Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Співробітництво у справі ліквідації наслідків екологічних і техногенних катастроф. Узгодження національної екологічної політики і природоохоронних економічних програм із метою послаблення їхнього можливого негативного впливу на розвиток міжнародних економічних відносин. Об'єднання міжнародних організаційних, фінансових, інтелектуальних зусиль для вирішення глобальних проблем охорони й відтворення екофонду. Координація національних природоохоронних заходів і програм з огляду на екологічну взаємозалежність держав Співробітництво у справі використання та експлуатації природних ресурсів і умов, що належать дo категорії &quo ;спільної спадщини людства&quo ; (Світовий океан, Антарктида, повітряний басейн, космічний простір). Міжнародна кооперація щодо виробництва екотехніки та інших товарів і послуг для охорони довкілля. Спільна розробка екологічно чистих і безпечних технологій та товарів. По-третє, між розвинутими державами, країнами з перехідним типом економіки і країнами, що розвиваються, існують істотні відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку, стані навколишнього середовища, а також у державній політиці у сфері природо-охорони, екологічної освіти тощо. Це викликало появу такої форми міжнародних економічних відносин, як екологічний неоколоніалізм. Суть його полягає в тому, що нерідко розвинуті держави цілеспрямовано прагнуть розв'язати власні екологічні проблеми за рахунок менш розвинутих. Основними напрямами прояву екологічного неоколоніалізму нині є переміщення природомістких та екологонебезпечних виробництв у країни, що розвиваються; вивезення до менш розвинутих країн екологічно шкідливих товарів, споживання яких заборонено на внутрішніх ринках розвинутих держав; транспортування токсичних і радіоактивних відходів до менш розвинутих країн; інтенсивне використання їхніх природних ресурсів розвинутими державами з метою консервації власних природних багатств. Зауважимо, що через подібну екологічну експансію, яка набирає дедалі більшого розмаху, погіршується і без того напружений екологічний стан багатьох країн світу. По-четверте, загальне загострення світової екологічної ситуації, посилення ресурсно-екологічної взаємозалежності держав, значні відмінності у можливостях вирішення національних природоохоронних завдань, відсутність узгоджених екологічних критеріїв і стандартів у міжнародному масштабі, тенденція до впровадження деякими країнами методів екологічного протекціонізму зумовлюють перетворення екологічних проблем на серйозний чинник міжнародних економічних та політичних відносин. Суперечності світо господарських зв'язків у сфері природокористування нерідко призводять до конфліктних ситуацій. Найбільш поширені серед них міжнародні конфлікти зумовлені транскордонним перенесенням забруднень довкілля, спільним використанням транскордонних чи світових природних ресурсів та умов, відмінностями в технологічних способах природокористування, заходах природоохоронної діяльності та стандартах якості навколишнього середовища, економічних методах регулювання природокористування тощо. Водночас розширення міжнародного економічного співробітництва посилює вплив світогосподарських зв'язків на динаміку процесів суспільного виробництва в межах окремих держав.

Оскільки суспільне виробництво своїми параметрами (темпами, пропорціями, галузевою та регіональною структурою) істотно впливає на масштаби, характер, склад енергоречовинних потоків між суспільством і природою, то світогосподарські зв'язки набирають значення самостійного чинника формування екологічної ситуації в країнах — учасницях міжнародного економічного обміну. Основними напрямами негативного впливу світогосподарських зв'язків на процеси природокористування і етап навколишнього середовища слід вважати прискорену «дифузію» в масштабах планети результатів науково-технічного прогресу — нових продуктів, технологій, устаткування, в тому числі таких, що становлять загрозу для навколишнього середовища і здоров'я людини; запровадження нових форм виробничих відносин у тих країнах, де ще донедавна домінували господарські уклади з досить узгодженими формами взаємодії суспільства і природи; здебільшого нерівноправний характер економічних взаємовідносин між промислово розвинутими державами та країнами, що розвиваються, який, зрештою, зумовлює загострення екологічних проблем у країнах третього світу; нав'язування економічно відсталим країнам вузької зовнішньоекономічної спеціалізації, переважно ресурсно-сировинної поширення торгівлі зброєю тощо Нейтралізація зазначених процесів може бути досягнута шляхом перебудови світогосподарських зв 'язків на пріоритетних засадах екологічної інтеграції та екологічного імперативу. Міжнародне екологичне зрівноважене економічне співробітництво має стати ефективним інструментом зміцнення екологічної безпеки життєдіяльності людини на планеті, а також вирішення складних соціальних проблем у багатьох країнах світу. Перехід до моделі сталого розвитку як магістральний напрям вирішення глобальних екологічних проблем Глобальний характер poзвитку екологічної кризи потребує об'єднаних зусиль усіх держав, світу з метою усунення загальнопланетарної ресурсно-екологічної катастрофи. Глобалізація та інтернаціоналізація господарських зв'язків, зростання економічної та екологічної взаємозалежності держав, світові технологічні екологобезпечні досягнення зумовлюють перспективність міжнародного економічного та науково-технічного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовиша і природокористування. Саме шляхом розумних збалансованих дій, здійснюваних країнами заради сприяння соціально-економічному прогресові й гармонізації взаємовідносин між цивілізацією і природою, створюються реальні передумови подальшого розвитку планетарної системи суспільство —виробництво —природа». Звідси стає очевидним, що в умовах зміцнення світогосподарських зв'язків і глобального поширення кризових екологічних ситуацій актуалізується процес імплеметації екологоорієнтованих підходів у розроблення національних стратегій господарювання. Йдеться, таким чином, про необхідність екологічного коригування соціально-економічного розвитку світової спільноти та окремих держав у контексті ідеї самопідтримувального (сталого) екологозрівноваженого соціального поступу. Отже, перед кожною країною нині стоїть надзвичайно важливе завдання — розроблення й поступова реалізація концепції переходу до моделі сталого екологобезпечного функціонування національної економіки.

Цього, зокрема, вимагають рішення Міжнародної конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулась у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро, виголосивши нову концепцію розвитку людства («Декларація Ріо»). Концепція виходила з визнання неприйнятності подальшого збереження трьох основних практичних варіантів використання природно-ресурсового потенціалу планети, що існували на той час: західної моделі, моделі країн із так званою плановою економікою та моделі країн, що розвиваються, оскільки кожна з них зумовлює (відповідно): невиправдані з огляду на природно-ресурсовий потенціал планети масштаби експлуатації природних ресурсів; неефективні та незбалансовані за еколого-економіко-соціальними параметрами варіанти використання зазначених ресурсів; нееквівалентний обмін ресурсами, що призводить до бідності й стагнації регіонів. Сталий розвиток ґрунтується на узгодженні інтересів соціально-економічного прогресу та збереження природно-ресурсового потенціалу і сприятливих екологічних умов на планеті з метою забезпечення життєвих потреб нинішнього і майбутніх поколінь. У цьому контексті охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів розглядаються не як самоціль, а як невід'ємна частина процесу соціально-економічного поступу. Основою концепції сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді «суспільство-виробництво—природа». По суті модель сталого екологобезпечного розвитку означає виживання людства. Перехід же до такої моделі може бути здійснений тільки за умови ефективного міжнародного співробітництва та гарантування національних інтересів кожної держави. Реалізація концепції сталого розвитку можлива за комплексного проведення відповідних заходів організаційного, технологічного, фінансово-кредитного, міжнародно-правового, адміністративного плану, які здійснюватимуться світовим співтовариством, його регіональними інституціями та кожною країною окремо. Оскільки коріння вирішення екологічних проблем лежить у способах, технологіях і методах господарської діяльності людини, то стрижнем нової соціоекополітики має бути саме всебічна екологізація сучасного виробництва. Під цим треба розуміти впровадження ресурсо-зберегательних і екологобезпечних техніко-технологічних процесів, способів і методів раціонального управління природно-ресурсним потенціалом, завдяки яким при мінімальних затратах на виробництво споживчих продуктів забезпечується належна якість навколишнього середовища тільки шляхом підтримування цілісної технології організації екологобезпечного функціонування. Практика розвинутих країн свідчить, що тут уже розпочався перехід до принципово нової техніко-технологічної політики — від контролю над забрудненням середовища до дій, спрямованих на різке скорочення і запобігання забрудненню довкілля. На думку зарубіжних фахівців, застосування «зелених» технологій, пошук і впровадження дедалі досконаліших із погляду екології способів господарської діяльності є не лише технічним засобом вирішення екологічних проблем, а й важливим методом узгодження інтересів соціально-економічного благополуччя населення з екологічною безпекою кожної держави.

Очередное снижение учетной ставки ФРС до 2% годовых и повышение нефтяных цен до 120 долл. за баррель свидетельствуют о продолжении Вашингтоном политики "дешевого доллара и дорогой нефти", что неминуемо должно привести к новым, еще более масштабным потрясениям на мировых рынках… Эпидемическая вспышка смертельно опасной детской энтеровирусной инфекции в КНР рассматривается в качестве "полевых испытаний" пресловутого "этнического оружия", приуроченных, как и волнения в Тибете, к проведению Пекинской Олимпиады-2008, передают из Шанхая. Однако подобны- ми методами повлиять на китайское общество и китайское руководство, взявшие курс на ускоренное развитие страны и на превращение Китая в нового глобального лидера к 2020 году, не удастся - об этом говорит как решение 13 стран Юго-Восточной Азии о формировании совместного "стабилизационного" фонда в размере 80 млрд. долл., что является важным шагом на пути к созданию общей азиатской валюты (ACU), так и визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Японию, в ходе которого должна быть выработана совместная финансово-экономическая стратегия двух крупнейших азиатских держав в условиях глобального кризиса… l Итоги местных выборов в Великобритании отражают растущее недовольство населения той социально-экономической моделью, которая реализуется в стране последнее время

1. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

2. Дистанційний екологічний моніторинг

3. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

4. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

5. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

6. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
7. Міжнародна економіка
8. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

9. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

10. Міжнародна економіка

11. Міжнародний ринок туристичних послуг України

12. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

13. Етика міжнародних ділових зустрічей

14. Міжнародне перестрахування

15. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

16. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

18. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

19. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

20. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

21. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

22. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
23. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина
24. Національне та міжнародне право

25. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

26. Правонаступництво в міжнародному праві

27. Система міжнародного приватного права

28. Вирішення міжнародних комерційних спорів

29. Відповідальність у міжнародному праві

30. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

31. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

32. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

34. Міжнародний маркетинг

35. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

36. Сутність міжнародного маркетингу

37. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

38. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
39. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
40. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

41. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

42. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

43. Інструменти міжнародних розрахунків

44. Міжнародна валютна ліквідність

45. Міжнародна економічна інтеграція

46. Міжнародна міграція капіталу

47. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

48. Міжнародна торгівля товарами

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

49. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

50. Міжнародне приватне право

51. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

52. Міжнародний договір

53. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

54. Міжнародний кредит у світовій економіці
55. Міжнародний паблік рілейшнз
56. Міжнародний поділ факторів виробництва

57. Міжнародний рух капіталу

58. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

59. Міжнародні валютні ринки та їх функції

60. Міжнародні економічні відносини

61. Міжнародні економічні відносини

62. Міжнародні інтеграційні обьєднання

63. Міжнародні контракти: сутність структура види

64. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Міжнародні фінанси

66. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

67. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

68. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

69. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

70. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій
71. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні
72. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

73. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

74. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

75. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

76. Україна та міжнародні економічні організації

77. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

78. Косовська проблема в міжнародних відносинах

79. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

80. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Задачі з міжнародного менеджменту

82. Організація міжнародного менеджменту

83. Теорія міжнародного менеджменту

84. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

85. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

86. Міжнародна політика і світовий політичний процес
87. Логістика міжнародних перевезень
88. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

89. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

90. Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ "Коломийське АТП"

91. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

92. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

93. Джерела екологічного права

94. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

95. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу

96. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Поняття екологічного права

98. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

99. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.