Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування правової свідомості учнів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ 1. Правове виховання як соціально-педагогічна проблема 1.1 Аналіз педагогічних праць з правового виховання 1.2 Форми правової свідомості Розділ 2. Мета, необхідність та ефективність правового виховання 2.1 Головні цілі правового виховання школярів 2.2 Необхідність та ефективність правового виховання в сучасній загальноосвітній школі Розділ 3. Шляхи формування правової свідомості учнів 3.1 Формування правосвідомості та культури особистості 3.2 Виховний захід &quo ;Закон і ми&quo ; Висновки Список використаних джерел Вступ Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та правової культури населення. Великого значення у світлі цього набувають правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства еволюційний розвиток жодного суспільства не відбувається. Підвищення рівня правових знань у населення України, його правосвідомості та правової культури можливі лише за умови повсякденного, професійно організованого правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою найновішої науково обґрунтованої юридичної літератури та нових технологій організації діяльності. Особливої актуальності юридична освіта набуває з огляду на прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. нової Конституції та відповідно до неї багатьох законів України. Адже цим завершився багаторічний складний напружений конституційний процес у державі. Тепер головне вбачається в тому, щоб нова Конституція увійшла в наше життя як справжній і дійовий Основний Закон держави, що послугує правовим фундаментом для подальшого розвитку нашого суспільства. Розуміння основ різних галузей права – необхідна умова життєдіяльності кожного громадянина України. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності появи нових сучасних методик роботи з учнями в загальноосвітніх школах для вдосконалення їх знань та умінь щодо правознавчих дисциплін. Об’єктом дослідження є правова свідомість учнів, що потребує постійного вдосконалення. Предметом – навчально-пізнавальний процес формування правової свідомості. Мета дослідження полягає у якомога ширшому розкритті проблем пов’язаних з удосконаленням правового виховання школярів та методик для їх вирішення. Серед головних завдань даного дослідження виділяються такі: розкриття необхідності та ефективності правового виховання в сучасній загальноосвітній школі; охарактеризувати форми правової свідомості; проаналізувати необхідність та шляхи правового виховання. Опрацювання літературних джерел дає змогу ознайомитися з матеріалами за темою дослідження; класифікувати їх і створити список використаних джерел; відібрати найцінніші дослідження, основні, фундаментальні роботи; скласти загальну характеристику галузі дослідження, його значення для розвитку науки і практики та актуальність теми; виявити основне коло науковців, які досліджували тему, вивчити їх внесок в розробку проблеми; виявити найцікавіші, але недостатньо висвітлені напрями досліджень, які могли б стати метою подальших досліджень.

Розвідки Євтушенко Р. , Ляшенка І. , Савки М. та інших дозволяють досконаліше вивчити поставлену проблему та правильно організувати процес навчання спираючись на новітні технології. Розділ 1. Правове виховання як соціально-педагогічна проблема 1.1 Аналіз педагогічних праць з правового виховання Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в Україні, несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрішньо-сімейних стосунків, недоліки в організації шкільного виховання і закриття позашкільних закладів — усе це призводить до збільшення кількості дітей і підлітків, поведінка яких не відповідає моральним і правовим нормам. Як свідчать дослідження, швидко збільшується кількість учнів, які не вчаться і не працюють . Це призводить до поширення злочинності серед неповнолітніх, випереджає п загальне зростання. Педагоги не приділяли належної уваги правовому вихованню, показником цього є те, що лише на початку 90-х років XX ст. у шкільну програму почали вводити правознавство . Однак воно не давало глибоких знань про право та закон, а іноді, зважаючи на некомпетентність вчителя, підмінювалися правові поняття. На думку М. М. Фіцули, здатність людини розуміти норми моралі та законів й відповідним чином поводитися не є вродженою . Ці властивості виникають під дією особливих (спеціальних) виховних заходів, у комунікації людини з іншими людьми, у процесі їх участі в різних видах діяльності. У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності написано, що &quo ;визначальною характеристикою громадянської зрілості та громадянського виховання є розвинена правосвідомість - усвідомлення своїх прав, свобод, обов'язків, ставлення до закону та державної влади&quo ; . Правосвідомість охоплює знання, почуття, волю, уяву, думку і сферу підсвідомого духовного досвіду особистості. Аналіз педагогічних праць з правового виховання засвідчує, що дослідники, визначаючи його сутність, звертаються до таких категорій, як &quo ;правова свідомість&quo ; та &quo ;правова культура&quo ; (С. С. Алексєєв, М. М. Фіцула, Л. І.Белозерцева, Н. П. Вербицький, В. Г. Подзолков). Більшість авторів до структури правової свідомості зачисляють правову психологію, яка досліджує емоції, почуття та ставлення людини до тих чи інших правових явищ; правову ідеологію, яка в своїй сукупності (принципи, теорії, ідеї) оцінює правову дійсність; правову поведінку, або втілення правових норм в реальне життя, їхнє застосування в будь-якому суспільному випадку . Скакун О.Ф. визначає правову свідомість як одну з форм суспільної свідомості . Свідомість людини, вважає він, відтворюючи об'єктивні потреби суспільного розвитку, є передумовою і регулятором поведінки людини, які додають спрямованого характеру її діяльності. Правосвідомість відтворює через систему своїх уявлень цінності та принципи правової дійсності, яка склалася у певних історичних, соціальних, політичних та економічних умовах. Право здійснює свій регулятивний влив на людей, впливаючи на їхню свідомість. Цвік М.В. і Петришина В.Д. до правовової свідомості зачисляють ідеї, емоції, теорії, почуття та правові установки, за допомогою яких відображається правова дійсність, формується ставлення до права та юридичної практики, ціннісна орієнтація щодо правової поведінки, бачення перспектив і напрямів розвитку правової системи з погляду забезпечення гідного існування людини, справедливості у людських стосунках, ефективної організації життєдіяльності держави і суспільства .

1.2 Форми правової свідомості Узагальнивши дослідження, можна виділити такі форми правової свідомості, як індивідуальну, яка виражає ставлення конкретної людини до тих чи інших соціальних явищ, системи її поглядів, уявлень та переконань з основ права; групову, що формується в різних соціальних групах па засадах спільних інтересів та певних спільних потреб для досягнення мети, яка є однією для всієї групи; суспільну (відрізняється від двох попередніх тим, що притаманна великій кількості людей (народу, окремому регіону). Ефективним чинником правового виховання є групова свідомість, яка визначається стійкістю інтересів колективу. Таке виховання є можливим з групами неповнолітніх правопорушників. Воно набагато ефективніше, ніж індивідуальне, бо в групах відбувається не лише навчання, а й передача позитивного досвіду від одних членів групи іншим. Такий досвід широко описано у творах А.С. Макаренка, де колектив є основним регулятором та інструментом правового виховання. Суспільна правосвідомість, на нашу думку, формується лише тоді, коли повною мірою людина усвідомлює себе членом суспільства, живе за його законами, традиціями та звичаями, які не суперечать моральним нормам. Тому для формування суспільної свідомості важливе значення мас групова правосвідомість та індивідуальна, які є первинними ланками суспільної свідомості. Суспільна правосвідомість пов'язана також з правовими переконаннями кожної конкретної людини, визначаючи певний стан готовності до правомірної діяльності. М.М. Фіцула зазначає, що &quo ;з віком у міру розширення кола спілкування, ускладнення діяльності й виконання ролей, сфера свідомості особистості інтенсивно збагачується і розвивається. Правова свідомість школяра, вважає автор, формується на засадах правових знань, уявлень поглядів, переконань, почуттів, які склалися в нашому суспільстві і становлять суспільну свідомість, що має вирішальний вплив на формування правосвідомості особистості, тобто індивідуальної свідомості&quo ; . Велике значення має не лише суспільна свідомість, але й правова культура, яка тісно пов'язана із загальною культурою суспільства. Культура визначає загальний спосіб існування людини та тісно пов'язана з правовою свідомістю. Правова культура є якісною характеристикою правової системи країни. Однак у педагогіці немає єдиного підходу до визначення правової культури. Більшість дослідників правову культуру розглядають як якісний стан правового життя суспільства, який визначається досягнутим рівнем розвитку правової системи, законності та правопорядку, правової освіти й обізнаності різних верств населення з правом, а також ступенем гарантованості державою основних прав і свобод людини. На нашу думку, рівень загальної культури залежить від рівня правової культури особи. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів культури — політичної, моральної, естетичної. Це комплексний процес, оскільки всі правові явища оцінюються свідомістю не лише правовою, але й моральною, будь-які порушення законних приписів розглядають як аморальні. Правова культура впливає на моральну культуру, слугуючи необхідною умовою формування високих моральних якостей громадянина.

Щасливий, хто обрав соб найпрекраскшу пристрасть; зроста  десятериться з кожною годиною  хвилиною незмрне його блаженство,  входить вн глибше  глибше у нескнченний рай душ». Це ж уривок з першо (вступно) частини «Тат твам аз», щоправда, з дещо полпшеним стилем. Дал говориться (Гоголь пропуска ц слова): «Як дрбка сол, розчиняючись у вод, ста диною з нею, так само стан дност душ  розуму називаться Турайю». У цьому роздл йдеться про методи так звано Турай концентрац вол, свдомост  духу з метою «психчного перетворення» людей на «арйський лад» [Аналогом «Турай» у ведичнй практиц виступа метод «Самадх» як глка Раджа-йоги (масового гпнозу)]. А почитайте уважно першу главу з чорновикв другого тому, де йдеться про виховання  життя дивно людини Андря ¶вановича Тентетнкова. У нй подаються дуже цкав мркування про психологчну пдготовку юнакв; також згадуться про якогось всезнаючого («все було йому вдомо») учителя Олександра Петровича, який прищеплював вибраним учням «вищий розум», точнше, доводив х до «вищих ступенв розуму», пдвладних лише небагатьом. ¶ншими словами, готував суперменв, як вмли «збергати серед будь-яких прикростей високий спокй» «Саме цю науку життя вн зробив предметом окремого курсу виховання, розрахованого лише на вдмнникв»,P пише Гоголь

1. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

2. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

3. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

4. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

5. Цивільно-правовий договір

6. Цивільно-правовий статус об’єднань громадян
7. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні
8. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

9. Правосознание и правовая культура

10. Правосознание и правовая культура сотрудника ОВД

11. Формирование правовой культуры сотрудников органов внутренних дел – задача правового государства

12. Правовая культура юриста

13. Понятие и сущность государства (правовая культура)

14. Цивільно-правові аспекти аудиту

15. Система цивільної оборони

16. Правовая культура и ее значение в жизни современного общества

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

17. Правосознание и правовая культура

18. Юридическое образование как элемент правовой культуры

19. Розвиток мовленнєвої культури учнів

20. Формирование правовой культуры учащихся

21. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

22. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)
23. Особенности правового статуса женщин, детей, рабов и душевнобольных по римскому праву
24. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

25. Формування духовності учнів у навчальному процесі

26. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

27. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

28. Шляхи формування правової держави в Україні

29. Государственно-правовое воздействие на экономику, политику и культуру

30. Докази та доказування у цивільному процесі

31. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

32. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

34. Правовые афоризмы и фразеологизмы как феномен культуры

35. Представництво в цивільному процесі

36. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

37. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі

38. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
39. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу
40. Шляхи формування правової держави в Україні

41. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

42. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

43. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

44. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

45. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

46. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

47. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

48. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

49. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

50. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

51. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

52. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

53. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

54. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів
55. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
56. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

57. Формування екологічної культури молодших школярів

58. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

59. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

60. Формування історичної свідомості учнів

61. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

62. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

63. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

64. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

66. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

67. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

68. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

69. Поняття "реальність", "цивілізація" й "культура"

70. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
71. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв
72. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

73. Гражданское общество и правовая страна

74. Административно правовые отношения (Контрольная)

75. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

76. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

77. Административно-правовой статус военнослужащих

78. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

79. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

80. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

81. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

82. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

83. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

84. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

85. Финансовые и правовые основы полного товарищества

86. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
87. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних
88. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

89. Гражданско-правовой договор

90. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

91. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

92. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

93. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

94. Правовой статус ценной бумаги

95. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

96. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели
Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

98. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

99. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.