Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародна міграція капіталу

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

З М І С Т Вступ21. Теоретичні основи процесів міжнародної міграції капіталу5 1.1. &quo ;Міжнародна міграція капіталу&quo ;: поняття та сутність5 1.2. Сучасні теорії міжнародної міграції капіталу12 1.3. Проблема інтеграції національних економік до процесів міжнародної міграції капіталу22 Висновки до Розділу 1.282. Аналіз процесів міжнародної міграції капіталу у світі30 2.1. Характерні риси та особливості міжнародних потоків капіталу в умовах глобалізації30 2.2. Сучасні тенденції в міжнародному русі капіталу45 2.3. Фінансові інновації світових ринків капіталу54 Висновки до Розділу 2.573. Сучасний стан, проблеми та перспективи інтегрування України в процеси міжнародної міграції капіталу58 3.1. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації: загальна характеристика58 3.2. Сучасний стан залучення міжнародного капіталу в Україну68 3.3. Основні напрямки оптимізації інтеграції України до світових ринків капіталу в умовах фінансової глобалізації73 Висновки до Розділу 3.77Висновки78Список використаних джерел82Додатки89 Вступ Тісне переплетення окремих складових світового господарства та його чітко визначена однорідність приводять до злиття національних економічних систем і створення їх аналога на міжнародному рівні. Отже, в межах світової економічної системи, яку формують взаємозв'язки між національними ринками ресурсів і продуктів, сімейними господарствами і фірмами, державними інституціями і фінансовими ринками, відбуваються різноманітні виробничі, торговельні, кредитні, валютні, науково-технічні, політичні, культурні та інші відносини. На їх грунті розвивається, зокрема, міжнародна інвестиційна діяльність, що пов'язана з вивозом капіталу (однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди). Можна відзначити такі основні риси сучасної міграції капіталів: підвищення ролі держави у вивозі капіталу: держави самі стають активними фінансовими експортерами; посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами (це пояснюється структурними змінами в економіці, розвитком капітало- та наукоємних технологій тощо); збільшення частки прямих іноземних інвестицій — капіталовкладень у зарубіжні підприємства, що забезпечують контроль інвестора над ними. Сучасний етап розвитку України відбувається в умовах потужних процесів інтернаціоналізації. Минуле десятиріччя внесло істотні корективи до міжнародних відносин, зокрема до темпів зростання обсягів міжнародної міграції капіталу (ММК). Відсутність в історії аналогів цим явищам та зростаюча залежність успішного розвитку національних економічних систем від їх оптимальної участі в зазначених процесах обумовлює те, що ключовими імперативами та визначальними чинниками майбутнього України стають визначення економічних пріоритетів і життєво важливих національних інтересів, усвідомлення суспільством ролі та місця України в глобальному просторі. Одним з напрямів наукової думки у розв’язанні цих питань є пошук та аналіз можливостей загальнонаціональної та регіональної економічної інтеграції. Сьогодні важливою умовою подолання недоліків сучасного соціально-економічного стану України більшістю вчених-економістів і практиків визначено забезпечення залучення Україною розширених потоків іноземного капіталу.

Вагомий внесок в дослідження цих питань зробили такі вітчизняні вчені-економісти як О.Гаврилюк, В.Геєць, Б.Губський, М.Дудченко, Б.Луців, Ю.Макогон, В.Новицький, І.Школа, О.Шнирков та інші. Варто також вказати на значний теоретичний внесок в дослідження питань ММК, здійснений іноземними вченими-економістами: Даннінгом Д., Коузом Р., Ліндертом П., Мьоллерсом Ф., Нортом Д., Портером М. Віссю досліджень, що стосуються розв’язання вітчизняних проблем, є пошук можливостей поліпшення інвестиційного клімату і пожвавлення ділової активності. Разом з тим найпоширенішим є підхід до розгляду України як реципієнта іноземного капіталу, що значною мірою обумовлює результати досліджень і обмежує ефективність їх впровадження. З урахуванням об'єктивних законів розвитку економічних систем, які визначають розвиток процесів інтернаціоналізації та лежать в основі міжнародного розподілу факторів виробництва, принциповим є розуміння того, що участь національної економіки в процесах міжнародної міграції капіталу повинна розглядатися не тільки з позицій ввезення капіталу, але й в контексті необхідності забезпечення вигідної для національної економіки вільної ММК, що припускає забезпечення передумов для вільного вивозу капіталу у тісному зв’язку з принципами національної соціально-економічної і політичної безпеки. Саме тому важливим є розгляд питань участі країни в ММК із позицій інтеграції, що у числі іншого передбачає досягнення системності руху капіталу, зокрема: упорядкованості і сталості актів міжнародного руху капіталу; показу їх як безупинного причинно-наслідкового ланцюга, і, отже, єдиного процесу. Разом з тим розширення взаємодії між національними економіками в розподілі капіталу є об'єктивною основою їх загальноекономічної інтеграції. Така взаємодія може стати основою повномасштабної загальноекономічної інтеграції. Через це всебічне вивчення економічно ефективної інтеграції національної економіки до процесів ММК, вектору і меті розвитку держави, напрямам загальноекономічної інтеграції, є найважливішою основою ефективного використання потенціалу України. Отже, дослідження питань інтеграції національної економіки до процесів ММК є дуже актуальними для сучасної України. Головною метою дослідження е аналіз зародження, розвитку та сучасного стану міжнародної міграції капіталів в світі та перспектив інтеграції України в потоки ММК. Об‘єктом дослідження обрано міжнародну міграцію капіталів як системну категорію світової економіки. Предметом дослідження є сучасні тенденції міжнародної міграції капіталів в світі, економічні та організаційно-фінансові засади участі України в процесах ММК. Методологічну основу роботи становить діалектичний метод наукового пізнання, загальнонаукові методи пізнання (аналіз і синтез, порівняльний, економіко-математичний метод, метод узагальнення даних, системний підхід). Дослідження побудоване на методологічних засадах економічної теорії, теорії світової економіки тощо. 1. Теоретичні основи процесів міжнародної міграції капіталу1.1. &quo ;Міжнародна міграція капіталу&quo ;: поняття та сутність Історію з'єднання національних економік можна розділити на два етапи.

Ще класичний капіталістичний спосіб виробництва переніс закони свого розвитку за межі національних кордонів. Вже 80-х роках XIX століття розвиток світового ринку став характеризуватися прискоренням темпів інтернаціоналізації. «У старому капіталізмі з повним пануванням вільної конкуренції, переважав вивіз товарів. Для новітнього капіталізму, з пануванням монополій, типовим став вивіз капіталу&quo ; . Таким чином, ММК історично становить собою наступний за вивозом товарів етап розвитку міжнародних економічних відносин. Здатність факторів виробництва до переміщення з однієї країни в іншу – міжнародна мобільність факторів виробництва. Через наявність перешкод до переміщення здатність до міжнародної мобільності не означає можливість мобільності. Капітал у грошовій формі, завдяки властивості універсальності, є, за інших рівних умов, найбільш мобільним і ліквідним фактором виробництва. Рух капітальної вартості – умова її зростання, і, якщо сутність капіталу міститься у властивості самозростаючої вартості, міграція капіталу є його об’єктивною рисою . Слід зазначити, що не будь-який рух індивідуального капіталу є міграцію. Міграція капіталу є перенесенням капітальної вартості з однієї сфери виробництва в іншу чи капіталізацією створеної вартості не в тій сфері, де вона зроблена . У першому випадку інтереси власника капіталу зміщуються на користь виробництва з іншими, ніж це має місце на даний момент, характеристиками із поступовим згортанням поточного виробництва. В іншому – вивільняється частина раніше авансованого капіталу чи прибуток, що накопичується та використовується для організації виробництва з іншими характеристиками. Тому міграція капіталу є складним процесом, що полягає в переміщенні на постійній чи терміновій основі вартості в товарній чи грошовій формі між господарськими оборотами суб'єктів економічної діяльності з метою систематичного чи одноразового одержання прибутку чи досягнення інших економічних, соціальних чи політичних вигод. Умовно міграція капіталу може бути класифікована виходячи з: (1) виходу міграції за межі національних економік, - як: внутрінаціональна та міжнародна; (2) інституціонального рівня міграції капіталу, - як: міграція капіталу на локальному рівні в межах мікроекономічної одиниці; мікрорівні між мікроекономічними одиницями; регіональної міграція капіталу на рівні регіонів (областей) держави; міграція капіталу на макрорівні, учасниками якої виступають держави; міграція капіталу на мегарівні, яка заснована на тристоронніх відносинах країни, що приймає капіталу, міжнародної організації та учасників такої організації; (3) зворотності, - як: зворотня міграція капіталу (здійснюється на умовах терміновості, платності та повного повернення авансованого капіталу (прикладом є рух капіталу в позичковій формі або через вкладення в боргові папери); міграція з непрямим поверненням капіталу (на відміну від міграції з повним поверненням капіталу, припускає перелив капіталу на необмежений час з репатріацією лише доходу від його використання); незворотня міграція капіталу (частковими проявами є втеча капіталу, відхід капіталу з галузей чи окремих підприємств, що втратили привабливість); (4) галузевої ознаки, - як: внутрішньогалузева міграція; міжгалузева міграція; (5) характеру зв'язків між учасниками, - як: міграція капіталу заснована на непостійному, епізодичному співробітництві (свого роду це перша, початкова стадія розвитку процесів міграції капіталу, що за певних умов може перерости в системну міграцію капіталу); системна міграція капіталу – характеризується переходом непостійного співробітництва на якісно новий рівень (в цьому випадку відносини між суб’єктами перебувають в рамках деякої системи) .

Знан мжнародн добродйн установи Мжнароднй Червоний Хрест, американське КАРЕ  т. п. часто посилають голодним у всьому свт харч. Певна рч, безплатно. Радянський уряд не дозволя таким установам нчого присилати до СРСР, аби його громадяни не довдалися, що капталстичний свт ма всього так багато, що може ще й дарувати бдним народам. Чи знову не перебльшення укранського нацоналста? Авторитетний москвин, що сам вийшов з народних низв, а його твори видаються в СРСР мльйонними накладами, пише: «Найпитомшою рисою московсько нацонально вдач  ЖОРСТОК¶СТЬ,  то жорстоксть садистична. Кажу не про окрем вибухи жорстокост, а про психку, про душу народну. Я переглянув архв одного суду за 19011910 рр.  мене охопив жах вд величезно клькост неймоврно жорстокого поводження з людьми. Взагал у нас у Московщин кожний з насолодою б когось. ¶ народ уважа биття за корисне, бо ж склав приповдку «За битого двох небитих дають». За 19171919 рр. селяни закопували полонених червоногвардйцв донизу головою так глибоко, що з земл стирчали ноги

1. Міжнародний рух капіталу

2. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

3. Фінансові методи збільшення капіталу

4. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

5. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

6. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
7. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності
8. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

9. Організація обліку власного капіталу підприємства України

10. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

11. Аудит статутного капіталу

12. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

13. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

14. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

15. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

16. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее

17. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

18. Акціонерний капітал та дивіденти

19. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

20. Інвестиції в основний капітал

21. Капітал і виробничі фонди підприємства

22. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток
23. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів
24. Ринок праці та капіталу

25. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

26. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

27. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

28. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

29. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

30. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

31. Міжнародна економіка

32. Режим оподаткування капітального будівництва

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

34. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

35. Міжнародна економіка

36. Міжнародний ринок туристичних послуг України

37. Хуссейн бен Талал

38. Свойства талой воды
39. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
40. Етика міжнародних ділових зустрічей

41. Міжнародне перестрахування

42. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

43. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

44. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

45. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

46. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

47. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

48. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

50. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

51. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

52. Національне та міжнародне право

53. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

54. Правонаступництво в міжнародному праві
55. Принципи міжнародного екологічного права
56. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

57. Вирішення суперечок у міжнародному праві

58. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

59. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

60. Історія міжнародних відносин України

61. Італійські війни XV–XVI ст.

62. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

63. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

64. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

66. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

67. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

68. Віталь Вольскі

69. Сучасна італійська дитяча література

70. Відкриття піцерії швидкого обслуговування "Італія"
71. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW
72. Міжнародний маркетинг

73. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

74. Сутність міжнародного маркетингу

75. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

76. Уникальные курорты Российской Федерации: Талая и Шмаковка

77. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

78. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

79. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

80. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки

81. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

82. Інститут розв’язання міжнародних спорів

83. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

84. Міжнародна валютна ліквідність

85. Міжнародна економічна інтеграція

86. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
87. Міжнародна торгівля товарами
88. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

89. Міжнародне приватне право

90. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

91. Міжнародний договір

92. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

93. Міжнародний кредит у світовій економіці

94. Міжнародний паблік рілейшнз

95. Міжнародний поділ факторів виробництва

96. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

97. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

98. Міжнародні відносини та зовнішня політика

99. Міжнародні економічні відносини

100. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.