Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Внешнеэкономическая деятельность Украины

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

1. Міжнародний поділ праці та формування світового господарства Кожна країна або група країн у певному регіоні світу спеціалізується на ви- добутку тієї чи іншої сировини або випуску конкретної продукції. Спеціаліза- ція даної країни або регіону залежить від природних (географічне положення, наявність корисних копалин, забезпеченість водними ресурсами та іншими ресурсами тощо), соціально-історичних (шляхи розвитку, державний устрій, геополітичне положення, менталітет нації і таке інше), економіко-географіч- них (ступінь розвитку, кількість і якість трудових ресурсів, структура госпо- дарства, економіко-географічне положення, розвиток інфраструктури, в тому числі транспорту) факторів. Географічний розподіл праці буває двох видів: міжрайонний (у межах дер- жави) і міжнародний (міждержавний). Міжрайонний розподіл трудової діяль- ності розвивається в одній країні і зв’язує між собою окремі її регіони. Міжнародний розподіл праці полягає в спеціалізації окремих країн чи їх угруповань на виробництві різних видів промислової, сільськогосподарської продукції та обміні цією продукцією. Спеціалізація сприяє ефективнішому використанню соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу країн, налагодженню і розвитку їхніх зовнішньоекономічних зв’язків. Міжнародний розподіл праці нерівномірний. У сучасному світі існує при- наймні шість соціально-економічних угруповань: 1) розвинуті капіталістичні країни (США, єдина в світі наддержава, Японія, ФРН, Франція, Великобританія, Італія, Канада); 2) малі розвинуті капіталістичні країни (Бельгія, Норвегія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Швеція, Австрія та інші).Обидві ці групи спеціалізуються пере- важно на машинобудуванні (літако-, судно-, автомобілебудуванні), електроні- ці розробці нових технологій тощо; 3) соціалістичні країни (КНР, КНДР, Куба); 4) країни східної Європи та СНД (Польща, Угорщина, Росія, Україна), що знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки. Для цих країн характерна суттєва розбіжність показників економічного роз- витку (від Китаю, якому притаманні вражаючі темпи економічного прогресу, доТаджикистану, країн колишньої Югославії і Куби, які з різних причин опи- нилися в ситуації економічного колапсу). Ряд країн цієї групи експортує сиро вину (нафту, електроенергію та вугілля - Польща, Росія, Україна), сільсько- господарську продукцію (овочі, фрукти - Угорщина, Болгарія, Румунія), про- дукцію машинобудування, електротехнічні вироби (Угорщина), вантажні автомобілі (Росія), автокари (Болгарія); 5) країни «третього світу» (країни, що розвиваються).Це найчисленніша гру- па. Вона охоплює близько 130 країн і в міжнародному поділі праці займає «сировинну» нішу, постачаючи на світовий ринок різноманітну мінеральну сировину, сільськогосподарську продукцію (країни Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії), напівфабрикати. Але головною стратегіч- ною продукцією, яку постачає ця група країн (країни Перської затоки і Бли- зького Сходу, Лівія, Нігерія, Венесуела) і яка забезпечує їм левову частку ін- валютних надходжень, є нафта; 6) найбідніші країни (вони власне, належать до країн, що розвиваються), у яких найнижчі у світі показники економічного розвитку, багато невирішених соціально-економічних проблем і переважає сировинна або сільськогоспо- дарська спеціалізація (Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Сомалі, Гватемала, Гонду- рас, Бутан, країни Океанії).

У міжнародному поділі праці є певні суперечності. Йдеться про надмірну спеціалізацію країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залжність від коливань кон'юнктури світового рин- ку, а також збіднює галузву структуру господарства. Окермі держави оби- рають галузі, що використовують дешеву природну сировину, дають країні значні прибутки, хоча часто засновані на важкій фізичній праці і слабко пов'язані з іншими галузями економіки. Інша справа галузі обробної промис- ловості, в тому числі машинобудування. Вони тісно переплітаються з іншими галузями економіки країни, оскільки засновані на розвиненому господарстві і є потужним фактором розвитку всього господарства. Чи зуміє Україна інтегруватися в європейську і світову економіку? Це пи- тання непросте. Економісти "Дойче-Банку зробили своє дослідження і дійшли позитивного висновку. Це деякою мірою можуть підтвердити і дані табл 1.1 Рівень розвитку економіки України та інших держав колишнього СРСР, балів Україна має значні виробничі , природні й трудові ресурси, до того ж над- звичайно вигідне економіко-географічне і геополітичне розміщення у центрі Європи з прямим виходом до головних сухопутних і морських шляхів спо- лучення. 2. Стан сучасних зовнішньоекономічних зв'язків України Зовнішньоекономічні зв'язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економі- ки. Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтен- сивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послу- гами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність діє змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому перобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв'язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні зв'язки стають одним з ос- новних чинників розвитку господарства України. Правову основу для практичного здійснення зовнішньоекономічної політики створюють Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (квітень 1991 р.), "Про вільні економічні зони" (жовтень 1992 р.), "Про іноземні інвес- тиції" (березень 1993 р.). Концепція Закону "Про зовнішньоекономічну діяль- ність" грунтується на використанні можливостей ринкової економіки, яка поступово утведжується в державі. В Законі докладно опрацьовано механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який повинен забезпечити прогресивні структурні зрушення в економіці та сприятливі умови її залучен- ня до світового поділу праці разом із збереженням господарського збалансу- вання та рівноваги внутрішнього ринку України. Кабінет Міністрів України здійснює зовнішньоекономічну політику відповід- но до законів України, укладає та забезпечує виконання міжурядових угод, здійснює заходи щодо раціонального використання державного валютного фонду і стабілізації платіжного балансу країни тощо. Міжнародні зв'язки України здійснюютьсяяк у зовнішній торгівлі, так і в економічному, науково-технічному і культурному співробітництві, в міжна- родному туризмі та інших формах.

У зовнішній торгівлі впродовж утвердження в господарстві ринкових відно- син скасовуватиметься державна монополія. Згідно з чинним законодавством встановлюється межа частки одного власника в 50 % загального експорту або імпорту країни, причому порушення ціого положення можна оскаржити в судовому порядку. Різні об'єднання (асоціації, консорціуми, торгові будинки) не мають права прямо або опосередковано створювати монополії зовнішньо- економічної діяльності для певного виду товару чи товарної групи, а також будь-якої іноземної країни, транснаціональної корпорації тощо. Забороняють- ся різного роду угоди, союзи та погоджені дії, спрямовані на поділ ринків збуту чи джерел постачання або інші засоби обмеження свободи конкуренції. Такі заходи сприятимуть процесу утвердження відкритої згідно з світовими стандартами економіки, посиленню в ній конкурентних засад, формуванню гручкого, зорієнтованого на інтенсифікацію господарського механізму. У нинішніх умовах господарство України перживає тривалу економічну кризу, що негативно впливає і на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям наших товаровиробників і не забезпечує потреб дер- жави у валютних надходженнях, необхідних для стабілізації економіки, зни- ження рівня інфляції та бюджетних витрат. За даними Міністерства статистики України, експорт за останні роки постій- но скорочується. Крім того, дуже неефективно є структура експорту, майже 90 % його становлять сировина, матеріали, товари народного споживання. Вивозяться також гостродефіцитні ресурси і продаються світовому ринку за демпінговими цінами. Навіть з країнами близького зарубіжжя Україна має від'ємне сальдо балансу на продукцію виробничо-технічного призначення. Негативне сальдо у тор- гівлі з цими країнами зберігається для енергоносіїв, прокату кольорових ме- талів, целюлози, деревини, каучуку, акумуляторів тощо. У світовий еконо- мічний простір Україна інтегрувала у ролі сировинного придатка. Доказом цього є те, що протягом кількох останніх років експорт машинно-технічних товарів загальному балансі становить 10-20 %, а рівень експорту готової про- дукції у світі понад 50 %. Зовнішньоекономічна діяльність України потребує докорінної перебудови - йдеться про зміну сировинного спрямування експорту, підвищення в ньому частки продукції обробних галузей, удосконалення структури імпорту. ємної, складної машинно-технічної продукції: літаки, автобуси, автомобілі, трактори, комбайни, суда різного призначення, ракетні комплекси, верстати, турбіни, засоби зв'язку, електроніку, радіо- і телеапаратуру тощо. Реально ос- новними експортерами конкурентної на світовому ринку продукції можуть швидко стати підприємства воєнно-промислового комплексу, на яких зосе- реджені високоякісне обладнання, сучасна технологія, висококваліфіковані фахівці. У товарній структурі вивозу переважають вироби чорної металургії, залізна руда і кокс, продукти харчової промисловості. Промисловий потенціал України достатній для надходження валюти, необхідної для сплати зовніш- нього боргу, закупівлі найнеобхіднішого імпорту та оплати інших загально- державних потреб.

Было произведено пять взрывов, в результате которых, по предварительным данным, погибло 13 человек и более ста получили ранения различной степени тяжести. Существует несколько версий происшедшего. Одна из них - террористические акты совершены с целью убийства Президента Узбекистана Ислама Каримова и высших руководителей государства". Из материалов следствия: Первый взрыв - улица Юсуфа Хос Хожиба, возле здания МВД, в 10 часов 40 минут, взрывчатое вещество весом до 230 кг находилось в автомашине марки "ЗАЗ-968М". Второй взрыв - проспект Шарафа Рашидова, в 20 метрах от станции метро "Площадь Мустакиллик", в 10 часов 55 минут, взрывчатое вещество весом до 200 кг в автомашине "ЗАЗ-968М". Третий взрыв - угол здания Кабинета министров, в 10 часов 58 минут, взрывчатое вещество весом до 400 кг в автомашине "Волга-ГАЗ-21". Четвертый взрыв - улица Эмира Тимура, у торца здания Национального банка внешнеэкономической деятельности, в 11 часов 20 минут, взрывчатое вещество весом до 200 кг в автомашине "ЗАЗ-968М". Пятый взрыв частный дом по улице Абдуллы Каххара возле еврейского агентства "Сохнут", в 12 часов 00 минут, взрывчатое вещество до 1000 кг в гараже дома"

1. Финансы Украины

2. Финансы Украины (Шпаргалка)

3. Финансы Украины

4. Финансы Украины

5. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

6. Народное хозяйство Украины
7. Билеты по географии Украины за 11 класс
8. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

9. Флора и фауна Украины

10. Визитная карточка Украины

11. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

12. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

13. Бюджет Украины на 1997 г.

14. Государственное регулирование доходов населения на Украине

15. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

16. Денежное обращение, финансы и кредит

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

17. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

18. Финансы

19. Частная собственность /Украина/

20. Адвокатура Украины

21. Аренда /Украина/

22. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)
23. Ответы на билеты по истории Украины
24. 1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

25. Формирование многопартийности в Украине

26. Украина во время Второй Мировой Войны

27. Бюджетный процесс в Украине

28. Конституционное право Украины как отрасль права

29. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

30. Принципы и формы налогообложения на Украине

31. Уголовный закон Украины

32. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

34. Охрана труда (лекции, Украина)

35. Анализ пенсионногозаконодательства Украины и других стран

36. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

37. Социальная политика Украины и оценка её эффективности

38. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)
39. Современная законодательная база Украины в области страхования
40. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

41. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

42. Народные депутаты Украины

43. Право коллективной собственности на Украине

44. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

45. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

46. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

47. Развитие малого бизнеса на Украине

48. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"
Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

49. Страховой рынок Украины и его характеристика

50. Современная законодательная база Украины в области страхования

51. Охрана труда (Украина)

52. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

53. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

54. Финансы коммерческих предприятий
55. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)
56. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

57. История Украины

58. История СССР и Украины в 1953 - 1964 гг.

59. Основные этапы создания государства на Украине

60. Голодомор 32-33 років (голод на Украине в 32-33 гг.)

61. История Украины

62. Финансы и торговля в Древнем Египте

63. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

64. Кризис крепостнических отношений на Украине

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. История развития прокуратуры Украины

66. Экология Украины

67. Условия присоединения Украины к России

68. НАТО И ГЕОПОЛИТИКА УКРАИНЫ

69. Легкая промышленность Украины

70. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области
71. АПК Украины
72. Исследование паровоздушной газификации низкосортных углей Украины

73. Шпоры по финансам

74. Финансы домашнего хозяйства

75. Лекции по курсу «Финансы, кредит, денежное обращение» (2004г.)

76. Шпаргалка по дисциплине Финансы и Кредит

77. Банковская система /Украина/

78. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

79. Финансы и кредит

80. Финансы и кредит (шпаргалка к гос. экз.)

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

81. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

82. Учет труда и заработной платы на Украине

83. Амортизация основных фондов (Украина)

84. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

85. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

86. Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений /Украина/
87. Валютное регулирование на Украине
88. Основные формы внешнеэкономических связей Украины

89. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

90. Технико-экономическое обоснование выращивания зерновых эфирномасличных культур на юге Украины

91. Состояние и пути совершенствования организации финансов в аграрных формированиях на примере ОАО «Бахус» Елецкого района Липецкой области

92. Финансы предприятий: планирование, управление и анализ

93. Финансы предприятий и отраслей

94. Управление финансами

95. Финансы (Шпаргалка)

96. Финансы (Шпаргалка)

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

98. Лесопромышленный комплекс Украины

99. Финансы потребительской кооперации

100. Тесты по предмету "Финансы предприятий" ч.1


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.