Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ім. М.М. АМОСОВА БОГУТА ЛЮБОМИР ЮРІЙОВИЧ УДК: 616.12-007.2-053.2:616.141]-071-089 ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТОТАЛЬНОГО АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ ЛЕГЕНЕВИХ ВЕН 14.01.04. – серцево-судинна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України. Науковий керівник: доктор медичних наук, ЄМЕЦЬ Ілля Миколайович, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Директор Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович, Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, заступник директора з наукової роботи доктор медичних наук, професор, ВІТОВСЬКИЙ Ростислав Мирославович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин Захист відбудеться 10.06.2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.555.01 в Національному Інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 6. З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова АМН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 6. Автореферат розісланий 09.05.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.555.01, кандидат медичних наук А.В. Габрієлян ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Тотальний аномальний дренаж легеневих вен ( APVC) належить до критичних ціанотичних вад серця з збагаченим легеневим кровотоком. Дана аномалія характеризується відсутністю сполучення між легеневими венами та лівим передсердям в поєднанні з збереженням ембріональних комунікацій між системами легеневих та системних вен. APVC з обструкцією відтоку крові з легеневих вен належить до серцевих вад, які завжди потребують невідкладного проведення операції враховуючи відсутність будь-яких консервативних шляхів для полегшення стану пацієнта на доопераційному етапі . Природній перебіг даної аномалії є дуже несприятливим: понад 50% дітей вмирають протягом перших трьох місяців життя, а 80% - до завершення першого року життя. Середня тривалість життя цих дітей складає 2 місяці [Michielo G. e al., 2002, Si zobahamvya . e al., 1996, Bogers A.J. e al., 1999]. Рання діагностика APVC є одним з основних засобів для отримання позитивних результатів лікування, проте саме вона часто є найслабшою ланкою в системі надання спеціалізованої допомоги пацієнтам з цією вадою. Однак навіть у пацієнтів з своєчасно виявленим APVC процес доопераційної діагностики все ще не оптимізовано: сьогоднішня якість ехокардіографії не завжди дозволяє чітко оцінити анатомічну картину та ступінь обструкції відтоку крові з легеневих вен, а оправданість проведення ангіокардіографії залишається спірною внаслідок значної кількості потенційних ускладнень [Cas a eda A.R

. e al., 1994, Mee R.B. e al., 1989, Lee M.L. e al., 1995]. За всю історію хірургії даної вади було запропоновано велику кількість технічних модифікацій проведення її корекції [Williams G.R. e al., 1964, Shumacker H.B. e al., 1961, Vouhe P. e al., 1984, Phillips S.J. e al., 1990, ucker B.L. e al., 1976]. Проте, кожна з них має свої недоліки [Balakrish a K.R. e al., 2005, Jo as R.A., 2006, Fraser C.D., 2006, Phillips S.J. e al., 1990]. Тому пошук “ідеальної” методики виконання цієї операції, яка буде відповідати всім вимогам (достатня візуалізація лівого передсердя та колектора легеневих вен, значна кількість оперативного простору, можливість проведення адекватного захисту міокарда та уникнення обширних розрізів обох передсердь), все ще триває. Післяопераційний догляд у пацієнтів з APVC по своїй важливості та складності є не менш, а іноді й більш значимим ніж етап оперативного лікування. Причиною цього є виникнення важких ускладнень, до яких належать серцева слабість, легеневі гіпертензійні кризи, а також дихальна недостатність [Cas a eda A.R. e al., 1994, Sa o S. e al., 1989, Emmel M. e al., 2004]. Внаслідок цього продовжуються дискусії стосовно оптимальних шляхів післяопераційного ведення пацієнтів з APVC, а саме: необхідності міорелаксації, параметрів механічної вентиляції легень, оптимального рівня переднавантаження для шлуночків, комбінації інотропних і вазодилятуючих засобів тощо [A ik F.A. e al., 2004, Cas a eda A.R. e al., 1994, Choudhary S.K. e al., 2001]. Врешті, на сьогоднішній день, проводиться велика кількість досліджень, спрямованих на вивчення віддалених функціональних результатів після корекції APVC у ранньому віці, метою яких є не лише оцінка частоти виживання після операції та якості життя пацієнтів, а й встановлення їх зв’язку з різними чинниками доопераційного, інтраопераційного та післяопераційного періодів [Karamlou . e al., 2007, Chowdhury U.K. e al., 2007, Wer ovsky G. e al., 2007]. Виходячи з наведених даних, подальше покращення діагностики APVC, вдосконалення існуючих хірургічних методик його корекції та оптимізація післяопераційного лікування даної групи пацієнтів є актуальною і практично важливою роботою. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з основними напрямками науково-дослідної роботи Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова АМН України та є фрагментом комплексної планової теми, яка виконувалась інститутом в 2005-2007 роках: „Підвищити ефективність методів діагностики та хірургічного лікування тотального аномального дренажу легеневих вен”. Шифр теми ГК 05.01.10., № державної реєстрації 0105U000474. Дисертант був відповідальним виконавцем цієї теми. Мета і задачі дослідження. Вдосконалити методи діагностики та покращити результати хірургічного лікування тотального аномального дренажу легеневих вен. Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні задачі: 1.Проаналізувати стан діагностики APVC в Україні і оптимізувати використання різних діагностичних методик на доопераційному етапі.

2.Вдосконалити існуючі методики хірургічної корекції APVC. 3.Проаналізувати безпосередні результати хірургічної корекції APVC, визначити значущі фактори ризику при даній операції. 4.Вивчити віддалені результати після корекції APVC. 5.Розробити практичні рекомендації по наданню спеціалізованої допомоги пацієнтам з APVC. Об’єкт дослідження: 90 послідовних пацієнтів з тотальним аномальним дренажем легеневих вен, у яких під час знаходження в стаціонарі були застосовані різні лікувально-діагностичні підходи. Предмет дослідження: Методики діагностики та хірургічного лікування APVC. Методи дослідження: загальноклінічні, ехокардіографічні, електрокардіографічні, рентгенологічні, радіологічні, катетеризація порожнин серця, моніторинг показників центральної та периферійної гемодинаміки, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів. Представлена робота є першим вітчизняним дослідженням, скерованим на вивчення стану діагностики, а також методик і результатів хірургічного лікування APVC. Результати отримані в ході дослідження призвели до радикальної зміни тактики на кожному з етапів лікувального процесу, наслідком чого стало значне покращення результатів лікування. Ретельний аналіз великого масиву даних вперше дозволив детально оцінити правильність тактичних підходів до діагностики та лікування APVC. Оптимізовано протокол доопераційної підготовки пацієнтів з APVC та обґрунтовано показання до невідкладного проведення оперативних втручань. На основі проведеного аналізу вперше впроваджено в практику вдосконалені методи ведення пацієнтів в післяопераційному періоді. В ході дослідження було вперше проаналізовано безпосередні та віддалені результати операцій, проведено оцінку ефективності хірургічних втручань і причин незадовільних результатів, виявлено фактори ризику, що ускладнюють перебіг захворювання та погіршують результати хірургічного лікування APVC. Практичне значення результатів дослідження. Завдяки проведеному дослідженню вперше на теренах України було оптимізовано більшість етапів лікувального процесу при APVC. Вироблено обґрунтований підхід до діагностики цієї вади на доопераційному етапі, що дозволило знизити кількість ускладнень як до так і після операції. Отримало подальший розвиток питання оптимізації лікувальної тактики у пацієнтів з APVC на доопераційному етапі. Впровадження та широке застосування вдосконаленої методики хірургічної корекції APVC призвело до значного покращення результатів операцій та полегшило забезпечення адекватного інтраопераційного захисту міокарда. Оптимізація лікування пацієнтів на післяопераційному етапі призвела до зменшення кількості потенційно летальних ускладнень, серед яких легеневі гіпертензійні кризи та синдром низького серцевого викиду. Про ефективність проведеної роботи свідчить той факт, що в ході дослідження було покращено виявлення APVC та оптимізовано результати хірургічної корекції, яке характеризувалося зниженням рівня післяопераційної летальності з 35.9% до 9.8%. Впровадження результатів дослідження в практику. Результати дисертаційного дослідження впроваджені в практику і знаходять застосування у відділах хірургії вроджених вад серця Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім.

Они сумели совершить подобные подвиги, с одной стороны, благодаря незатронутой части их личности, то есть. несмотря на их аномалию, но, с другой стороны, часто именно патологические черты их характера, их одностороннее развитие, аномальная гипертрофия определенных желаний, устремленность без критики и без тормозов к одной — единственной цели дают им возможность увлечь других по своим стопам и победить сопротивление мира". Этот портрет напрасно кажется вам преувеличенным и шокирующим, его стоит иметь в виду. Он обычен в психологии толп — мы его уже встречали у Ле Бона и Тарда. И невозможно понять его, не признав этого. Даже если он представляет собой вымысел, то вымысел, не без связи с реальностью. Иначе, он не обладал бы такой эффективностью и не присутствовал бы в культурах. Как бы там ни было, этот портрет отчасти проливает свет на психологию толп, которые бывают безгранично преданны человеку, подобного склада. Напротив, человек тотальный соединяет в себе два аспекта одинаковой силы: нарциссическое либидо и эротическое, так же, как притяжение и отталкивание выявляют в одном и том же теле два аспекта силы тяжести

1. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

2. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

3. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

4. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

5. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

6. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
7. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки
8. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

9. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

10. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

11. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах

12. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

13. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

14. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

15. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

16. Нефрогенна артеріальна гіпертензія. Види. Симптоматика. Діагностика. Ускладнення. Методи лікування

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

17. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

18. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

19. Внутрішня гармонія та психічне здоровя

20. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

21. Ділянка діагностики та ремонту ДВС у АТП на 350 автомобілів

22. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія
23. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
24. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

25. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

26. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

27. Визначення статі, лікування та розтин кролів

28. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

29. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

30. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

31. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

32. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

33. Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування ендометріозу шийки матки

34. Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кістки - пошкодження Hill-Sachs)

35. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

36. Діафізарні переломи довгих кісток, ще не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)

37. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

38. Злоякісні новоутворення сечостатевої системи (рак нирки, сечового міхура, простати, яєчка, статевого члена). Клініка. Діагностика. Методи лікування
39. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу
40. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

41. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

42. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

43. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

44. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

45. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

46. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

47. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

48. Механізм та біологічне значення запалення

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

49. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

50. Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

51. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

52. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

53. Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

54. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз
55. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
56. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

57. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

58. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

59. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

60. Типові травми колін у спортсменів, шляхи їх уникнення та лікування

61. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

62. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

63. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

64. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування

66. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

67. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

68. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

69. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

70. Цивільний та арбітражний процес
71. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
72. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

73. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

74. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

75. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

76. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

77. Полная история танков мира

78. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

79. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

80. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

81. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

82. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

83. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

84. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

85. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

86. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")
87. Міський бюджет: пріоритети та механізми
88. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

89. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

90. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

91. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

92. Люблінська та Берестейська унії

93. Перша світова війна. Причини та характер

94. Походження людини та її поява на території України

95. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

96. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

97. Історія держави та права України

98. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

99. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.