Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту та маркетингу КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З курсу “Логістика” На тему “Методи оцінки ефективності функціонвання інформаційної логістичної системи” Виконала: студентка 4 курсу Групи ЗМО-02-3 Мудрук О.Г. Житомир 2006 р ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інформаційної логістики Суть, поняття, принципи побудови інформаційної логістичної системи Використання OL P i OLAP технологій в логістичних системах Якість та ефективність функціонування інформаційних логістичних систем Розділ 2. Сучасний рівень інформаційного забезпечення управлінських процесів в умовах державного госпрозрахункового підприємства пенітенціарної системи України (Житомирська в’язниця№8) 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Оцінка рівня інформаційного забезпечення планування рентабельності Розділ 3. Застосування логістичних підходів до оцінки ефективності інформаційної системи Заходи по удосконаленню інформаційного забезпечення планування рентабельності Оцінка економічної ефективності інформаційної системи планування рентабельності Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву &quo ;логістики&quo ;. Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики. Концепція містить у собі значні резерви економії витрат підприємства. Відповідно до одного із найзагальніших визначень, логістика є теорією і практикою управління матеріальними потоками. З погляду менеджера, логістика інтерпретується як організація управління цілеспрямованою підготовкою і доцільним використанням коштів і послуг, необхідних для вирішення конкретних завдань. Отже, концепція логістики - це спосіб мислення, що визначає цілі і принципи виробничо-господарської діяльності підприємства, сама ж логістика виступає при цьому засобом дій, засобом реалізації концепції. Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Вона базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробництва, транспортування і розподілу продукції . З позиції маркетингу, логістика - процес управління виробництвом, рухом і збереженням матеріалів і товарів, а також супутніми інформаційними потоками за допомогою організації каналів товароруху, причому поточні й майбутні витрати мінімізуються за умови високоефективного виконання і доставки замовлень. Основні функції логістики наступні: - контроль за якістю, розподіл випуску виробів по виробничих підрозділах підприємства; - переробка транспортованих вантажів - урахування й управління запасами, їхнє переміщення, зв'язок і організація інформаційних потоків; - упаковування виробів, їхнє зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції; - маркетинг - фінансування і взаємні розрахунки, планування попиту на основі вивчення ринку, організація служби постачання і збуту; споживання - проектування замовлень на продукцію, складування запасів, забезпечення споживачів, фінансування замовлень.

В сучасному розумінні логістика охоплює як безпосередньо виробництво, так і сферу планування і управління всією діяльністю підприємства в ланцюжку &quo ;постачальник - виробник - споживач&quo ;. Вирішальну роль у впровадженні концепції логістики відіграє логістична інформаційна система, що є основним засобом забезпечення інтеграції і координації діяльності функціональних підсистем у межах єдиної логістичної системи підприємства. При створенні інформаційної логістичної системи необхідно пам'ятати, що потреби в інформації на різних рівнях ієрархічної структури підприємства не однакові. Це означає, що інформаційна система має забезпечувати кожен ієрархічний рівень необхідною інформацією для прийняття конкретних управлінських рішень. Нарешті, треба сказати, що впровадження логістичної системи потребує часу і відповідних умов її побудови, за яких система вважатиметься ефективною і надійною. Визначеного росту ефективності можна досягти і за допомогою локальних обчислювальних систем, а також у результаті застосування інтегрованих інформаційних і управлінських систем, що «переступають» границі між підрозділами підприємств. Метою курсової роботи є вивчення методів оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи. Звідси випливають наступні задачі: розгляд проблем інформаційної логістики, інформаційного забезпечення логістичного керування, створення логістичних інформаційних систем, видів логістичних інформаційних систем,розкриття принципів побудови логістичних інформаційних систем, дослідження інформаційних технологій, і як підсумок, розгляд методів оцінювання ефективності функціонування інформаційної логістичної системи. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи вивчалися на прикладі інформаційної логістичної системи державного госпрозрахункового підприємства пенітенціарної системи України ( підприємство № 8), а саме підсистеми планування рентабельності. Підсистема була створена для рівня стратегічного управління, що є функцією вищого управлінського персоналу. Розділ 1. Теоретичні основи інформаційної логістики Суть, поняття, принципи побудови інформаційної логістичної системи Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням в усі сфери інформаційно-комп’ютерних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні інформаційними потоками і ресурсами . Інформаційна логістика як комплексне управління матеріальними та інформаційними потоками в межах системи має ґрунтуватись на таких принципах. 1. Розгляд руху матеріальних ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача в якості єдиного матеріального потоку, що передбачає виконання таких процесів, як транспортування, завантаження, розвантаження, переміщення, складування і зберігання матеріалів.

2. Впровадження організаційно-управлінських механізмів координації дій спеціалістів різних служб, що беруть участь в управлінні матеріальним потоком. Ще кілька років тому основними для творців логістичних систем були проблеми стосовно фізичних потоків товарів і сировини. Під інформаційним забезпеченням фізичного логістичного процесу руху товарів від постачальника до споживача розуміли лише супроводжувальну інформацію. У міру розвитку й поширення логістичних систем на підприємствах і фірмах дедалі більшою відчувалась потреба в розвитку та впровадженні в практику логістичних інформаційних систем, котрі б давали змогу органічно поєднати в єдине ціле всі логістичні субсистеми. Формування інформаційної системи — складний і багатоплановий процес, у якому використовуються всі досягнення сучасної інформаційної технології, новітні комп'ютерні системи, кожна з яких робить можливим успішне керівництво виробничими процесами через використання адекватної інформаційної техніки, методів та форм інформаційного забезпечення логістичної системи в цілому. Нові завдання, що ставляться перед організаторами та керівниками виробництв щодо впровадження логістичних принципів, вимагають від них створення такої інформаційної інфраструктури, яка б давала змогу збирати, організовувати і передавати інформацію відповідно до встановлених завдань. Успішний процес функціонування виробництва неможливий без ідентифікації, стандартизації джерел інформації, її обробки та передачі, тобто без створення комп'ютерної мережі виробництва. Інформаційне забезпечення логістики потребує і відповідного програмного її забезпечення, завдяки якому вся логістична система, починаючи з субсистем, працювала б як єдине ціле. Головним при цьому є об'єднання усіх підрозділів через створену інфраструктуру (комунікаційну та інформаційну системи). Це дасть змогу кожному суб'єктові загального виробничого процесу зв'язатися з будь-яким його іншим суб'єктом. Комунікаційна система має охоплювати усіх постачальників і замовників даного підприємства. Інформаційна логістика дає нові можливості для організації необхідної інформації відповідно до принципів, розроблених логістикою, в чітку систему, основна функція якої — одержання, обробка та передача інформації згідно з поставленими перед цією системою завданнями. Інформаційна інфраструктура, що створюється як у межах окремих виробничих одиниць, так і в усій фірмі на базі сучасних швидкодіючих ЕОМ, відповідного програмного забезпечення, перетворює інформацію з допоміжного (обслуговуючого) чинника на самостійну виробничу силу, яка може, на відміну від інших чинників, постійно та за короткий час підвищувати продуктивність праці й мінімізувати витрати виробництва. Інформаційна логістика організовує потік даних, що супроводжують матеріальний потік, і є тією істотною для підприємства ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво і збут. Вона охоплює управління всіма процесами переміщення і складування реальних товарів на підприємстві, дозволяючи забезпечувати своєчасну доставку цих товарів у необхідних кількостях, комплектації, якості з точки їх виникнення в точку споживання з мінімальними витратами й оптимальним сервісом.

У рамках «космосу», «ойкумени», «цивлзованого свту» автостереотип закономрно гармонзуться, «оцивлзовуться»: негативн риси пом'якшуються, згладжуються, загалом гармонйно поднуються з позитивними. ¶ навпаки, у рамках «хаосу», «потойбччя», «свту варварв» стереотип «чужака» екстремзуться: негативн риси загострюються, шаржуються, а позитивн, якщо й визнаються, то все одно набувають негативного, загрозливого для «поцейбчно» цивлзац забарвлення. (ґвропейц, скажмо, готов визнати за росянами певну втальну енергю, одержимсть, «загадковсть душ», однак сприймають ц в принцип позитивн чи амбвалентн риси передусм як загрозу для власно цивлзац - в контекст росйського експансонзму; подбно сприймаються й позитивн цнност мусульманського свту; навть позитивн риси японсько цивлзац сприймаються у ґвроп й Америц з певною настороженстю: домнуючим  все-таки «хтончний» стереотип «азатсько жорстокост»  «потойбчно» експанс). Зрозумло, що у вдкритих суспльствах, якими  крани Заходу, вс ц релкти архачного мфомислення не складають велико небезпеки вже в силу само вдкритост тих суспльств, вльне циркулювання нформац, домнування лберально-демократичних цнностей, правова свдомсть , зокрема, проритет прав людини, вдповдна освта, наука, культур мнмзують негативний вплив стереотипв на деологю полтику, марAналзують х у суспльнй свдомост, обмежують функцонування навть на рвн побуту регламентуючим поняттям political correctness (полтично коректност)

1. Методи оцінки інвестиційних проектів

2. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

3. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

4. Методи оцінки погодженості думок між експертами

5. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

6. Інформаційно-довідкова система
7. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України
8. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

9. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

10. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

11. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

12. Методи економічної оцінки інновацій

13. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

14. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

15. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

16. Особливості функціонування глобальної мережі

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

18. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

19. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

20. Національний банк України та особливості його функціонування

21. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування
24. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

25. Виробнича травма та критерії її оцінки

26. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

27. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

28. Принципи розробки та оцінки державної політики України

29. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

30. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

31. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

32. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

33. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

34. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

35. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

36. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

37. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

38. Організація науково-інформаційної діяльності
39. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності
40. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

41. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

42. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

43. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

44. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

45. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

46. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

47. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

48. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

49. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

50. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

51. Оцінка ефективності використання рухомого складу

52. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

53. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

54. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта
55. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства
56. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

57. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

58. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

59. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

60. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

61. Структура ринку і функціонування його основних елементів

62. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь

63. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

64. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игрушка "Музыкальная сова".
Музыкальная сова танцует и машет крылышками с мигающими огоньками! А ещё она рассказывает сказки: "Курочка Ряба",
653 руб
Раздел: Животные

65. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

66. Литература - Терапия (СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК)

67. О конструктивной функции методов обучения

68. Предмет, метод и функции политэкономии. Экономические школы. Экономические законы

69. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

70. Административно-правовые методы в осуществлении функций исполнительной власти, государственного управления
71. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання
72. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

73. Предмет, метод и функции ТПГ

74. Методи збору журналістської інформації

75. Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

76. Интерполяция функции одной переменной методом Ньютона

77. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

78. Поиск максимума одной функции многих переменных методом покоординатного спуска и с помощью метода дихотомии

79. Структура й оцінка економічної інформації

80. Численное интегрирование функции методом Гаусса

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

81. Методи і засоби захисту інформації

82. Моделирование процесса электростимуляции методом передаточной функции

83. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

84. Поиск нулей функции. Итерационные методы

85. Методы оптимизации функций многих переменных

86. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу
87. Методы исследования функции внешнего дыхания
88. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

89. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

90. Методы, функции и автоматизация управления

91. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

92. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

93. Функции, принципы и методы менеджмента

94. Метод Галеркіна пошуку розв’язку лінійної крайової задачі

95. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

96. Предмет, структура, методы и функции политологии

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Политология: категории, методы, функции

98. Общественное мнение: функции и методы изучения

99. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.