Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ І. Сутність інфляції і її соціально-економічні наслідки 1.1 Сутність інфляції і індекс споживчих цін 1.2 Причині інфляції та її види 1.3 Соціально-економічні наслідки та особливості інфляційних процесів в Україні Розділ ІІ. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні 2.1 Аналіз темпу інфляції 2.2 Аналіз інфляції пропозиції та попиту 2.3 Особливості зв’язку інфляції та безробіття Розділ ІІІ. Шляхи подолання інфляції в Україні. Антиінфляційна політика 3.1 Радикальні антиінфляційні заходи 3.2 Подолання інфляції шляхом грошово-кредитної політики 3.3 Рекомендації щодо подолання негативних інфляційних тенденцій Висновки Список літератури ВСТУП Інфляція являє собою одну з найбільш гострих проблем сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету. Інфляція є найефективнішим засобом перерозподілу національного багатства - від бідніших верств суспільства до більш багатим, посилюючи тим самим його соціальне розшарування. У країнах з розвиненою ринковою економікою інфляція може розглядатися як невід'ємний елемент господарського механізму. Однак вона не представляє серйозної загрози, оскільки там відпрацьовані і досить широко використовуються методи обмеження і регулювання інфляційних процесів. В останні роки в США, Японії, країнах Західної Європи переважає тенденція уповільнення темпів інфляції. На відміну від Заходу, в Україні, що здійснює перетворення господарського механізму, інфляційний процес розгортається, як правило, в зростаючих масштабах. Це вельми незвичайний, специфічний тип інфляції, що погано піддається забороні і регулюванню. Цінова нестабільність економічно та психологічно вимотує більшість людей, створює величезну соціальну напруженість у суспільстві. Виходячи із сформульованої актуальності теми, визначимо мету і завдання роботи. Мета: на основі теоретичного матеріалу розглянути інфляцію, її причини, соціально-економічні наслідки, проаналізувати існуючий стан інфляційних процесів в сучасній Україні та розглянути шляхи подолання інфляції в Україні. Зробити висновки. Завдання: 1. Дати визначення інфляції, її класифікацію та методи вимірювання. 2. Виявити основні причини інфляційних процесів. 3.Вивчити соціально-економічні наслідки інфляції. 4. Дати аналіз антиінфляційним заходам держави 5.Дослідити особливості інфляційного процесу в Україні та заходи їх подолання. При написанні роботи застосовувалися такі методи дослідження: монографічний, економіко-статистичний, аналітичний, логічний та інші. Інформаційною базою для написання роботи послужили: навчальна, наукова, методична література з даного питання, законодавчі акти; статистичні довідники проблемні статті у федеральних засобах масової інформації, електронні ресурси віддаленого доступу.

Розділ І. Сутність інфляції і її соціально-економічні наслідки 1.1 Сутність інфляції і індекс споживчих цін Як економічне явище інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її поява пов'язана навіть не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов'язана. Термін інфляція вперше почав використовуватися в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 рр. і означав процес розбухання паперово-грошового обігу. У ХІХ столітті цей термін вживається також в Англії і у Франції. Широке розповсюдження в економічній літературі поняття інфляція отримало в ХХ столітті відразу після Першої світової війни. У світі немає країн, де б у другій половині ХХ ст. не існувала інфляція. Вона як би прийшла на зміну колишньої хвороби ринкової економіки, яка стала явно слабшати, - циклічним кризам. Інфляція - це знецінення грошей, зниження їх ньої купівельної спроможності, дисбаланс попиту і пропозиції. У буквальному перекладі термін &quo ;інфляція&quo ; (від латинського i fla io) означає «здуття», тобто переповнення каналів обігу надлишковими паперовими грошима, не забезпеченими відповідним зростанням товарної маси. Лаконічно інфляції можна дати ще й таке визначення: інфляція - це підвищення загального рівня цін. Суть інфляції полягає в тому, що національна валюта знецінюється по відношенню до товарів, послугам та іноземним валютам, які зберігають стабільність своєї купівельної спроможності. Деякі вчені-економісти до цього переліку ще й золото, надаючи йому як і раніше значення загального еквівалента. Зазвичай інфляція має у своїй основі не одну, а кілька взаємозалежних причин, і виявляється вона не тільки в підвищенні цін - поряд з відкритою цінової, має місце прихована, або пригнічена, інфляція, яка проявляється насамперед у дефіциті, погіршенні якості товарів. Але не всяке підвищення цін служить показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися в силу поліпшення якості продукції, погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів, зміни суспільних потреб. Але це буде, як правило, не інфляційний, а до певної міри логічне, виправдане зростання цін на окремі товари. Сучасна інфляція має ряд відмінних особливостей: якщо раніше інфляція носила локальний характер, то зараз - повсюдний, всеосяжний; якщо раніше вона охоплювала більший або менший період, тобто мала періодичний характер, то зараз - хронічний. Сучасна інфляція відчуває вплив багатьох факторів, як грошових, так і не грошових. Інфляція зазвичай вимірюється індексом споживчих цін (ІСЦ), який одночасно свідчить про зміну життєвого рівня населення. Індекс споживчих цін відображає зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів і послуг у поточному періоді щодо попереднього. Споживчий набір товарів і послуг - це набір найбільш представницьких і важливих для споживання домогосподарств товарів і послуг. Таким чином, вимірюючи ціни на одні і ті ж товари і послуги в різних періодах, визначається індекс інфляції. Індекс споживчих цін (Co sumer Price I dex, CPI) є одним з ключових показників, які відображають інфляційні процеси в країні. Індекс інфляції використовується як основа для прийняття рішень у галузі управління державними фінансами, аналітики використовують даний показник як базу для аналізу цінових змін на споживчому ринку, державні органи управління вивчають його для ініціювання перегляду розмірів встановлених соціальних гарантій для населення, а також перегляду рівня пенсійного забезпечення.

1.2 Причині інфляції та її види Незалежно від стану грошової сфери товарні ціни можуть змінюватися внаслідок зростання продуктивності праці, циклічних і сезонних коливань, структурних зрушень в системі відтворення, монополізації ринку, державного регулювання економіки, введення нових ставок податків, девальвації і ревальвації грошової одиниці, зміни кон'юнктури ринку, впливу зовнішньоекономічних зв'язків, стихійних лих і т.п. Очевидно, що не всякий ріст цін - інфляція, тому особливо важливо виділити справді інфляційні. Так, зростання цін, пов'язаний з циклічними коливаннями кон'юнктури, не можна вважати інфляційним. По мірі проходження фаз циклу помітно буде змінюватися і динаміка цін. Ціни будуть підвищуватися в фазах бума і падати в фазах кризи, а потім знову зростають у наступних фазах виходу із кризи. Підвищення продуктивності праці при інших рівних умовах призводить до зниження цін. Проте можливі випадки, коли підвищення продуктивності праці призводить до підвищення заробітної плати. У цьому випадку підвищення заробітної плати в якійсь галузі дійсно супроводжується підвищенням загального рівня цін. Стихійні лиха не можна вважати причиною інфляції. Наприклад, в результаті стихійного лиха на якійсь території зруйновані будинки. Очевидно, що зросте попит на будматеріали, послуги будівельників, транспорт і т.д. Великий попит на послуги і промислову продукцію буде стимулювати виробників до збільшення обсягів виробництва і в міру насичення ринку ціни будуть опускатися. Отже, до найважливіших інфляційних причин зростання цін можна віднести наступні: 1. Диспропорціональність - незбалансованість державних витрат і доходів, так званий дефіцит державного бюджету. Часто це дефіцит покривається за рахунок використання «друкованого верстата», що призводить до збільшення грошової маси і, як наслідок, до інфляції. 2. Інфляційно небезпечні інвестиції - переважно мілітаризація економіки. Військові асигнування ведуть до створення додаткового платоспроможного попиту і, отже, до збільшення грошової маси. Надмірні військові асигнування звичайно є головною причиною хронічного дефіциту державного бюджету, а також збільшення державного боргу, для покриття якого випускаються додаткові паперові гроші. 3. Відсутність чистого вільного ринку і конкуренції як його частини. Сучасний ринок у значній мірі олігополістичний. Олігополістичний, прагнучи підтримати високий рівень цін, зацікавлений у створенні дефіциту (скороченні виробництва і пропозиції товарів). 4. Імпортована інфляція, роль якої зростає зі зростанням відкритості економіки і тягне її в світогосподарські зв'язки тієї чи іншої країни. Можливості для боротьби у держави досить обмежені. Метод ревальвації власної валюти, іноді застосовується в таких випадках, робить імпорт більш дешевим. Але ревальвація робить і більш дорогим експорт вітчизняних товарів. 5. Інфляційні очікування - виникнення в інфляції самопідтримки. Населення і господарські суб'єкти звикають до постійного підвищення рівня цін. Населення вимагає підвищення заробітної плати і запасається товарами наперед, очікуючи на їх швидке подорожчання.

Наостанок розглянемо ще одну «захдну» модернстську версю нацогенези, запропоновану Р. Шпорлюком. Американський учений вважа, що в основу аналтично схеми, необхдно для розгляду процесу творення «модерно укрансько нац», можна покласти, поперше, дею Б. Андерсона про «уявлен спльноти», а подруге, думку Л. @рнфелд про те, що творення чи формування практично всх сучасних нацй вдбувалося в умовах протистояння (конфронтац) з ншими нацями. Крм того, Р. Шпорлюк, очевидно, вважа слушною дею творення нац довкола «етнчносоцального ядра» (вн цього термна не вжива), у закнченому вигляд сформульовану Е. Смтом. Нарешт, вн стверджу, що в укранському випадку процес нацотворення вд самого початку мав полтичне значення, заперечуючи тим самим механчне перенесення схеми М. Гроха (згдно з якою «нацональне вдродження» починаться з культурницько фази) на «укранський Aрунт»[309]. Процес становлення укрансько нац розглядаться Р. Шпорлюком у контекст свтово стор: поширення нацоналзму, нервномрний розвиток рзних кран, виникнення конкуренц мж «передовими»  «вдсталими» нацями

1. Глобалізаційні процеси в Україні

2. Україна та інтеграційні процеси

3. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

4. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

5. Інфляція та антиінфляційні заходи

6. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку
7. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Напрями процесу планування
8. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

9. Інформація та інформаційні процеси

10. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

11. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

12. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

13. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

14. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

15. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

16. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

18. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

19. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

20. Україна в першій половині 1950-х років

21. Види, параметри та принцип роботи антен

22. Художня культура незалежної України: традиції та новації
23. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
24. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

25. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

26. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

27. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

28. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

29. Процес організації виробництва та виробництва

30. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

31. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

32. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио
Мел белый, 72 штуки.
В наборе: 72 мелка.
536 руб
Раздел: Мел

33. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

34. Додаткові українські легенди та перекази про людину

35. Українські легенди та перекази про диких звірів

36. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

37. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

38. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз
39. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)
40. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

41. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

42. Місце України в глобалізаційних процесах

43. Стан української мови

44. Конституційні засади виконавчої влади України

45. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

46. Сучасний стан перестрахування в Україні

47. Комерційні банки та їх види

48. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Сучасний стан сільского господарства України

50. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

51. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

52. Достатність доказів у кримінальному процесі України

53. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

54. Міграційні питання в Україні
55. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
56. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

57. Принципи кримінального процесу в Україні

58. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

59. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

60. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

61. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

62. Зведення України до стану окраїни російської імперії

63. Конституційні погляди Станіслава Севериновича Дністрянського

64. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Процес перетворення української народності в націю

66. Рушійні сили процесу антропогенезу

67. Україна у Другій світовій війні

68. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

69. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

70. Аналіз розвитку українського авангарду
71. Традиційність українського писанкарства
72. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

73. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

74. Аналіз українського ринку побутових насосів

75. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

76. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

77. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

78. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

79. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

80. Болонський процес - перспективи для України

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

81. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

82. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

83. Впровадження положень Болонського процесу в Україні

84. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

85. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

86. Емоційні стани особистості
87. Іудаїзм в Україні. Антирелігійна компанія М. Хрущова. Наступ на іудейські релігійні громади
88. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

89. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

90. Стан соціальної галузі України

91. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

92. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

93. Сучасний стан активного туризму в Україні

94. Основні організаційні форми та види туризму

95. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

96. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

97. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

98. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

99. Аналіз фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.