Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Підряд та його види

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Підряд та його види» Вступ Актуальність даної теми: полягає в тому, що саме тепер, коли бурними темпами розвиваються ринкові умови, розширюється приватний сектор, постала необхідність чіткого законодавчого врегулювання договору підряду, адже більшість компаній виступають підрядчиками в тих чи інших відносинах. Розпочинаючи розгляд курсової роботи, я хотів би підкреслити, що договір підряду, регламентований цивільним кодексом України, є традиційним цивільно-правовим договором, регулювання якого за останній час не зазнало істотних змін. Потрібно звернути увагу на істотну новелу нового ЦК України, що полягає у виділенні окремого виду договорів на надання послуг, які раніше охоплювалися нормами договору підряду. Слід зазначити, що традиційно договір підряду розглядався як договір, спрямований на досягнення (виготовлення, перетворення, відновлення, навіть знищення та ін.) конкретного матеріалізованого результату (об'єкта), однак за відсутності окремого виду договору відносини з виконання робіт і надання послуг (туристичних, медичних, аудиторських тощо), навіть якщо вони і не мали на меті створення матеріалізованого об'єкта, регулювалися нормами договору підряду. Стан наукової розробки: Грунтовні наукові розробки ще з радянських часів проводилися такими вченими, як Н. Барінов, М. Брагшський, Л. Бричева, Б. Ібратов, О. Кабалкін, Н. Нестерова, М. Синицька, М. Сулейманов, В. Тархов, Я. Фархтдінов. У сучасній науковій літературі цьому питанню приділяється лише деяка виняткова увага в роотах таких вчених, як С. Андрієнко, К. Василенко, А. Герасименко, С. Сеник, І. Мацепура, Е. Харитов. Об’єкт дослідження: об’єктом є договір, тобто певна угода між суб’єктами певної діяльності, про надання певних послуг. Основна мета: метою курсової роботи є дослідження всіх правових аспектів, що стосуються поняття договору підряду, змісту та інших юридичних умов. Завдання курсової роботи: 1. Розкрити поняття та ознаки договору підряду. 2. Вказати на особливості підряду, як певного виду послуг. 3. Проаналізувати права та обов’язки сторін договору підряду. Методологічні основи дослідження: визначити характерні ознаки договору підряду та його розмежування з іншими видами договорів, за результатами здобути ми у процесі дослідження Цивільного кодексу України Наукова новизна дослідження: обумовлюється тим, що законодавство та підприємницька діяльність, у своєму розвитку, а також на практиці, розрізняють декілька різновидів договору підряду. До них, зокрема, належить як власне підряд, так і побутове замовлення, підряд на капітальне будівництво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт тощо. Структура курсової роботи: дана курсова робота складається із вступу, основної частини з трьох розділів, двох підрозділів, висновку та списку використаної літератури. 1. Правова характеристика договору підряду 1.1 Поняття та ознаки договору підряду Регулюванню відносин у сфері виконання робіт присвячено главу 61 ЦК (статті 837–891), що складається з чотирьох параграфів, перший з яких (статті 837 -864 ЦК) містить загальні положення про підряд, а наступні – положення про окремі його види, такі, як: договір побутового підряду; договір будівельного підряду; договір підряду на проектні та пошукові роботи.

Загальні положення застосовуються до окремих видів договору підряду, якщо інше не встановлено нормами ЦК про ці види договорів. Тобто норми, що складають загальні положення про підряд, застосовуються в субсидіарному порядку, співвідносячись з нормами, присвяченими окремим видам договору підряду, за правилами співвідношення загальних та спеціальних норм. Наявність спеціальної норми, яка регулює конкретний вид договору підряду, є перешкодою для застосування до цього виду відповідної норми, що міститься в загальних положеннях про підряд. В основу поділу підрядних договорів на певні види покладено два критерії – предмет договору та суб'єктний склад учасників договору. Так, за договором побутового підряду виконується робота, яка призначена для задоволення побутових та інших особистих потреб замовника, що не пов'язані з здійсненням ним підприємницької діяльності. Якщо ж замовником укладається договір з метою подальшого використання результату виконаної роботи з підприємницькою метою, то на такий договір поширюються загальні положення про підряд. Підрядником у договорі побутового підряду завжди виступає юридична або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність, а замовником – тільки фізична особа. Що ж стосується договору будівельного підряду або договору на проектні та пошукові роботи, то замовником у них можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи . Слід зазначити, що договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт не віднесено до видів договору підряду, а виділено як самостійний тип договору. Це обумовлюється тим, що науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи на відміну від робіт, що виконуються за договорами підряду, мають творчий характер, а це пов'язано з ризиком досягнення саме того результату, на який розраховує замовник. Тому, якщо вказані роботи будуть виконані з досягненням іншого результату або виконавець стикнеться з неможливістю вирішення того завдання, що ставить перед ним замовник, ризик виконання робіт лягає не на підрядника, як це передбачено договором підряду, а на замовника. Відповідно до легального визначення, яке містить ч. 1 ст. 837 ЦК, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується па свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Частина 2 ст. 837 ЦК доповнює характеристику договору підряду, вказуючи на те, що договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. Правова характеристика договору підряду. Договір підряду – консенсуальний договір, він вступає в силу з моменту його укладення, тобто досягнення сторонами домовленості за всіма істотними умовами. Це оплатний договір, бо виконаній роботі підрядника відповідає зустрічне грошове задоволення з боку замовника. Хоча не можна не відмітити, що законодавство знає і винятки з цього правила, а саме безвідплатне виконання робіт, до яких, наприклад, слід віднести обов'язок наймача проводити поточний ремонт речі, переданої у найм, або капітальний ремонт речі, переданої у найм наймодавцем, якщо інше не буде встановлено договором або законом (ст. 

776 ЦК). Однак на законодавчому рівні договір безоплатного виконання робіт не знайшов закріплення. Договір підряду – двосторонньо взаємний договір, бо і на стороні замовника, і на стороні підрядника є права та обов'язки, причому праву однієї сторони кореспондує обов'язок іншої і, навпаки. Сторонами в даному договорі можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Відповідно до ч. 3 ст. 837 ЦК для виконання окремих видів робіт у випадках, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл, що свідчить, по-перше, про можливість виконання цих робіт лише особисто тим підрядником, який має на це дозвіл. Вказане стосується, наприклад, виконання авіаційно-хімічних робіт, виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій в будівельній, ремонтно-будівельній діяльності тощо; по-друге, що підрядником в окремих видах договорів підряду, зокрема побутовому, будівельному тощо може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Законодавчим урегулюванням будь-якого договору є встановлення спеціального режиму для конкретної моделі суспільних відносин. Важливе значення договір підряду має для задоволення різних потреб громадян і організацій. Так, за допомогою цього договору громадянам здійснюються такі послуги, як ремонт житлових будинків і квартир, пошив і ремонт одягу і взуття тощо. Організації укладають договори підряду в зв'язку з необхідністю, на приклад, ремонту виробничих будинків і споруджень, транспортних засобів, устаткування й інших випадків . Договір підряду має спільні риси з договором купівлі-продажу і трудовим договором. Особливу увагу необхідно приділити відмінностям договору підряду від трудового договору. Такими насамперед, є: – предметом договору підряду є кінцевий результат, а для трудового договору основним є сам факт трудової діяльності. Наприклад, не можна укласти договір підряду з фізичною особою на виконання нею функцій бухгалтера підприємства, оскільки в такому випадку предметі договору є виконання робітником певних трудових обов'язків, а не досягнення конкретного матеріального результату; – роботу за договором підряду особа виконує на свій ризик з використанням власних матеріалів, або матеріалів замовника, між тим, як трудовій договір передбачає, що робітник не несе відповідальності за загибель предмета його праці, підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку та забезпечується всім необхідним для діяльності; – сторонами договору підряду можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, а трудовій договір може укладатися лише з фізичною особою. Предметом договору підряду є індивідуалізований результат праці підрядника, який набуває тієї чи іншої матеріалізованої форми, оскільки робота виконується з матеріалів сторін і здається у вигляді, придатному для оцінки (наприклад, ремонт годинника, радіоприймача, телевізора без використання запасних деталей чи інструментів, риття траншеї, переміщення вантажу тощо). Такі роботи можуть бути визнані підрядними, оскільки їхня дія спрямована на відповідні зміни матеріальних об'єктів. Отже, за ЦК, предметом договору підряду є матеріалізовані результати створення, перетворення, поновлення і навіть ліквідації речей виробничого, споживчого та науково-культурного призначення.

Но теперь, когда Ты появился здесь, О мой Господь, смерть бежит от страха перед Тобой, и живые существа, нашедшие по Твоей милости убежище у Твоих лотосных стоп, могут вздохнуть спокойно. 28. О мой Господь, так как Ты рассеиваешь страх Своих чистых преданных, я прошу Тебя дать нам защиту от ужасного страха перед Камсой. Твою форму Вишну, Верховной Личности Бога, йоги видят и оценивают в медитации. Пожалуйста, сделай эту форму невидимой для тех, кто обладает материальным зрением. 29. О Мадхусудана, из-за Твоего появления я все больше и больше волнуюсь в страхе перед Камсой. Поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы этот греховный Камса не смог догадаться, что Ты родился из моего лона. 30. О мой Господь, Ты являешься всепроникающей Верховной Личностью Бога, и Твоя трансцендентальная четырехрукая форма, держащая раковину, диск, булаву и лотос, непривычна для глаз в этом мире. Пожалуйста, спрячь эту форму и стань подобным обыкновенному маленькому мальчику. 31. Во время опустошения весь космос, содержащий всех созданных подвижных и неподвижных существ, входит в Твое трансцендентальное тело, и без проблем остается там

1. Поняття права природокористування та його види

2. Умовивід та його види

3. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

4. Декабристський рух та його поширення на Україні

5. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

6. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
7. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
8. Етикет та його національні особливості

9. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

10. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

11. Столипін та його аграрна реформа в Україні

12. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

13. Місто та його структура

14. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

15. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

16. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы

17. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

18. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

19. Іван Виговський та його державотворча програма

20. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

21. Нюрнберзький процес та його уроки

22. Генеральний Секретаріат та його склад
23. Джанні Родарі та його книги для дітей
24. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

25. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

26. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

27. Метод векторів та його застосування

28. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

29. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

30. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

31. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

32. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

33. Лобізм та його регулювання

34. Властивості алюмінію та його сплавів

35. Будова двигуна та його робота

36. Туризм та його вплив на світову економіку

37. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

38. Громадянський фінансовий контроль та його значення
39. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
40. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

41. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

42. Монетаризм та його сучасне застосування

43. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

44. Виробництво та його роль в житті суспільства

45. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

46. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

47. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

48. Форми співучасті та види співучасників у злочині

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

49. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

50. Суть та види відтворення

51. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

52. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

53. Економічное районуванне, його суть та значення

54. Современные виды йоги
55. Національний банк України та особливості його функціонування
56. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

57. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

58. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

59. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

60. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

61. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

62. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

63. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

64. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

66. Поняття та види адміністративного примусу

67. Поняття та види слідів у трасології

68. Поняття, види та форми договорів

69. Принципи та види попередження злочинності

70. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку
71. Трудовий договір та порядок його оформлення
72. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

73. Види державної служби та їх вдмінності

74. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

75. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

76. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

77. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

78. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

79. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

80. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Норма та патологія системи виділення

82. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

83. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

84. Види, причини та симптоми менопауз

85. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

86. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки
87. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
88. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

89. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

90. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

91. Основні види діяльності та їх характеристика

92. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

93. Таїнство Хрещення і його сутність

94. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

95. Современные виды фитнеса. Йога. Влияние занятий йогой на организм человека

96. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

97. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

98. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

99. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.