Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

КУРСОВА РОБОТА Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ «Правекс-банк») Вступ Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні і використовуються ним для виконання активних операцій. Операції, завдяки яким комерційні банки формують свої ресурси, мають назву пасивних. Згідно з джерелами утворення банківських ресурсів в існуючій банківській практиці ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та запозичені. Власний капітал комерційного банку займає невелику питому вагу у сукупному капіталі, при цьому, якщо для суб'єктів підприємницької діяльності норма власного капіталу повинна становити біля 50%, то для комерційних банків загальноприйнята норма може бути не більше 8%. Це обумовлено специфікою банківської діяльності, при якій банк користується, в основному, чужими грошима, а власні кошти служать передусім для страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію, а функція забезпечення оперативної діяльності для власного банківського капіталу є другорядною. Залучені кошти комерційного банку – це кошти, які банк залучає на вклади і депозити. Депозит (вклад) – кошти в безготівковій чи готівковій формі, що надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою. Депозитна операція – операція із залучення коштів на вклади (з відкриттям іменованих клієнтських рахунків) та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів (з відкриттям чи без відкриття іменованих клієнтських рахунків). Практично усі клієнтські рахунки називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти. За формою використання рахунків вони поділяються на: депозити (вклади) до запитання, термінові або строкові депозити, умовні депозити. До запозиченого капіталу комерційного банку належать кошти, отримані від емісії і продажу облігацій, та кредити, отримані у інших банків, в тому числі в Національному банку України. Залучені та запозичені кошти комерційного банку є платними ресурсами, ціна на які залежить від їх виду, суми, валюти та строку залучення (запозичення). Виключна актуальність дослідження оптимальної структури запозичених та залучених коштів комерційного банку є в тому, що загальна суми плати за залучені та запозичені ресурси визначає банківську собівартість активних операцій, тобто операційний прибуток від розміщення ресурсів в активні операції при отриманні валового доходу банка. Об’єкт дослідження курсової роботи – на макрорівні система комерційних банків України і на мікрорівні комерційний банк АКБ «Правекс-Банк». Предмет дослідження курсової роботи – механізм операцій залучення вкладів населення комерційним банком АКБ «Правекс-Банк» (м. Київ). Цілями дійсної курсової роботи є: – вивчення основних нормативних документів, які визначають правове та операційне поле діяльності комерційних банків по роботі з залучення вкладів населення; – аналіз поточного стану структури ресурсів в банківській системі України та місця вкладів населення в ній; – аналіз політики залучення вкладів фізичних осіб в АКБ «Правекс-Банк» в 2002–2005 роках; – аналіз перспектив поліпшення роботи по залученню вкладів населення в АКБ «Правекс-Банк».

Методи дослідження, застосовані в дослідженнях дипломної роботи – методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи – звітні документи АКБ «Правекс-Банк» за 2001–2005 роки, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків. 1. Залучені кошти комерційного банку 1.1 Сутність та структура вкладних(депозитних) коштів комерційного банку Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, так і кредитори – власники коштів. Об'єктом депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двосторонньою угодою . Сьогодні класифікація вкладів (депозитів) здійснюється за різними ознаками, основними серед яких є: вид та статус вкладника; валюта вкладу(депозиту); термін залучення вкладу(депозиту); особливості поточної суми вкладу(депозиту); вид депозитної ставки проценту; особливості нарахування та сплати процентів по вкладу(депозиту); За першою ознакою виділяються: вклади(депозити) юридичних осіб – резидентів; вклади(депозити) фізичних осіб – резидентів; вклади(депозити) юридичних осіб – нерезидентів; вклади(депозити) фізичних осіб – нерезидентів; анонімні вклади (в Україні – ліквідовані після 3 років функціонування); депозити на пред'явника; міжбанківські депозити банків-резидентів; міжбанківські депозити банків – нерезидентів; За валютою вкладу виділяються: вклади(депозити) в національній валюті; вклади(депозити) в вільноконвертованій валюті(ВКВ); вклади(депозити) в неконвертованій валюті (НКВ); За терміном залучення вклади(депозити) поділяються на: – до запитання; на визначений строк (строкові – короткострокові (до 1 року з статистичним розподілом по строкам – до 1 місяця, 1–3 місяця, 3–6 місяців, 6–12 місяців) та довгострокові (більше 1 року)) ; на невизначений строк по умові (ощадні вклади по умові – досягнення визначеного віку, одруження, народження дітей, страховий випадок, тяжке захворювання, смерть та інш.); За особливостями поточної суми депозиту вклади(депозити) розподіляються на: вклади(депозити) з постійною (початковою) сумою вкладу; вклади(депозити) з вільним довкладанням коштів; вклади(депозити) з автоматичним довкладанням неотриманої суми нарахованих процентів; За видом депозитної ставки проценту вклади (депозити) розподіляються на: постійна ставка депозиту без права корегування; плаваюча ставка депозиту з правом корегування з боку комерційного банку при погодженні з клієнтом; плаваюча ставка депозиту, автоматично враховуюча індекс інфляції за погодженим з клієнтом алгоритмом у договорі (інвестиційні вклади АКБ «Аркада» – в одиницях інвестування); За особливостями нарахування та сплати процентів по вкладу(депозиту) існують наступні схеми: нарахування та сплата процентів по закінченню строку залучення; щомісячне на нарахування процентів та довкладання їх до основної суми вкладу з виплатою нарахованих процентів по закінченню строку залучення («сложні проценти»); щомісячне нарахування процентів та їх щомісячна сплата вкладнику; авансове нарахування процентів та їх авансова виплата вкладнику при залученні вклада (депозиту); щомісячне нарахування процентів та їх перерахування на картковий рахунок (поточний рахунок) з можливістю депозитного зберігання під проценти для поточних вкладів до запитання чи вільного витрачання; Депозити до запитання – це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, на кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах.

Умови сплати процентів за залишками коштів за цими рахунками визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків. Депозити на визначений строк – це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом установленого строку, який визначається при відкритті цих рахунків. Строковими депозитами є також кошти, що отримані від інших комерційних банків як депозит (вклад) на конкретний строк. Вклади(депозити) до запитання розміщуються в банку на поточному рахунку клієнта, який відкривається згідно Інструкція НБУ «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті» . Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. За вимогою клієнта кошти з поточного рахунку у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, сплати чеків або векселів. До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку (за умови, що термін повідомлення не перевищує 1 місяця). Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний процент або не сплачується зовсім (якщо залишок на рахунку є меншим, ніж обумовлено в договорі між клієнтом та банком). Кошти поточних рахунків є найбільш дешевими, тому банки намагаються залучити найбільшу кількість клієнтів, що дає можливість за рахунок разночасовості сплат з поточних рахунків оперувати часткою статистичного загального залишку коштів на поточних рахунках як короткочасними кредитними ресурсами («овернайт»), а другу частку використовувати як обов'язкову норму резервування залучених коштів на кореспондентському рахунку в НБУ . Для покриття операційних витрат, пов'язаних з веденням поточних рахунків клієнтів, банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Комісія може стягуватися з депозитного процента, який банк повинен виплачувати клієнту за середній залишок коштів на поточному рахунку. Деякі банки використовують цей механізм для безкоштовного виконання поточних операцій клієнта за умови стабільного залишку на його поточному рахунку не нижче обумовленої в договорі суми. Строкові вклади(депозити) – це кошти, що розміщені у банку на певний строк і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після попереднього повідомлення банку за встановлений період (як правило не менше 1 місяця по окремій статті депозитного договору). Вилучення строкових вкладів відбувається шляхом переказу грошей на поточний рахунок або видачею готівки через касу банка. Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, оскільки вони стабільні і зручні у банківському плануванні активних операцій банків. За ними сплачується високий депозитний процент, рівень якого диференціюється залежно від терміну, виду внеску, періоду повідомлення про вилучення, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших умов. Однією формою строкових вкладів, які, як правило, не передбачають дострокового вилучення коштів вкладником є депозитні та ощадні сертифікати.

Однако все заявления Правительства и Центрального банка о гарантиях вкладов носили достаточно общий характер. Ослабить напряжение, вызванное "набегом вкладчиков" был призван перевод с 1 сентября 1998Pг. вкладов граждан из "СБС-Агро" и еще нескольких крупных банков в Сберегательный банк РФ по фиксированному курсу. Подобная схема уже была опробована Центральным банком годом ранее при финансовом оздоровлении "Тверьуниверсалбанка". Перевод вкладов (кроме "СБС-Агро" в операции участвовали "Менатеп", "Мосбизнесбанк", "Мост-банк", "Промстройбанк", "Российский кредит", "Инкомбанк" и "Кузбасспромбанк") осуществлялся при добровольном согласии вкладчика на следующих условиях: могла переводиться лишь основная сумма вклада по состоянию на 1 августа; валютный вклад конвертировался в рубли по курсу на 1 сентября (9,33Pруб./$1.). Общая сумма переданных в Сбербанк обязательств по вкладам населения составляла около 1,4Pмлрд. рублей. Убытки вкладчиков достигали 50P% от валютной стоимости вкладов. Для исполнения требований граждан по переведенным вкладам Сбербанку передавалась часть средств из фонда обязательных резервов (ФОР) банков-должников и их векселя, под залог которых Сбербанк мог получать от Центрального банка дополнительные кредиты

1. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення

2. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

3. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

4. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

5. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

6. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків
7. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні
8. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

9. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

10. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

11. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

12. Учет и контроль привлеченных денежных средств в депозиты и вклады банка на примере Филиала ОАО Банк "Менатеп

13. Кредитний механізм в комерційних банках

14. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

15. Вклады населения: сущность, виды, значение

16. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

18. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

19. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

20. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

21. Банківські операції

22. Формування ресурсів коммерційних банків
23. Кредитні операції банків
24. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

25. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

26. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

27. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

28. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

29. Банки и банковские операции по вкладам

30. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

31. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

32. Депозитні операції банків

Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные

33. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

34. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

35. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

36. Переваги та недоліки операційних систем Windows

37. Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

38. Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий
39. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях
40. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

41. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

42. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

43. Обучение населения по ГО

44. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

45. Население Москвы и московского региона

46. Особенности размещения городов и городского населения

47. Население России: Буряты

48. Национальный и религиозный состав населения России

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

49. Население земного шара

50. План статистического наблюдения и данные переписи населения

51. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

52. Банковские операции с использованием векселей

53. Договор банковского вклада

54. Вклад Петра Великого в развитие издательского дела и редактирования
55. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу
56. Национальный банк Республики Казахстан

57. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

58. Международные транспортные операции

59. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

60. Единый социальный налог и социальная защита населения России

61. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

62. Коренное население Кемеровской области. Шорцы

63. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

64. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

66. Москвоведение: "Население"

67. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

68. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

69. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

70. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции
71. Матричные операции в вейвлетном базисе
72. Операции в вентральной области шеи

73. Принципы организации хирургической помощи населению в чрезвычайных условиях

74. Вклад древнеримских врачей К.Галена и К Цельса в развитие медицины

75. Вклад Луи Пастера и Роберта Коха в развитие Микробиологии

76. Общее сведения о больнице и показатели здоровья населения (республика Беларусь)

77. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

78. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

79. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

80. И.П.Бардин и его вклад в развитие металлургии

Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

82. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

83. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

84. Социологический опрос населения: "Отношение различных слоев населения г.Москвы к введению с 1 июля 1998г. повременной оплаты за телефонные переговоры и влияние "повременки" на будущее благосостояния населения"

85. Государственное регулирование занятости населения

86. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование
87. Социальная защищенность различных слоев населения в России
88. Уровень жизни населения

89. Методические подходы, формы и методы регулирования занятости слабозащищенных слоев населения (молодежи)

90. История становления демографии и первые переписи населения в Великобритании

91. Основные направления социальной защиты населения России

92. Всероссийская перепись населения 2002г.

93. Окружающая среда и здоровье населения

94. ПИФы как альтернатива банковским вкладам

95. Государственный банк России

96. Лизинговые операции банков

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Коммерческий банк и система денежных расчетов

98. Форфейтинговые операции банков

99. Валютные операции коммерческих банков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.