Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічна економіка та управління природокористуванням

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст1. Теоретична частина 1.1 Оцінка економічних збитків від різних видів порушень земельних ресурсів 1.2 Показники еколого-економічної ефективності природокористування 1.3 Водні ресурси, їх відтворення і використання в Україні. Роль водного кадастру та недоліки при плануванні водоохоронної діяльності 1.4 Суть і порядок визначення плати за корисні копалини 1.5 Система показників та методи планування природокористування 1.6 Екологічне нормування, його суть і види 2. Розрахункова частина Список використаної літератури 1. Теоретична частина Оцінка економічних збитків від різних видів порушень земельних ресурсів Під економічним збитком розуміють різницю між сукупним суспільним продуктом на основі раціонального використання природних ресурсів і природокористування й суспільним продуктом отриманим при допущенні порушень природокористування. Збитки можуть виникнути внаслідок знищення елементів природного середовища, його забруднення викидами, стоками, відходами, виснаженням природних комплексів, нераціональним використанням природних ресурсів, порушенням екологічних зв’язків у середовищі існування живих організмів, в тому числі людини. Усі процеси забруднення важко врахувати і визначити величину завданих збитків. Аналіз збитку здійснюється в такій послідовності: визначається вид забруднення, визначення вмісту забруднюючої речовини та тяжкість їхнього впливу; зона поширення; тривалість поширення; здійснення розрахунків еколого-економічного збитку керуючими нормативними документами. Економічна оцінка — це оцінка змін в економіці, що виникають при певному впливі внаслідок порушення основних функцій природи, тобто вона відображає вартість заходів на підтримання оптимального стану природної, соціальної і господарської підсистем та вартість збитків від антропогенних впливів. Об'єктом економічних оцінок можуть бути всі види наслідків господарської діяльності (екологічні, соціальні, господарські), але тією мірою, якою вони здійснюють вплив на економічне життя суспільства. Серед різних видів економічних оцінок стану природного середовища частіше використовується оцінка екологічних витрат, що є сукупністю народногосподарських витрат, викликаних з допущеним рівнем екологічних порушень. Економічній оцінці підлягає лише та частина, яку ми бачимо і можемо оцінити, а тому обчислені втрати завжди менші за реальні, вони становлять не більше 35—40 % дійсних втрат. Основою розрахунків величини збитків від забруднення земельних ресурсів є грошова оцінка конкретної земельної ділянки, яка на підставі Закону України «Про плату за землю» визначається та уточнюється Держкомземом України. Витрати на здійснення заходів щодо зниження чи ліквідації забруднення земельних ресурсів зростають залежно від глибини просочування забруднювальної речовини у співвідношенні 10:3, тобто зі збільшенням глибини в 10 разів витрати для ліквідації забруднення зростають утричі. Збитки від порушення земельних ресурсів виникають: А) через втрату землі: - переведення продуктивності сільськогосподарських земель на не сільськогосподарські потреби (міські, сільські забудови, дороги); - використання землі під інженерні засвоєння (проведення каналів, під’їздів, технологічних колів).

Б) від зниження урожайності сільськогосподарських угідь - розрахунок збитків від втрат землі через вилучення її із с/г обороту проводиться за формулою: ЗВЗ=ПВЗ ЦГА, грн. ПВЗ – площа вилучених земель; ЦГА – ціна 1 га землі. - розрахунок збитків від вітрової та водної ерозії проводиться за формулою: ЗВЕ=ОВЕ ЦТ, грн. ОВЕ – обсяг втрат землі; ЦТ – ціна 1 т землі. - розрахунок збитків від недобору урожаю проводиться за формулою: , грн. – площа і-ої сільськогосподарської культури; - величина зниження урожайності і-ої сільськогосподарської культури; - ціна і-ої сільськогосподарської культури. Показники еколого-економічної ефективності природокористування Проекти, програми і варіанти екологічно спрямованих заходів, що реалізуються саме в галузі природокористування, мають певні характерні особливості: по-перше, вони розраховуються на багаторічний період; по-друге, витрати можуть здійснюватися в різні терміни і змінюватися в часі. Визначення економічної ефективності середовищезахисних заходів містить дві групи взаємозв'язаних економічних і соціальних завдань: 1. Раціональне використання ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових). 2. Якнайкраще задоволення соціальних потреб природокористувачів у природних ресурсах і умовах, а також у чистоті і різноманітті довкілля. Слід мати на увазі, що теоретично в чистому вигляді не існує ні економічних, ні соціально-екологічних завдань. Є завдання соціально-еколого-економічні, при вирішенні яких задоволення соціальних потреб є метою, а економічні можливості – засобом досягнення цілей. Крім того, оцінка ефективності природоохоронних заходів – це ще і морально-етична проблема, оскільки здійснення цих заходів торкається інтересів майбутніх поколінь. Таким чином, вирішення загального завдання оцінки ефективності середовищезахисних заходів пов'язане з труднощами при зіставленні витрат і результатів. Основними з них є: визначення величини різнорідних витрат і їх зіставлення; вимірювання кінцевих результатів і їх зіставлення за соціальною корисністю для різних пририродокористувачів; облік чинника різночасності витрат і результатів чи невизначеності, (ризику) соціально-економічних і екологічних процесів. Принципова проблема тут полягає в тому, що результати природоохоронної діяльності досить різноманітні і немає єдиної кількісної міри їх вимірювання. Тобто результатом здійснення природоохоронних заходів є: не тільки зміна якісних і кількісних характеристик природоохоронних ресурсів і умов, але і зміна умов праці, побуту і відпочинку населення; зміна рекреаційної і естетичної цінності природних комплексів. При цьому необхідно враховувати як соціально-економічні та і демографічні, політичні наслідки цих змін. В економічній теорії виділяють дві групи узагальнюючих показників: абсолютні і порівняльні. Абсолютні показники ефективності визначаються як результат безпосереднього ділення ефекту на витрати, що його викликали: Еа = ∑∑ Еіj / (Сн Ен х Кн) де: Еіj – повний економічний ефект і-того виду від упередження збитків на j-тому об’єкті, грн.; Сн – річні поточні витрати на обслуговування і утримання ОФ, які забезпечили цей ефект, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Ен = 0,14). Кн – капітальні витрати в будівництво фондів природоохоронного признач., грн. Показник загальної економічної ефективності капітальних вкладень розраховується за формулою: Еак = (∑∑ Еіj - Сн) / Кн. Капітальні вкладення рахуються ефективними, якщо Еак &g ; Ен. Крім вартісних показників для визначенні ефективності ПОЗ використовують натуральний показник. Він розраховується як зниження шкідливих речовин в атмосфері, водному середовищі і ґрунті на одиницю капітальних вкладень, які визвали ці зміни: Ес = ∆В / Кн,де: ∆В – величина зміни викидів (різниця в обсягах до і після впровадження ПОЗ) шкідливих речовин з урахуванням коефіцієнта шкідливості;∆В = ∑ кі (В1і – В2і),де: кі - коефіцієнт шкідливості і-того інградієнта. В1і і В2і – величина викидів інградієнта і-того виду відповідно до і після впровадження ПОЗ. Порівняльні показники ефективності визначають шляхом зіставлення (порівняння) абсолютних показників двох або менше варіантів, що розглядаються. При виборі із кількох варіантів найкращого рішення показником порівняльної економічної ефективності є мінімум приведених витрат: С Ен х К → mi ;де: С - поточні річні витрати на обслуговування і утримання фондів природоохоронного значення; К – капітальні вкладення на впровадження ПОЗ; Ен – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень. Якщо порівняльні варіанти відрізняються за строками освоєння капітальних вкладень, а поточні затрати змінюються, то необхідно приводити затрати більш пізніх років до поточного моменту. Для цього застосовується коефіцієнт приведення: В = 1 / (1 Енп),де: – період приведення в роках; Енп – норматив приведення різночасових витрат (на охорону і відновлення лісів – Енп = 0,08, рекультивацію земель - Енп = 0,03). Для порівняльної ефективності ПОЗ, які мають тривалі строки реалізації проекту та внесення додаткових капітальних вкладень використовують формулу: ∑ → mi ,де: Кп – початкові капітальні вкладення в ПОЗ; Кg – додаткові капітальні вкладення для - го року експлуатації; С – поточні витрати для - го року. На практиці більш поширені ситуації, коли в порівнюваних варіантах незмінними залишаються або витрати (інвестиційна цільова настанова), або результати/ефекти (ресурсна цільова настанова). Показники економічної ефективності є найважливішими інструментами реалізації економічної політики на рівні підприємств, регіонів, національної економіки. На рівні підприємств вони є ключовим засобом обґрунтування управлінських рішень з організації інвестиційної діяльності, оптимізації витрати ресурсів, удосконалення цінової політики. На рівні регіонів і національної економіки показники економічної ефективності покликані бути основою обґрунтування інвестиційної політики, управління системою кредитування, удосконалення оподаткування. 1.3 Водні ресурси, їх відтворення і використання в Україні. Роль водного кадастру та недоліки при плануванні водоохоронної діяльності Вода – сировина особливого роду. Вона виконує дуже важливі функції: це головна складова частина всіх живих організмів; це основний механізм здійснення взаємозв’язків усіх процесів в екосистемах; це головний агент-переносник глобальних біоенергетичних екологічних циклів; без води неможлива реалізація будь-якої технології.

Зовсім несподіваною була директива міністра оборони про передання управління окремої бригади морської піхоти та одного з двох окремих батальйонів морської піхоти ВМС національній гвардії. Ситуація складалася важка. Замість 40 тисяч особового складу, що передбачалися раніше, український флот було урізано до 15 тисяч. Через таку реорганізацію раніше гостра проблема дефіциту офіцерських та мічманських кадрів, з урахуванням того, що на одну третину скорочувався штаб, майже повністю відпала. Ми, звичайно, розуміли, що Україна перебуває в найскрутнішій економічній ситуації, в якій будівництво ВМС було майже неможливе. На 1996 рік нам виділили тільки половину з мінімуму необхідних коштів, при чому майже чотири п’ятих мало піти на грошове забезпечення військовослужбовців. Звичайно ж, на розвиток флоту грошей не залишалося, бо частина коштів виділялася на продовольче та речове забезпечення. Під час наших реорганiзацій продовжувались і реорганізації Чорноморського флоту, про які вже звільнений з посади адмірал Балтiн сказав: “Берегової оборони немає, систему спостереження зруйновано на 100 відсотків, систему управління — на 70 відсотків, систему тилового забезпечення — на 72 відсотки..

1. Організаційна система управління природокористуванням України

2. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

3. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

4. Сутність лідерства та управління

5. Екологічна психопедагогіка

6. Перехідна економіка та її закономірності
7. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
8. Економічні та правові основи управління організацією

9. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

10. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

11. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

14. Кредитний ризик та методи управління ними

15. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

16. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

17. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

18. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

19. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

20. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

21. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

22. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки
23. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
24. Економіка праці та соціально-трудових відносин

25. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

26. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

27. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

28. Поняття та сутність ефективності управління

29. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

30. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

31. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

32. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

34. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

35. Екологія й економіка

36. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

37. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

38. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем
39. Міжнародна економіка
40. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

41. Рішення в системі управління

42. Управління запасами

43. Управління проектами

44. Управління фінансами України

45. Економіка бджільництва

46. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

47. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

48. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Акти державного управління

50. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

51. Методи управління банківськими ризиками

52. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

53. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

54. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
55. Управління ризиками
56. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

57. Регіональна економіка промисловості України

58. Економіка Казахстану

59. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

60. Державне управління в сфері охорони здоров’я

61. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

62. Поняття і наукові засади державного управління

63. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

64. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сутність і сфера міжгалузевого управління

66. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

67. Управління духовними процесами суспільства

68. Форми державного управління

69. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

70. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
71. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
72. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

73. Системний аналіз складних систем управління

74. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

75. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

76. Електроніка та мікропроцесорна техніка

77. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

78. Інформаційні технології управління маркетингом

79. Управління запасами матеріалів на підприємстві

80. Управління поведінкою споживачів

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Управління процесом створення нового товару

82. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

83. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

84. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

85. Міжнародна економіка

86. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
87. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"
88. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

89. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

90. Діяльність органів управління освітою

91. Ефективне управління виробництвом

92. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

93. Заохочення працівників як метод управління персоналом

94. Контроль – функція управління

95. Корпоративне управління акціонерним товариством

96. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

97. Методологія системи управління персоналом

98. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

99. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.