Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття та особливості бюджетного контролю

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Контрольна роботаз дисципліни: “Фінансове право”Поняття та особливості бюджетного контролю Варіант №4Зміст контрольної роботи1.Поняття та особливості бюджетного контролю.3 2.Види бюджетного 3.Органи бюджетного Тести. Задача. Список використаної 1.Поняття та особливості бюджетного контролю. Невід'ємною складовою частиною фінансової діяльності держави та адміністративно-територіальних одиниць є фінансовий контроль. Наявність фінансового контролю об'єктивно зумовлено тим, що фінансам як економічній категорії притаманні не тільки розподільча, а й контрольна функції. Тому використання державою та місцевими (адміністративно-територіальними) утвореннями для вирішення своїх завдань фінансів обов'язково передбачає здійснення контролю за ходом виконання цих завдань. Фінансовий контроль здійснюється у встановленому законодавством порядку усією системою органів державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі спеціальними контролюючими органами. Фінансовий контроль є однією із завершальних стадій управління фінансами і водночас він є необхідною умовою ефективності управління фінансовими відносинами в цілому. Особливе місце фінансового контролю в загальній системі контролю як елемента в системі управління суспільними процесами зумовлюється його специфікою, що проявляється в контрольній функції самих фінансів. Об'єктивно властива фінансам здатність виражати специфічну сторону виробничо-господарської діяльності в будь-якій сфері робить фінансовий контроль всеохоплюючим і всеосяжним. Як я уже відзначала, обов'язковою умовою ефективного функціонування економіки і фінансової системи країни виступає фінансовий контроль, що є складеним елементом державного контролю по керуванню соціально - економічним розвитком суспільства. Контроль, будучи, однією з форм управлінського циклу, являє собою систему спостереження, зіставлення, перевірки й аналізу функціонування керованого об'єкта з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийнятих і приймаючих управлінських рішень, виявлення ступеня їхньої реалізації, наявності відхилень фактичних результатів від заданих параметрів і нормативних розпоряджень, прийняття рішень по їхній ліквідації. Бюджетний контроль - складова частина фінансово-економічного контролю, і розглядається як сукупність заходів, проведених державними органами по перевірці законності, доцільності й ефективності дій в утворенні, розподілі і використанні грошових фондів України і місцевих органів самоврядування, виявленні резервів збільшення надходжень доходів у бюджет, поліпшенні бюджетної дисципліни. В умовах ринкової економіки, коли ускладнюються між бюджетні відносини, підсилюється роль податків як основного джерела формування дохідної бази бюджету, багаторазово зростає значимість бюджетного контролю. Його значення укладається в сприянні успішної реалізації бюджетної політики держави, у забезпеченні процесу формування й ефективного використання коштів. Отже, задачами бюджетного контролю є: забезпечення правильності складання і виконання бюджету; дотримання податкового і бюджетного законодавства; контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності; перевірка ефективності і цільового використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів; поліпшення бюджетної і податкової дисципліни; виявлення резервів росту дохідної бази бюджетів різних рівнів; контроль за реалізацією системи міжбюджетних відносин; перевірка звертання коштів бюджету і позабюджетних фондів у банках і інших кредитних установах; контроль за формуванням і розподілом цільових бюджетних фондів фінансової підтримки ; припинення незаконних по наданню податкових пільг, державних дотацій, субвенцій, трансфертів і іншої допомоги окремим категоріям чи платників регіонам; виявлення марнотратства і фінансових зловживань, вживання адекватних заходів покарання до винних осіб; проведення профілактичної, інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення бюджетно-фінансової дисципліни.

В юридичній літературі фінансовий контроль також визначається як: засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни, запобігання правопорушенням; обстеження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин порівняно із заданими показниками; діяльність державних органів і недержавних організацій щодо забезпечення законності, фінансової дисципліни при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних цінностей. Фінансовий контроль характерний усім фінансово-правовим інститутам. Тому поряд із загальними фінансово-правовими нормами, що регулюють організацію і порядок здійснення фінансового контролю в цілому є норми, що враховують його специфіку в окремих фінансово-правових інститутах. Таким чином, основний зміст фінансового контролю, у відносинах, що регулюються фінансовим правом, можна звести до наступного: перевірки виконання юридичними і фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою і органами місцевого самоврядування; перевірки правильності використання державними і комунальними підприємствами, установами і організаціями грошових ресурсів, що перебувають у їх господарському віданні чи оперативному управлінні; перевірки дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання грошових коштів підприємствами, установами і організаціями на рахунках у фінансово-кредитних установах; виявленні внутрішніх резервів виробництва – можливостей підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії грошових і матеріальних ресурсів і т.д. попередженні та усуненні виявлених порушень фінансової дисципліни. У випадку їх виявлення у встановленому державою порядку притягаються до відповідальності організації, посадові особи і громадяни, забезпечується відшкодування матеріальної шкоди державі, організаціям, громадянам. Таким чином, фінансовий контроль зводиться, у загальному розумінні, до спостереження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин у порівнянні із заданими нормативними актами показниками. Значення фінансового контролю виражається в тому, що в процесі його здійснення перевіряється, по-перше, додержання установленого порядку в процесі фінансової діяльності державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, а, по-друге, економічне обґрунтування і ефективність дій, їх відповідність завданням держави на сучасному етапі. Таким чином, фінансовий контроль - це контроль за законністю і доцільністю дій у галузі утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і суб'єктів місцевого самоврядування з метою ефективного соціально-економічного розвитку держави і окремих регіонів. Правовою основою здійснення фінансового контролю є Конституція України, в якій визначені принципи, основні права і обов'язки державних органів в галузі контролю. Правові засади фінансового контролю відображені у законах Верховної Ради України, указах Президента, постановах Кабінету Міністрів, Національного банку України, інструкціях та наказах Міністерств і інших актах, які регламентують правові положення цих органів.

Але правовими джерелами фінансового контролю в першу чергу є закони: Про державну контрольно-ревізійну службу України; Про аудиторську діяльність; Про державну податкову службу України; Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування. 2.Види бюджетного контролю В залежності від критеріїв, взятих за основу, фінансовий контроль поділяється на декілька видів. Найчастіше критерієм класифікації фінансового контролю на види береться фактор часу проведення контролю і на цій підставі виділяють попередній фінансовий контроль, поточний фінансовий контроль і наступний фінансовий контроль. Такі види контролю притаманні усім контролюючим органам. Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі розгляду і прийняття рішень з фінансових питань. Це стосується насамперед процесу визначення обсягу фінансових ресурсів держави на плановий період та їх основної частини, що акумулюється в Державному бюджеті, а також їх розподілу між окремими суспільними потребами та одержувачами державних фінансових ресурсів. Попередній фінансовий контроль здійснюється на стадії розробки і прийняття законів і інших нормативних актів з фінансових питань. З цією метою здійснюється кваліфікована експертна оцінка фінансових результатів впровадження того чи іншого рішення, що може бути прийнятим. При цьому попередній фінансовий контроль на основі глибокого аналізу і розрахунків фінансових результатів забезпечує об'єктивність оцінки доцільності прийняття чи неприйняття відповідного рішення, має важливе значення для профілактики порушень фінансової дисципліни і інших фінансових правопорушень. Попередній фінансовий контроль передує витрачанню фінансових ресурсів та прийняттю будь-яких рішень з фінансових (і не тільки фінансових) питань. Він сприяє вибору найдоцільніших рішень, що забезпечують поряд з найбільшою ефективністю використання фінансових ресурсів в оптимальну збалансованість вартісних і натурально-речових пропорцій і показників економічного і соціального розвитку суспільства. З цією метою перевіряються документи, що повинні бути після цього затверджені і стати основою для наступної діяльності - проекти бюджетів, фінансових планів і кошторисів, кредитні і касові заявки і т.д. Як правило, попередній фінансовий контроль завжди здійснюється вищими органами законодавчої влади. Хоч об'єктивно він мав би здійснюватись постійно всіма суб'єктами фінансових правовідносин. Поточний фінансовий контроль - це контроль за безпосередньо оперативною фінансовою діяльністю, інакше кажучи - за власне фінансовим процесом. Він полягає в систематичній перевірці дотримання фінансової дисципліни, тобто дотримання вимог фінансових норм і нормативів, насамперед - неухильного дотримання встановлених показників з обов'язкових платежів до бюджету і державних позабюджетних фондів. Цей вид фінансового контролю справляє найбільший вплив на процес формування і використання фінансових ресурсів у всіх структурах суспільного виробництва. Як правило, він здійснюється органами безпосереднього управління фінансовою діяльністю. Хоч й у цьому виді контролю задіяні усі суб'єкти фінансових правовідносин.

В странах, приверженных англосаксонской модели, деятельность контрольного органа ограничена подготовкой отчета о проверке, ревизии. Вопрос о санкциях рассматривают административные и судебные органы. В странах, где устоялась французская модель, контрольные органы исполняют и некоторые судебные функции: они имеют право определять степень виновности лиц в финансовых нарушениях, а также требовать возмещения ущерба. Формы контроля принято классифицировать по следующим критериям: 1)Pрегламент осуществления обязательный (внешний), инициативный (внутренний); 2)Pвремя проведения предварительный, текущий (оперативный), последующий; 3)Pсубъекты контроля президентский, законодательных органов власти и местного самоуправления, контроль исполнительных органов власти, контроль финансово-кредитных органов, внутрифирменный, ведомственный, аудиторский; 4)Pобъекты контроля бюджетный; контроль за внебюджетными фондами, налоговый, валютный, кредитный, страховой, инвестиционный, таможенный контроль; контроль за денежной массой

1. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

2. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

3. Организация бюджетного контроля

4. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

5. Поняття та форми державного устрою

6. Поняття та структура світового ринку
7. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
8. Національний банк України та особливості його функціонування

9. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

10. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

11. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

12. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

13. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

14. Поняття та методи криміналістики

15. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

16. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Поняття та система принципів трудового права

18. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

19. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

20. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

21. Питальні речення та особливості їх створення

22. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні
23. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
24. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

25. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

26. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

27. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

28. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

29. Сутність та зміст контролю

30. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

31. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

32. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

33. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

34. Поняття та специфіка філософських категорій

35. Умови виникнення та особливості античної філософії

36. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

37. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

38. Поняття та види відходів
39. Мінеральні добрива в агроекосистемах та особливості їхнього впливу на довкілля
40. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

41. Маржинальна революція та її особливості

42. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

43. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

44. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

45. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

46. Особливості контролю знань з математики

47. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

48. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

50. Поняття , ознаки та види господарських товариств

51. Етикет та його національні особливості

52. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

53. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

54. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей
55. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла
56. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

57. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

58. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

59. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

60. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

61. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

62. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

63. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

64. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

66. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

67. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

68. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

69. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

70. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
71. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
72. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

73. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

74. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

75. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

76. Поняття держави та її історичні форми

77. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

78. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

79. Поняття, види та форми договорів

80. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

81. Поняття, підстави та порядок спадкування

82. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

83. Поняття: ознаки та характеристика

84. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

85. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

86. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
87. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
88. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

89. Компаратори слів, перетворювачі кодів та схеми контролю

90. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

91. Особливості козацького життя та діяльності

92. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

93. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

94. Поняття "культура" та її сутність

95. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

96. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

97. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

98. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

99. Експертиза та контроль реалізації товару


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.