Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит установчих документів підприємства

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра контролю і аудиту КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Аудит» на тему: «Аудит установчих документів підприємства» Харків, 2010 ВСТУП Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає створення багатьох суб’єктів господарювання недержавної форми власності. Тому це, в свою чергу, обмежує при реальній конкуренції втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств. У зв’язку з цим виникає необхідність застосування аудиту, який передбачає не лише перевірку діяльності суб’єктів підприємницької діяльності і прогнозування їх економічної активності, а й надання підприємствам широкого спектру консультативно-експертних послуг. Аудит установчих документів - це перевірка ключових документів, на основі яких підприємство було створене та здійснює свою діяльність. Актуальність даної теми обумовлена тим, що в зв’язку з встановленням ринкових відносин, виникненням акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, комерційних банків та інших фінансових інститутів, в основі яких лежить приватний капітал, в Україні об’єктивно постала необхідність більш детально звернути увагу аудиторів на факти структуризації суспільства. Дана потреба ринку в аудиті установчих документів і розрахунків з засновниками зумовлена фактами активізації процесів реструктуризації підприємств. І на сьогодні ця потреба не втратила своєї актуальності в зв’язку з проблемою неплатоспроможності підприємств, що обумовлена фінансовою нестабільністю, підвищенням інвестиційних ризиків, розвитком конкурентної боротьби, кризою, що спіткала економіку України, та іншими причинами. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка напрямків ефективного здійснення аудиту установчих документів підприємства. Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначати основні завдання: визначити мету, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту установчих документів; вивчити особливості аудиторської перевірки установчих документів підприємства; всебічно дослідити практику з обраного напрямку дослідження, виявити його сучасний стан, недоліки, труднощі, досвід; обґрунтувати напрямки підвищення ефективності діяльності досліджуваного підприємства. Також треба визначити предмет та об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є установчі документи суб’єкта господарювання. Предметом – теоретичне обґрунтування та практика аудиту установчих документів підприємства. В процесі дослідження використовувались різні методи для досягнення поставленої мети, такі як збір інформації, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, спостереження, порівняння, моделювання та інші. Також при написанні даної роботи були використані праці таких авторів – Бутинець Ф.Ф., Савченко В.Я., Платонов О., Подольський В.І., Білик М.Д., Усач Б.Ф. і т.д. та нормативно-правова база. Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності даних, що містяться у документації економічних суб’єктів та відповідність здійснених ним фінансових і господарських операцій нормативним актам.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту установчих документів підприємства Для перевірки законності діяльності господарюючих суб’єктів аудиторами здійснюється аудит установчих документів. Метою даного аудиту є підтвердження законних основ діяльності суб’єкта господарювання протягом усього періоду його діяльності від моменту реєстрації до ліквідації чи реорганізації. Законодавчими актами, які регулюють порядок створення юридичної особи та вимоги до змісту установчих документів, є: Цивільний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996–ХІV; Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576–ХІІ (зі змінами та доповненнями) тощо . Предметом пильної уваги аудитора в процесі перевірки є різні документи, що містять вичерпну інформацію про діяльність підприємства. Це установчі та інші документи підприємства, накази, розпорядження, протоколи зборів засновників, первинні документи та облікові реєстри по всім рахункам бухгалтерського обліку та звітність. Отже, для перевірки використовуються такі основні документи: статут економічного суб'єкта; установчий договір; патент для суб'єктів малого підприємництва; протоколи зборів засновників; свідоцтво про державну реєстрацію; документи, пов'язані з приватизацією й акціонуванням підприємств, що перебували у власності держави; документи, що підтверджують права власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації товариства за участі державних або муніципальних підприємств; свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, у Фонді зайнятості, Фонді соціального страхування; договір на банківське обслуговування; зареєстровані зміни до установчих документів; проспект емісії; реєстр акціонерів для акціонерних товариств; виписки з протоколів річних зборів акціонерів; виписки з протоколів зборів акціонерів, засновників; виписки рішень ради директорів; накази і розпорядження виконавчої дирекції; ліцензії і дозволи на визначені види діяльності; листування з засновниками й акціонерами; журнали реєстрації видачі доручень і повноважень під час реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та іншим особам (крім керівника) економічного суб'єкта; внутрішні положення . Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі аудиту установчих документів підприємства є: чи має суб’єкт економічної діяльності в наявності вище перелічені документи; в ході ознайомлення з ними визначається, коли і де зареєстровано підприємство; його організаційно-правова форма; в якому банку відкритий розрахунковий рахунок; хто є засновником підприємства; який розмір статутного капіталу і частки кожного засновника.

Вивчаючи види діяльності, що здійснюються підприємством, аудитор повинен встановити їх відповідність тим, які зафіксовані в його статуті. Аудитор одержує також уявлення про організаційну структуру підприємства та бухгалтерії зокрема; наявності філій та представництв, про повноваження керівників всіх рівнів при прийнятті управлінських рішень тощо. Отже, в процесі перевірки аудитору вдається встановити юридичних статус клієнта та його право функціонування у відповідності до чинного законодавства. 1.2 Планування аудиту установчих документів Планування – це визначення головної стратегії і конкретних методів та термінів проведення аудиту, яке допомагає належно розподілити роботу та наглядати за нею. Метою планування аудиту є зосередження уваги аудитора на найважливіших напрямах перевірки, проблемах, які слід вивчити глибше. Планування тісно пов’язано з попереднім ознайомленням з результатами діяльності і структурою управління підприємства, що контролюється, тому воно повинно забезпечувати: отримання необхідної інформації про стан бухгалтерського обліку і ефективність внутрішнього контролю; визначення змісту, часу проведення, об'єму контрольних процедур, що підлягають виконанню в ході аудиторської перевірки; координацію виконуваних робіт зі збору і аналізу інформації, необхідної для оцінки достовірності і законності господарсько-фінансових операцій, достовірності бухгалтерського балансу і фінансових звітів. Адекватне планування аудиторської перевірки дозволяє забезпечити належну увагу важливим питанням аудиту, своєчасне визначення та вирішення потенційних проблем, а також організувати та виконати завдання з аудиту ефективно та якісно. У процесі планування аудитору потрібно дотримуватися принципів, наведених на рис. 1.1. Рис. 1.1 - Принципи планування аудиту Взагалі, сам процес планування умовно можна поділити на три стадії: попереднє планування, складання загального плану, розробка програми аудиту. Нижче наведено загальну схему підготовки, планування та проведення аудиторської перевірки (рис. 1.2) . Рис. 1.2 - Загальна схема планування та проведення аудиту На стадії попереднього планування аудитором вивчається наявна та доступна йому інформація про підприємство-замовника, погоджуються з керівництвом клієнта основні організаційні питання з аудиту, формується робоча бригада для його проведення. На даному етапі планування аудитор використовує наступні методи та прийоми: перевірка документів, спостереження, аналітичні процедури, усне опитування керівництва і персоналу підприємства. У процесі попереднього планування аудитору слід ознайомитись зі становленням і розвитком підприємства, його організаційно-управлінською структурою, видами діяльності, структурою статутного капіталу тощо. Зібрана інформація про діяльність господарюючого суб'єкта дозволяє визначити коло проблем, вирішенню яких буде присвячено проведення перевірки. Одержавши в процесі попереднього планування дані про підприємство, аудитор приступає до розробки загального плану аудиту. Згідно з МСА 300 «Планування» план аудиту – це документ організаційно-методологічного характеру, що включає природу, час та обсяг аудиторських процедур, які будуть виконуватися членами групи з виконання завдання з метою отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Аудит доходів підприємства

2. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

3. Аудит підприємства

4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

5. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

6. Бізнес-план підприємства
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
8. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

9. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

10. Розробка підприємства LOMAPAK

11. Фінанси підприємства контрольна

12. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

13. Інноваційна діяльність підприємства

14. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

15. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

16. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

18. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

19. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

20. Управління утворенням прибутку підприємства

21. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

22. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
23. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
24. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

25. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

26. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

27. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

28. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

29. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

30. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

31. Організація і методика аудиту доходів підприємства

32. Організація облікової політики підприємства

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

33. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

34. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

35. Фінансова звітність підприємства

36. Правовий статус приватного підприємства

37. Реєстрація приватного підприємства

38. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
39. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
40. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

41. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

42. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

43. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

44. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

45. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

46. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

47. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

48. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

50. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

51. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

52. Організація роботи підприємства

53. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

54. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
55. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства
56. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

57. Управління ціновою політикою підприємства

58. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

59. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

60. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

61. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

62. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

63. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

64. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

66. SWOТ-аналіз підприємства

67. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

68. Безпека діяльності підприємства

69. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

70. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
71. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин
72. Напрями стратегічного зростання підприємства

73. Операційна діяльність підприємства

74. Операційний менеджмент підприємства

75. Організаційна структура управління персоналу підприємства

76. Організація управління персоналом підприємства

77. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

78. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

79. Робота кадрової служби підприємства

80. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

82. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

83. Трудовий потенціал промислового підприємства

84. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

85. Управління корпоративною власністю підприємства

86. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
87. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
88. Бізнес-план фото-підприємства

89. Аналіз господарської діяльності підприємства

90. Організаційна і виробнича структура підприємства

91. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

92. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

93. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

94. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

95. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

96. Аналіз фінансового стану підприємства

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Аналіз фінансового стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

99. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

100. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.