Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНО-СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1 Термінологічна лексика – поняття та функції 1.2 Види та класифікація економічних термінів 1.3 Міжкультурна комунікація та проблеми перекладу 1.4. Опис економічної лексики: лінгвокультурний аспект значення РОЗДІЛ ІІ ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 2.1 Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень 2.2 Багатозначність та варіативність відповідностей в перекладі 2.3.Безеквівалентні терміни та їх переклад ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі слова, що об'єднуються в мові під загальною назвою терміни. Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, економіки тощо. У зв’язку з постійним розвитком сучасної української мови з’являється все більше і більше термінів, не тільки технічних і наукових, а й економічних і юридичних. Тема дослідження - з'ясування особливостей перекладу економічних термінів з англійської мови українською. Тема актуальна з огляду на низку проблем, що витікають з неї. Насамперед це розгляд специфіки навчального технічного перекладу, який передбачає спеціальної літератури з різних галузей науки та техніки, а також спеціальних газетних, журнальних статей з техніко - економічних, правових питань, переклад технічної документації, економічних документів, актів, законів тощо. Існує багато дослідницьких робіт стосовно перекладу технічної та наукової термінології, але недостатньо розкрито проблему перекладу специфічної термінології, зокрема правової, не розроблено систему правил, які могли б допомогти при перекладі специфічної економічної термінології, недостатньо висвітлено питання послідовності роботи над текстом під година перекладу юридичного характеру. У цьому полягає новизна даної дослідницької роботи. Актуальність теми пов'язана з розробкою методичних рекомендацій та вказівок щодо поліпшення розумів праці перекладача, який здійснює переклад економічного тексту з англійської мови українською або навпаки, причому текст має специфічну юридичну термінологію, низку усталених слів, словосполучень, притаманних саме правовим текстам. Переклад тексту з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з найважливіших проблем, що витікають у процесі перекладу тексту. Практична цінність роботи пов'язана із формуванням навичок роботи зі словниками, причому не лише загальними, але й спеціальними, довідниками, посібниками, законодавчими документами. А також навички перекладу економічних звітів, тощо. Теоретична значущість даної курсової роботи полягає у повному аналізі способів передачі англійських економічних термінів на українську мову. А також у визначенні загального поняття «термін» та його ролі в науковому (в даному випадку економічному) тексті.

Мета дослідження – дослідити особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою. Предмет дослідження – особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою. Об’єкт дослідження – економічна термінологія, що використовується при складанні документів, написанні літератури економічної тематики. Для вирішення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань: визначити поняття термінологічної лексики; з‘ясувати методи перекладу економічних термінів; надати пропозиції щодо перекладу безеквівалентної економічної лексики. РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНО-СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1 Термінологічна лексика – поняття та функції Термін - емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Передача англійських термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та економічної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова . Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко від­межоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а також і в термінологічному, але в ін­шій галузі знань. Таким чином, термін являє собою слово, що характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої галузі знань . Нерозривний зв'язок економічних понять і відповідних їм термінів виявляється в тім, що упорядкування економічної термінології неможливо без досить глибокої наукової розробки економічних понять, їхнього логічного аналізу і точного визначення. Якщо економічні поняття визначені недостатньо ясно, про точну, зроблену термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі «спроби упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються безрезультатними» . Отже, економічний термін буває і багатозначним, хоча одним з вимог до терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинний дати екномічному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього всі істотні з його погляду ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий характер, мають правове значення. Наявність у терміна декількох різних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості правового регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих, на кого поширюється дія законодавчого акта. Однак визначення правового поняття в законі дуже важливо і з нормативної сторони. Орган або особа, що застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть трактувати дане законодавцем поняття інакше, чим це сформульовано в нормативному акті. Нормативні дефініції - норми особливого роду, що включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають його загальні основи, організаційні передумови .

1.2 Види та класифікація економічних термінів Існують деякі особливості економічного тексту, що ведуть до труднощів, що виникають у процесі його семантичної інтерпретації. Енциклопедичний юридичний словник у словниковій статті «Економічна техніка» зупиняється і на понятті економічного терміна як елемента економічної техніки і визначає економічні терміни в такий спосіб «словесні позначення державно-правових понять, за допомогою яких виражається і закріплюється зміст нормативно-правових розпоряджень держави». Навряд чи можна погодитися з тим, що це визначення саме по собі точно, тому що немає сумніву, що поняття споживач або доброволець є правовими, але навряд чи їхній можна назвати державними. Відповідно до положень Енциклопедичного економічного словника економічні терміни поділяються на три різновиди по ознаці «зрозумілості» тієї або іншої частини населення: 1. загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному змісті і зрозумілі усім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accredi a io . 2. спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань - техніки, економіки, медицини і т.д. (видимо, ці терміни повинні бути зрозумілі економістові, що є ще і фахівцем в іншій області) наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, o -pa e able, uclear-free . Термінів, що мають відповідники у загальновживаній лексиці (пор. загальновживані слова довгота, додаток, рівняння, уявлен­ня і терміни — географічний довгота, граматичний додаток, мате­матичний рівняння, психологічний уявлення тощо), в сучасній мові відносно небагато. Основна функція термінологічної лексики номінативна, терміни називають спеці­альні поняття з різних галузей людських знань. У цій функції во­ни завжди виступають у науковому, публіцистичному, професійно-виробничому й діловому стилях. Проте термінологічні слова мо­жуть вживатися й поза цими стилями, їх досить часто використо­вують і в мові сучасної художньої літератури, в якій вони, крім свого прямого номінативного значення, набувають і додаткових значень, а також експресивного чи емоційного забарвлення. У мові художньої літератури терміни можуть втрачати «свою стилістичну замкненість», а використання термінологічних слів «у ролі складових елементів тропів і художніх образів» зумов­лює часткову чи й повну їх семантичну детермінологізацію. У зв'язку з появою нових галузей права, відкриття нових явищ виникають значні труднощі визначення загальнонаукової, загальнотехнічної галузевої і вузькоспеціальної термінології: загальнонаукові і загальнотехнічні терміни - це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки. Галузеві терміни - це терміни, які вживаються лише в одній галузі знань. Наприклад: правові норми, прийнятий закон, uga ory. Вузькоспеціальні терміни - це терміни, які характерні для спеціальності даної галузі. Наприклад: нунціатура - charge-shee . В умовах, коли потрібно давати назви новим і новим явищам та поняттям, багато загальновживаних слів набувають визначену специфіку. Відбувається спеціалізація їх значення при передачі термінів на іншу мову і уніфікація перекладних еквівалентів.

Брак відповідності між державою і нацією можна проілюструвати на прикладі «багатонаціональних» держав сьогодення. Адже за оцінкою Уокера Коннора, даною ще на початку 1970-х pp., лише близько 10% держав можуть претендувати на те, що вони таки справді «національні держави» - в тому розумінні, що державні кордони збігаються з межами нації і що все населення держави має спільну єдину етнічну культуру. Попри те, що чимало держав прагнуть стати національними державами в цьому розумінні, вони схильні обмежувати свої претензії на легітимність прагнення політичної єдності і суверенітетом народу, що їм навіть у давно сформованих західних державах загрожують кинути виклик етнічні спільноти в межах тих держав. Такі випадки, а їх немало, унаочнюють ту глибоку прірву, що існує між концепціями держави і нації, прірву, яку стисло схарактеризує розглянутий далі історичний матеріал {22}. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ І ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Дозвольте мені подати короткий підсумок. Національна ідентичність та нація - це складні конструкції, що складаються з багатьох взаємопов’язаних компонентів - етнічних, культурних, територіальних, економічних та політико-юридичних

1. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

2. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

3. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

4. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

5. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

6. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
7. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах
8. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

9. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

10. Основні методи боротьби з інфляцією

11. Понятие и основные методы исследовательской фотографии

12. Основные методы аудиторской проверки

13. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

14. Апофатика - основной метод науки XXI века

15. Обзор основных методов оценки стоимости брендов

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Основные методы тренировки легкоатлетов

18. Основные методы формирования уровня цен

19. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

20. Історія економічних учень

21. Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения

22. Защита информации. Основные методы защиты и их реализация
23. Основные методы регулирования внешней торговли
24. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

25. Основные методы и понятия физиологии высшей нервной деятельности

26. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

27. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

28. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

29. Математичне моделювання економічних систем

30. Основные методы производства волоконных световодов

31. Брекеты - основной метод исправления аномалий прикуса

32. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

33. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

34. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

35. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

36. Основные методы прогнозирования

37. Основные методы развития музыкальной памяти в музыкальной педагогике

38. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
39. Основные методы зоопсихологии и сравнительной психологии
40. Основные методы психологии труда

41. Основные методы практической психологии

42. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

43. Додавання гармонічних коливань та затухаючі коливання

44. Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

45. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

46. Прогнозирование критического давления. Основные методы прогнозирования

47. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

48. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

49. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

50. Основи економічних вчень

51. Основные методы в работе информационно-консультационных служб

52. Розрахунок економічних показників

53. Основные методы предупреждения банкротства

54. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства
55. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"
56. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках

57. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

58. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

59. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

60. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

61. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

62. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

63. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

64. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

66. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

67. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

68. Предмет та метод економічного аналізу

69. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

70. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких
71. Економічна теорія предмет і методи вивчення
72. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

73. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

74. Основные возможности изучения поведения потребителя методом “фокус-группа”

75. Основные задачи термохимии. Использование калориметрических методов для определения теплот растворения солей

76. Учет амортизации (износа) основных средств и методы ее исчисления в условиях рынка

77. Сутність витрат та методи їх зниження

78. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

79. Элементарное мышление, или рассудочная деятельность, животных: основные понятия и методы изучения

80. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

82. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

83. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

84. Використання фотографічних методів

85. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

86. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
87. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
88. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

89. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

90. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

91. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

92. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

93. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

94. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

95. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

96. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

97. Контроль та ревізія використання основних засобів

98. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

99. Нормативна база, методика та методи перевірки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.