Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність за податкові правопорушення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ Кафедра податків і фіскальної політики ІНДЗ на тему: «Відповідальність за податкові правопорушення» Виконала: Фільо М.М. ст. гр. ОПОДм-52 Перевірила: Ревуцька Л.В. Тернопіль 2010 План Вступ 1. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства 2. Зарубіжний досвід застосування відповідальності за злочини у сфері оподаткування Висновки Список використаних джерел Вступ Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування. З’являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різноманітних рівнів і компетенції. З’являється податкова міліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні управління. Подібні зміни пов’язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів. Діяльність контролюючих органів пов’язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов’язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте гуди не завжди поступають кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б неправильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов’язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку. Згідно ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. З метою належного виконання цього конституційного обов’язку та забезпечення законності в податковій сфері законодавчо закріплені заходи правового впливу, серед яких стрижневе місце відведено заходам юридичної відповідальності. Податкова система не може функціонувати без інституту відповідальності. Попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї мети, тому регулювання покарання за вчинення податкових правопорушень та злочинів є тим питанням, якому необхідно приділити все більшу увагу. Це питання тісно пов’язане з застосуванням санкцій податкових норм. Юридичною основою всіх видів відповідальності є санкції правових норм, а юридичним фактом, що зумовлює її виникнення в кожному окремому випадку, є правопорушення. Процедури притягнення державними податковими органами платників податків до відповідальності за порушення податкового законодавства є важливим і необхідним чинником, який впливає на податкові відносини. Разом з тим значний вплив на баланс інтересів держави і платників податків мають також процедури оскарження платниками податків рішень органів державної податкової служби. 1. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства За порушення правильності обчислення та своєчасності і повноти сплати податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів передбачено три види відповідальності у залежності від характеру учиненого податкового правопорушення: адміністративну; фінансову; кримінальну.

У сучасних умовах процедури притягнення платників податків до відповідальності за порушення у сфері оподаткування врегульовано Законами України «Про систему оподаткування», «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами. Підставою для застосування адміністративної відповідальності (штрафів), є вчинення адміністративного правопорушення згідно ст.9 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Адміністративні штрафи накладаються лише на фізичних осіб (громадян) — окремих платників податків, керівників і бухгалтерів платників податків — юридичних осіб, інших громадян, винних у порушенні податкового законодавства. Розмір штрафу залежить від сукупності обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність порушника , а також від його особи, ступеня вини, майнового стану. Адміністративна відповідальність - це засоби адміністративного впливу за допомогою адміністративно-правових норм, які містять осудження винного та його діяння і передбачають негативні наслідки для правопорушника. Особливостями адміністративних санкцій є: 1) відсутність тяжких правових наслідків; 2) застосування щодо менш тяжких податкових правопорушень (проступків); 3) адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості. Адміністративна відповідальність за ухилення від сплати податків передбачена: Стаття 164 КУАП. Порушення порядку заняття підприємницькою або господарською діяльністю Стаття 164-1. Ухилення від подання декларації про доходи Стаття 164(2) КУАП. Порушення законодавства з фінансових питань Стаття 165(1) КУАП. Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України платників обов’язкових страхових внесків і порушення порядку вирахування та сплати внесків на пенсійне страхування Стаття 165(3) КУАП. Порушення терміну реєстрації як платника страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків Стаття 165(4) КУАП. Порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності Стаття 165(5) КУАП. Ухилення від реєстрації як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування через тимчасову втрату працездатності, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків, а також порушення порядку використання страхових коштів Адміністративний штраф відповідно до ст. 27 КУАП України є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених зазначеним Кодексом та іншими законами України. Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням (ст.

164 КУАП). Підстави притягнення до адміністративної відповідальності та санкції, які накладаються на порушників, визначені чинним податковим законодавством. У той же час притягнення до адміністративної відповідальності за порушення норм податкового законодавства здійснюється у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення. Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення - винного умисного або необережного діяння або бездіяльності, яке посягає на суспільні відносини, що охороняються законом, за які законодавство передбачає адміністративну відповідальність. Якщо рішення про застосування фінансових санкцій приймається лише на підставі акта перевірки, то для ухвалення постанови про накладення адміністративного стягнення обов'язковою умовою є протокол про адміністративне правопорушення, який має відповідати вимогам ст. 256 КУАП. Протокол підписують працівник податкового органу, який його складає, та порушник. За відсутності протоколу немає і будь-яких правових підстав для накладення адміністративного штрафу. Порядок застосування фінансової відповідальності регулюється Законами України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами ”, “Про державну податкову службу в Україні», “Про систему оподаткування ”, Інструкцією “Про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби ”, затвердженої наказом ДПАУ від 17.03.2001 року №110 і зареєстрованої у Мінюсті України 23.03.2001 року за №268/5459. Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами та іншими нормативно-правовими актами, на підставі рішення контролюючого органу. Штрафні санкції накладаються контролюючими органами, або самостійно нараховуються та сплачуються платником податків. За порушення податкового законодавства на платника податків накладаються штрафні санкції у наступних розмірах: 1) за не подачу податкової декларації у строки визначені законодавством - штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку. Для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи таких фізичних осіб, отриманих протягом зайняття такої посади, штраф застосовується у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку. 2) при визначенні суми податкового зобов'язання платника податків контролюючим органом самостійно через не подачу платником у встановлені строки податкової декларації, додатково до штрафу, - штраф у розмірі 10 відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50 відсотків від суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Не деревяна, а залзобетонна завса опустилася»[678]. Д. Мережковський вщував ще 1907 року прихд бльшовизму  помилився лише на клька рокв. Так само М. Бердяв 1907 року писав, що бльшовицька партя за свою деологю стоть найближче за нш парт до деолог, свтогляду московського народу. Тому в майбутнй революц бльшовицька партя переможе вс нш парт, бо  пдтрима весь московський народ[679]. Подбний погляд подляють нш автори: «Наш московськ лицемри кажуть, що московський народ невинний, не вдповда за бльшовизм, бо, мовляв, комунзм це вропейська бактеря, що  занесли до Московщини чужинц  нею заразили добрий, богобоязливий московський народ. Хай т лицемри доведуть, що молоко не скиса, коли до нього потрапить бактеря. Коли та сама кислотна бактеря потрапить у воду, то вода не скиса. Чи ж не писав у минулому столтт французький сторик Ж. Мшле, що «основою життя московського народу  комунзм, що виявляться в общин». ¶ чи не вдповдав йому О. Герцен: «Вас, вропейцв, стримують ваш приватно-власницьк забобони, а ми, москвини, тих забобонв не мамо»[680]. «Так! Ми, москвини, несемо всю вдповдальнсть за бльшовизм

1. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

2. Відповідальність за податкове правопорушення

3. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства

5. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

6. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
7. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
8. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

9. Адміністративна відповідальність

10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

11. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

12. Кримінальна відповідальність в Україні

13. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

14. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

15. Кримінальна відповідальність медичних працівників

16. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

17. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

18. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

19. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

20. Юридична відповідальність

21. Юридична відповідальність у підприємництві

22. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством
23. Відповідальність за порушення законодавства про надра
24. Відповідальність у житловому праві

25. Етика і відповідальність в менеджменті

26. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

27. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

28. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

29. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

30. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

31. Сплата податку на додану вартість

32. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

34. Дальний Восток

35. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

36. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Первооткрыватели Дальнего Востока
39. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
40. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

41. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

42. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке

43. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

44. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

45. Інвестиційна діяльність страхових компаній

46. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

47. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

48. Железный век на Дальнем востоке

Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки

49. История Дальнего Востока России

50. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

51. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

52. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

53. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

54. Творчість Рембрандта
55. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева
56. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

57. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

58. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

59. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

60. Сутність та зміст сучасного менеджменту

61. Місцеві податки в розвинених країнах

62. Поняття непрямих податків

63. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

64. Некоторые направления дальнейшего развития брачно-семейного законодательства

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

65. Анализ конъюнктуры рынка услуг гостеприимства и перспективы его дальнейшего развития

66. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

67. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

68. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте

69. Свідомість та творчість

70. Суспільна свідомість та її структура
71. Математическая теория познания А.Ф.Лосева и возможности ее дальнейшего развития
72. Податки з юридичних осіб

73. Роль леса в экосистемах Дальнего Востока

74. Новая столыпинская политика на Дальнем Востоке России: надежды и реалии

75. Інноваційна діяльність підприємства

76. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

77. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

78. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

79. Развитие экспорта российской готовой продукции на рынки дальнего зарубежья

80. Ринкова пропозиція та її еластичність

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

81. Экономика. Лекции, которые в дальнейшем использовались в качестве шпор

82. Экономическая география Дальнего Востока

83. Современное состояние и меры по дальнейшему увеличению производства овощей открытого грунта

84. Ліквідність банку

85. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

86. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
87. Лесная промышленность Российского Дальнего Востока
88. Дальний Восток

89. Підсудність і її види

90. Легка промисловість України i транспорт

91. Сільське господарство i харчова промисловість України

92. Активність і творчість учнів на уроках історії

93. Античність у поетичних творах Яра Славутича

94. Життя та діяльність І.П.Котляревського

95. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

96. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

97. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

98. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

99. Суспільно-політична діяльність Костомарова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.