типов простого предложения

42. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

43. Работа с редактором Vi. Другие текстовые редакторы UNIX

44. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

45. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

46. Изучение взаимно влияющих друг на друга математических параметров

47. Тектовый редактор VI. ОС UNIX ...

48. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Причины популярности ОС Microsoft

50. Стафилококки. Выявление резистентности к метициллину и другим b-лактамным антибиотикам методом скрининга

51. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

52. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

53. Проектирование лог. ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой (МСХТ)

54. Тиристоры и некоторые другие ключевые приборы
55. Предпринимательство в рыночной экономике на примере России и других стран
56. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

57. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

58. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

59. Основное отличие науки экономики от других наук

60. Кэн-до и другие боевые искусства

61. Куликовской сражение, другой взгляд

62. Пираты Америки - Генри Морган, капитан Блад и другие

63. Александр Матросов: жизнь за други своя

64. «Могучая Кучка».

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Друг рудокопа

66. Милый друг. де Мопассан Ги

67. Расследование поджогов, взрывов и других катастроф

68. Карикатура: появление и развитие. Связь с другими видами искусства

69. Брокеры, дилеры и другие посредники

70. Дон Жуан, Наполеон, Клеопатра, Данте и другие "любимцы веков" в творчестве А. Брюсова
71. Безличные предложения среди других типов простого предложения
72. Свифт и другие сатирики

73. Ономапоэтика романа И. С. Тургенева «Рудин» (Дмитрий Рудин в системе других героев)

74. Ценообразование и его координация с другими инструментами маркетинга

75. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применение других средств физической культуры

76. Цинк и другие элементы в питании человека

77. Литература - Другое (книга по генетике)

78. Незаменимые и другие аминокислоты

79. Пять шагов в другую профессию

80. Контроллинг — лучший друг руководителя

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Гаусс, Вебер, Гербер и другие…

82. Развитие школы и педагогики в других социалистических странах

83. Взгляд из окна школьного кабинета на психологические, педагогические, организационные и другие проблемы

84. Связь математики с другими учебными дисциплинами (мировоззренческий аспект)

85. «Ленинградское дело» и другие дела генерала Абакумова

86. Переводы на другую работу
87. Я-центризм. Как помочь другим оценить Вас или методы самосохранения
88. Урок информатики: “Вот компьютер - верный друг”

89. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

90. Понимание эмоций другого человека

91. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

92. Значки и другая сувенирная продукция как элемент имиджевой рекламы и Public relations

93. О выборе друга жизни женщиной

94. Сексуальная эмансипация женщин и проблема другого

95. Связь института семьи с другими социальными институтами и организациями

96. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Валы и оси

98. Курсовик КУЕіТТ

99. Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей (ст.212 УК Украины)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.