Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” РЕКАЛОВА Олена Михайлівна УДК 616.24.-036.12:616.992.28-085.001.5 ІНФІКОВАНІСТЬ МІКРОМІЦЕТАМИ І ПНЕВМОЦИСТАМИ НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ (КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ) 14.01.27 – пульмонологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі “Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України”. Науковий консультант академік АМН України, доктор медичних наук, професор Фещенко Юрій Іванович, Державна установа “Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України”, директор, завідувач відділу пульмонології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Мостовий Юрій Михайлович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб доктор медичних наук, професор Лисенко Григорій Іванович, Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри сімейної медицини доктор медичних наук, професор Островський Микола Миколайович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 Захист відбудеться &quo ;31&quo ; березня 2008 р. о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Державній установі “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України” (03680 м. Київ, вул. М. Амосова, 10) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України” (м. Київ, вул. М. Амосова, 10). Автореферат розісланий &quo ;28&quo ; лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж.Б. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність роботи. Хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ) визначають як групу хронічних захворювань бронхолегеневої системи з різними причинами й механізмами розвитку, які мають ряд загальних клінічних, функціональних і морфологічних проявів (кашель, задишку, порушення бронхіальної прохідності, деструктивні й запальні зміни в бронхах, судинах, паренхімі легень). У структурі ХНЗЛ до 70 % припадає на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) і хронічний бронхіт (ХБ); решта, в основному, приходиться на бронхіальну астму (БА). Розуміння патогенезу ХНЗЛ є важливим питанням сучасної медицини в зв'язку з їх великим розповсюдженням по всьому світу й, зокрема, в Україні, де загальна захворюваність на БА в 2006 році дорівнювала 0,50 %, на ХБ та ХОЗЛ – 3,47 % (Ю.І. Фещенко, 2007). Причини поступового погіршення легеневої функції у хворих на ХНЗЛ залишаються не зрозумілими. Серед факторів, які сприяють погіршенню перебігу ХНЗЛ, важливе значення має мікрофлора нижніх дихальних шляхів (НДШ), зокрема – бактерії, провідна роль яких у загостреннях ХОЗЛ встановлена в 30-60 % випадків (P.J

. Bar es e al., 2003; A.J. Whi e e al., 2003). Показано, що бактеріальне навантаження НДШ у хворих на ХОЗЛ у стабільному стані також здійснює прозапальний ефект, який проявляється в стимулюванні гіперсекреції слизу та утрудненні мукоциліарного транспорту, що сприяє падінню легеневої функції (E. Mo so e al., 1995, 1999; S. Se hi, .F. Murphy, 2001; .M. Wilki so e al., 2003). При цьому мікроміцетній інфікованості НДШ, як правило, не приділяється уваги. Відомо, що мікроміцети є частою складовою мікробіоценозу дихальних шляхів і визначаються у хворих на ХНЗЛ у 40 – 80 % випадків, а патоморфологічні дослідження виявляють високу ступінь фунгальної інвазії (А.В. Соболев, 1999; С.Д. Кузовкова, 2004). При ХНЗЛ інфікованість мікроміцетами дихальних шляхів звичайно розцінюють як носійство або колонізацію й розглядають як вторинний фактор, який суттєво не впливає на основний процес. При цьому їх вплив на імунну систему, алергізуюча дія, а також умови трансформації колонізаційних процесів в інвазивні вивчені недостатньо. В сучасних умовах поширеність і роль цих умовнопатогенних мікроорганізмів зростає, зокрема, через широке повсякденне застосування кортикостероїдних препаратів та антибіотиків, які здійснюють негативний вплив на місцеві захисні фактори, що сприяє розмноженню мікроміцетів у дихальних шляхах (Н.П. Елинов, 2000, В.Б. Антонов, Н.Д. Яробкова, 2002, P.G. Pappas e al., 2004). За останні десятиріччя все частіше діагностуються тяжкі захворювання, розвиток яких провокується мікроміцетами: алергічний бронхолегеневий аспергильоз при БА і муковісцидозі, хронічний некротизуючий аспергильоз у хворих на ХОЗЛ, пневмоцистна пневмонія в імунокомпроментованих осіб (Н.П. Елинов и соавт., 2002; А.Я. Лысенко и соавт., 2002; J. W. Va ' Wou e al., 1996; P.A. Gree berger, 2002; Z.A. Ali e al., 2003). Пневмоцисти, яких також відносять до мікроміцетів, досить часто виявляються в дихальних шляхах здорових осіб та хворих на ХНЗЛ (Е.П. Ковалева и соавт., 1986; Т.Н. Рыбалкина, 2000; F.J. Medra o e al., 2005). Нечисленні дослідження стосовно пневмоцистозу в хворих на ХОЗЛ показують, що наявність у дихальних шляхах пневмоцист може бути асоційованою із суттєвими порушеннями легеневої функції (A. Morris e al., 2004). Питання впливу інфікованості НДШ мікроміцетами й пневмоцистами на перебіг ХНЗЛ і, особливо, – на погіршення легеневої функції в хворих на ХНЗЛ, для яких характерна наявність різного ступеня порушень в імунній системі, – залишається недостатньо вивченим на сьогоднішній час і є предметом дисертаційного дослідження, обґрунтовує його актуальність і доцільність для науки та практики. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у рамках науково-дослідних розробок ДУ “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України”: 1) &quo ;Розробка комплексу профілактичних та лікувальних заходів при неспецифічних захворюваннях легенів для осіб, що проживають в зоні Чорнобильської атомної електростанції&quo ; (7.032-Ч.93), 1993-1995 рр., № держреєстрації 0194U010902; 2) &quo ;Розробка методів індивідуалізованої імунотерапії хворих на хронічний бронхіт в залежності від наявності, характеру та ступеня порушень місцевого імунітету” (А.9

7.01), 1997-1999 рр., № держреєстрації 0197U009351; 3) &quo ;Вивчити закономірності перебігу хронічних неспецифічних захворювань легенів у хворих, уражених P eumocys is cari ii, з метою удосконалення методів лікування&quo ; (А.99.01), 1999-2001 рр., держреєстрації 0199U000439; 4) “Вивчити видові та клінічні особливості грибкової інфекції при неспецифічних захворюваннях легенів та удосконалити методи лікування хворих” (А.02.03), 2002-2005 рр., № держреєстрації 0102U003050; 5) “Вивчити роль порушень апоптозу імунокомпетентних клітин в патогенезі хронічних неспецифічних захворювань легень та визначити можливість їх корекції” (А.03.02), 2003-2005 рр., № держреєстрації 0103U000526; 6) “ Вивчити особливості перебігу бронхіальної астми на фоні сенсибілізації хворих до пліснявих мікроміцетів ” (А.06.02), 2006-2008 рр., № держреєстрації 0102U003050. Мета роботи – оптимізація лікування хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень на основі виявлення інфікованості нижніх дихальних шляхів мікроміцетами і пневмоцистами та встановлення їх патогенетичної ролі у перебігу захворювання. Задачі дослідження: 1. Встановити частоту інфікованості нижніх дихальних шляхів дріжджоподібними, пліснявими мікроміцетами і пневмоцистами у хворих на хронічні неспецифічні захворювань легень. 2. Провести аналіз клініко-функціональних та імунологічних особливостей перебігу хронічних неспецифічних захворюваннь легень у хворих з інфікованістю нижніх дихальних шляхів мікроміцетами і пневмоцистами. 3. Установити алергізуючий вплив мікроміцетів при інфікованості нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень шляхом дослідження стану специфічної сенсибілізації. 4. Визначити морфологічні особливості легеневої тканини хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень при наявності фунгальної інвазії. 5. Обґрунтувати принципи проведення медикаментозної терапії хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень з інфікованістю нижніх дихальних шляхів мікроміцетами і пневмоцистами та оцінити його ефективність. Об’єкт дослідження – хронічні неспецифічні захворювання легень. Предмет дослідження – інфікованість нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень мікроміцетами і пневмоцистами. Методи дослідження: загальноклінічні (огляд пацієнтів, анамнез), рентгенографія легень, функціональні (функція зовнішнього дихання, загальна реографія легень), біохімічні (вміст у периферичній крові біомаркерів процесів перекисного окислення ліпідів), імунологічні (оцінка стану системного і місцевого легеневого імунітету, специфічних антифунгальних Ig E-антитіл у крові), бронхологічні, цитологічні, мікробіологічні, гістологічні та гістохімічні, статистичні (із застосуванням -тесту Стьюдента, тестів Уілкоксона, c2 Пірсона, методів кореляції Пірсона, Спірмена, точного тесту Фішера). Наукова новизна одержаних результатів. Встановлена висока частота інфікованості мікроміцетами (56,0 %) та пневмоцистами (77,9 %) нижніх дихальних шляхів хворих із загостренням ХНЗЛ, яка є найбільшою при ХОЗЛ.

Глаза похожи на глаза рыб, но не имеют так наз. серебристой оболочки, ни отражательной, ни серповидного отростка; глаза недоразвиты лишь у протея. Век у низших хвостатых вовсе нет, у высших есть верхнее и нижнее, у большей части бесхвостых верхнее и мигательная перепонка, а у жаб, кроме того, зачаток нижнего; слезных желез нет, Гардерова есть. В слуховых органах у бесхвостых есть барабанная полость, у хвостатых нет. Зубов нет у жаб и пипы; у других они встречаются на челюстных костях, межчелюстных, небных, сошнике, иногда и на parasphenoideum. У личинок бесхвостых и у Siren челюсти снабжены губными хрящами и вооружены роговым покровом. Язык различной формы, у некоторых (Pipa, Dactylethra) его вовсе нет. Глотка у некоторых снабжена особыми мешками, служащими для усиления голоса; пищевод широкий; желудок мало обособлен; тонкая кишка мало извилиста, кроме головастиков бесхвостых; широкая толстая кишка открывается в клоаку. Слюнных желез нет: печень, желчный пузырь и поджелудочная железа всегда есть. Органы дыхания жабры (3 пары) наружные или внутренние и легкие; у некоторых хвостатых жабры остаются всю жизнь

1. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

2. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

3. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

4. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

5. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

6. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности
7. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
8. Церкви Нижнего Новгорода

9. Токсическая (алкогольная) аксональная, сенсомоторная полиневропатия нижних конечностей с преимущественным поражением дистальных отделов

10. Оказание первой медицинской помощи при открытом переломе нижней трети костей голени

11. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)

12. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

13. Светолокационный измерительный преобразователь расстояния до нижней границы облаков

14. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

15. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

16. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Организация экскурсии в Нижний Новгород

18. Муниципальные займы Нижнего Новгорода

19. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

20. Кремли, детинцы, кромы

21. Життя і творчість Івана Франка

22. Азитромицин в лечении инфекций нижних дыхательных путей. Позиции сохраняются
23. Дезинтеграция нижних носовых раковин при лечении гипертрофических вазомоторно-аллергических ринитов
24. Варикозное расширение вен нижних конечностей

25. История болезни - Стоматология (Перелом нижней челюсти в области 8)

26. Варикозное расширение вен нижних конечностей

27. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

28. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

29. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

30. Сутність та зміст сучасного менеджменту

31. Расчет нижней оценки бюджетных затрат развертывания радиолокационной системы

32. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

33. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

34. Исследование реакции нижней ионосферы на высыпание энергичных частиц из радиационных поясов Земли

35. Есть ли иные гипотезы, кроме синдрома недостроенного забора

36. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

37. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

38. Динамика функционального состояния нижних конечностей у больных со сложными переломами костей таза
39. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
40. Філософська культура особи та її суспільна значущість

41. Сбалансованість бюджета України

42. Экологическая обстановка Нижнего Новгорода

43. Cтепные пастбища региона Нижнего Днестра

44. Інтегральна ефективність діяльності

45. Бідність в України

46. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

47. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

48. Ринкова пропозиція та її еластичність

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность стран СНГ (кроме России)

50. Ліквідність банку

51. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

52. Конспект семейств порядка лилейные Калининградской области (кроме семейств гиацинтовые, ирисовые и луковые)

53. Изменчивость общего содержания озона в атмосфере и горизонтального ветра в нижней термосфере (Центральная Европа)

54. Особенности строения акчагыльских отложений в нижнем течении р.Терешки (Саратовское Правобережье)
55. Підсудність і її види
56. Легка промисловість України i транспорт

57. Сільське господарство i харчова промисловість України

58. Активність і творчість учнів на уроках історії

59. Античність у поетичних творах Яра Славутича

60. Життя та діяльність І.П.Котляревського

61. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

62. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

63. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

64. Швидкість обробки запитів на SQL-серверах укр

Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Суспільно-політична діяльність Костомарова

66. “Повесть о чудесном видении в Нижнем Новгороде”

67. Функциональные пробы состояния клапанов вен нижних конечностей

68. Измерение высоты нижней границы облаков

69. Экология Нижнего Новгорода

70. Моральність і мораль
71. Освоєння космосу: історія та сучасність
72. Діяльність СГ "ТАС"

73. Ліквідність банківської системи України

74. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

75. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

76. Портфель цінних паперів - сутність та функції

77. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

78. Сутність і значення соціального страхування

79. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

80. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Фінансова стійкість комерційного банку

82. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

83. Сутність токсикоманії

84. Різновидність метеликів

85. Рослинність евтрофних боліт

86. Условия обитания рыб в нижнем течении реки Сутара
87. Адаптація й спадковість
88. Генетично модифіковані рослини

89. Життєдіяльність личинок волохокрильців

90. Генетично модифіковані організми

91. Вплив регуляторів росту на продуктивність озимої пшениці в Бершадському районі

92. Ґрунт та його родючість

93. Економічна ефективність виробництва

94. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

95. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

96. Економічна ефективність птахівництва

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

97. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

98. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

99. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.