Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Организация информационных систем учета и аудита

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина ІванівнаКонтрольна робота З дисципліни: Організація інформаційних систем обліку, контролю і аудиту Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з) Спеціальність: облік і аудит № залікової книжки: Фз-00437 Ст.викладач Калинич Н.В. Ужгород-2002 З М І С Т Виникнення і розвиток інформаційних технологій 3 Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності .5 Інформаційні можливості прикладних комплексів 9 Використана література 12 Виникнення і розвиток інформаційних технологій Розвиток інформаційної технології може бути представлено у вигляді сукупності етапів, кожний з яких характеризується визначеними параметрами. Початковий етап (1950-1960 рр.) характерний тим, що в основі засобів взаємодії людини і ЕОМ лежали мови, в яких програмування велось в термінах того, як необхідно досягти мети обробки інформації. На цьому і на послідуючих етапах (до появи інтелектуальних мов високого рівня) ЕОМ були досяжні тільки професіоналам-програмістам. У ці роки почалось створення мов алгоритмічного типу. Однак у більшості випадків програмування здійснювалось безпосередньо з використанням командних мов ЕОМ. При цьому взаємодія програмістів з ЕОМ здійснювалось в діалоговому монопольному режимі. Другий етап розвитку інформаційної технології (1960-1970 рр.) характеризувався створенням операційних систем, які дозволяють вести обробку декількох завдань, що формуюються різними користувачами. Основна мета при цьому полягала в забезпеченні найбільшої завантаженості машинних ресурсів. Тут також використовувались алгоритмічні мови, орієнтовані на ту чи іншу предметну область. Третій етап характерний якісною зміною критерію ефективності автоматизованої обробки даних. Якщо на перших етапах в якості такого критерію виступали машинні ресурси (внаслідок обмеженої області використання ЕОМ), то в послідуючих основними стали людські ресурси, що здійснюють розробку і супровід програмного забезпечення. Область використання обчислювальної техніки до того часу була вже достатньо обширна і включала в себе ряд складних задач і проблем. Крім того, почали розроблюватись і впроваджуватись в практику не тільки великі, але й більш дешеві міні-ЕОМ, що дозволило в основному вирішити проблему необхідності обчислювальних ресурсів. З метою більш швидкого розроблення програмного забезпечення на цьому етапі використовувася інтерактивний режим взаємодії декількох користувачів з ЕОМ, підтримуваний інтерактивними операційними системами. Але ці технологічні рішення, які в цілому підняли рівень технологіх розробки програмного забезпечення, не дозволили вирішити проблему людських ресурсів. Розрив між об’ємами автоматизації і загальною кількістю програмістів продовжував рости. Четвертий етап ознаменував новий якісний стрибок і технології розробки програмного забезпечення, що відкрив можливість вирішення вказаної проблеми. Його суть зводиться до того, що центр тяжіння технологічних рішень переноситься на створення засобів, що забезпечували б взаємодію користувачів з ЕОМ на етапах створення програмного продукту.

Ключовим ланцюгом нової інформаціної технології стає представлення і обробка знань. Свій розвиток отримують мови представлення знань, які дозволяють користувачам безпосередньо вносити свої знання в ЕОМ і в подальшому використовувати їх при вирішеннї конкретних задач. Індустрія знань стала швидко впроваджуватись у різні області створення прикладних інформаційних систем: в теперішній час створюються інтелектуальні пакети прикладних програм, бази даних, експертні системи. Цей етап характеризується також створенням і використанням персональних комп’ютерів. Створюються технічні передумови для застосування ПЕОМ в широкому масштабі безпосередньо споживачами інформації – користувачами. В системах, заснованих на концепції банка даних, реалізуються функції дедуктивного виводу – від узагальнених знань, представлених в базі знань, здійснюється перехід до конкретних знань, які формуються при віришенні заданої практичної задачі. В теперішній час отримує свій розвиток й інший напрямок використання концепції банка знань – автоматичний синтез знань. Проблема синтезу знань, чи індуктивного виводу, безсумнівно, більш складна і більш глобальна, ніж аналіз наявних знань (що відбувається в експертних системах). По суті, мова йде тут про надання ЕОМ елементів творчого мислення, характерного для людини. Її часткове вирішення полягає у створенні механізмів знань в рамках окремих проблемно-орієнтованих областей, в яких можливий синтез на основі деякого набору правил, що характеризуюються повнотою відносно можливих ситуацій створення знань. Можливості нової інформаційної технології “проникають” в усі сфери інформаційної індустрії. Зарах широко використовуються мережі ЕОМ, що інтегруюють розподілені бази знань. Їх створення дозволяє забезпечитит доступ до необхідної інформації в любій точкі Землі і вирішити усі проблеми, починаючи від створення відповідних технічних засобів,які забезпечували б передачу і обробку інформації, і закінчуючи мовними засобами взаємодії людини та ЕОМ. Основні напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності У зв’язку з великою різноманітністю існуючих форм і методів управління в економіці (наявністю різнотипних підпримств, трестів, відомств, міністерств і т.д.) велике значення набувають питання уніфікації алгоритмів для економічних автоматизованих систем управління. Вирішення цієї проблеми здійснюється проведенням роботи в слідуючих трьох напрямках: побудовою математичного забезпечення різних економічних автоматизованих систем управління з уніфікованих блоків; виокремленням більш або менш однотипних економічних об’єктів (підприємств, галузей, відомств) і розробкою для них уніфікованих систем математичного забезпеченя; перебудовою існуючих систем управління економічними об’єктами в напрямку типізації інформаціних процесів і їх організаційних структур з метою використання в них типових алгоритмів. Роботи по вказаним трьом напрямкам уніфікації математичного забезпечення повинні проводитися комплексно; це значить, що при розробці конкретних автоматизованих систем управління повинні враховуватися можливості як приведення їх до якого-небудь визначеного типу, так і побудови цих систем з уніфікованих блоків.

Типовий склад завдань з точки зору їх економічного змісту може бути розбитий на слідуючи класи: Обробка звітності. Тут головна увага повинна звертатися на запис та контроль вихідних даних, формування вихідних документів, організацію раціонального сортування. Для вирішення завдань цього класу широке застосування знаходять універсальні таблично-орієнтовані засоби. Розрахунки потреби в матеріалах по планам виробництва виробів і нормам витрат матеріалів. Зміст цих завдань зводиться до сортування однотипних матеріалів і виробів і вирахуванню сум парних добутків. Основна увага повинна звертатися на раціональну організацію нормативного господарства, яка забезпечувала би повне і своючасне отримання нормативів від підприємств. При машинній реалізації цих завдань важливим є забезпечення швидкого пошуку і простоти коригування необхідних норм. Для цих цілей ефективно використовуються методи асоціативного програмування. Задачі оптимального перспективного планування і розвитку та розміщення виробництва, які зводяться в основному до побудови різного виду балансів виробництва і розподілу продукції (галузевих, міжгалузевих, регіональних і т.д.). З точки зору програмування особливостю цих завдань є оперування з матрицями більшої розмірності і застосування стандартних методів і програм вирішення задач лінійного програмування (симплекс-методу та ін.). Задачі оптимального поточного планування виробництва і розподілу завдань між виробничими одиницями (міністерствами, заводами, цехами, цчастками і т.д.). Вони вирішуються в основному методами лінійного програмування. Збір та обробка оперативної інформації, яка поступає по каналам зв’язку безпосередньо в ЕОМ в реальному масштабі часу одночасно від багатьох віддалених абонентів. Особливістю даного класу завдань є необхідність контролю передачі повідомлень і забезпечення оперативного двостороннього обміну інформацією. Задачі управління запасами, що включають оперативний контроль рівнів, оптимальний розподіл між споживачами і оптимальне планування замовлень на поповнення запасів. При вирішенні цих задач використовуються методи лінійного програмування і теорії масового обслуговування. Інформаційно-логічні документальні і фактографічні (довідкові) задачі. Для них характерно накопичення в пам’яті машини великих масивів довідкової інформації про обладання, кадри, площі, випущені вироби, використовуваних матеріалах та напівфабрикатах і т.д. Програмна реалізація цих задач заснована на застосуванні так званих інформаційно-характеристичних таблиць, асоціативних вузлових структур та інших прийомів. Задачі моделювання процесів виробництва і матеріально-технічного постачання (детерміністичного статистичного). Характерним є використання спеціальних прийомів і засобів для отримання випадкових чисел, застосування типових процедур для сінхронізації модельованих подій, побудови ланцюгових списків для управління черговістю подій. Ці особливості вимагають наявності спеціальних засобів моделювання економічних систем. Задачі галузевого планування і управління процесами створення складних виробів. Тут характерним моментом є застосування методів оптимізації мережевих графіків з урахуванням часу і вартості розробок і виробництва продукції.

Сформировались основные социальные показатели, которые характеризуют занятость, уровень жизни, рынок труда, социальную защиту населения и др. Сформировались укрупненные экономические счета макроэкономических показателей в области цен, финансов и денежного обращения, потребительского рынка и др.; 2)Pразработка СНС и реформирование статистического наблюдения. В информационном блоке СНС первичные данные о финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов занимают важное место. Перестройка общеметодологических основ государственной статистики на принятую в международной практике систему учета и статистики потребует уточнений и пересмотра первичных форм учета. Поэтому Госкомстат России по мере необходимости будет вносить изменения и дополнения в унифицированные формы первичной учетной документации, а также производить дальнейшую разработку унифицированных форм первичной учетной документации. Унифицированными формами для всех юридических лиц являются: П1 сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг; П2 сведения об инвестициях; П3 сведения о финансовом состоянии организации; П4 сведения о численности, заработной плате и движении работников; П5 (м)P основные сведения о деятельности организации; 3)Pинтеграция и гармонизация в международную систему

1. Построение документационных систем учета, планирования и реализации персонала в организации

2. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы

3. Информационный обмен между изолированными системами (Взаимодействие информационных систем)

4. Российский рынок экономических информационных систем. "ХАКЕРС ДИЗАЙН": сетевая система "Финансы без проблем"

5. Практика создания информационных систем в организациях

6. Промышленное предприятие. Информационная система предприятия при организации удаленного склада
7. Проектирование процесса исследования для модуля корпоративных информационных систем по учету затрат на производстве
8. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

9. Основы построения экономических информационных систем

10. Идеальное и реальное в развитии корпоративных информационных систем

11. Проектирование автоматизированных информационных систем

12. Определение характеристик эффективности стандартных сетевых и информационных систем

13. Возможные варианты по управлению дебиторской задолженностью с использованием информационных систем

14. Какие риски для здоровья появились в связи с развитием информационных систем

15. Безопасность информационных систем

16. Внедрение автоматизированных информационных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

17. Классификация информационных систем

18. Методология RAD разработки информационных систем

19. Надежность информационных систем

20. Основные угрозы безопасности информации и нормального функционирования информационных систем

21. Проектирование информационных систем на предприятии

22. Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем
23. Язык гипертекстовой разметки HTML в разработке информационных систем
24. Защита информационных систем

25. Экономическая эффективность информационных систем

26. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

27. Учет и анализ оплаты труда в организации ООО "..."

28. Анализ и совершенствование системы коммуникации в организации (МГТС)

29. Учет и анализ материально-производственных запасов организации

30. Построение эффективной системы управления персоналом организации

31. Бухгалтерский учет операций с заемными средствами у организации-заимодателя

32. Специфика пространственно-временной организации географических систем

Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел
Подстаканник для прогулочных колясок Peg-Perego Cup holder.
Держатель для бутылочки Peg-Perego Cup Holder - удобный подстаканник для прогулочных колясок фирмы Peg-Perego. Легко подойдет к коляскам
975 руб
Раздел: Прочие
Набор "Парикмахер".
Набор будет прекрасным подарком для девочек, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде саквояжа, который можно
624 руб
Раздел: Наборы "Парикмахер"

33. Основы организации вычислительных систем

34. Организация системы рефинансирования кредитных организаций

35. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях

36. Государственное землеустройство, как система мероприятий по организации рационального и эффективного использования земель

37. Кредитные операции кредитных организаций и их учет

38. Организация бухгалтерского (финансового) учета ООО "Атлант-А"
39. Организация работы и учета
40. Порядок формирования в бухгалтерском учете показателей, характеризующих изменение собственного капитала организации

41. Сущность, основы организации и задачи учета оплаты труда

42. Учет кассовых и фактических расходов бюджетных организаций Украины

43. Учет финансовых результатов и использования прибыли организации

44. Аудит некоммерческих организаций

45. Изменения в системе комплектования, управления, организации и вооружения русского войска в ХV–ХVII вв

46. Аудит персонала организации (на примере ООО "Гранд Тур")

47. Исследование организации и методики учета и анализа труда и заработной платы

48. Проектирование и обеспечение функционирования системы управления предпринимательской организации (на примере ООО "Олеся")

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Система управления персоналом организации

50. Улучшение эффективности системы управления в организациях в условиях финансово-экономического кризиса

51. Система управления персоналом организации

52. Особенности учета доходов и расходов в страховых организациях

53. Процедуры проверки внутренней системы контроля предприятия, организации, учреждения

54. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств
55. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и функциональных подсистем РСЧС Ставропольского края по организации деятельности функциональных подсистем РСЧС (служб), министерств, ведомств и организаци
56. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

57. Системы автоматизированного проектирования и PLM-системы

58. Системы цифрового управления гибкими производственными системами (ГПС)

59. Информационная система учета кадров АО "Красноярское речное пароходство"

60. Технико-экономическое обоснование совершенствования информационной системы бюджетной организации

61. Самоорганизация сложных систем. Эволюционные аспекты информационного взаимодействия системы со средой

62. Автоматизированная справочно-информационная система учета и контроля поставок на предприятии

63. Информационные системы в аудите

64. Первичное наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета

Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы

65. Анализ информационной системы организации. Политика информационной безопасности организации

66. Информационная система организации

67. Политика информационной безопасности для системы "Учет ремонта и ТО автотранспорта"

68. Разработка информационного системы учета товаров магазина по продаже сувениров

69. Автоматизированная информационная система учета движения контингента студентов ВУЗа

70. Информационные технологии в системе управления организацией
71. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
72. Информационные системы в экономике

73. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

74. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

75. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

76. Разработка информационно-справочной системы "Водительское удостоверение" /Prolog/

77. Разработка информационно-справочной системы "Овощная база" /Prolog/

78. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/

79. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

80. Информационные системы в высших заведениях

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

81. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

82. Разработка информационно-справочной системы "Технический паспорт автомобиля"

83. Разработка информационно-справочной системы

84. Информационная система складского терминала

85. Информационные системы и технологии

86. Разработка автоматизированной информационной системы учёта товародвижения в торговле
87. Автоматизированная информационная система детского сада "Солнышко"
88. Почему я выбрал специальность "Информационные системы в металлургии"

89. Организация кредитования юридических лиц коммерческими банками (на основе информационно-аналитических материалов)

90. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

91. Информационные системы маркетинга

92. Информационные системы маркетингового анализа

93. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ РЕИНЖИНИРИНГА

94. Разработка автоматизированной информационной системы для управления портфелем реальных инвестиций

95. Компьютерные информационные системы

96. Создание информационной системы

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

97. Корпоративная автоматизированная информационная система как ресурс бизнеса (как поставить ИТ на службу бизнеса?)

98. Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров

99. Особенности в проектировании и практической разработке медицинской информационной системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.