Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Явище синонімії у літературознавчій термінології

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Літературознавча термінологія починає формуватися з другої половини XIX ст., але своїм розвитком сягає ще періоду існування Давньої Русі. У витоках творення термінів літературознавства стояли такі відомі постаті, як Ф. Про-копович, І. Величковський, І. Франко, М. Грушевський, І. Качуровський тощо. Сучасне термінознавство завдячує В. Лесину, О. Пулинцю, Р. Гром’яку, Ю. Коваліву та ін., за створення словників літературознавчих термінів. Змінювалися часи і епохи, світогляд поколінь збагачував літературу новими творами, і водночас збагачувалась літературознавча терміносистема, фіксуючи нові поняття та їх наймення. Розвиток термінології невід’ємний від розвитку загальнонародної мови, що передбачає постійний процес унормування словесних фондів, уточнення їх значень і розподіл на активний і пасивний лексичні запаси. Рівень парадигматичних відношень передбачає наявність таких найсуттєвіших ознак системної організації термінів, як термінологічна антонімія, синонімія, родо-видові відношення тощо, з’ясування яких передбачає зіставний, якісний і кількісний прийоми аналізу та належить до найскладніших і найменш досліджених аспектів. Антоніми в будь-якій термінологічній системі творять елементарні мікрополя, у межах яких реалізуються відношення протилежності як однієї із суттєвих ознак системності термінології, а гіпонімічні парадигми передають родо – видові відношення між термінами, зв’язки частини й цілого, суміжності у просторі або часі. Синонімічні відношення у термінолексиці визначаються загальноприйнятими критеріями: тотожністю або близькістю основних значень. Попередні дослідження цієї проблеми (роботи Т. Панько, В. Андрусенко, Т. Винокура, В. Даниленко, П. Журавльової, В. Кирилової, Н. Овчаренко, Б. Михайлишина та ін.) вказують на наявність протиріч у питанні позитивності і негативності цього явища. Позиція позитивності мотивується потребою точного відображення поняття, вибором з-поміж термінів-синонімів найбільш прийнятних моделей, спроможних творити похідні, які активно використовуються у наукових текстах різного рівня складності (К. Авербух, В. Даниленко, Т. Панько та ін.); прагненням уникнути повторів (Б. Михайлишин). Негативність явища полягає у неповних відношеннях між значною кількістю термінів – синонімів, що призводить до розладу взаємовідповідностей з позначуваними поняттями, зайвої плутанини, що ставляться до терміна (В. Андрусенко, Т. Журавльова, А. Камчатнов); існуванні синонімії в уже сформованій терміносистемі (майже усі дослідники); вузькоспеціальний термін, виражений невербальними засобами, потребує пояснення словесним дублетом (Б. Михайлишин). Творення номінативної одиниці – складний процес вже тому, що вона має пройти певний еволюційний розвиток, забезпечити собі стійкість і громадське визнання. Тому й виникнення на цьому етапі розвитку термінології (сукупності термінів, що входять у певну термінологічну систему) корелятів є закономірним, змушує до вибору більш прийнятних найменувань, відшліфувань відпо-відно мовним традиціям та введення їх у взаємообіговий словесний вжиток. На рівні лексики синоніми (грецьк.

sy o imia – однойменний) – слова, що означають назву одного й того ж поняття, спільні за основним лексичним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-експресивним забарвленням тощо. У термінології синоніми мають деяку специфіку. Їм не властиве будь-яке рівневе стилістичне забарвлення, а тим більш експресія. Подібні прояви є однозначно негативними, створюють несприятливі умови для стовідсоткової функціональності терміна як чіткої номінації поняття, вносять розлад у термінологічну систему. Аналіз особливостей літературознавчих термінів – синонімів, їх системної організації і внутрішнього взаємовідношення, дозволяє з’ясовувати рівень вмотивованості терміноодиниць, ступінь відповідності терміна і поняття, на основі чого можна прогнозувати тенденції подальшого розвитку терміносистеми. У цьому полягає актуальність нашого дослідження. Метою роботи є виявлення специфічних ознак літературознавчих синонімічних рядів, їх структури, шляхів виникнення; з’ясування через результати семного аналізу синонімічних відношень у терміносистемі, сферу функціонування; пошук методів і прийомів, форм роботи при співставленні явищ лексичної і термінологічної синонімії у шкільній практиці на уроках мови і літератури, через міжпредметні зв’язки. Відповідно до мети роботи визначаються такі основні завдання: Вивчити вплив термінів-синонімів на закономірний розвиток наукової мови. Порівняти словесні і несловесні засоби на позначення наукових понять при творенні термінів-дублетів. Проаналізувати шляхи виникнення і структуру синонимічних рядів у літературознавчій термінології. Встановити синонімічні відношення у термінолексиці, диференціацію термінів – синонімів за функціональними особливостями. З’ясувати основні засади термінологічної роботи на уроках української мови, української та зарубіжної літератур у 5–11 класах загальноосвітньої школи, запропонувати найбільш прийнятні форми і методи роботи, види вправування, рекомендувати перелік більш вмотивованих номінативних одиниць з ряду синонімів літературознавчої термінології. Матеріалом для дипломного дослідження послужили термінологічні синонімічні ряди, зафіксовані у літературознавчих словниках. Об’єктом аналізу є терміни-синоніми літературознавчої терміносистеми. Наукова новизна дослідження полягає у спробах комплексної характеристики специфічних синонімічних утворень літературознавчої термінології, що дає змогу аргументувати вибір з-поміж корелятів більш доцільного і вмотивованого. При виконанні роботи використовувалися загальнонаукові методи дослідження: якісний і кількісний аналізи, зіставлення, спостереження. Методологічну основу дипломної роботи становить розгляд мови як системи, що постійно розвивається та удосконалюється, розуміння зв’язку мови і мислення. Метою і завданнями роботи зумовлена її структура. Дипломне дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, списку використаних джерел та додатків. Апробація дослідження відбулася у 2000 р. на науково-теоретичній конференції на філологічному факультеті Слов’янського державного педагогічного інституту.

1. Терміни-синоніми як чинник закономірного розвитку наукової мови 1.1 Природа явища термінологічної синонімії та її взаємодія із загальновживаною лексикою Постійне перебування термінології в полі зору дослідників зумовлює досить ретельне вивчення динамічних процесів у сучасних терміносистемах. Проте розв’язання проблем, що торкаються окремих терміносистем, неможливе без з’ясування комплексу загальнотеоретичних понять щодо явища термінологічної синонімії. У сучасному термінознавстві існують різні погляди на проблему існування термінів-синонімів, але жоден з них не заперечує небажаність згаданого явища і його шкоду. Проте синоніми у науковій мові відіграють важливу роль, впливаючи на закономірний розвиток терміносистеми. На відміну від полісемії та омонімії, синонімії у термінології властиве вужче функціонування лише в тому плані, що омонімічні та багатозначні терміноодиниці співіснують у різних терміносистемах, що маловірогідне для синонімії. Процес формування української термінології вимагає якомога точнішої передачі понять. Результати досліджень у цій галузі свідчать, що українські терміносистеми у своєму складі мають значну кількість термінів-запозичень. «Переважна більшість запозичень-іновацій виправдана потребою номінації нових соціально-політичних реалій, понять, відповідаючи системі української мови, впевнено закріпилася в її узусі, дістала відображення в словниках останніх років «, – стверджує О. Стишов . Введення запозиченого слова на зміну україномовному терміну призводить до збіднення національної термінології, переобтяження її іншомовними компонентами, проте, якщо термін є міжнародним і входить у терміносистему разом з поняттям, то надання переваги термінам іншомовного походження є виправданим. Безперечна авторитетність запозичень полягає у чіткому співвідношенні терміна і поняття мови-творця. Між різними мовами є певні розбіжності на фонетичному, морфемному, морфологічному, синтаксичному та інших рівнях, тому часто терміносистема-запозичник не дуже впевнено приймає первинний варіант, а намагається знайти ряд відповідників. Відібрати найбільш точний термін, який би відповідав тому чи іншому поняттю, не так просто, а вилучення одного з синонімічних термінів тієї чи іншої терміносистеми призведе до порушення закономірного розвитку наукової мови. Деякі автори досліджень цього явища схильні вважати, що наявність чи відсутність синонімів у термінолексиці свідчить про рівень розвитку певної терміносистеми, адже нові підходи і пошуки чинників більш вдалого вираження понять є важливими факторами цього розвитку. Нерідко з процесом запозичення терміна, попри небажаність цього явища, в українську термінологію проникають його варіанти на морфемному рівні (наприклад: канцона – кансона). У такій ситуації перевага віддається тому варіанту, який більш прийнятний для норм сучасної української літературної мови. Серед запозичень можна виділити дві групи: терміни, які вже засвоїлись українськими терміносистемами; номінативні одиниці, які ще не стали у сучасній українській термінологічній мові нормативними і мають різну природу, особливості функціонування й перспективи подальшого закріплення у структурі національної мови.

Вн хотв, щоб татари побили кивських князв, а сам, збергши вйсько, став би найсильншим з них  мг запанувати над усма. Дал безперервно загарбували сусдн земл вс ¶вани, Петри, Катерини, Миколи, Ленн, Хрущов. Мнстр Катерини ¶¶ Платон Зубов склав список держав та династй, що х ма Московщина вддати ґвроп. У тому списку нема Швец, Прус, Польщ, Австр, Дан, Туреччини. Де ж вони подлися? Вдповдь на це да його проект московсько мпер. У тй мпер мало б бути шсть столиць: Петербург, Москва, Астрахань, Вдень, Костянтинопль  Берлн. У кожнй столиц король, пдлеглий московському мператоров[251]. Чи ж тепер у Берлн, Варшав, Праз, Соф, Будапешт, Бухарест не васали мператора Микити? Понад сто рокв тому монархст Ф. Тютчв подав проект московського загарбницького месанзму. Той проект: 1) вдновлю Взантйську мперю, але столицю переносить з Царгорода до Петербурга; 2) обдну вс християнськ церкви в одну православну. Замнмо монархчну термнологю на соцалстичну (Взантю ¶¶¶ ¶нтернацоналом, православну церкву комунзмом)  мамо докладну копю промов та писань радянських Тютчвих. «Двадцяте столття належить нам, москвинам»[252]

1. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

2. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

3. Формування і становлення української юридичної термінології

4. Фразеологічні звороти з морською термінологією у морських оповіданнях Джека Лондона

5. Літературознавчі погляди К.Г. Юнга

6. Термінологічна робота на уроках зоології
7. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева
8. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

9. Монография Л.А. Тихомирова "Монархическая государственность"

10. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

11. Этнология Л.Н. Гумилева

12. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

13. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

14. Русские критики о Л.Н. Толстом

15. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

16. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

18. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

19. «Семейная идея» Л. Н. Толстого

20. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

21. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

22. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра
23. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время
24. С.Л. Франк

25. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

26. П. Л. Шиллинг и его телеграф

27. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

28. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

29. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

30. Выдающиеся психологи Отечества. Выготский Л.С. (1896-1934)

31. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи

32. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

33. Смысл жизни по С.Л.Фpанку

34. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха

35. Философия Л.Н.Толстого

36. Материализм Л.Фейербаха

37. Теория общего равновесия Л.Вальраса

38. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.
39. Современные народы в свете теории Л.Н. Гумилева
40. М.Л. Магницкий и его роль в борьбе "православной оппозиции" с Библейским обществом

41. Исторический смысл психологического кризиса. Л.С. Выготский

42. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. В отечественной литературе XIX века (В.В.Верещагин, И.Л.Леонтьев-Щеглов, В.А.Тихонов)

43. Творчество Л.Бернини

44. Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н.Толстого Ясная Поляна

45. Толстой Л.Н.

46. Жизнь и смерть в художественной концепции «Рассказа о семи повешенных» Л. Н. Андреева

47. Человек и время в рассказах Л. Н. Андреева

48. Устремленность к абсолютным началам бытия: роман Л. Н. Толстого «Война и мир»

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

49. Мир символов в «Войне и мире» Л.Н. Толстого: несколько разъяснений

50. Истинный патриотизм и героизм в понимании Л. Н. Толстого

51. Тема революции и гражданской войны в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

52. Природа в романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»

53. Язык поэзии (по творчеству Б. Л. Пастернака)

54. Библейские мотивы в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго"
55. Б.Л. Пастернак "Доктор Живаго"
56. "Нашествие" Л.Леонова

57. Жемчужины поэзии Б.Л. Пастернака

58. Истоки пацифизма Л. Н. Толстого (по «Севастопольским рассказам»)

59. Роль эпилога в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»

60. Образ капитана Тушина в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"

61. Загадка стихотворения Р.-Л. Стивенсона "Бурная ночь"

62. Личность и общество в рассказе Л.Н. Толстого "После бала"

63. Наташа Ростова — самый обаятельный женский образ в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

64. Общественно-политические, нравственный и философские проблемы в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Герои и антигерои в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»

66. "Мысль народная" в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

67. Роль портретной характеристики героев в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

68. Наполеон и Кутузов в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"

69. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

70. Проблемы истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"
71. В поисках смысла жизни (по роману Л. Н. Толстого "Война и мир")
72. Тема революции и гражданской войны А.А.Фадеева, И.Э.Бабеля, Б.Л.Пастернака, М.А.Булгакова.

73. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

74. Использование приема антитезы у Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского

75. Духовные искания главных героев романа Л.Н.Толстого "Война и мир"

76. Отец и сын Болконские в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

77. "Мысль народная" в романе Л. Н. Толстого "Война и мир"

78. Философские искания Л.Н. Толстого

79. Творческая история рассказа Л.Н. Толстого "За что?"

80. Пастернак Б.Л.

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Роман Л. Толстого Анна Каренина

82. Жизнь и творчество Л. Н. Толстого

83. Ліна Костенко

84. Нравственный идеал в романе Л.Н. Толстого Война и мир

85. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого Война и Мир

86. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
87. Эволюция философских взглядов Л.Н. Толстого
88. Л. Добычин: "Пожалуйста"

89. Внешние и внутренние интертексты в стихотворении Б.Л. Пастернака «Сказка»

90. Военные события в романе Л.Толстого «Война и мир»

91. Истинная и ложная красота в Романе Л.Н.Толстого "Война и Мир"

92. Свобода и необходимость в «Войне и мире» Л. Н. Толстого и «Очарованном страннике» Н. С. Лескова

93. Идейно-художественное своеобразие драматургии Л. Н. Толстого

94. Зразки засобів іммобілізації

95. Л.Ф.К. при домашних и спортивных травмах

96. Керівництво та лідерство

Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

98. Л.Н. Гумилев и психофизика

99. Культурно-историческая теория (Л.С.Выготский)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.