Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ КОЗЛОВСЬКИЙ Євген Вікторович УДК 332.025.12 : 35.072.2 338.48 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України. Науковий керівник – доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України ПІРЕН Марія Іванівна, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор РОМАТ Євгеній Вікторович, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри маркетингу та реклами; кандидат наук з державного управління АЛЄКСЄЄВА Юлія Вікторівна, Товариство з обмеженою відповідальністю “Забугор’є”, генеральний директор. Захист відбудеться 11 червня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20). Автореферат розісланий 8 травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.О. Чмига ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Починаючи з середини 80-х рр. ХХ ст. туризм стає важливим соціальним і політичним явищем, він істотно впливає на сучасний світовий устрій, економіку багатьох країн і регіонів світу. Туристична галузь завдяки стрімким темпам зростання перетворилася на одну з важливих складових світової економіки. На сферу туризму припадає близько 12% від світового валового продукту, понад 30% від обсягів світової торгівлі послугами та 11% від світових споживчих витрат, 7% від загального обсягу інвестицій та 5% від усіх податкових надходжень. Таких результатів світовий туризм досяг завдяки стабільному та безперервному розвитку протягом усієї другої половини ХХ ст. Якщо у 1950 р. у світі міжнародні подорожі здійснювали 25 млн. осіб, то у 2000 р. ця цифра досягла майже 700 млн. Хоча терористичні акти та військові конфлікти, що сталися в різних частинах світу в 2001–2004 рр., дещо уповільнили темпи зростання кількісних показників, туризм і надалі розвивається надзвичайно динамічно. За прогнозом Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), в 2010 р. міжнародні подорожі здійснюватиме понад 1 млрд. осіб. Якщо додати до цього внутрішні поїздки та екскурсії, то виявиться, що майже третина населення планети щорічно перебуває у статусі туристів. За даними ЮНВТО, загальні грошові надходження від туризму в 2006 р. досягли рекордних показників – 735 млрд. дол. США. Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що розвиток туризму в Україні перебуває лише на початковій стадії.

Збільшення потоків внутрішнього та в’їзного туризму нині уповільнюється через низку негативних факторів, до яких належать: недостатній розвиток туристичної інфраструктури; нерозробленість нормативно-правової бази; економічна та політична нестабільність у країні; обмеженість асортименту запропонованих послуг; відсутність комплексного бачення країни як перспективної туристичної дестинації; недосконалість реклами українських туристичних центрів за кордоном та ін. Зазначені проблеми неможливо вирішити без підтримки держави. Тому на даному етапі до першочергових завдань державних органів управління в галузі туризму можна віднести створення ефективних умов для роботи туристичних підприємств, установ та організацій, що, у свою чергу, потребує: розробки й впровадження прогресивних методів і стандартів туристичного обслуговування; розвитку малого та середнього підприємництва в сфері туризму; підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини; зміцнення матеріально-технічної бази туризму; розвитку туристичної інфраструктури; вдосконалення інформаційного та рекламного забезпечення туризму; провадження ефективної інноваційної діяльності; поліпшення кадрового забезпечення в сфері туризму; розширення міжнародної співпраці в туристичній галузі; підвищення іміджу держави на міжнародному рівні. Усе це має сприяти створенню конкурентоспроможного національного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби вітчизняних та іноземних туристів і забезпечити на цій основі комплексний розвиток регіонів України за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини. Проблеми розвитку туризму вже кілька десятиліть перебувають у центрі уваги науковців. Найбільший інтерес у цьому зв’язку становлять праці Л.Г. Агафонової, В.І. Азара, В.Д. Безносюка, М.Б. Біржакова, М.І. Волошина, І.В. Зоріна, В.К. Євдокименка, В.А. Квартальнова, В.Ф. Кифяка, О.Д. Короля, М.П. Крачила, О.О. Любіцевої, В.І. Мацола, Г.А. Папіряна, В.С. Сеніна, Т.Г. Сокол, В.К. Федорченка, А.Д. Чудновського, І.М. Школи та ін. Аналіз наукових джерел з проблематики державного управління окремими сферами суспільного життя в Україні, державного регулювання економіко- господарської діяльності, в тому числі й галузі туризму, свідчить, що українським вченим тут належить вагомий теоретичний доробок. Цим питанням присвячені наукові праці Ю.В. Алєксєєвої, В.Д. Бакуменка, В.Г. Бодрова, В.М. Вакуленка, І.В. Валентюк, Л.І. Давиденко, В.М. Князєва, Ю.О. Куца, О.Ю. Лебединської, В.І. Лугового, О.Ю. Оболенського, М.І. Пірен, Є.В. Ромата, Г.П. Ситника, С.В. Сьоміна, А.М. Ткаченка, А.О. Чечель, О.С. Шаптала та ін. Водночас деякі політико-управлінські аспекти теорії та практики державного регулювання в галузі туризму потребують подальшого осмислення в науковій літературі. Йдеться про особливості просування національного туристичного продукту на світовий ринок, способи залучення іноземних інвестицій у туристичну галузь, можливість підтримки органами місцевого самоврядування розвитку туризму в регіонах України тощо.

Туристична галузь, ураховуючи її значний вплив на економічний та соціальний розвиток країни, розгалуженість господарських зв’язків, потребує регулювання та підтримки з боку держави. Перехід до ринкових відносин, жорстка конкуренція в туристичній галузі вимагають вирішення нових завдань, пов’язаних з потребою в адекватному реагуванні держави на значні зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища функціонування організацій індустрії туризму. Необхідність вирішення цих завдань, що в комплексі становлять важливу народногосподарську проблему, багато в чому зумовлено відсутністю сучасного організаційно-методичного забезпечення. З огляду на викладене можна стверджувати, що проблематика дисертаційної роботи є актуальною. Вона є однією з перших спроб системного дослідження туристичної галузі та комплексної розробки організаційних і методологічних основ сучасної багаторівневої системи державного регулювання в галузі туризму. Успішна побудова такої системи сприятиме реалізації стратегічних завдань соціально-економічного розвитку нашої держави. Тема дослідження відповідає курсу на європейську інтеграцію України, узгоджується з основними завданнями Державної програми розвитку туризму на 2002–2010 роки. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація підготовлена у межах планового наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”; її проблематика пов’язана із завданнями та науковими темами кафедри державної політики та управління політичними процесами “Політико-управлінська культура державних службовців: стан, суперечності розвитку та шляхи адаптації до стандартів ЄС” (ДР № 0105U000839) та “Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієвої системи стримувань і противаг” (ДР № 0107U005907). У межах наукових тем кафедри автором встановлено принципи формування еліти в галузі вітчизняного туризму, визначено спектр позитивних та негативних впливів туристичної діяльності на рівень збереження здоров’я та профілактики захворювань у людей, задоволення освітніх і культурних потреб населення, раціонального використання вільного часу. Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у визначенні актуальних політико-управлінських проблем становлення та розвитку державного регулювання в галузі туризму та розробці концептуальних практичних рекомендацій щодо їх вирішення. Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: здійснити системний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури за темою дисертації; визначити сутність, основні напрями, функції та інструменти державного регулювання в галузі туризму; охарактеризувати структуру туристичної галузі в Україні та встановити проблеми її розвитку; виявити недоліки існуючої нормативно-правової бази, оцінити ступінь її відповідності сучасному рівню розвитку туризму в Україні; розробити концептуальні підходи щодо формування змісту туристичної освіти, стандартів кадрового забезпечення сфери туризму та підготовки фахівців для сфери туризму; з’ясувати й обґрунтувати напрями державного регулювання соціального туризму в контексті підвищення управлінської спроможності держави; розкрити зміст і особливості сільського зеленого туризму та визначити основні завдання щодо його організації в регіонах України; узагальнити позитивний досвід побудови рекламно-інформаційної інфраструктури туризму в європейських країнах та вивчити можливість його впровадження в Україні; встановити й обґрунтувати необхідні заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств; оцінити можливості органів місцевого самоврядування стосовно активізації туристичної діяльності в регіонах України.

Кайслер, хоч і вважав студентів УГА дуже добре підготовленими, а дипломи академії цілком відповідними, все ж з міркувань конкурентного характеру не міг допомогти. Він сказав прямо: — Я знаю вас як сумлінних студентів. Наші празькі студенти порівняно з вами — хлопчаки. Я дивуюся вашому патріотизмові, з яким ви пішли навчатися до своєї національної школи, що не має в ЧСР належних прав, — лише для того, щоб сприяти розвиткові української культури. Ви цілком успішно могли б закінчити чеські школи і не мали би проблем з нострифікацією, але ваша школа була вам ріднішою. Якби це залежало від мене, я зробив би для вас все. Але ми маємо надпродукцію лісових інженерів. Та, зрештою, для вас нострифікація не має особливого значення, бо на державну службу вас, як чужинців, все одно не приймуть, а в приватних установах від вас вимагатимуть лише знань та уміння працювати… «Життя пізніше показало, що професор Кайслер правдиво міркував, — зазначав Василь Прохода. — Більшість з нас, свідомих своєї національної гідності, не лише не жалкувало, що закінчили студії у своїй, безправній, високій школі, але, навпаки, були горді, що на чужині з нічого творили свої національні цінності, впливаючи цим на розвиток української національної культури на власній Батьківщині, особливо в період непу…» [97, с. 49, 50]

1. Становлення та розвиток податкової служби України

2. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

3. Формування та розвиток банківської системи України

4. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

5. Державне регулювання фондового ринку в Україні

6. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
7. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
8. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

9. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

10. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

11. Державне регулювання грошового обороту України

12. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

13. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

14. Виникнення та формування українського етносу

15. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

16. Державне регулювання ЗЕД

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Державне регулювання економіки

18. Розвиток української мови

19. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

20. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

21. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

22. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
23. Правове регулювання екологічних відносин в Україні
24. Утворення та розвиток права СРСР

25. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

26. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

27. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

28. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

29. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

30. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

31. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

32. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

33. Культурний розвиток України

34. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

35. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

36. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

37. Політична влада у світі та в Україні

38. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
39. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці
40. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

41. Соціологія: становлення та сучасність

42. Державне регулювання соціальної політики

43. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

44. Державне регулювання економіки

45. Державне регулювання економіки

46. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

47. Державне регулювання корпоративної діяльності

48. Державне регулювання природних монополій

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

49. Економіка галузі виробництва соків в Україні

50. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

51. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

52. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

53. Гетьманщина і розвиток українознавства

54. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

57. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

58. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

59. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

60. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

61. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

62. Принципи розробки та оцінки державної політики України

63. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

64. Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

65. Становлення української державності 1648-1657рр.

66. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

67. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

68. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

69. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

70. Розвиток сільського туризма в Україні
71. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні
72. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

73. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

74. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

75. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

76. Постмодернізм та українська історична наука

77. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

78. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

79. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

80. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Лекції з української та зарубіжної культури

82. Розвиток рекламних агентств на Україні

83. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

84. Поняття, форма та функції Конституції України

85. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

86. Поняття та форми державного устрою2
87. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні
88. Державній бюджет України

89. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

90. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

91. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

92. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

93. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

94. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

95. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

96. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

98. Регіональний розвиток харчової промисловості України

99. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.