Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦІН 1.1 Поняття ціни,її види та функції 1.2 Система показників статистики цін та методика їх побудови 1.3 Джерела статистичних даних про ціни РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДО СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ПОБУДОВИ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ ІНДЕКСІВ ЦІН 2.1 Характеристика часових рядів,структура та підходи до статистичного вивчення 2.2 Метод сезонної декомпозиції як основа статистичного вивчення часових рядів 2.3 Метод Хольта-Вінтерса як основа статистичного прогнозування індексів цін РОЗДІЛ 3 СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА ПРОМИСЛОВУ ПРОДУКЦІЮ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 3.1 Статистичний аналіз цін виробників промислової продукції у Львівській області 3.2 Моделювання та прогнозування динаміки споживчих цін у Львівській області 3.3 Моделювання та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію у Львівській області 3.4 Транскордонні порівняння динаміки цін виробників промислової продукції Львівщини та Польщі (Підкарпатського воєводства) ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. В умовах переходу України до ринкових відносин відбувається оновлення методологічних і практичних засад державного регулювання економіки. Засобами регулювання, складовими якого є прогнозування, програмування, стимулювання та контроль, у розвинених країнах здійснюється координація державних управлінських рішень і раціонально розподіляються ресурси виробництва не тільки за галузевою, територіальною, а ще і за часовою ознакою. Неефективне використання існуючого потенціалу виробничої сфери України протягом останнього десятиріччя характеризується постійним зниженням чисельності зайнятих, зношенням виробничих фондів, виникненням диспропорцій у структурі валового випуску продукції. Саме тому для невідкладного вирішення низки взаємопов'язаних поточних і перспективних завдань оснащеності основним капіталом, нарощування інвестицій, збільшення доданої вартості, підвищення якісного рівня продукції, актуальне дослідження теоретичних і практичних питань прогнозування розвитку виробництва. Аспекти прогнозування достатньо висвітлюються у працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Вагомий внесок у створенні теоретико-практичної наукової бази економічного програмування та прогнозування належить академікам Геєцу В.М., Лукінову І.І., вченим-економістам Беседіну В.Ф., Гончарову Ю.В., Євдокимовій І.М., Крючковій І.В., Панасюку Б.Я., Пашуті М.Т., Савченку А.Г., Якубовському М. М. та іншим. Водночас, прискорення структурних перетворень, перехід від етапу спаду до етапу зростання, значний вплив виробничої сфери на розвиток економіки, змушує проводити оновлення й розширення методологічних засад регулювання розвитку промисловості як на загальнодержавному, так і на галузевому рівні. Вдосконалення методичного забезпечення прогнозування основних показників розвитку промисловості в галузевому розрізі є нагальною потребою для виявлення позитивних і негативних міжгалузевих пропорцій й тенденцій, обґрунтування доцільних напрямків та заходів розвитку економіки. Мета і задачі дослідження. Метою магістерського дослідження є розробка методів і моделей прогнозування цін в промисловості для підвищення ефективності управлінських рішень при розробці промислової політики завдяки вдосконаленню макроекономічної та галузевої структури у середньостроковому періоді.

Відповідно до мети дослідження в роботі були поставлені і послідовно вирішені такі задачі: визначення ролі і місця методів та важелів державного регулювання промисловості в умовах структурних перетворень на основіпрогнозування й програмування; адаптація універсальних економіко-математичних методів і моделей для прогнозування розвитку промисловості України; обґрунтування основних напрямківефективної промислової політики Львівської обл. на середньострокову перспективу. Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні питанняпрогнозування і моделювання розвитку промисловості для потреб державного регулювання. Об'єктом дослідження є стан і динаміка цін промислової продукції Львівської обл. у галузевому розрізі. Наукова новизна роботи. Найбільш суттєвими науковими результатами дипломної роботи є такі важливі й нові положення: запропоновано комплексний підхід до реалізації регуляторної функції держави на перспективу в прямий і не прямий спосіб за допомогою синтезу методичних принципів нормативного прогнозування – через екзогенне завдання і контроль стану важливіших макроорієнтирів, та пошукового прогнозування – в якості інформативних орієнтирів основних показників розвитку промисловості України в галузевому розрізі; розроблено методику прогнозування динаміки цін в промисловості Львівської області, суть якої полягає в проведенні допрогнозного логічного і кореляційного аналізу між результатами й факторами виробництва; здійсненні економіко-математичних розрахунків з використанням запропонованої модифікації виробничої функції та трендових моделей; проведенні оцінки очікуваних результатів прогнозу через економічний аналіз отриманих негативних й позитивних тенденцій; встановлено, що вибір економіко-математичних моделей для потреб прогнозування розвитку галузей промисловості визначається в першу чергу призначенням та рівнем регулювання. Для цього придатні як формалізовані (екстраполяція, моделювання) моделі так і неформалізовані (експертні оцінки). В роботі використана адаптивнв модель Хольта-Вінтерса;. побудовано, на основі розробленого модельного апарату, середньостроковий прогноз динаміки цін на промислову продукцію та динаміки споживчих цін до 2009 року. Практичне значення наукових результатів дослідження полягає в можливості розв'язання значної прикладної проблеми прогнозування перспективного стану промисловості Львівщини у галузевому розрізі, дослідити передумови і фактори економічного зростання. Врахування одержаних результатів прогнозу при розробці промислової політики на регіональному рівні дає змогу посилити обґрунтування напрямків розвитку промисловості на середньостроковий період, застосувати заходи для покращення макроекономічної і галузевої структури. Структура магістерської роботи. Обсяг магістерської становить 106 сторінок машинописного тексту, в тому числі 26 таблиць, 30 рисунків, список використаних джерел нараховує 64 найменувань. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ЦІН 1.1 Поняття ціни, її види та функції Ціна – економічне поняття, існування і важливість якого нікому не треба пояснювати і доводити.

З дитячих років, як тільки людині доводиться спостерігати або самому брати участь в покупці, він на побутовому рівні сприймає, що таке ціна і яку роль вона грає в його житті і житті інших людей. Висока ціна означає, що річ дорога і її покупка вимагає великих грошових витрат, низька ціна означає дешевизну і менше навантаження на кишеню покупця. Проте ціна, а точніше, ціни, вся їх сукупність є не тільки індивідуальною, соціальною категорією. Вони регулюють як окремі покупки і продажі товарів споживачам, так і економічні процеси в цілому, включаючи виробництво, розподіл товарів, обмін або споживання благ, надання послуг. Тут вже всі ціни, разом узяті, з урахуванням їх формування і зміни діють як загальний, єдиний, цілісний ціновий механізм. Ця функція цін і їх взаємодія на економіку в масштабах не тільки особи і сім'ї, але і підприємства, галузі, території, країни значно менше відомі обивателеві. Далеко не всі знають, що під єдиним поняттям «ціна» розуміється безліч різновидів цін, включаючи опт, роздрібні, регульовані, договірні, вільні ринкові, державні, контрактні, прогнозні, проектні, лімітні, світові і ряд інших. Будучи широко споживаними в економіці будь-якого типу (централізованою, ринковою, змішаною), ціни формуються і діють в різних економіках по-різному. Відповідно до комуністичної чисто розподільною доктриною економіка взагалі може обійтися без грошей, а отже, і без цін, тоді як ринкова економіка без цін стає безглуздою. Ціни, поза сумнівом, є тонким, гнучким інструментом і в той же час задоволений могутній важіль управління економікою, хоча їх реальні можливості дії на економіку взагалі і на рівень життя зокрема набагато менше надій, що покладаються на ціни, на ціновий механізм людьми. У директивно керованій економіці ціни використовуються як зовнішній регулятор, інструмент дії з боку уряду, тоді як в ринковій вони утворюють частину системи саморегулювання. У ціновому механізмі слід розрізняти і виділяти дві взаємодіючі частини. Це, з одного боку, самі ціни, їх види, структура, величина, динаміка зміни і, з іншої – ціноутворення як спосіб, правила встановлення, формування нових цін і зміни тих, що діють. Ціноутворення, з яким люди знайомі значно менше, чим з цінами, виступає активно, задаючою частиною всього цінового механізму. Воно, власне, і зумовлює величину ціни. Але найчастіше ціноутворення від нас приховано, а ціни ми бачимо наяву. Ціни і ціноутворення складають в своїй єдності ціновий механізм. Під загальною широко поширеною назвою «ціна» розуміється комплекс економічних понять, що входить в єдину синтетичну систему. Реально під одним найменуванням «ціна» існує, як згадувалося вищим, безліч її видів, що розрізняються між собою призначенням, областю застосування, способом формування. Дати загальне, єдине визначення поняття «ціна» так же складно, як знайти загальну дефініцію терміну «гроша». Тим більше що ці поняття тісно зв'язані між собою і що термін «ціна» похідний від слова «гроші». Для споживача, покупця таке твердження може показатися дивним. З позиції покупця, що набуває товарів за певними цінами, все представляється гранично ясним.

Тут "творч" промислово-фнансов сили просто вмочили всю свою жадну пику в державну скарбницю й жлуктали кредти, субс-д, концес так, що аж за вухами лящало. Пд керовництвом шефа спекулянтв "мнстра" Гутнка спекуляця дйшла до гомеричних розмрв. Промислов пдпримства дставали колосальн "позики" й "допомоги" вд держави, але число безробтних росло з кожним днем. Промисловсть падала ще бльше, не вважаючи на те, що восьмигодинний робочий день було знищено, що було повернено всю сваволю "приватно нцативи" капталств. Маючи диний мпульс - набування капталв, бачучи тльки в цьому цль свох пдпримств, промисловц задовольнялись можливостю простого грабжу, як найлегчого способу набити сво кишен. А поруч з цими своми хижаками, "працювали" й "гост"-хижаки. Тепер над ними не було някого контролю, не було навть того слабенького голосу Ц. Ради, який все ж таки заважав нмецьким Aенералам. Купивши соб в русько буржуаз мовчання, нанявши соб згодливих наймитв-мнстрв, вони могли тепер грабувати "законно" й безконтрольно. ¶ щастя тльки в тому, що залзниц Украни не могли справитись з нмецьким апетитом, а то б  було очищено всю як липку

1. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

2. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

3. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

4. Статистичне вивчення населення Рівненської області

5. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

6. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності
7. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу
8. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

9. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

10. Економічна теорія предмет і методи вивчення

11. Вивчення оповідань Володимира Винниченка

12. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

13. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

14. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

15. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

16. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

17. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

18. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці

19. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

20. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

21. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

22. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
23. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці
24. Проблеми вивчення історії української журналістики

25. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

26. Вивчення творчості С. Жадана в школі

27. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови

28. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

29. Джерела з вивчення історії Стародавнього Єгипту

30. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

31. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

32. Абсолютні і відносні величини, зведення і груповання статистичних даних, ряди розподілу

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

33. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

34. Експериментальне вивчення протизапальної активності поліфенольного екстракту з надземної частини лядвенцю рогатого

35. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

36. Фармакогностичне вивчення розторопші плямистої

37. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

38. Вивчення елементів стереометрії у курсі геометрії 9 класу
39. Вивчення математики в початковій школі
40. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

41. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

42. Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа

43. Вивчення тексту в початковій школі

44. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

45. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

46. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

47. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

48. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

49. Методика вивчення прикметника в початковій школі

50. Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

51. Нові підходи до вивчення інформатики в середній школі

52. Особливості вивчення простого речення в початковій школі

53. Особливості вивчення теми "Гідросфера" в початковому курсі загальної географії

54. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
55. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"
56. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

57. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

58. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

59. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

60. Українська література, як предмет вивчення у школі

61. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

62. Елементи народознавства при вивченні ботаніки

63. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

64. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Вивчення референтних груп сучасного суспільства

66. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

67. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

68. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

69. Вивчення дифракції світла

70. Вивчення особливостей теплового розширення води
71. Дослідне вивчення властивостей математичного маятника
72. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

73. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

74. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

75. Вивчення природних екосистем

76. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

77. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

78. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

79. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

80. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

81. Предмет та методи вивчення статистики

82. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

83. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

84. Методи економіко-статистичних досліджень

85. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

86. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)
87. Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий
88. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

89. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

90. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

91. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

92. Обучение населения по ГО

93. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

94. Население Москвы и московского региона

95. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"

96. Особенности размещения городов и городского населения

Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки

97. Население России: Буряты

98. Национальный и религиозный состав населения России

99. Население земного шара


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.