Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Організаційні аспекти соціальної роботи

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему Організаційні аспекти соціальної роботи ПЛАН 1.Вступ. 2.Особливості управління соціальною роботою 3.Формування команди у соціальній службі 4.Команди соціальної роботи. Використана література. 1.Вступ. Соціальну роботу здійснюють конкретні соціальні служби, агенції, які мають певну систему управління, що спирається на загальноуправлінські підходи. Водно­час управління соціальною роботою відрізняється від управління іншими організаціями, оскільки має специфічні завдання й етичні норми, що утворюють основу менеджменту соціального закладу. До того ж соціаль­ним працівникам доводиться працювати в команді з ін­шими фахівцями, які можуть мати відмінні погляди на призначення допомоги клієнтові. Практики соціальної роботи часто зазнають профе­сійних стресів і труднощів, а тому потребують професій­ної підтримки (супервізії), яка має бути складовою тех­нології роботи соціальної служби. Не менш важлива в практиці соціальної роботи сис­тема оцінювання діяльності соціальних працівників, призначена гарантувати дотримання стандартів якості та безпечні умови соціальних послуг. 2.Особливості управління соціальною роботою Соціальні служби являють собою формальні органі­зації — структурні об'єднання людей з метою досягнен­ня ефективного результату в розв'язанні соціальної проблеми в контексті соціальної роботи. Управління (менеджмент) такими організаціями і процесом соці­альної роботи є важливою сферою знань і однією з про­фесійних ролей соціальних працівників. Управління соціальною роботою — особливий вид управлінської праці, що забезпечує виконання відповідних соціальних завдань засобами адекватної організаційної структури соціальних служб (закладів соціальної роботи). Управління соціальною роботою здійснюється на ос­нові загальних теорій управління. У своїй сукупності вони стверджують, що управління має відповідати та­ким засадам: спрямованість управлінської діяльності на забезпе­чення відповідно до цілей організованої роботи людей; забезпечення за допомогою управління функціо­нування і розвитку організацій; здійснення управління через реалізацію основних функцій — планування, організацію, мотивацію, кон­троль, прийняття рішення та комунікацію, а також лі­дерство (керівництво); управління може бути ефективним завдяки ціле­спрямованості, прогнозованості, участі в ньому персо­налу організації, наявності зворотного зв'язку тощо. Специфіка управління соціальною роботою зале­жить від головного призначення соціальних служб — надання допомоги людям для виходу із складної життє­вої ситуації. Тому управління соціальною роботою обу­мовлюють такі чинники: ідеологія та філософія соціальної роботи, які впливають на місію та цілі соціальних служб; цілі соціальної політики і завдання, сформульо­вані у нормативно-правових документах органів дер­жавної влади і місцевого самоврядування; особливості статусу, форм власності соціальних служб, їх спеціалізацій і взаємозв'язків між ними; функції і професійні ролі соціальних працівни­ків; особливості взаємодії між соціальними працівника­ми та соціальною службою; становище клієнтів соціальної роботи як адреса­тів впливу та форми взаємодії між ними і соціальними працівниками.

До особливостей управління соціальними службами відносять також: 1) невідповідність його у часі з резуль­татами соціальної допомоги (для управління службою неможливе точне прогнозування та вимірювання ре­зультатів управління); 2) важливість кінцевого і про­міжного результатів управління; 3) обмеженість вико­ристання директивних методів, активне застосування методів мотивації, переконання, створення ситуацій успіху та зацікавленості. Управління соціальною службою як системою спря­моване на розвиток ресурсів клієнта в конкретних умо­вах життєдіяльності організації. Складовими цих про­цесів життєдіяльності є отримання ресурсів від зовніш­нього середовища (наприклад, громади району) та їх оптимальне використання; продукування соціальної послуги або надання соціальної допомоги в іншій фор­мі; збільшення ресурсів клієнтів і ресурсів громади. Важливе значення для соціальної служби має впрова­дження та оцінювання інновацій (нововведень) з метою ефективності соціальної роботи. Ключовим результа­том управління соціальною службою є отримання яко­мога кращого ефекту за найменших зусиль, витрат, у т.ч. витрат часу. У Західній Європі впродовж 80—90-х років XX ст. управління соціальною роботою зазнавало постійної критики за свою неефективність, відсутність чітко ви­значених етичних принципів, розбещення клієнтів пільгами та безоплатною допомогою, зрівнювальнии підхід і недостатню допомогу тим, хто насправді її потребує, за невизначеність пріоритетів у фінансуванні соціальних програм, неякісну підготовку персоналу тощо. Внаслідок цього сформувався новий підхід до управління соціальною роботою — новий менеджеріа-лізм. Новий менеджеріалізм — поєднання гуманістичних доктрин, що відстоюють право споживача на вибір, із бізнесовими техніками управління, які спрямовані на підвищення ефективності і продук­тивності роботи соціальних служб. Основними цінностями в новому менеджеріалізмі є результативність, гнучкість, якість, конкуренція, орі­єнтація на потреби користувача та ефективне викорис­тання ресурсів. До основних елементів цього підходу належать: результативність (дає змогу керівникам соціальних служб оперувати і забезпечувати дисципліноване вико­ристання ресурсів при досягненні поставлених завдань, зокрема завдяки застосуванню сучасних технологій); ринкові відносини (сприяють усвідомленню від­мінностей надавачів і користувачів соціальних послуг. Соціальні служби мають боротися за державний кон­тракт на надання соціальних послуг, що стимулює кон­куренцію між ними, а також відповідати встановленим державою вимогам до якості послуг); місцеве самоврядування (має забезпечувати на­дання послуг, максимально орієнтованих на потреби місцевої громади, залучення громадськості до управлін­ня соціальними службами, гарантувати публічний кон­троль за використанням суспільних фондів). Найпомітнішим наслідком використання нового менеджеріалізму є децентралізація соціальних послуг — процес поступового переходу прийняття рішень і кон­тролю з великих центрів на місця, ближче до потреб клієнтів, надання ширших повноважень соціальним службам у визначенні власної організаційної структури та управлінні персоналом.

Принципово важливими організаційними аспекта­ми сучасної професійної соціальної роботи є: 1) злагоджена робота команди (колективу), особливо такої, що складається з представників різних професій; чітка система лідерства і підпорядкованості в команді, компетентне управління персоналом; формування еле­ментів організаційної культури (відчуття належності, причетності, моральних норм, правил, цінностей); система професійної підтримки (супервізії) соці­альних працівників, навчання та підвищення кваліфі­кації кадрів; науково обґрунтовані стандарти соціальних пос­луг, зрозумілі та прозорі процедури і технології, які б забезпечували якість соціальної роботи, залучення со­ціальних працівників і клієнтів до розроблення стан­дартів і оцінювання їх впровадження. Закономірне для громадянського суспільства роз­ширення й ускладнення системи професійної соціаль­ної роботи стимулювало пошук оптимальних форм уп­равління соціальними службами і соціальною роботою загалом, спонукало до розроблення таких специфічних управлінських рішень, які б сприяли досягненню мети практичної соціальної роботи і відповідали етичним стандартам фаху. 3.Формування команди у соціальній службі Соціальним працівникам часто доводиться співпра­цювати зі своїми колегами, відповідальними за надання інших соціальних послуг, а також юристами, психоло­гами, медиками тощо, тобто працювати в команді. Такі команди є малими групами, яким властиві всі ознаки групової динаміки. Команда — відносно невелика група осіб, об'єднаних спільними цілями, які мають високий рівень взаємозалежності. Команді властиві чітке усвідомлення завдань й узго­дження цілей, що є запорукою успіху її роботи; функціо­нування за основними законами групи; цілеспрямований добір людей. Робота в команді передбачає високу інтелек­туальну, організаційну і функціональну мобільність, здатність адекватно реагувати на зміну загальних завдань організації. Важлива роль у команді належить її керівни­ку (лідеру), який координує роботу її учасників щодо ви­рішення актуальних завдань і досягнення мети, дбає про мікроклімат у ній, конструктивну взаємодію всередині команди та з зовнішнім середовищем. Кожен член команди повинен поділяти її цінності і норми, бути налаштованим на роботу задля спільної ме­ти і відповідно працювати, підтримувати інших; бути довірливим і відкритим; доброзичливо обмінюватися знаннями і досвідом; прагнути згуртованості. Щоб з'ясувати, чи діє група (колектив соціальної служби, учасники інноваційного проекту, навчальна група тощо) як команда, необхідно знати: чи мають індивіди змогу часто і вільно зустріча­тися; чи можуть вони легко спілкуватися між собою; чи є їхні дискусії взаємно відкритими та активними; чи розуміють учасники команди завдання один одного; наскільки оптимальним є склад команди (чи пот­рібно розширити або скоротити її склад); чи вважають учасники, що тільки команда може подолати проблему; чи є потреба у створенні допоміжних команд для ефективнішої роботи; чи пройнялися учасники команди індивідуаль­ною і взаємною відповідальністю за рішення, які при­йняла команда, а також за цілі, завдання, методи і ре­зультати; чи уявляють учасники команди межі індивіду­альної та колективної відповідальності.

Надзвичайно корисні для вивчення історії спецслужб періоду Директорії УНР документи знайдені у фонді Генштабу Армії УНР [73]. Насамперед це добірка, у якій ідеться про поточну роботу військової дипломатії й військової розвідки УНР. Серед документів військової розвідки містяться матеріали про організаційно-штатний устрій її центрального апарату і спецпідрозділів частин і з'єднань армії, про структуру й конкретні акції Інформаційного бюро Генштабу, інструкції для військової розвідки та контррозвідки, дані про їх спеціальний навчальний заклад тощо [74]. Документи військових фондів дали можливість побачити еволюцію, розвиток організаційних форм, методів роботи, нормативної бази діяльності військових спецслужб України, зіткнення різних поглядів щодо їх розбудови, поточні проблеми та пошук шляхів їх вирішення. У 1921 р. центром організації збройної боротьби за національну державність на теренах України став Партизансько-Повстанський Штаб Головної Команди військ УНР в екзилі. Матеріалів про його функціонування виявлено і використано досить багато

1. Організація як соціальне утворення

2. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

3. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

5. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

6. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
7. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
8. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

9. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

10. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

11. Соціальна психологія організацій

12. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

13. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

14. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

15. Історія України. Соціально-політичні аспекти

16. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

18. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

19. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

20. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

21. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

22. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі
23. Соціальне середовище та соціалізація особистості
24. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

25. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

26. Виникнення соціальної роботи як професії

27. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

28. Деонтологія в соціальній роботі

29. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

30. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

31. Метацінності та ідеали соціальної роботи

32. Практична сфера соціальної роботи

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

33. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

34. Системна модель соціальної роботи

35. Соціальна робота з людьми похилого віку

36. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

37. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

38. Сутність соціальної роботи
39. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями
40. Форми і методи соціальної роботи

41. Молодь як об’єкт соціальної роботи

42. Нормативна база соціальної роботи в Україні

43. Еволюція методології фахової соціальної роботи

44. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

45. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

46. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

47. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

48. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики

49. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

50. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

51. О психологических аспектах формирования личности руководителя органов внутренних дел

52. Соціальні інститути.

53. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

54. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
55. Право як спеціальне соціальне явище
56. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

57. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

58. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

59. Соціальне та особисте страхування

60. Соціальна інфраструктура України

61. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

62. Розвиток соціальної географії в СРСР

63. Історія соціально-економічної географії світу

64. Державна соціальна допомога

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

65. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

66. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

67. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

68. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

69. Соціальна держава

70. Соціальна обумовленість державної служби
71. Соціальна цінність права
72. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

73. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

74. Суть та принципи соціальної держави

75. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

76. Мова як символ соціальної солідарності

77. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

78. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

79. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

80. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

82. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

83. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

84. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

85. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

86. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
87. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
88. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

89. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

90. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

91. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

92. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

93. Соціально-духовні основи культури класицизму

94. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

95. Соціально-філософські погляди І.Франка

96. Соціально-етичний маркетинг

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

97. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

98. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

99. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.