Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

1 Суть і поняття мотивування та його особливості Одним найважливіших питань для створення максимальної зацікавленості працівників у результатах діяльності організації є саме мотивування,створення оптимального середовища для трудової діяльності. З самого початку треба відповісти на питання, що ж таке мотивація? Мотивація – це процес спонукання кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності ля задоволення власних цілей та потреб організації, відповідно до делегованих їм обов’язків та плану. Мотивування - це вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників до діяльності, спрямованої на досягнення особистих цілей і цілей організації. Одним з важливих елементів мотивування є потреби(відчуття фізіологічного, психологічного чи соціального дискомфорту,нестача чого-небудь , необхідність чогось). Усвідомлення людиною власних потреб зумовлює виникнення інтересу(форми пізнання та вивчення можливостей задоволення потреб). На основі вивчення інтересів працівників відбувається застосування стимулів(зовнішніх спонукань до формування певної поведінки,досягнення конкретних результатів). Вони є потенційною винагородою за виконання конкретних робіт,досягнення певних результатів. Стимули можуть бути матеріальними (заробітна плата,надбавки, доплати, ціні подарунки,тощо) і моральними(грамоти, медалі, похвала або підвищення за посадою). Вдало (відповідно до інтересів працівників) дібрані стимули формують у свідомості людей мотиви(внутрішньо усвідомлені спонукання до певних дій) – саме така модель мотивування через потреби є найбільш оптимальною та ефективною. Процес мотивування передбачає насамперед використання дієвих стимулів з метою досягнення цілей організації та задоволення потреб її працівників. При цьому мова йде про забезпечення цільових дій, активного впливу, зовнішнього поштовху до бажаного розвитку подій. Варто зауважити, що види та форми стимулів залежать від кваліфікації трудових ресурсів,складності виконуваних робіт,усталених трудових відносин у колективі тощо. Варто зазначити, що основними задачами мотивації є : формування у кожного співробітника розуміння сутності і значуся мотивації в процесі праці; навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутрифірменного спілкування; формування у кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації. Однак для вирішення цих задач застосовуються різні методи мотивації, сутність яких розглянемо нижче. Найпершим і найбільш поширеним методом був метод покарання і заохочення,цей метод проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи. Поступово він перетворився в систему адміністративних і економічних санкцій і стимулів. Такий метод був ефективний при повторюваних рутинних операціях, неможливості поміняти місце роботи, а також в умовах бригадних і колективних підрядів, де діяли регламентовані надбавки і утримання. З підвищення ролі людського чинника з’явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником є не тільки матеріальні стимули але і нематеріальні мотиви, такі як : самоповага, визнання колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою.

Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі чого-небудь, саме таке відчуття і служить засобом задоволення потреб Важливим компонентом мотивації є саме мотиваційні теорії які цікавили вчених протягом усієї історії економічної науки. Майже кожен економіст торкався у своїх дослідженнях мотиваційних проблем. Суттєвий внесок у розвиток теорії мотивування зробили українські вчені. Так, Михайло Вольський(1834-1876) вважав за необхідне поліпшувати моральні, фізичні та інтелектуальні умови існування людини, наголошуючи, що політекономія є наукою про діяльність людини, спрямовану на задоволення матеріальних і духовних потреб. Г. Цехановецький виступав проти узагальнень Адама Сміта(1723-1790) про людську поведінку,стверджуючи,що багато людей намагаються поліпшити своє становище не тільки завдяки власній праці,а й за рахунок інших. М. Туган-Барановський одним із перших у світі розробив чітку класифікацію потреб. Слід зазначити,що протягом існують вже достатньо сформовані та обґрунтовані теорії мотивування, покладені в основу прикладних механізмів мотивування працівників. Їх поділяють на дві групи: теорії, які відображають зміст потреб(змістові), і теорії, які відображають процес винагородження( процесійні ). Змістові та процесійні теорії доповнюють одна одну. Теорії, які відображають зміст потреб, ці теорії сконцентрували свою увагу на аналізі потреб людини,пріоритетності їх мотивуючої дії. У теорії М. Туган-Барановського виділено 5 їх груп: Фізіологічні; Статеві; Симптоматичні інстинкти і потреби; Альтруїстичні; Практичні. «Мотиви і інтереси негосподарського роду,- писав М. Туган-Барановський,- мали особливо великий вплив на розвиток господарства. Всупереч Енгельсу люди часто віддавали перевагу корисному». Особливого значення у розвитку економіки він надавав раціональним почуттям, національній незалежності, моральним і релігійним поглядам. Теорія А. Маслоу, за якою було сформульовано ієрархію потреб, ґрунтується на біхевіористичній доктрині – вивчені поведінки людей,абстрагуючись від вивчення свідомості, мислення. Науковець виділяє такі групи потреб: Фізіологічні; Безпеки і захищеності; Соціальні; Поваги; Самовираження. Згідно з теорією потреб Д. Мак-Клелланда при стимулюванні працівників потрібно враховувати вторинні потреби влади, успіху та причетності, оскільки на сучасному етапі розвитку суспільства первині потреби у більшості частини населення вже задоволенні. За теорією К. Альдерфера ERG(exis e ce, rela ed- ess, grow h) до основних груп потреб, які мотивують поведінку людей, належать: Потреби існування; Потреби зв’язку; Потреби зростання. Така теорія засвідчує не лише рух від нижчих потреб до вищих, а й у зворотному напрямі, який демонструє посилення мотиваційної дії нижчих потреб за неможливості задоволення потреб вищих рівнів. Наявність прямого та зворотного рухів щодо задоволення потреб створює ширші можливості для стимулювання в організації: за відсутності об’єктивних чи суб’єктивних умов для задоволення зростання в організації працівники можуть зосередитись на якнайповнішому задоволенні потреб зв’язку чи існування.

Теорії, які відображають процес винагородження, вони акцентують увагу не лише на потребах, а й безпосередньо на процесі стимулювання, визначенні умов за яких процес мотивування буде ефективним. Теорія очікувань В. Врума ґрунтується на очікувані певної події. На поведінку працівника впливають такі очікування: «затрачені зусилля – очікування певного рівня результатів»; «отримані результати – очікування певної винагороди»; «очікування цінної винагороди,здатної задовольнити потреби». Теорія морального стимулювання орієнтується на задоволення потреб вищого порядку( визнання,поваги тощо ), використання моральних стимулів(грамоти, медалі, звання .). Найбільша зацікавленість працівників у досягненні високої результативності з’являється , коли моральне стимулювання вдало доповнюється матеріальним. Таким чином теорія матеріального стимулювання передбачає формування і використання матеріальних стимулів, розподіл заробітної плати відповідно до дії закону розподілу кількістю і якістю праці. Базується на використанні матеріальних стимулів(форми і системи оплати праці, премії, надбавки, оплати тощо). Врахування теорій мотивування в процесі управління підприємствами сприяє вибору дієвих та обґрунтованих стимулів, всебічному моніторингу потреб працівників, покращення умов праці, оптимальному поєднанню зацікавленості персоналу і продуктивності його праці, досягнення організаційних цілей на усіх рівнях. Засоби поліпшення мотивації праці вони об'єднуються в п'ять відносно самостійних напрямків: матеріальне стимулювання, поліпшення якості робочої сили, вдосконалення організації праці, залучення персоналу в процесі управління і не грошове стимулювання. підвищення виробництва праці. На мою думку,стимулювання праці за допомогою підвищення заробітної плати є звичайно добре, але постійне підвищення зарплатні не є раціональним, тому можна прислухатися до потреб тих споживачів, зв'язаних з потребою у творчості, досягненні успіхів . Також ефективним є напрям вдосконалення організації праці, що характеризується розширенням робочих функцій, збагаченням праці, застосовування гнучких графіків, поліпшенням умов праці.Для масових робочих професій краще за все використовувати виробничу ротацію,яка припускає чергування видів роботи і виробничих операцій, коли працівника протязі усього дня періодично обмінюються місцями, що характерно переважно для бригадної форми організації праці. Поліпшення умов праці – одна з найгостріших проблем цього часу. На етапі переходу до ринку зростає значимість умов праці як одної з найважливіших потреб людини. В останній час на українських передових підприємствах як експеримент почала впроваджуватись японська передова форма управління підприємством, одним з її компонентів є підвищення культури виробництва. Використання цих 5-ти принципів праці є одним з елементів робочої моралі: ліквідувати непотрібні речі на місцях праці правильно зберігати потрібні речі постійно підтримувати чистоту та порядок на робочому місці постійна готовність робочого місця до роботи засвоїти дисципліну та дотримуватись перелічених принципів. Стан робочого місця щоденно оцінюється побально.

Однако, упреки, которые предъявляются Фуко Сарупом, нельзя назвать совершенно безосновательными, поскольку, на мой взгляд, Фуко так и не удалось удовлетворительно, по край ней мере в теоретическом плане, разрешить проблему свободы независимости индивида, -- как, пожалуй, и всему постструкту рализму. Постструктурализм как теория в принципе слаб в создании какого-либо концептуального позитива, ибо основным его пафосом является "тотальный теоретический нигилизм" и лишь в сфере критики лежат главные его достижения. И именно в "воспитании" недоверия к всяким системам, "великим истинам и теориям" как и "тотализирующим дискурсам" (позиция, пре 92 ГЛАВА I Пределы господства культурного бессознательного над субъектом вратившаяся потом у Ж.-Ф. Лиотара в основной принцип по стмодернизма) заключается главный фактор воздействия идей Фуко. Здесь нельзя не согласиться с тем же Сарупом, когда он говорит, что "в основном под воздействием фукольдианского дискурса многие интеллектуалы ощутили, что уже больше не могут пользоваться общими понятиями: они стали табу

1. Варіаційні принципи механіки

2. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

3. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

4. Поняття, види та принципи страхування

5. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

6. Пристосування підвальних і напівпідвальних приміщень під протирадіаційні укриття
7. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
8. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

9. Функції та принципи державного управління

10. Будова та принципи комп’ютерних мереж

11. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

12. Теорії та концепції харчування людини

13. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

14. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

15. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

16. Авіаційні традиції України

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

18. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

19. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

20. Аналіз продуктивності праці

21. Планування продуктивності праці

22. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
23. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы
24. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

25. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

26. В чем суть маржинализма как одного из методологических принципов экономической теории

27. Основные принципы денежной теории Милтона Фридмена

28. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

29. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

30. Популяції та популяційні системи

31. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

32. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

34. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

35. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

36. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

37. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

38. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
39. Поняття та система принципів трудового права
40. Принцип разделения властей в теории и практике федеративных отношений

41. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

42. Принципи та види попередження злочинності

43. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

44. Принципы классификации частей речи в немецком языке. Спорные вопросы в теории частей речи

45. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

46. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

47. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

48. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

49. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

50. Анархізм в Росії: теорія та практика

51. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

52. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

53. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

54. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
55. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
56. Україна та інтеграційні процеси

57. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

58. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

59. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

60. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

61. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

62. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

63. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

64. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда

66. Основи теорії Леві-Брюля та Леві-Строса

67. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

68. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

69. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

70. Динамічні процеси та теорія хаосу
71. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів
72. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

73. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

74. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

75. Теорія електролітичної дисоціації

76. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

77. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

78. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

79. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача

80. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

81. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

82. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

83. Політична економія - теорія та практика

84. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

85. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

86. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект
87. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики
88. Принципи та норми моральної поведінки керівника

89. Реактивные двигатели, устройство, принцип работы

90. Теория развития Вселенной

91. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

92. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

93. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

94. Теории зарождения жизни на Земле

95. Теория Дарвина

96. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

98. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

99. Принцип построения налога на добавленную стоимость


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.