Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат на тему: Сучасна освіта та наука в незалежній Україні Зміст Вступ 1. Освітні реформи: у пошуках оптимальної моделі освіти 2. Вища освіта та її значення в процесі культурного відродження 3. Науковий потенціал незалежної України Висновки Список літератури Вступ Творення, збереження і розвиток культури є головним змістом історичного процесу. Українська культура 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. постала як узагальнене вираження творчих зусиль народу, його осягів у світорозумінні, моралі, релігії, художньому мисленні, науці й філософії. Вона відіграла вирішальну роль у формуванні сучасної української національної ідентичності та національному самоствердженні українського народу. Протягом століть український етнос був субдомінантним в імперських державах. Імперська політика економічно, соціально, морально і духовно заохочували комплекс культурної неповноцінності української нації або й прямо придушувала її культуру. За несприятливих історичних умов перебування України в складі СРСР відбулося руйнування структур національної культури. Культурно-освітнє відродження, яке розгорнулося на етапі перебудови і продовжилося вже в умовах досягнення Україною державності, показало, що творчі і духовні сили українського народу та його інтелектуального проводу не вичерпалися, і сьогодні ми є свідками процесів трансформації духовних цінностей та культурної політики незалежної держави. Розвиток культури на сучасному етапові функціонування України як вільної держави довів, що лише повноцінна і самобутня національна культура остаточно гарантує історичне буття етносу. Тому головним завданням національно-культурного відродження і стало подолання культурного колоніалізму України. 1. Освітні реформи: у пошуках оптимальної моделі освіти Національна система освіти формувалася в 1990-і роки в умовах значних змін у духовному житті суспільства, в контексті загально цивілізаційних трансформацій, зумовлених значним поширенням нових освітніх технологій та істотним розширенням можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку людини. Реформи були зорієнтовані на створення нової системи освіти в Україні, збереження й примноження здобутого в радянські часи досвіду та одночасно внесення суттєвих коректив у цілі, завдання й зміст освітянського процесу. Діяльність сучасної системи освіти України забезпечується цілою низкою освітніх нормативно-правових документів, серед яких основними є: Конституція України, Закон України &quo ;Про освіту&quo ;, Закон України &quo ;Про загальну середню освіту&quo ;, Закон України &quo ;Про мови в Українській РСР&quo ;, Концепція середньої загальноосвітньої школи України, «Положення Міністерства освіти України &quo ;Про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад&quo ;, &quo ;Про експериментальний педагогічний майданчик&quo ; та ін . Цими актами визначено основні напрямки модернізації змісту, форм і методів навчання, виховання й управління закладами освіти. Крім цих правових документів, важливими є Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 3 листопада 1993 р.

та Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України № 347 від 17 квітня 2002 р. . Для того, щоб ґрунтовніше дослідити розвиток української державної освітньої політики за часів державної незалежності, вважаємо за необхідне встановити її періодизацію. В. Огнев'юк вважає, що після набуття Україною незалежності радикальні зміни у сфері освіти здійснювалися у два головних етапи: перший (1991-1995 роки) визначив проблему як соціальне завдання українського державотворення; другий (1995—2002 роки) увів її в систему національних потреб та інтересів і водночас до широкого міжнародного контексту цивілізованого розвитку людства . У 1991 р. Верховна Рада ухвалила Закон України &quo ;Про освіту&quo ;, що визначив школу як основу духовного та соціально-економічного розвитку держави й передбачив кардинальні зміни в її роботі. Відповідно до закону, а також внесених до нього змін і доповнень (1996 р.), освіта в сучасній Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, реальної взаємоповаги між націями та народами. Система освіти в державі досить розгалужена й передбачає дошкільну та загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну, вищу й післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру та самоосвіту. Демократизація структури освіти забезпечує соціально-педагогічні умови створення достатнього простору для самореалізації особистості у навчанні; відхід від загальної стандартизації навчання; аналіз існуючого досвіду щодо створення реальних умов для самореалізації учнів, студентів; відхід від жорсткої уніфікації навчальних планів, включно і в школах різних типів . Законом &quo ;Про освіту&quo ; встановлено шість освітніх рівнів: початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища освіта. Водночас затверджено освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (або ступеневу освіту): кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім тих закладів освіти, що належать релігійним організаціям. Закон &quo ;Про освіту&quo ; визначив державні стандарти освіти відповідно до вимог щодо змісту, обсягу й рівня освітньої та фахової підготовки. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається встановленими законом засобами ліцензування, інспектування, атестації та акредитації закладів освіти . Наприкінці 1992 р. на Першому з'їзді педагогічних працівників України була затверджена Державна національна програма &quo ;Освіта (Україна XXI століття)&quo ;. Програму схвалили Уряд і Президент України. ЇЇ концептуальні засади передбачали кардинальну реконструкцію всієї системи освіти, починаючи з дошкільного виховання й закінчуючи підвищенням кваліфікації дипломованих спеціалістів. Стратегічними завданнями реформування змісту освіти в Україні Програма визначила: - вироблення державних стандартів формування системи та обсягу знань, умінь, навичок творчої діяльності, інших якостей особистості на різних освітніх і кваліфікаційних рівнях; - відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції; - забезпечення альтернативних можливостей для здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб і здібностей; - органічне поєднання в змісті освіти його загальноосвітньої й фахової складових відповідно до освітніх рівнів та особливостей регіонів України; - вивчення української мови в усіх навчально-виховних закладах, утвердження її як мови функціонування загальноосвітньої, професійної та вищої школи; - орієнтацію на інтегральні курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; - оптимальне поєднання гуманітарної та природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, класичної спадщини й сучасних досягнень наукової думки, органічний зв'язок з національною історією, культурою, традиціями; - створення передумов для розвитку здібностей молоді, формування готовності й здатності до самоосвіти, широке застосування нових педагогічних та інформаційних технологій .

У галузі гуманітарної освіти було визначено такі основні напрями: формування гуманітарного мислення, опанування рідною, державною та іноземними мовами; прилучення до літератури, музики, образотворчого мистецтва, надбань народної творчості, здобутків української та світової культури; осмислення історичних фактів, подій і явищ, різноманітності шляхів людського розвитку; формування світоглядної, правової, моральної, політичної, художньо-естетичної, економічної, екологічної культури; утвердження пріоритетів здорового способу життя людини; відображення в змісті історичної освіти закономірностей історичного розвитку, широке вивчення українознавства, етнічної історії та етногенези українців, інших народів держави . Державна національна програма &quo ;Освіта (Україна XXI століття)&quo ; не була позбавлена вад, однак декому найбільше не подобалася її чітка національна спрямованість та невідповідність стану перехідного періоду. Попри все, Державна національна програма &quo ;Освіта (Україна XXI століття)&quo ; справила й далі справляє суттєвий вплив на розвиток усієї системи освіти в Україні. З 1996 р. реформа освіти в Україні набула конституційного забезпечення. Конституція України юридично закріпила процеси демократизації освіти в нових суспільно-політичних умовах після розпаду СРСР. Повна загальна середня освіта визначалася в ній не тільки гарантованою, а й обов'язковою. Громадянам, які належать до національних меншин, Основний Закон України гарантує право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства . 15 жовтня 1996 р. Верховна Рада схвалила Програму діяльності Кабінету Міністрів України, в якій підкреслювалося, що освіта потребує прискорення системного реформування. Ця галузь, відзначалося в Програмі, за структурою та обсягами підготовки кадрів сформувалася за інших соціально-економічних умов і тому не відповідає вимогам ринкових перетворень, бюджетним можливостям України. У зв'язку з цим Програмою передбачалося: забезпечити виконання вимог Конституції України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; розробити комплексну програму структурного реформування галузі, виходячи з наявних бюджетних можливостей та необхідності збереження визначальних якісних характеристик навчання та виховання молоді, підготовки й перепідготовки кадрів у державі; здійснити комплекс заходів щодо всебічного розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, вільного розвитку й використання російської та інших мов національних меншин; розробити кваліфікаційні характеристики для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, затвердити у 1997 р. державні стандарти дошкільного виховання, загальної, професійно-технічної та вищої освіти; запровадити ступеневу підготовку за всіма напрямками вищої освіти; вдосконалити мережу державних вищих закладів освіти шляхом об'єднання та перепрофілювання навчальних закладів; запровадити механізм працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних закладів освіти шляхом удосконалення взаємодії між підприємствами різних форм власності, закладами освіти та державними службами зайнятості населення; внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України &quo ;Про базову освіту&quo ;, &quo ;Про професійно-технічну освіту&quo ;, &quo ;Про вищу освіту&quo ; .

Такою соб пра-цннстю» (с.109). У чому ж причина усх укранських знегод? - ставить ключове питання О.Земний. «Може, в тому, що укранськ провдники, люди малого формату, не стали - бо не могли стати - на висот подй? Так, але це тльки менша частина правди. А бльшу частину ми старанно оминамо, наче об'кт пд високою напругою. Публцисти, сторики, фахвц з психолог й етики, не змовляючись, погодилися, що слово народ - недоторканне. Краще лишити його у споко, у форм звичного стереотипу, такого соб згустка невиразних вдчуттв. ¶ не пробувати видобути з них якесь поняття, а тим бльше - функцональне значення На нашому континент слово народ звучить грзно, а дехто не проти, щоб воно взагал дяло паралзуюче. На думку, звсно» (с. 130-131). Та, хоча «розумова рутина, особливо на сход ґвропи, вчить перекладати вину за власн невдач на нших  хоча «могутнй пвнчний сусд справд зробив усе, щоб унеможливити появу незалежно Украни», «слд вдверто визнати, що великий шанс, диний за триста рокв, занапастили сам укранц» (с.135). [55] O.Гриценко, «Харквськ едпи та московський сфнкс», Сучаснсть, 1992, ч.1, с.141-142. [56] «Культурн явища (мистецьк твори, культурн установи, процеси в культурному житт суспльства) можна вважати колональними, якщо вони сприяють ствердженню чи розвитку мперсько влади: позбавляють престижу, звужують поле активности, обмежують видимсть, а то й нищать те, що  мсцевим, автохтонним, словом - колональним, натомсть пдкреслюючи гднсть, свтову масштабнсть, сучаснсть, необхднсть  природнсть столичного, центрального

1. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

2. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

3. Европеизация при Петре I

4. Россия в эпоху правления Петра Первого

5. Внешняя политика Петра I

6. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками
7. Реформы Петра Первого
8. Экономическая политика Петра I

9. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

10. Столыпин Петр Аркадьевич

11. Петр I Великий (1672-1725)

12. Петр I как полководец и дипломат

13. Исторический портрет кабинет-секретаря Петра I – Макарова Алексея Васильевича

14. Петр I

15. Петр I и его сподвижники

16. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

17. Петр Аркадьевич Столыпин

18. Петр Первый Великий

19. Петр I

20. Биография Петра Третьего

21. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

22. Реформы Петра I
23. Государственные реформы Петра I
24. Исторические тесты по эпохе Петра 1

25. Реформа государственного аппарата при Петре I. Податная реформа

26. Реформы Петра I

27. Реформы Петра I и судьба России

28. Реформы Петра Великого

29. Рождение Российской Империи и реформы Петра Первого

30. Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

31. Просвещение и наука эпохи Петра 1

32. Петр 1

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Реформы Петра Великого

34. Петр Капица

35. Петр I Великий и русский флот

36. Россия при первых преемниках Петра I

37. А.Нестеров - любимый фискал Петра 1

38. Личность Петра I
39. Предвидение Петра I
40. Прокуратура при Петре I

41. Эпоха Петра Великого

42. Влияние реформ Петра I на историю Отечества

43. Денежные реформы в России от Петра Первого до С.Ю. Витте

44. Ломка старых традиций, зарождение новой культуры при Петре 1

45. Петр III: недостойный император или жертва жестокой политики?

46. Петр Великий - человек и государственный деятель

47. Петр Первый

48. Петр Толстой

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

49. Политика и экономика Петра Первого

50. Преобразования Петра I во внутренней политике

51. Реформы Петра

52. Реформы Петра I

53. Северная война (Петр Первый)

54. Гороскоп Петра I
55. Петр Великий. Флот и лес
56. Русская церковь и Петр Первый

57. Переход от приказной и коллегиальной системы управления при Петре 1

58. Оценка реформ Петра I западниками и славянофилами

59. Орфиреус, ppm и Петр I

60. Новозаветные сюжеты в живописи: Призвание Петра, Андрея, Иакова, Иоанна и Матфея на апостольское служение

61. Реформа литературного языка при Петре I

62. Архитекторы-иностранцы при Петре Великом

63. Повесть о Петре и Февронии Муромских

64. Фауст и Петр на берегу моря. От Гете к Пушкину

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Образ царя-реформатора (по роману А. Н. Толстого "Петр 1")

66. Петр Андреевич Вяземский

67. Образ Петра I в романе А.Н. Толстого "Петр I"

68. Сатира в литературе 30-х годов, И Ильф, Е Петров

69. Петр Павлович Ершов и православие

70. Москва при преемниках Петра I в XVIII столетии
71. Москва в эпоху преобразований Петра I
72. Петр Ильич Чайковский

73. Экономические воззрения и принципы экономической политики Петра I

74. Пункты Петра I о полномочиях Петербургской полиции и полицейской повинности населения

75. Русское духовенство при Петре Первом

76. Кожевников Владимир Александрович

77. Аввакум Петров

78. Абеляр Петр Этика или познай самого себя

79. Авсенев Петр Семенович

80. Экономические реформы Петра Первого

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

81. Историзмы в романе Толстого Петр Первый

82. Ильф и Петров

83. "Рыцарь книги" - Петр Алексеевич Овчинников

84. Чайковский Петр Ильич

85. Тодоровский Петр Ефимович

86. Петров Николай Арнольдович
87. Багратион, Петр Иванович
88. Чаадаев Петр Яковлевич

89. Петр II (1715-30)

90. Витгенштейн Петр Христианович

91. Вяземский Петр Андреевич

92. Петр Ильич Чайковский

93. Басманов Петр Федорович

94. Святой Мученик Петр Алеут

95. Петр Захаров-Чеченец (1816-1846 гг.)

96. Землепроходец Петр Иванович Бекетов

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

97. Евгений Петров

98. Петр Боборыкин

99. Протопоп Аввакум Петров

100. Ткачев Петр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.