Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості контролю знань з математики

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка Курсова робота на тему: “Особливості контролю знань з математики із застосуванням ЕОМ” студентки 43 групи фізико-математичного факультету Куліш О.І. науковий керівник: Спірін Олег Михайлович 2000 р. Серед основних ознак знань велике значення має уміння самостійно мислити, “бачити” задачу і знаходити підхід до її розв’язку, спроможність орієнтуватися в новій ситуації. Оцінюючи уміння, ми оцінюємо мислення, пам'ять, увагу і спроможність до самостійного мислення. З усього різноманіття умінь виділимо такі, що найбільш перевіряються при розв’язуванні завдань: 1. Уміння оперувати поняттями. Відомо, що не можна привести жодного судження не оперуючи поняттями. Поняття – загальна і необхідна форма всякого логічного мислення. Володіння поняттям пов’язано з аналізом, синтезом, порівнянням, зіставленням, абстрагуванням, узагальненням і, отже, із усіма розумовими процесами. Оцінюючи уміння, ми судимо про розвиток мислення, пам’яті, уваги. 2. Уміння застосовувати теорію до розв’язування практичних і навчальних задач. Відомо, що практика – це матеріальна, цілеспрямована діяльність людей, освоєння і перетворення об’єктивної дійсності, загальна основа розвитку людського суспільства і пізнання. Являючись критерієм істини, практика відповідає на запитання: є знання або їх немає. 3. Уміння самостійно мислити. Воно полягає в умінні виділити головне, порівняти це головне з даною ситуацією і знайти розв’язок. 4. Знання мови математичних наук або уміння записати символами математичні поняття і факти. Оцінювання цих умінь здійснюється по кількісній ознаці – числу допущених помилок, числу правильних відповідей, часу виконання завдання, а також по якісному – спеціально підібраних завданнях оптимальної складності. На основі критеріїв, що визначають об’єктивний контроль, встановлено, що основною дидактичною вимогою ефективного використання ЕОМ для перевірки знань з урахуванням обсягу, повноти, узагальненості, цілеспрямованості і дієвості є оптимальний рівень складності завдань і вправ, запропонованих до контролю. У запропонованій методиці використовується п'ять рівнів складності задач. Перший і другий рівні – початкові; вони відповідають першому (“фактичному”) рівню знань, що полягає в накопиченні “фонду знань”, який складається в основному з фактів. При розв’язуванні учні обмежуються приведенням одиничних фактів, дають заучені характеристики термінів і явищ. Третій рівень – операційний; він полягає в умінні здійснювати найпростіші логічні операції по готовому зразку і характеризується утворенням частносистемних асоціацій і наявністю зв’язку між знаннями, засвоєними в межах однієї глави або одного розділу. Четвертий рівень – аналітико-синтетичний; досягнувши його, учні виявляють уміння узагальнювати, диференціювати стійкі знання, зв’язувати раніше вивчене з новими знаннями, виділяти головні ідеї, основні положення теми, розділу, розкривати різноманітні зв’язки і проводити аналогії. П'ятий рівень – творчий; він потребує переносу знань у нові ситуації, створення нестандартних алгоритмів пізнавальних і практичних дій.

Можна сказати, що оволодіння знаннями на першому – другому рівнях пов’язано з формальною логікою, а на третьому – п’ятому – із діалектичною. Між усіма цими рівнями немає яскравої і різкої межі при навчанні. Проте при контролі бажано їх розрізняти. Зупинимося докладніше на визначенні складності задач. Очевидно, що при проведенні конкурсних іспитів необхідно висувати вимоги, які за формою і змістом не виходять за рамки шкільної програми. Запропоновані на вступних іспитах задачі по своєму змісту і стилю не повинні бути далекими як від конкретного шкільного предмета, так і від тих вимог, що подаються студентам при проходженні вузівських курсів. Для виявлення системи знань з предмету відповідно до критерію обсягу пропонується при підготовці контрольного матеріалу попередньо виділити основні розділи, які підлягають контролю. Можна виділити такі розділи: І. Дійсні числа. Відсотки. Прогресії. II. Тотожні перетворення алгебраїчних виразів. III. Раціональні рівняння і системи рівнянь. Раціональні нерівності і системи нерівностей. IV. Ірраціональні рівняння і системи рівнянь. Ірраціональні нерівності і системи нерівностей. V. Властивості елементарних функцій. VI. Рішення задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь. VII. Властивості показникової функції. Показникові рівняння і системи показникових рівнянь. VIII. Логарифмічна функція і її властивості. Логарифмічні рівняння, нерівності і системи логарифмічних рівнянь. IX. Властивості тригонометричних функцій. Тотожні перетворення тригонометричних виразів. X. Тригонометричні рівняння. XI. Планіметрія. XII. Стереометрія. Кожний розділ розбитий на два підрозділи. Наприклад, розділ III ділиться на: раціональні рівняння і системи рівнянь; раціональні нерівності і системи нерівностей. Розділ XI ділиться на: задачі без застосування тригонометрії; задачі з застосуванням тригонометрії. У кожному підрозділі виділені істотні поняття, теореми, наслідки, формули і властивості, без знання котрих неможливо подальше вивчення математики у вищій школі. Так, у розділі IV абітурієнт повинний знати: - що при розв’язуванні ірраціональних рівнянь і нерівностей розглядаються тільки арифметичні корені; - визначення арифметичного кореня; - що в області дійсних чисел корінь парного степеня з від’ємного числа не існує; - як розв’язуються ірраціональні рівняння; - як виникають сторонні корені і як губляться корені; - властивості нерівностей у застосуванні до знаходження області визначення ірраціонального виразу; - деякі штучні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь із радикалами ступеня вище другий; - приведення радикалів до подібного виду; - звільнення від ірраціональності в знаменнику і чисельнику дробу. Ступінь трудності задач, вправ, прикладів визначається набором використовуваних елементів знань. Проте для розв’язування задач однакової складності може знадобитися різний час. У процесі контролю з застосуванням ЕОМ тимчасовий критерій використовується як параметр складності задачі, вправи, прикладу. Трудомісткість розв’язування задач першого рівня складності складає від 5 до 10 хв., другого – від 15 до 20, третього – від 25 до 30, четвертого і п’ятого – більш 30 хв.

При підготовці до розв’язування задач особливу увагу варто приділити розборові тих задач і прикладів, що приводяться в шкільних підручниках по кожному розділу і темі. Необхідно доводити розв’язок кожної задачі до кінцевого числового результату. Варіанти першого – третього рівнів складності повинні містити задачі, що потребують для свого розв’язку знання фактичного матеріалу й уміння робити найпростіші логічні операції; варіанти четвертого і п’ятого рівнів – задачі, розв’язок яких припускає не тільки знання фактичного матеріалу, але й уміння логічно мислити, використовувати алгебраїчні перетворення при рішенні геометричних задач, наявність просторової уяви. Помилки які допускаються при розв’язуванні задач можна умовно розбити на три види: а) помилки обчислень; б) незнання формул; в) незнання алгоритмів розв’язання задач конкретного типу. Помилки обчислень особливо істотні при машинному опрацюванні результатів іспиту, тому що при правильному виборі алгоритму розв’язування задачі недбалість в обчисленнях хоча б в однім місці спричиняє за собою визнання задачі цілком нерозв’язаною. Незнання формул, невміння вибрати з них найбільш важливі, що призводять до раціонального розв’язку, змушує вдаватись до менш раціональних шляхів розв’язування задачі, що ускладнює розрахунок і часто збільшує можливість одержання помилкової відповіді. Крім цього, на розв’язок задачі витрачається багато часу. Незнання алгоритмів розв’язання задач конкретного типу пов’язано з відсутністю творчого підходу до розв’язування задач, невмінням логічно мислити, синтезувати при розв’язанні проблемних задач різноманітні розділи математики – алгебру, геометрію і тригонометрію. Використання ЕОМ для опрацювання результатів контролю знань потребує одержання числової відповіді в задачі. Це скорочує можливі помилки операторів при введенні цих результатів у пам’ять ЕОМ. Тому у формулювання завдань звичайно вводиться додаткова вимога, що визначає, який саме розв’язок необхідно вибрати із сукупності отриманих. Наведемо приклади можливих формулювань завдань: - знайти найбільше (найменше) ціле значення х, що задовольняє визначеній умові або системі умов; - знайти більший (менший) корінь рівняння; - знайти розв’язок х (у градусах) тригонометричного рівняння, що задовольнять умовам А < х < В; - знайти розв’язок (х, у) системи рівнянь, у відповіді записати х у при х

Он не верил в возможность у нас в ближайшем будущем конституционного строя по образцу западноевропейских парламентов; но он ждал (и считал вполне достаточным для настоящего времени) созыва Земского собора. Собор не имел бы законодательной власти, но только подготовлял бы проекты законов, которым Государственный совет и царская власть давали бы окончательную форму и утверждение. Больше всего он писал мне о своих научных работах. Брат всегда питал особенную склонность к астрономии, и, когда мы были в Петербурге, он напечатал по-русски отличный свод всего того, что известно было о падающих звездах. При помощи своего тонкого критического ума он легко различал сильные и слабые стороны различных гипотез, и без достаточного знания математики лишь при помощи живого воображения он схватывал результаты самых запутанных математических исследований. Живя воображением среди небесных тел, он часто постигал их сложные движения лучше некоторых математиков, особенно чистых алгебраистов, которые иногда теряют из виду действительность физического мира и видят только свои формулы и логические выводы из них

1. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

2. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

3. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

4. Вивчення української мови в початкових класах

5. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

6. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах
7. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання
8. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

9. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

10. Музичні ігри у початкових класах

11. Організація позакласного читання в початкових класах

12. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

13. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

14. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

15. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

16. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

18. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

19. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

20. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

21. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

22. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
23. Использование образовательной технологии "Школа 2100" в обучении математике младших школьников
24. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

25. Концепция развития тестовой технологии контроля уровня обученности студентов в системе профессионального образования России

26. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе

27. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

28. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

29. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

30. Позакласна робота з математики у молодших класах

31. История математики

32. Готфрид Лейбниц - немецкий историк, математик, физик, юрист

Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Математики эпохи возрождения

34. Разработка системы задач (алгоритмы-программы) по дискретной математике

35. Основы математики

36. Дискретная математика

37. Математика для института

38. Дискретная математика: "Графы"
39. Расчетно-графическая работа по специальным главам математики
40. Математика (Шпаргалка)

41. Изучение элементов современной алгебры, на примере подгрупп симметрических групп, на факультативных занятиях по математике

42. Все необходимые формулы по математике (Шпаргалка)

43. Расчетная работа по дискретной математике

44. Гениальные математики Бернулли

45. Число как основное понятие математики

46. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность

47. Шпаргалки по высшей математике

48. Математика. Интегралы

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

49. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

50. Высшая математика, интегралы (шпаргалка)

51. Формулы по математике (11 кл.)

52. Шпаргалки по высшей математике (1 курс)

53. Древнегреческий учённый-математик АРХИМЕД

54. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)
55. Учебники математики в прошлом, настоящем и будущем
56. Шпаргалки на экзамен в ВУЗе (1 семестр, математика)

57. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

58. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

59. Роль математики в современном естествознании

60. Математика в педиатрии

61. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

62. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

63. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

64. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Активные формы работ на уроках математики

66. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

67. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения математике

68. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

69. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

70. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики
71. Развитие и взаимное влияние математики, философии и искусства
72. Соотношение интуитивного и логического в математике (философия)

73. Монголо-татарское иго. Версия математиков А. Фоменко и Г. Носовского

74. Математика как языковая игра

75. О развитии математики в XIX столетии. Гамильтон

76. Изучение функций в курсе математики VII-VIII классов

77. Особенности формирования учебной деятельности младших школьников при обучении математике с применением персональных компьютеров

78. Математика в химии и экономике

79. Математика и проблема адекватного описания реальности

80. Шпаргалка по математике

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

81. О некоторых тенденциях развития математики

82. Роль теории дифференциальных уравнений в современной математике и ее приложениях

83. Математика 16 века: люди и открытия

84. Все формулы по математике в школе

85. Билеты по математике

86. Высшая математика
87. VII Соросовская олимпиада. Заочный тур Математика 9 класс
88. Великие математики второй половины XVII столетия

89. Конспект лекций по дискретной математике

90. Конструктивная математика

91. Математика 1 часть

92. Место аналогии в обучении математике в школе

93. Полный курс лекций по математике

94. Прикладная математика

95. Решение задач по прикладной математике

96. Шпора по математике

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

97. Серьёзные лекции по высшей экономической математике

98. Формирование логико-информационных и речевых коммуникативных умений студента в процессе изучения математики

99. Размышления о взаимодействии лингвистики и математики

100. Высшая математика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.