Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ „ПриватБанк” Спеціальність “Фінанси” Житомир - 2009 Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управлiння активними операцiями в ЗАТ КБ „ПриватБанк” Поняття активних операцій банку та основні аспекти їх проведення Класифікація та характеристика кредитів, що надаються банківськими установами Нормативно-правове регулювання проведення активних операцiй Розділ 2 Оцiнка управлiння активними операціями в ЗАТ КБ “ПриватБанк” Фінансовий стан та результати діяльності ЗАТ КБ “ПриватБанк” Аналiз активiв ЗАТ КБ „ПриватБанк” Надання кредитів юридичним та фізичним особам Операції в іноземній валюті та операцii з цінними паперами Розділ 3 Вдосконалення управлiння активами ЗАТ КБ „ПриватБанк” Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій Шляхи вдосконалення кредитного портфеля як основу активних операцій в ЗАТ КБ „Приватбанк” Методи управління активами банку на прикладі ЗАТ КБ „ПриватБанк” Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Комерційні банки виступають специфічними установами, що мобілізують вільні кошти, спрямовуючи їх у ті сфери народного господарства, які їх потребують. Здійснення активних банківських операцій у цій справі має суттєве значення для фінансового забезпечення нормального економічного розвитку. Збалансоване зростання обсягу активів і поліпшення їхньої якості є необхідною умовою досягнення і підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки України. Збільшення банківських активів великою мірою визначається кредитним портфелем, що позитивно впливає на економіку країни та діяльність суб'єктів господарювання зокрема. Нині фінансування економічних структур набуває ще більшого значення, оскільки головним чинником фінансового забезпечення інвестиційного процесу в Україні найближчим часом мають стати внутрішні ресурси, насамперед банківське кредитування. Активними операціями називають кредитні та інші вкладення банківських ресурсів, що визначено чинним законодавством України з метою їх найефективнішого використання. При вмілому, доцільному розміщенні ресурсів комерційні банки отримують прибутки (як плату за надані ними кредити), а клієнти отримують у користування необхідні їм кошти. Кредитування – одна із найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. Банківський кредит сприяє вільному переливу капіталу в економіці, забезпечуючи розвиток найефективніших сфер господарювання й економіки в цілому. Крім кредитних операцій до активних операцій комерційних банків можна віднести операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. Значення інших активних операцій для економіки України не менш значне ніж кредитні операції. Становлення ринкових відносин вимагає створення принципово нових напрямків розвитку банківської справи, суттєвої перебудови операцій та структури активів і пасивів банків, зокрема активних операцій.

У зв’язку з цим тема дипломної роботи є досить актуальною. Метою дипломної роботи є розробка методів управління проведенням активних операцiй в ЗАТ КБ „ПриватБанк”. Предметом дипломного дослiдження є питання управлiння активними операцiями в ЗАТ КБ “ПриватБанк”. Об’єктом даного дослідження є ЗАТ КБ “ПриватБанк”. Поставлена мета обумовлює необхідність вирішення наступних завдань: дати загальну характеристику активних операцій банку та умов дослідження; розкрити основні умови проведення активних операцій комерційного банку; провести аналіз активних операцій в ЗАТ КБ “ПриватБанк”; розкрити сутність методів управління активними операціями комерційного банку тощо. Методичну та теоретичну основу дипломної роботи складають існуючи розробки українських та зарубіжних науковців, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, що регулюють здійснення активних операцій комерційними банками, спеціальна та науково література з банківської справи, а також статті періодичних економічних журналів. Інформаційну основу складають звітні та поточні матеріали комерційного банку, дані періодичного друку, інші джерела інформації. Розділ 1 Теоретичнi аспекти управлiння активними операціями в ЗАТ КБ „ПриватБанк” 1.1 Поняття активних операцій банку та основні аспекти їх проведення Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов'язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операцій, що їх виконують банки, значно ширше, але саме ці операції є обов'язковими і належать до суто банківських операцій. Згідно зі ст. 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” здійснювати їх у сукупності мають право тільки юридичні особи, які мають банківську ліцензію. Саме тому їх називають базовими операціями комерційних банків. Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх поділяють на пасивні й активні. Пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів комерційного банку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування власних, залучених (депозитних) та позичених (не депозитних) ресурсів. Закон України “Про банки та банківську діяльність” дає наступне визначення активним операціям, а саме: “Активними операціями” називають кредитні та інші вкладення банківських ресурсів, що визначено чинним законодавством України з метою їх найефективнішого використання”. Але найбільш повне визначення на наш погляд представлено у підручниках (посібниках) з банківської справи А.М. Мороза. Активні операції – це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності з метою одержання доходу та забезпечення своєї ліквідності .

Розміщуючи кошти в активи банки постійно слідкують за тим щоб частка коштів залишилась у вигляді обов’язкових та вільних резервів, щоб тривалість вкладень в активи відповідала тривалості залучення коштів в пасиви. Крім того кредитні операції банків (в активи) призводить до появи додаткових коштів в пасивах. Все це вимагає від банків управління активними і пасивними операціями в їх взаємозв’язку як єдиним комплексом банківської діяльності. Отже, до активних операцій банків належать: операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку; розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів; касові операції з приймання і видавання готівки; кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам; інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк; фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів; валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та міжнародному валютних ринках; депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках; операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому міжнародному валютних ринках; операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів. Загальну характеристику активних і пасивних операцій комерційних банків наведено в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Активні й пасивні операції комерційного банку Активні операції Пасивні операції 1 2 Грошові кошти акумулювання коштів на кореспондентському рахунку в НБУ, акумулювання коштів у касі, розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках (рахунки НОСТРО), розміщення коштів у депозити в інших банках формування статутного капіталу, формування резервного фонду, формування страхових фондів, формування фондів економічного стимулювання, формування інших фондів спеціального призначення, формування і розподіл прибутку Власні ресурси Кредитний портфель надання кредитів юридичним особам у національній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані), надання кредитів у національній валюті фізичним особам (у тому числі прострочені та пролонговані), надання міжбанківських кредитів у раціональній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані) мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунки до запитання (поточні, бюджетні), мобілізація коштів банків-кореспондентів на кореспондентські рахунки, відкриті в даному банку (рахунки ЛОРО), мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на строкові депозитні рахунки, мобілізація коштів інших банків на строкові депозитні рахунки Залучені ресурси Цінні папери на продаж Вкладення в державні та корпоративні цінні папери на продаж отримання кредитів від інших комерційних банків, отримання кредитів у НБУ, емісія та розміщення власних боргових цінних паперів банку Позичені ресурси Інвестиційний портфель вкладення в державні та корпоративні цінні папери на інвестиції, вкладення в статутні фонди підприємств та організацій Майно та немате-ріальні активи Вкладення в основні засоби, вкладення в товарно-матеріальні цінності вкладення в нематеріальні активи Із даних таблиці 1.1

Коли ми закнчили роботу з органзац всього цього антуражу  збрались пзно ввечер в команднй будц, де командував вже не наш Коля Ляхович, а цлий полковник з управлння контррозвдки центрального апарату, то дзнались, що наша затя це надовго. По закритй лн радозвязку шифром передали, що талйський тягач TIR марки «Сканя» без причепа тльки годину тому перетнув державний кордон СССР в Мостиську в напрям до ґвропи, так що коли вн повернеться було невдомо. Ну  з метою забезпечення конфденцйност проведення операц нам з Василем Васильовичем було наказано назавтра  в подальш дн дефлювати по свом мстечкам обовязково на виду у районного начальства, демонструючи тим самим, що «в Багдаде всё спокойно». Все нше вже вдбувалось без мене. Днв чотири чи пять, я займався свою буденною роботою, щодня двч, або й трич, роблячи заклопотаний  дловий вигляд, зявлявся в райком, райвиконком, мсцевй млц, вйськкомат, старався втрапити на яксь там наради, а мж тим ще й полював на свох агентв, що не встигли сховатись, вимагаючи вд них сигналв про антисуспльну дяльнсть пересчних посполитих, а також революцйно пильност у виявленн «врагов»

1. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

2. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

3. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

4. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

5. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

6. Аналіз та удосконалення оперативного управління
7. Процес управління та його основні стадії
8. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

9. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

10. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

11. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

12. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

13. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

14. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

15. Операційні системи та робота з ними

16. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

18. Менеджмент та система управління

19. Поняття та сутність ефективності управління

20. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

21. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

22. Управління ресурсами та запасами
23. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток
24. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

25. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

26. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

27. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

28. Активные операции коммерческих банков

29. Ділові взаємовідносини в апараті управління

30. Методи управління підприємством

31. Системний підхід до управління персоналом фірми

32. Управління затратами

Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

34. Управління фінансами України

35. Організаційна система управління природокористуванням України

36. Активные операции в банковской деятельности

37. Зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России

38. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
39. Пассивные и активные операции
40. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

41. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

42. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

43. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

44. Методи управління банківськими ризиками

45. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

46. Активные операции банков

47. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

48. Управління ризиками

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

49. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

50. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

51. Бухгалтерский учет активных операций с ценными бумагами коммерческих банков

52. Аналитический учет и активные операции банков

53. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

54. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення
55. Поняття і наукові засади державного управління
56. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

57. Структура державного управління

58. Сучасні принципи державного управління

59. Теорія і методологія дослідження управління

60. Управління юридичним консалтингом

61. Функції управління в аграрному праві

62. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

63. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

64. Системи управління базами даних

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

65. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

66. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

67. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

68. Інформаційні технології управління маркетингом

69. Управління запасами матеріалів на підприємстві

70. Управління поведінкою споживачів
71. Управління процесом створення нового товару
72. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

73. Перша допомога хворим та догляд за ними

74. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

75. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

76. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

77. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

78. Діяльність органів управління освітою

79. Ефективне управління виробництвом

80. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Заохочення працівників як метод управління персоналом

82. Контроль – функція управління

83. Корпоративне управління акціонерним товариством

84. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

85. Методологія системи управління персоналом

86. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
87. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення
88. Організаційна структура управління персоналу підприємства

89. Організаційна структура управління підприємством

90. Організація управління персоналом підприємства

91. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

92. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

93. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

94. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

95. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

96. Принципи управління персоналом

Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие

97. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

98. Розвиток науки управління

99. Система управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.