Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія епохи Просвітництва

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

1. Загальна характеристика філософії Просвітництва У XVIII ст. ще більш закріплюється безмежна віра в науку, у людський розум. Якщо в епоху Відродження стверджували, що наш розум безмежний у своїх можливостях у пізнанні світу, то в XVIII ст. з розумом стали пов'язувати не тільки успіхи в пізнанні, але і надії на сприятливу для людини перебудову як природи, так і суспільства. Для багатьох мислителів XVIII ст. науковий прогрес починає виступати як необхідна умова успішного просування суспільства по шляху до людської свободи, до щастя, до суспільного благополуччя. При цьому здавалося, що всі наші дії, усі вчинки (і у виробництві, і в перебудові суспільства) лише тоді можуть бути гарантовано успішними, коли вони будуть пронизані світлом знань, будуть спиратися на досягнення наук. Тому головною задачею цивілізованого суспільства об'являлося всеосяжне просвітництво людей. Багато мислителів XVIII ст. впевнено стали стверджувати, що першим і головним обов'язком будь-якого &quo ;істинного друга прогресу і людства&quo ; є &quo ;просвітління умів&quo ;, просвітництво людей, залучення їх до всіх найважливіших досягнень науки і мистецтва. Ця установка на просвітництво мас стала настільки характерною для культурного життя європейських країн у XVIII ст., що згодом XVIII ст. було названо століттям Просвітництва, чи епохою Просвітництва. Першою в цю епоху вступає Англія. Для англійських просвітителів (Д. Локк, Д. Толанд, Т. Гоббс і ін.) була характерна боротьба з традиційним релігійним світосприйманням, що об'єктивно стримувало вільний розвиток наук про природу, про людину і суспільство. Ідейною формою вільнодумства в Європі з перших десятиліть XVIII ст. стає деїзм. Деїзм ще не відкидає Бога як творця всієї живої і неживої природи, але в рамках деїзму жорстоко постулюється, що це творіння світу вже здійснилося, що після цього акта творіння Бог не втручається в природу: тепер природа нічим зовнішнім не визначається і тепер причини і пояснення всіх подій і процесів у ній варто шукати тільки в ній самій, у її власних закономірностях. Це був істотний крок на шляху до науки, вільної від пут традиційних релігійних забобонів. І все-таки англійське просвітництво було просвітництвом для обраних, носило аристократичний характер. На відміну від нього французьке просвітництво орієнтоване не на аристократичну еліту, а на широкі кола міського суспільства. Саме у Франції в руслі цього демократичного просвітництва зароджується ідея створення &quo ;Енциклопедії, чи тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел&quo ;, енциклопедії, яка б у простій і дохідливій формі (а не у формі наукових трактатів) знайомила читачів з найважливішими досягненнями наук, мистецтв і ремесел. Ідейним вождем цього начинання виступає Д. Дідро, а його найближчим соратником - Д'Аламбер. Статті ж для цієї &quo ;Енциклопедії&quo ; погоджувалися писати найвидатніші філософи і натуралісти Франції. За задумом Д.Дідро в &quo ;Енциклопедії&quo ; повинні були відбиватися не тільки досягнення конкретних наук, але і багато нових філософських концепцій щодо природи матерії, свідомості, пізнання і т.д

. Більш того, у &quo ;Енциклопедії&quo ; стали розміщатися статті, у яких давалися критичні оцінки традиційної релігійної догматики, традиційного релігійного світосприймання. Усе це визначило негативну реакцію церковної еліти і певного кола вищих державних чиновників до видання &quo ;Енциклопедії&quo ;. Робота над &quo ;Енциклопедією&quo ; з кожним томом усе ускладнювалася й ускладнювалася. Останніх її томів XVIII століття так і не побачило. І все-таки навіть те, що все-таки було видане, мало велике значення для культурного процесу не тільки у Франції, але й у багатьох інших країнах Європи (у тому числі для Росії й України). У Німеччині рух Просвітництва зв'язаний з діяльністю Х. Вольфа, Й. Гердера, Г. Лессінга й ін. Якщо мати на увазі популяризацію наук і поширення знань, то тут особливу роль відіграє діяльність Х. Вольфа. Його заслуги відзначали згодом і І. Кант, і Гегель. Філософія для Х. Вольфа - це &quo ;світова мудрість&quo ;, що передбачає наукове пояснення світу і побудову системи знань про нього. Він доводив практичну корисність наукових знань. Сам він був відомий і як фізик, і як математик, і як філософ. Його філософська система викладалася в підручниках, що замінили схоластичні середньовічні курси в багатьох країнах Європи (у тому числі й у Києві, а потім і в Москві). Х. Вольф був обраний членом багатьох академій Європи. До речі в самого Х. Вольфа вчилися М.В. Ломоносов, Ф. Прокопович і інші наші співвітчизники, що проходили навчання в Німеччині. І якщо діяльність Х. Вольфа не висвітлювалася належним чином у нашій філософській літературі, то, очевидно, тому, що він був прихильником телеологічного погляду на світ. Він не відкидав Бога як творця світу. Доцільність, що характерна для природи, для всіх її представників, він зв'язував з мудрістю бога: при створенні світу Бог усе продумав і усе передбачив, а звідси і випливає доцільність. Але стверджуючи простір для розвитку природничих наук, Х. Вольф залишався прихильником деїзму, що безсумнівно визначило в майбутньому і деїзм М.В. Ломоносова. Таким чином, у філософії Просвітництва одержує помітний розвиток глибока віра в необмежені можливості науки в пізнанні світу - віра, у основі якої лежали добре засвоєні філософами Просвітництва ідеї Ф. Бекона (про можливості дослідження природи за допомогою досвіду) і Р. Декарта (про можливості математики в природничонауковому пізнанні); розвиваються деїстичні уявлення про світ, що у свою чергу призводить до формування матеріалізму як досить цілісного філософського вчення; саме деїзм у єдності з успіхами і результатами природничих наук призводить у результаті до формування французького матеріалізму XVIII ст.; формується нове уявлення про суспільну історію, про її глибокий зв'язок з досягненнями науки і техніки, з науковими відкриттями і винаходами, з просвітництвом мас. 2. Проблема людини і суспільства у філософії Просвітництва В епоху Просвітництва увага філософів повертається від проблем методології і субстанціональних основ буття до проблем людського буття, буття суспільства, особливостей історичного процесу і перспектив розвитку людства.

Мислителі XVII-XVIIIст. піддали різкій критиці богословські концепції середньовіччя: вони розглядали історію суспільства як продовження історії природи і прагнули розкрити &quo ;природні&quo ; закони громадського життя. Це було пов'язано зі станом науки того часу, з пошуками єдиних, універсальних законів світу і відповідно єдиної науки. Життя суспільства уподібнювалася життю природи. Якщо вихідною ланкою в ланцюзі природних процесів є атоми, то таким атомом у суспільному житті представлялася людина. Як не різко розрізняються між собою люди, їх поєднує загальна основа – прагнення до самозбереження. З цього почуття народжуються пристрасті, що складають свого роду пружину людських вчинків: вони керують поведінкою людей з такою ж точністю, як фізичні сили визначають рух природних тіл. Дії людей строго закономірні. Свобода в поведінці людини, по образному вислову Б.Спінози, рівносильна свободі каменю, що приведений в рух за законами механіки і який уявляє, що він рухається за власним бажанням. Соціальні закони розглядалися як прояв законів механіки. Почуття самозбереження уподібнювалося закону інерції. Соціальний інстинкт, подібно доцентровій силі, притягує людей одне до одного; і вони тим сильніше прагнуть одне до одного, чим менша відстань між ними і чим більше вони близькі між собою за своїми пристрастями. А людський егоїзм, подібно відцентровій силі, взаємно відштовхує людей. Кожна людина рухається в житті по своїй орбіті. Завдяки взаємодії доцентрових і відцентрових сил установлюється рівновага в суспільному житті: як небесні тіла не падають один на одного, так і люди не зливаються в одну масу і не розсипаються в різні сторони. Просвітителі XVIIIст. висунули ідею історичного прогресу (Дж.Віко, Ж.Кондорсе), сформулювали принцип єдності історичного процесу (Й.Гердер), заклали основи історії культури (Вольтер), обґрунтували положення про вплив на людину географічного й соціального середовища (Ш.Л.Монтеск'є, Ж.Ж.Руссо). Шарль Луі Монтеск'є (1689-1755 рр.) – видатний французький правознавець, соціальний філософ і політичний мислитель, автор знаменитої роботи &quo ;Дух законів&quo ; (1747). Він прагнув пояснити виникнення і розвиток суспільства як природно обумовлений процес. Монтеск'є підкреслює, що людина є частиною природи і підпорядкована її об'єктивним законам, тому досягнення гідного і щасливого життя, справедливого і розумного суспільного устрою залежить від пізнання сутності світу і сутності людини і від ефективності просвітительської діяльності. Закони історії тлумачаться як втілення розуму, що пізнав закони природи і діє відповідно їм. Монтеск'є наголошував на пріоритетному впливі природних географічних чинників на історичний розвиток народів, насамперед клімату, характеру землі, ландшафту і т.д. Він стверджував, що географічне середовище має великий вплив на розвиток суспільства, поклавши початок &quo ;географічному детермінізму&quo ; у соціальній філософії. Одним з найвизначніших досягнень Монтеск'є була ідея співвідношення законів суспільного розвитку і природного середовища, врахування кліматичних умов, характеру землі, площі, способу життя народів, що визначають не тільки &quo ;дух законів&quo ;, але і державне правління.

За клька столть вд Ренесансу до Просвтництва культурн й фнансов центри ґвропи перемстилися з Риму, Флоренц та Венец, з хнми скарбами  скарбницями, до динамчнших на тод Парижа, Лондона й Амстердама. Вольтер бачив ґвропу з Парижа XVIII сторччя зовсм по-ншому, нж на не дивився з Флоренц Макявелл у XVI столтт. Саме Вольтер був у переднх лавах флософв-просвтителв, як розвивали й артикулювали власний погляд на ґвропу, дивлячись з заходу на схд, а не з пвдня на пвнч. Ось так вони здйснили концептуальну переорнтацю ґвропи, передавши нам  у спадок, через що ми тепер дивимося на ґвропу хнми очима; чи, радше, ми пасивно успадкували ґвропу, яку вони активно переглянули. Так само як нов центри Просвтництва замнили стар осередки Вдродження, колишн варварськ та вдстал земл перемстилися з пвноч на схд. Просвтництво мусило винайти Захдну ґвропу та Схдну ґвропу одним махом як взамодоповнювальн поняття, означивши одну через протиставлення  сумжнсть з ншою. Подорож з Захдно до Схдно ґвропи вдграли вагому роль у концептуальнй переорнтац континенту

1. Загальна характеристика конституції України

2. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

3. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

4. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

5. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

6. Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"
7. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
8. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

9. Література епохи Просвітництва, її представники

10. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

11. Духовна культура епохи Просвітництва

12. Стиль "українське бароко" (17-18 ст.), зокрема в архітектурі

13. Підготовка до співробітництва України з НАТО

14. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

15. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

16. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

17. Розвиток філософії в Україні

18. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

19. Український філософ Памфіл Юркевич

20. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

21. Атомна енергетика України і РПС

22. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
23. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
24. Россия. Культура 18 века

25. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

26. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

27. Громадянство України

28. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

29. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

30. Львівський музей українського мистецтва

31. Русское искусство 18 века

32. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья
Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Культура России в 18 веке

34. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

35. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

36. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

37. Старообрядцы конца 18 и начала 19 века

38. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
39. Буржуазные революции в Европе в 18 веке
40. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

41. История Тобольско-Тюменской епархии 17-18 вв.

42. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

43. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

44. Общественно-политическая мысль в России в 18 веке

45. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

46. История развития строительства автомобильных дорог, начиная с 18 в.

47. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

48. Генезис индустриального общества 16-18 вв.

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

49. Стратегическое управление (укр)

50. Дворцовые перевороты как социальное явление 18 века.

51. Россия во второй половине 18 века

52. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

53. Австрия в 18 веке

54. Історія України
55. Історія соборності України
56. Виникнення та формування українського етносу

57. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

58. Голодомор в Україні 1932-33 годах

59. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

60. Исторія українського друкарства

61. Королевство Пруссия в 18 веке

62. Пензенский край в 17 - начале 18 вв.

63. Постмодернізм та українська історична наука

64. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше

65. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

66. Україна після смерті Богдана Хмельницького

67. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

68. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

69. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

70. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
71. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
72. Система образования в 18 веке

73. Макдоннел-Дуглас F/A-18 “ХОРНЕТ”

74. Динамика развития читательской активности и усложнение мотивов чтения на протяжении 18-19 веков

75. Русская литература и искусство в 18 веке

76. Классицизм в 18 веке

77. Искусство Германии 17-18 веков

78. Народный костюм 18-19 вв.

79. Портрет доби українського бароко

80. Звичаї та обряди на Україні

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. Культура России во второй половине 18 века

82. Культура України в 30-х рока

83. Русская литература 18 века

84. Бурлескно-травестійне віршування 18 ст.

85. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

86. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні
87. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
88. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

89. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

90. Податкова політика України

91. Економічне районування України

92. Святкування Великодня на Україні

93. Українська держава П. Скоропадського

94. Отечественная педагогика до 18 в

95. Cучасні політичні партії в Україні

96. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

98. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

99. Поняття, форма та функції Конституції України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.