Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ „Фудс Компані” ). ПЛАН Вступ. 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства. 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства. 15 1.4  Економічна сутність основних фондів. 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані”  32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання  виробничих фондів підприємства. 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки. 48 Список використаної літератури. 50 Додатки. 52 Вступ Однією з найбільш важливих проблем сучасної економіки України є відновлення нормального відтворювального процесу в усіх його ланках, у тому числі на підприємствах харчової промисловості. В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів перед підприємствами постає першочергове завдання підвищення ефективності використання основних фондів, як важливого матеріального елементу виробництва, що в значній мірі визначає їх потенціал. Проблемі підвищення ефективності використання основних фондів, основного капіталу, виробничих потужностей підприємств завжди приділялася значна увага з боку учених-економістів, практиків, особливо на стадії індустріального розвитку виробництва, коли їх технічний рівень перетворився на один з найважливіших факторів, який зумовлює економічні результати господарської діяльності підприємства, забезпечує конкурентоспроможність продукції на ринку. Серед зарубіжних учених значний внесок у розробку теорії капіталу і практики підвищення ефективності відтворення та використання основного капіталу зробили А.& bsp;Сміт, Д.& bsp;Рікардо, Ж.Сей, К. Маркс, А. Маршалл, А. Картер, Дж. Кендрік. Сучасна технологічна версія науково-технічного прогресу в руслі інституціонально-еволюційної економічної теорії пов’язана з працями Д. Норта, Й. Шумпетера, М.& bsp;Кондратьєва, Р.& bsp;Коуза, Н. Нельсона, С. Вінтера, О.& bsp;Тоффлера, Г.& bsp;Хакена, Г.& bsp;Менша, І.& bsp;Пригожина, П. Нійкампа, Л. Абалкіна, Д. Львова, С. Глазьєва. Великий внесок в дослідження вказаної проблеми залишили економісти, що працювали в умовах планової економіки, – В. Кудров, Я. Кваша, В.& bsp;Красовський,  К. Вальтух, Т. Хачатуров. Проблема ефективного використання основних фондів і  виробничих потужностей підприємств займає чільне місце в дослідженнях таких українських економістів, як  М. Герасимчук, І.& bsp;Лукінов, Б. Кваснюк, М.& bsp;Чумаченко, А. Чухно, А. Золотарьов, В. Клочко, Г. Одинцова, П. Орлов, М.& bsp;Хохлов, І. Волик, І.& bsp;Швець та інших. Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути економічну сутність основних фондів підприємства дослідити особливості діяльності діючого підприємства харчової промисловості; проаналізувати ефективність використання основних фондів досліджуваного підприємства.

Хронологічними рамками дослідження є три квартали 2006 року. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на  підприємствах харчової промисловості   у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.   Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ЗАТ &quo ;Фудс Компані&quo ; було створено 19 липня 1995 року у формі закритого акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ    23389489. Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ – 23389489. Юридична адреса підприємства:  04119, м. Київ, вул. Пирогова, 17 Основні види діяльності – виробництво глазурованих сирків під торговою маркою „Умка”, переробка молока та виробництво масла і згущеного молока. Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 1.1. Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов’язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства. У додатках В і Г наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ „Фудс Компані”. Розглянемо його докладніше. Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства: Позитивне: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за аналізований період майно підприємства збільшилось на 474,93 тис. грн. або 17,22%, проте слід відмітити, що дане збільшення відбулося у 2 кв. – 3 кв. 2006р., а за період 1 кв. – 2 кв. спостерігалося зменшення майна підприємства на 108,00 тис. грн. або на 3,92%; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; збільшення майна відбулося за рахунок збільшення необоротних активів на 93,10 тис. грн. або на 58,89%, оборотних активів на 381,84 тис. грн. або на 14,69% та збільшення запасів на 627,21 тис. грн. або на 56,21%; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; збільшення запасів на 56,21% в даному випадку можна розглядати як позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 122,00% збільшилась виручка підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукції підприємства; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за аналізований період відбулося збільшення власного капіталу підприємства на 33,76 тис. грн. або 17,46% та статутного капіталу на 32,49 тис. грн. або на 17,32%; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; на 189,94 тис. грн. або 7,41% зменшилась кредиторська заборгованість підприємства. Негативне: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; дебіторська заборгованість збільшилась на 245,08 тис. грн. або на 35,42%, а також враховуючи, що питома вага дебіторської заборгованості у оборотних активах складала у 3 кв.

2006 р. 31,40% (при нормативному значенні 10-20%) то це є вкрай негативним показником який свідчить про не виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; за період з 1 кв. по 3 кв. кошти підприємства зменшились на 498,03 тис. грн. або 67,38%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства (зокрема на коефіцієнті абсолютної ліквідності який у 3 кв. 2006р. склав 0,08 пунктів при нормативному значенні 0,20 – 0,35 пунктів). Розглянемо детальніше середовище, в якому діє аналізоване підприємство. Середовище будь-якої організації прийнято розглядати, як складову з трьох сфер: загальної (чи макрооточення), робочої (чи безпосереднього оточення) і внутрішнє середовище. Макрооточення створює загальні умови існування організації в зовнішнім середовищі. У цій частині аналізу розглядаються політико-правові, техніко-економічні, соціокультурні, екологічні і подібні фактори. Вивчення робочого середовища припускає аналіз тих складових зовнішнього оточення, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії, це: покупці, постачальники, конкуренти, кредитори, акціонери. Аналіз внутрішнього середовища спрямований на визначення потенціалу організації і, як правило, проводиться по наступним основних напрямках: маркетинг, виробництво, НІОКР, фінанси, персонал, структура управління. Існує кілька методів оцінки умов діяльності підприємства. Одними з найбільш розповсюджених і визнаних методів є Свот-аналіз (від SWO - по початкових буквах англійських слів: сила (s re g h), слабість (weak ess), можливості (oppor u і іes), погрози ( hrea s)), і Степ-аналізи (від S EP - по початкових буквах англійських слів: соціальні (socіal), технічні ( ech іcal), економічні (eco omіc), політичні (polі іcal) фактори). Розглянемо методику проведення аналізу зовнішнього середовища на основі Свот-аналізу, як більш відомого. Свот-аналіз, як інструмент оцінки середовища функціонування підприємства, складається з двох частин. Його перша частина спрямована на вивчення зовнішніх можливостей (позитивні моменти) і погроз (негативні моменти), що можуть виникнути для підприємства в сьогоденні і майбутньому. Тут виявляються стратегічні альтернативи. Друга частина пов'язана з дослідженням сильних і слабких сторін підприємства. Тут оцінюється потенціал підприємства. Іншими словами, Свот-аналіз дозволяє провести комплексне вивчення зовнішнього і внутрішнього стану  господарюючого суб'єкта. Складемо матрицю СВОТ – аналізу для ЗАТ „Фудс Компані” (див. табл. 1.1). Таблиця 1.1 СВОТ – аналіз ЗАТ „Фудс Компані” & bsp; Сильні сторони Слабкі сторони Наявність кваліфікованого персоналу, що має досвід роботи в даній області Наявність старого, зношеного устаткування на підприємстві Накопичений багаторічний досвід роботи на ринку виробництва меблів Можливі неузгодженість по термінах при одночасній реалізації проекту і покупці нового цеху Гарні ділові зв'язки зі споживачами продукції і постачальниками матеріалів і комплектуючих Відсутність джерел фінансування Низька трудомісткість виробництва Труднощі в організації збуту великого обсягу продукції Завойована частка регіонального ринку виробництва меблів (3%) Існуюча низька ефективність процесу відвантаження споживачам продукції Зручне місце розташування підприємства Нечітко оформлені умови договору Близькість до транспортних магістралей Затягування термінів партнерами при постачаннях устаткування Забезпеченість виробництва всіма необхідними комунікаціями Наявність виробничих потужностей, що дозволяють підтримати нове виробництво за рахунок існуючого устаткування Висока якість продукції, що відповідає європейському рівню Активна маркетингова політика Наявність лідера проекту й управлінської команди Висока маржинальна рентабельність виробництва продукції на новому технологічному обладнанні Зовнішні сприятливі можливості Зовнішні погрози підприємству Попит на меблі в Україні, країнах СНД і у світі досить високий і має стійку тенденцію до збільшення Зниження грошової складової в розрахунках зі споживачами продукції Позитивна тенденція зростання виробництва меблевої галузі в Україні Зниження загальної платоспроможності підприємств Сформований імідж підприємства у споживачів продукції Затримка росту інвестиційної активності Підтримка з боку міських органів влади дій підприємства по збільшенню обсягів виробництва продукції Нестабільна політична ситуація Становлення ринкових відносин в Україні Нестабільність господарського, податкового, банківського й іншого законодавств в Україні Бажання закордонних постачальників устаткування сприяти залученню інвестицій для модернізації заводу Зміна податкового законодавства і знецінення гривні Бажання закордонних фірм поставляти устаткування на український ринок Недосконалість законодавства Зниження кредитної процентної ставки Бажання закордонних фірм поставляти меблі на український ринок 1.2

При этом, учитывая ожидаемое увеличение притока валюты в страну, особое значение будет иметь политика его стерилизации, выпуск ценных бумаг, которые бы способствовали ограничению эмиссии и восстановлению активности на финансовых рынках. ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица 1. Варианты статистической оценки некоторых макроэкономических показателей в 1999-2000 гг. 1999 г. 2000 г. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. Валовой внутренний продукт, млрд.руб. 4308 4327 5718 5748 Валовой внутренний продукт, прирост к пред. году, % -3,3 -0,1 0,2 -2,2 в том числе: Расходы на конечное потребление -9,1 -9,4 0,3 0,2 домашних хозяйств -11,0 -11,5 2,8 2,4 государственных организаций -5,0 -5,0 -5,0 -4,6 некоммерческих организаций, обслуживающих д/х -7,0 -7,0 -1,0 0,0 Валовое накопление 29,3 49,8 -3,9 -11,5 основных фондов -2,0 -2,0 -3,0 -5,0 прирост запасов материальных оборотных средств*) -200,0 -330,0 -10,0 -32,0 Чистый экспорт товаров и услуг 86,5 83,3 14,7 12,5 Прирост потребительских цен (декабрь к декабрю), % 43,7 41,0 26,7 31,5 Денежная масса М2, млрд.руб. 622,2 609,1 884,3 819,9 Федеральный бюджет, % к ВВП Доходы 11,0 11,1 12,0 12,0 Расходы, не связанные с обслуживанием долга 9,8 9,5 9,3 9,3 Первичный профицит 1,2 1,6 2,7 2,7 Дефицит 3,9 3,6 3,5 3,6 Внешний государственный долг, % к ВВП 90,6 90,9 89,9 90,8 Среднегодовой валютный курс, руб./долл. 25,1 25,4 33,9 34,4 Платежный баланс, млрд.долл

1. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

2. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

3. Ефективність використання ресурсів підприємства

4. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

5. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

6. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення
7. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві
8. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

9. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

10. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

11. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

14. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

15. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

16. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

18. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

19. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

20. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

21. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

22. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства
23. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу
24. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

25. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

26. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

27. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

28. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

29. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

30. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

31. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

32. Економічна ефективність виробництва соняшника

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

33. Економічна ефективність рослинництва

34. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

35. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

36. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

37. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

38. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
39. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей
40. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

41. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

42. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

43. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

44. Ефективність праці

45. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

46. Якість і ефективність управлінських рішень

47. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

48. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

49. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

50. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

51. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

52. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

53. Економічна ефективність туризму

54. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
55. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
56. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

57. Економічна ефективність організації виробництва пальто

58. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

59. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

60. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

61. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

62. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

63. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики

64. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

65. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

66. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

67. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

68. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

69. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

70. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції
71. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
72. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

73. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

74. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

75. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

76. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

77. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

78. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

79. Операційна діяльність підприємства

80. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

81. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

82. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

83. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

84. Фінансова діяльність підприємства

85. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

86. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
87. Капітал і виробничі фонди підприємства
88. Основні засоби підприємства

89. Персонал підприємства. Продуктивність праці

90. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

91. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

92. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

93. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

94. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

95. Бізнес-план підприємства

96. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

98. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

99. Розробка підприємства LOMAPAK

100. Фінанси підприємства контрольна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.