Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Анотація В курсовій роботі розкрито теоретичне питання: науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Здійснено розробку установчих документів для створення суб’єктів підприємницької діяльності – юридичної особи, проведено розробку комерційної ідеї, здійснено вибір оптимального місця розташування підприємства, проведений розрахунок потреби в капіталі, необхідному для початку підприємницької діяльності. Крім цього здійснені розрахунок податку з прибутку та податку на додану вартість, що їх сплачує суб’єкт підприємництва – юридична особа та розрахунок товарного запасу та оцінювання повноти торгового асортименту магазину. Проведений аналіз беззбитковості роботи підприємства та аналіз впливу структури виробництва на фінансовий стан підприємства. Вступ Будь-яке підприємство, незалежно від його організаційної форми, здійснює певну господарську діяльність. Особливим видом господарської діяльності є підприємництво. Цивілізоване підприємництво ґрунтується на двох засадах: приватній власності та ринкових відносинах. Тому у командній економіці підприємництво не могло існувати (окрім нелегальних форм). Підприємництво – це самостійна ініціативна систематична й ризикована діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою отримання прибутку. Сьогодні підприємець є центральною постаттю у бізнесі. Професія підприємця вимагає особливих якостей від людини, а саме: почуття ризику; лідерства і вміння об'єднати людей для досягнення мети; наполегливості та гнучкості; здатності до точного розрахунку; міцного здоров'я. Підприємницький хист – це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і достатні знання Підприємець є ключовою постаттю ринкової економіки. Він несе повну відповідальність за результати своєї діяльності, його чекає крах або успіх. Діяльність підприємця спрямована на отримання максимального прибутку, який дорівнює різниці між виторгом і витратами. Тому підприємець заінтересований продавати свою продукцію за максимально високими цінами, а ресурси на ринку придбати за найнижчими цінами, зокрема платити робітникам за працю мінімальну платню. Тому постать підприємця нерідко сприймається громадськістю негативно. У своїй діяльності підприємець має враховувати потреби суспільства. Саме підприємець повинен вгадати, які товари і послуги потрібні покупцям. Він покликаний виконувати певну суспільну функцію – зберігати і примножувати власність через задоволення потреб споживача. Робити гроші, задовольняючи людські потреби, і діставати від цього насолоду – основний сенс підприємництва, чи бізнесу. Вміння перепродати – теж бізнес, але від нього недалеко до злочину. Бізнес – це вміння робити гроші із грошей, але обов'язково через корисну і продуктивну діяльність, тобто виготовлення продукту або надання послуг. Отже, підприємництво – це передусім організація виробництва і задоволення потреб людей, а відтак і творення грошей. Якщо діяльність підприємця була успішною і виторг за реалізований продукт перевищує витрати, то підприємець отримує прибуток. Але цей прибуток не належатиме підприємцю повністю, бо потрібно сплачувати податки, які залежать від виду підприємницької діяльності, системи пільг тощо.

Діяльність підприємця вважають успішною, якщо прибуток становить не менше 20% рівня витрат. Метою цієї роботи є розгляд порядку створення підприємства. Завданнями курсової роботи є: розглянути оцінку основних фондів; розробити комерційну ідею та оцінити її на предмет можливої реалізації; розробити установчі документи для створення суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; вибрати оптимальне місце розташування підприємства; розрахувати потреби в капіталі, необхідному для початку підприємницької діяльності; розрахувати основні види податків, які повинен сплачувати суб’єкт бізнесу; розрахувати товарний запас та оцінити повноту торгового асортименту магазину; провести аналіз беззбитковості роботи підприємства; провести аналіз впливу структури виробництва на фінансовий стан підприємства. 1. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність Науково-технічний прогрес – це неперервний процес одержання і нагромадження наукових знань, їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Тому, НТП слід розглядати як систему, що охоплює три взаємопов'язані стадії: науку, техніку, виробництво. НТП є, також, важливішим засобом вирішення соціально-економічних завдань, а саме: охорони навколишнього середовища, покращення умов праці, підвищення добробуту населення. НТП притаманні як еволюційні, так і революційні форми удосконалення засобів виробництва, технологічних процесів, кінцевої продукції. Еволюційна форма НТП характеризується поступовим неперервним вдосконаленням традиційних технічних засобів і технологій, нагромадженням цих вдосконалень. Такий процес може тривати досить довго. Революційна форма НТП пов'язана з виникненням принципово нових науково-технічних ідей і на основі цього зміною поколінь використовуваної техніки і кінцевої продукції. Науково-технічний прогрес у будь-якій його формі відіграє важливу роль у розвитку промислового виробництва, поскільки охоплює фундаментальні теоретичні дослідження, прикладні пошуки, конструкторські розробки і створення взірців нової техніки, її освоєння і промислове виробництво, а також впровадження в народне господарство. Науково-технічна революція (НТР) – це стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства, їх перехід у якісно новий стан на основі докорінних змін в системі наукових знань. Сучасна НТР має ряд особливостей, основними з яких є: перетворення науки у безпосередньо продуктивну силу; скорочення проміжку часу від нового наукового відкриття до його практичного використання; новий стан суспільного поділу праці, який відбувається завдяки перетворенню науки у пріоритетну сферу діяльності; інтеграція науки з виробництвом, а також різних галузей самої науки; якісне перетворення усіх елементів виробництва засобів і предметів праці, самої праці. Науково-технічний прогрес, що завжди здійснюється у взаємозв'язаних еволюційних і революційних його формах, є домінантою (визначальним чинником) розвитку продуктивних сил, невпинного підвищення ефективності виробництва. Він безпосередньо впливає передовсім на формування й підтримування високого рівня техніко-технологічної бази виробництва, забезпечуючи неухильне зростання продуктивності суспільної праці.

Спираючись на суть, зміст та закономірності сучасного розвитку науки і техніки, можна виокремити характерні для більшості галузей народного господарства загальні напрямки НТП, а для кожного з них – пріоритети принаймні на найближчу перспективу. За умов сучасних революційних перетворень у технічному базисі виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних технологій – способів одержання й перетворювання матеріалів, енергії, інформації, виготовлення продукції. Технологія стає завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва. Якщо раніше її вважали забезпечуючою підсистемою виробництва, то зараз вона набула самостійного значення, перетворившись на авангардний напрям НТП. Сучасним технологіям властиві певні тенденції розвитку й застосування. Головними з них є: по-перше, перехід до малостадійних процесів через поєднання в одному технологічному агрегаті кількох операцій, що раніше виконувались окремо; по-друге, забезпечення в нових технологічних системах мало – або безвідходності виробництва; по-третє, підвищення рівня комплексності механізації процесів на засаді застосування систем машин і технологічних ліній; по-четверте, використання в нових технологічних процесах засобів мікроелектроніки, що дає змогу одночасно з підвищенням ступеня автоматизації процесів досягати більш динамічної гнучкості виробництва. Технологічні методи все більше й усе частіше визначають конкретну форму і функції засобів та предметів праці, а отже, ініціюють появу інших напрямків НТП, витискують з виробництва технічно та економічно застарілі знаряддя праці, породжують нові машини та устаткування, засоби автоматизації. Зараз принципово нові види техніки розробляються й виготовляються під нові технології, а не навпаки, як це було раніше, коли панував примат засобів праці. НТП у галузі знарядь праці довів, що технічний рівень та якість сучасних машин (устаткування) безпосередньо залежать від прогресивності характеристик застосовуваних для їхнього виробництва конструкційних та інших допоміжних матеріалів. Звідси випливає величезна роль створення й широкого використання нових матеріалів, що характеризує один з важливих напрямків НТП. У галузі предметів праці варто виділити такі тенденції НТП: 1) істотне поліпшення якісних характеристик матеріалів мінерального походження, стабілізація і навіть зменшення питомих обсягів їхнього споживання; 2) інтенсивний перехід до застосування у все більшій кількості легких, міцних й корозійностійких кольорових металів (сплавів), що став можливим унаслідок появи принципово нових технологій, які значно зменшили вартість їхнього виробництва; 3) істотне розширення номенклатури і форсоване нарощування обсягів продукування штучних матеріалів із наперед заданими та унікальними властивостями. Перша тенденція виявляється в значному збільшенні випуску низьколегованої сталі, листового і термообробленого прокату, поширенні порошкової металургії, беззливкового прокату кольорових металів, що забезпечують підвищення надійності й зниження металомісткості різних технічних конструкцій; друга тенденція – у всезростаючому використанні як конструкційних матеріалів алюмінію, титану, магнію та їхніх сплавів, що уможливлює кількаразове (2–10 разів) зменшення маси машин (устаткування), транспортних засобів тощо; третя тенденція, найперспективніша за своєю прогресивністю та економічною ефективністю, – у випереджаючому розвитку виробництва полімерних, композиційних (полімерних із наповнювачем) і керамічних матеріалів, що порівняно з традиційними мають більш високу термічну, абразивну та ерозійну стійкість, меншу питому щільність, є інертними до агресивних середовищ, а нерідко мають цілком унікальні властивості, завдяки чому стають незамінимими конструкційними матеріалами для багатьох найновіших типів сучасної техніки.

Збройний мир мав знищити вйну, але якраз вйна вийшла з нього. Взамна економчна залежнсть нацй (interdipendenza economica) мала перешкодити вйн, якраз вона викликала конкуренцю, що привела до вйни. ¶снувала соцялстична теоря: соцялстичний нтернацонал мав принести спротив вйн, але з соцялзму, який поборював насильством нацональн суспльност, вийшла також вйна: виникла революця, з яко вийшла вйна. ¶снувала теоря буржуазного космополтизму. Дифузя культур цивлзацй мала вбити дух мж народами саму вйну, але ця теоря також привела до вйни. Виродження й зтендтнення кляс нацй спровокувало варварв на вйну. Вйна в млтаризм в пацифзм, в сил, в слабост, в вдваз, в трусост в здоровлю в дегенерац, в варварств в цивлзац, в species взагал, species войовнича по самй свой природ[292]. Змцнювати волю нац до життя, до влади, до експанс, означив я як першу пдставу нацоналзму, який тут протиставляю драгоманвщин. Другою такою пдставою нацонально де здорово нац повинно бути те стремлння до боротьби, та свдомсть х конечности, без яко не можлив н вчинки герозму, н нтенсивне життя, н вра в нього, ан трюмф жадно ново де, що хоче змнити обличчя свту

1. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

2. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

3. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

5. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

6. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
7. Економічна ефективність виробництва
8. Економічна ефективність виробництва соняшника

9. Економічна ефективність рослинництва

10. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

11. Економічна ефективність туризму

12. Економічна ефективність капіталовкладень

13. Економічна ефективність ринкових структур

14. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

15. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

16. Науково-технічний потенціал України

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Економічна сутність та форми оплати праці

18. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

19. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

20. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

21. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

22. Екокономічна ефективність виробництва картоплі
23. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
24. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

25. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

26. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

27. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

28. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

29. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

30. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

31. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

32. Міжнародна економічна система та її головні елементи

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Валютні ризики: економічна природа та управління

34. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

35. Науково-технічна революція

36. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
39. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
40. Економічна та торгово-політична роль митного збору

41. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

42. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

43. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

44. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

45. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

46. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

47. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

48. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

49. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

50. Економічна безпека Росії

51. Технічний аналіз фондового ринку

52. Економічна оцінка активу балансу підприємства

53. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

54. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету
55. Економічна думка Древнього Сходу
56. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

57. Художні напрямки та стилі

58. Економічна діяльність ООН

59. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

60. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

61. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

62. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

63. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

64. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

65. Психологія людини в епоху технічного прогресу

66. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

67. Економічна суть грошей

68. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

69. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

70. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
71. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
72. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

73. Економічна безпека підприємства

74. Економічна глобалізація

75. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

76. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

77. Економічна історія

78. Економічна модель підприємства

79. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

80. Економічна роль держави в ринковій економіці

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

81. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

82. Економічна теорія фізіократів

83. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

84. Міжнародна економічна інтеграція

85. Організація і проведення науково-технічної експертизи

86. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області
87. Ринок - економічна основа комерційної діяльності
88. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

89. Філософська культура особи та її суспільна значущість

90. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

91. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

92. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

93. Хімічна промисловість України

94. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

95. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

96. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

98. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

99. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.