Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ В М. МЕЛІТОПОЛІ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД КУРСОВА РОБОТА На тему: МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Дисципліна «Основи менеджменту» Курс ; група ; форма навчання Мелітополь 2006 ЗМІСТВСТУП . .3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 5 .Сутність і характерні риси управлінських рішень .5 .Класифікація управлінських рішень . 9 .Фактори, що визначають якість та ефективність управлінських рішень . 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ . .14 2.1. Стадії прийняття управлінських рішень .14 2.2. Методи прийняття управлінських рішень .18 2.3. Моделі прийняття управлінських рішень . .31 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 3.1. Структура прийняття управлінських рішень на підприємстві .36 3.2. Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень .37 ВИСНОВКИ . .41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 43 ДОДАТКИ . .44 ВСТУП Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень. Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність ухвалення рішення пронизує усе, що робить керуючий, формуючи цілі і процес їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в мистецтві керування. Вдосконалення знань та вивчення теми «Методи та моделі прийняття управлінських рішень» робить вивчення цієї теми актуальним та необхідним для становлення повноцінного менеджера. Метою цієї курсової роботи є вивчення методів та моделей прийняття управлінських рішень в умовах економіки України, а також вдосконалення процесу прийняття таких рішень на підприємствах, та розуміння того що, ефективне прийняття рішень необхідно для виконання управлінських функцій. Удосконалювання процесу прийняття обґрунтованих об'єктивних рішень у ситуаціях виняткової складності досягається шляхом використання наукового підходу до даного процесу, моделей і кількісних методів прийняття рішень. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. Проаналізувати теоретичні положення, що визначають сутність та зміст «прийняття управлінських рішень» в умовах ринкової економіки, сутність управлінських рішень, характерні риси рішень, фактори і їхня якість і ефективність. 2. Ознайомитися з процесом прийняття управлінських рішень: принципи й етапи даного процесу, роль керівника в ньому, а також фактори вливаючи на цей процес. 3. Розглянути та виявити методи удосконалювання процесу прийняття управлінських рішень: застосування наукового підходу до процесу прийняття, а також використання методів і моделей оптимізації управлінських рішень. 4. Проаналізувати сучасний стан проблеми «прийняття управлінських рішень» на підприємствах в Україні. 5. Запропонувати нові методи та моделі прийняття управлінських рішень для впровадження на підприємствах України.

Об’єктом дослідження є процес прийняття управлінських рішень для досягнення більш ефективного розвитку підприємства. Предметом дослідження є моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України. Технологія прийняття рішень передбачає певну по­слідовність управлінських операцій і процедур. Це діагностика проблеми; визначення можливих способів її розв'язання: оцінювання варіантів; вибір найвигіднішого варіанта. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу дос­товірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, фак­торного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Вибір мето­дів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, виділених для її вивчення. Зокрема, значного поширення набули дві групи методів: методи економіч­ного аналізу та прогнозування. Їх застосовують з метою об'єктивного оцінювання поточного стану фірми і пе­редбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Ці методи опираються на статистичний матеріал мину­лих періодів у певній сфері діяльності. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1.1. Сутність і характерні риси управлінських рішень Кожна організація для здійснення ефективної ді­яльності визначає цілі, досягнення яких можливе лише внаслідок дій, які виконуються в певній послідовності і є способом вирішення окремих, часткових завдань. Так, плануючи майбутню діяльність організації, мене­джери визначають її цілі, способи їх реалізації та ресур­си, необхідні для їх досягнення. У процесі організації діяльності приймаються рішення щодо організаційної структури, організації виробничого процесу, розподілу робіт та забезпечення їх необхідними засобами тощо. Контроль передбачає прийняття рішень щодо вибору системи контролю (масштабів, періодичності, форм контролю), аналізу отриманої інформації та здійснення коригуючих дій. Від того, наскільки обґрунтованими будуть ці рішення, залежатимуть успіх чи невдача орга­нізації, її процвітання чи занепад. Управлінське рішення — результат вибору суб'єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій ситуації Управлінські рішення спрямовані на розв'язання кон­кретних управлінських завдань, які характеризуються: невизначеністю, а в деяких випадках і суперечли­вістю умов; недостатністю інформації про можливі способи їх вирішення та чітких алгоритмів вирішення; —необхідністю вирішення в обмежений час. Виділяють три основні типи управлінських завдань: 1)концептуальні (стратегічні завдання, пов'язані з довгостроковим плануванням, прогнозуванням); пов'язані з техніко-технологічним аспектом функціонування виробництва (створення і впровадження нової техніки, технології тощо); які виникають унаслідок дії людського фактора (кадрові питання, соціально-психологічний клімат у колективах тощо). Отже, управлінський процес постає як комплекс взаємопов'язаних операцій, які виконуються в певній послідовності та спрямовані на розв'язання конкретних завдань і досягнення цілей.

Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості рішень, прийнятих керівниками. Поняття «рішення» у сучасному житті дуже багатозначно. Воно розуміється і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору. Основна причина неоднозначного трактування поняття «рішення» укладається в тім, що щораз у це поняття вкладається зміст, що відповідає конкретному напрямку досліджень. До управлінського рішення пред'являється ряд вимог, до числа яких можна віднести: всебічну обґрунтованість рішення; своєчасність; необхідну повноту змісту; повноваження; погодженість із прийнятими раніше рішеннями. Всебічна обґрунтованість рішення означає насамперед необхідність прийняття його на базі максимально повної і достовірної інформації. Однак тільки цього недостатньо. Воно повинно охоплювати весь спектр питань, усю повноту потреб керованої системи. Для цього необхідно знання особливостей, шляхів розвитку керованих, керуючих систем і навколишнього середовища. Потрібен ретельний аналіз ресурсного забезпечення, науково-технічних можливостей, цільових функцій розвитку, економічних і соціальних перспектив підприємства, регіону, галузі, національної і світової економіки. Всебічна обґрунтованість рішень вимагає пошуку нових форм і шляхів обробки науково-технічної і соціально-економічної інформації, тобто формування передового професійного мислення, розвитку його аналітико-синтетичних функцій. Своєчасність управлінського рішення означає, що прийняте рішення не повинне ні відставати, ні випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи. Передчасно прийняте рішення не знаходить підготовленого ґрунту для його реалізації і розвитку і може дати імпульси для розвитку негативних тенденцій. Спізнілі рішення не менш шкідливі для суспільства. Вони не сприяють рішенню вже «перезрілих» задач і ще більш збільшують і без того хворобливі процеси. Необхідна повнота змісту рішень означає, що рішення повинне охоплювати весь керований об'єкт, усі сфери його діяльності, усі напрямки розвитку. У найбільш загальній формі управлінське рішення повинне охоплювати: а) мета (сукупність цілей) функціонування і розвитку системи; б) кошти і ресурси, використовувані для досягнення цих цілей; в) основні шляхи і способи досягнення цілей; г) терміни досягнення цілей; д) порядок взаємодії між підрозділами і виконавцями; е) організацію виконання робіт на всіх етапах реалізації рішення. Важливою вимогою управлінського рішення є повноваження (владність) рішення – строге дотримання суб'єктом керування тих прав і повноважень, що йому надані вищим рівнем керування. Збалансованість прав і відповідальності кожного органа, кожної ланки і кожного рівня керування – постійна проблема, зв'язана з неминучим виникненням нових задач розвитку і відставанням від них системи регламентації і регулювання. Погодженість із прийнятими раніше рішеннями означає також необхідність дотримання чіткого причинно-наслідкового зв'язку суспільного розвитку. Вона необхідна для дотримання традицій поваги до закону, постановам, розпорядженням. На рівні окремої фірми вона необхідна для здійснення послідовної науково-технічної, ринкової і соціальної політики, чіткого функціонування виробничого апарата.

Лема ("Сумма технологии"). Это наиболее примитивная и непосредственная форма прогноза, которой природа наделила по сути дела все живое - опережающие реакции в живом организме осуществляются "только путем экстраполирования того, что выбирается мозгом из информации о текущей ситуации, из "свежих следов" непосредственно предшествовавших восприятии, из всего прежнего опыта индивида"127. Своеобразный приоритет фантастики в деле социального и научно-технического прогнозирования, как и в случае с внеземными цивилизациями, признают сами ученые. Так, Г. М. Хованов, отмечая, что "в нашей цивилизации снова формируются и начинают играть важную функциональную роль подсистемы, специализирующиеся на прогнозе будущего", пишет далее, что "до сих пор наиболее яркими примерами составления "долгосрочных прогнозов" дальнейшего развития человеческой цивилизации были научно-фантастические и социально-фантастические произведения"128. И современная прогностика ищет свои пути, свои методы, постоянно оглядываясь на уже имеющийся опыт, анализируя созданные в фантастической и утопической литературе модели и методы прогнозирующего моделирования

1. Моделі і методи прийняття рішень

2. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

3. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

4. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

5. Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

6. Механізм прийняття рішень в менеджменті
7. Система прийняття рішень в Україні
8. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

9. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

10. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

11. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

12. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

13. Методы и модели демографических процессов

14. Модели и методы принятия решений

15. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

16. Практикум по предмету Математические методы и модели

Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый

17. Математические модели и методы обоснования управленческих решений и сферы их применения в практике управления

18. Модели и методы адаптивного контроля знаний

19. Математическая модель метода главных компонент

20. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода

21. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода

22. Модели угроз безопасности систем и способы их реализации, определение критериев уязвимости и устойчивости систем к деструктивным воздействиям, разработка методов и средств мониторинга для выявления фактов применения несанкционированных информационных возд
23. Расчет сетевой модели методом Форда (с программой)
24. Основные модели и методы прогнозирования материально-технического обеспечения

25. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

26. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

27. Разработка математической модели на основе описанных методов

28. Создание функциональной модели вычисления минимума заданной функции методом парабол

29. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

30. Исследование и разработка методов и технических средств и измерения для формирования статистических высококачественных моделей радиоэлементов

31. История возникновения и развития методов реконструкции математических моделей динамических систем по порождаемому временному ряду

32. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

34. Обзор методов графического представления моделей в экономике и управлении

35. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

36. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

37. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

38. Методи фінансового планування на підприємстві
39. Якісні методи оцінки фінансових ризиків
40. Модели и методы анализа эффективных инвестиций в инновационную деятельность

41. Детерминированные экономико-математические модели и методы факторного анализа

42. Классификация эконометрических моделей и методов

43. Методы и модели в экономике

44. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича

45. Сущность, модели, границы применения метода производственной функции

46. Лагові моделі. Метод Койка, Ш. Альмона

47. Математические методы и модели в экономике

48. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Стационарная модель Вселенной

50. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

51. Методы исследования в цитологии

52. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

53. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

54. Метод радиоавтографии в биологии
55. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
56. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

57. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

58. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

59. Гамма – каротаж. Физические основы метода

60. Метод Бокового каротажа

61. Методы выделения мономинеральных фракций

62. Основні методи боротьби з інфляцією

63. Предмет, метод, источники Административного права

64. Методы осуществления государственной власти

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

65. Метод гражданско правового регулирования

66. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

67. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

68. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

69. Финансовый контроль: формы, методы, органы

70. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке
71. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов
72. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

73. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

74. Методы исследования литературы

75. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

76. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

77. Цивилизационные методы в изучении истории

78. Азиатская модель – сильные стороны

79. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

80. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Методичка по Internet Explore

82. Шифрование по методу UUE

83. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

84. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

85. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

86. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)
87. Метод деформируемого многогранника
88. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева

89. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

90. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод

91. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

92. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

93. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

94. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

95. Метод Симпсона на компьютере

96. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

98. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

99. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.