Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ШИМАНСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 612.82 577.164.15 616-03 МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЙРОТРОПНОЇ ДІЇ ВІТАМІНУ РР ТА ЙОГО БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ 03.00.04 – Біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор, член-кор. НАН України Донченко Георгій Вікторович, завідувач відділу біохімії коферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Цудзевич Борис Олександрович, старший науковий співробітник лабораторії фізико-хімічної біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор медичних наук, професор Мхітарян Лаура Сократівна, керівник відділу біохімії ННЦ “Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска” АМН України. Захист відбудеться “ 17 ” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 при Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: м. Київ, вул. Леонтовича, 9. Автореферат розісланий “ 15 ” лютого 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук О.В. Кірсенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Новий інтерес до вітаміну РР, пов’язаний з можливістю його ефективного застосування у неврологічній практиці , обумовлює доцільність подальшого з’ясування конкретних механізмів біологічної дії вітаміну за різних функціональних станів нервової системи. Нині цілком очевидно, що більшість функцій вітаміну РР реалізується у клітинах через його нуклеотидні похідні, зокрема AD та ADP . Хоча AD упродовж багатьох десятиліть і був відомий лише як основний акцептор гідрид-іонів у метаболічних реакціях оксидоредукції , останнім часом все більшу увагу привертає його регуляторна роль. Так показано, що AD є субстратом у таких важливих клітинних регуляторних процесах, як ковалентна модифікація білкових молекул (моно та полі-ADP-рибозилювання) , реакції деацетилювання гістонів за участю Sir2, нещодавно відкритого класу ферментів, які беруть участь у регуляції “генного сайленсингу” . Поряд з цим, AD та ADP необхідні для синтезу відповідно циклічної ADP-рибози та AADP – важливих медіаторів кальцієвих сигнальних шляхів . Порушення у будь-якому з цих процесів потенційно може спричинювати дисфункції клітин, призводячи до підвищення ризику розвитку нейродегенеративних захворювань. Нейротропні ефекти вітаміну РР за нормальних фізіологічних умов та за розвитку деяких патологічних станів нервової системи можуть здійснюватись, принаймні частково, на рівні регуляції процесів синаптичної передачі, опосередкованих AD . У синаптичних мембранах головного мозку щурів виявлено існування AD-модуляторної системи, фізіологічне значення якої полягає у спряженні специфічного зв’язування AD синаптичними мембранами з процесом їхньої деполяризації, що індукує вивільненням нейромедіаторів із нервових закінчень .

Молекулярний механізм такого спряження не виключає можливості залучення мембранних систем транспортування катіонів та деяких компонентів основних шляхів клітинної сигналізації. З огляду на це, актуальною є оцінка можливості функціональної взаємодії AD-модуляторної системи з системами транспортування катіонів та сигнальної трансдукції. Дослідження молекулярних механізмів некоферментної дії AD на синаптичні закінчення, що реалізуються через специфічну рецепцію нуклеотиду AD-зв’язувальним білком синаптичних мембран, дозволить розширити уявлення щодо механізмів нейротропної дії вітаміну РР. У контексті з’ясування молекулярних механізмів, які лежать в основі некоферментної функції вітаміну РР, велике значення має вивчення AD-модуляторної системи синаптичних закінчень за різних функціональних станів нервової системи. Відомо, що дефіцит вітаміну РР та піридинових нуклеотидів або порушення у їх обміні можуть викликати селективну нейродегенерацію внаслідок патогенетичних змін окисно-відновних процесів та регуляторних функцій в нервових клітинах насамперед тих, що залучені до контролювання синаптичної активності. Раніше показано, що AD-зв’язувальний білок бере участь у реалізації нейротропної дії вітаміну РР за експериментальних РР-гіповітамінозу, епілепсії та хвороби Паркінсона . Не достатньо з’ясованими, однак, залишаються питання, наскільки у патогенезі різних захворювань нервової системи зміни в ключових AD -залежних регуляторних процесах, зокрема моно та полі-ADP-рибозилюванні білків, впливають на AD-рецепцію та процеси нейротрансмісії та якою мірою вітамін РР може залучатись до регуляції зазначених процесів. Для більш глибокого розкриття конкретних біохімічних механізмів, відповідальних за нейротропну дію вітаміну РР та його похідних у функціонуванні збудливих клітин, нами проведено дослідження на експериментальній моделі цукрового діабету 1 типу (ЦД1). Оцінка характеру порушень AD-модуляторної системи у взаємозв’язку з рівнем нікотинамідних динуклеотидів головного мозку, деякими AD-утилізуючими та AD-генеруючими процесами, а також функціональним станом серотонінергічної системи є актуальною та сприятиме як з’ясуванню патогенетичного значення змін AD-модуляторної системи за діабетичної невропатії, так і, в цілому, кращому розумінню її біологічної ролі у функціонуванні синаптичних закінчень та у механізмі нейротропної дії вітаміну РР. Мета та завдання роботи. Метою роботи було дослідження молекулярних механізмів участі AD у функціонуванні AD-модуляторної системи головного мозку щурів та механізмів нейротропної дії вітаміну РР і його біоактивних похідних за експериментального цукрового діабету 1 типу. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання: 1. Дослідити молекулярні механізми нейромодуляторної дії AD на синаптосомальній моделі: - З’ясувати роль іонних каналів при AD-індукованій деполяризації синаптичних мембран головного мозку щурів; - Вивчити вплив AD на активність a ,К -АТPази синаптосом та синаптичних мембран головного мозку; - Оцінити можливість існування функціонального взаємозв’язку AD-модуляторної системи з компонентами ключових систем внутрішньоклітинної сигналізації у нервових закінченнях; - У порівняльному аспекті дослідити концентраційнозалежні ефекти нікотинаміду ( Am) та AD на трансмембранний цитоплазматичний потенціал нервових закінчень та вивільнення серотоніну синаптосомами головного мозку.

2. Вивчити функціональний стан AD-модуляторної системи за експериментального ЦД1 та за умов введення нікотинаміду. 3. Дослідити роль сигнального шляху Gs-білок/cAMP/PKA пресинаптичних закінчень у модуляції синаптичної активності за цукрового діабету та у механізмі нейротропної дії вітаміну РР та його похідних. Об’єкт дослідження: процеси модуляції синаптичної активності за різних функціональних станів нервової системи та у механізмі реалізації нейротропної дії вітаміну РР і його похідних. Предмет дослідження – поглинання та вивільнення нейромедіаторів ізольованими синаптичними закінченнями, генерування мембранного потенціалу, стан системи антиоксидантного захисту та пероксидне окислення ліпідів, підтримання структурно-функціональної цілісності геному у нервовій системі нормальних і діабетичних щурів та за введення сполук з РР-вітамінною активністю. Методи дослідження: виходячи з основних задач дослідження, проведено експериментальне моделювання цукрового діабету 1 типу та інтенсифікації біосинтезу AD в організмі, використано біохімічні (методи ензимології, препаративної біохімії, біокінетики), біофізичні методи, методи радіорецепторного аналізу та статистично-математичні. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана дисертаційна робота є частиною фундаментальних досліджень відділу біохімії коферментів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за темами “Дослідження механізмів реалізації біологічної дії вітамінів, коферментів та їх специфічних білків-акцепторів в регуляції метаболізму спеціалізованих клітин” (1997-2001); “Вивчення механізмів функціональної взаємодії вітамінів А, С, Д, РР, В1 та Q в організмі тварин в нормі та за умов деяких патологій” (2002-2006); “Дослідження молекулярних механізмів реалізації біологічної ролі вітамінів, коферментів та їхніх білків-акцепторів у забезпеченні функціонування та життєздатності клітин за норми та за умов деяких патологій” (2007-2011). Наукова новизна одержаних результатів. Результати досліджень, проведених на моделі синаптосом, поглиблюють розуміння конкретних молекулярних механізмів секретогенної дії AD . Вперше встановлено, що деполяризація синаптичних мембран та стимулювальний вплив динуклеотиду на процес вивільнення серотоніну синаптосомами головного мозку опосередковуються активацією сигнальних шляхів протеїнкінази С та/або А і реалізуються через інгібування активності a ,K -АТPази за неконкурентним механізмом та активацію потенціалкерованих натрієвих каналів. Показано, що нейротропна дія нікотинаміду на рівні синаптичних закінчень у концентраціях, наближених до фізіологічних, найімовірніше здійснюється не прямо, а опосередковано через AD . Отримані дані розкривають конкретні патогенетичні механізми розвитку діабетичної невропатії та свідчать про важливу роль порушень AD-модуляторної системи в розвитку дисфункцій головного мозку за ЦД1. Вперше показано, що зростання специфічного зв’язування AD синаптичними мембранами за цукрового діабету корелює з підвищенням як спонтанного, так і індукованого деполяризуючими агентами вивільнення серотоніну синаптосомами головного мозку, але спостерігається зниження вивільнення медіатору у відповідь на дію екзогенного AD .

Це були вже не велик бо сотень  куренв УПА, а постйн сутички з ворогом розчленованих, але органзацйно пов'язаних та керованих одним центром повстанських  пдпльних груп. 30 травня 1947 р. Р. Шухевич, як голова Генерального Секретарату УГВР, видав для УПА  ОУН нструкцю, в якй повнстю зрвняв членв ОУН  УПА в пдпльнй систем. Цю нструкцю можна трактувати початком процесу деологчно злуки УПА  ОУН в одну формацю. Вдтод  ОУН,  УПА називалися «Збройним пдпллям». Члени ОУН, як були членами УПА, найперше нтегрувалися в стц ОУН. А майже вс члени УПА, як не були членами ОУН, стали членами ОУН. Формально снували ще дв формац, але у скорому час вони злилися в одну органзацю - збройне пдплля ОУН-УПА. Своми збройними акцями ОУН-УПА ускладнювала, а часто й унеможливлювала сталнсько-бeрвським сатрапам реалзацю х антинародних злочинних планв. У 1947 р. сталнська клка виршила повторити на Укран голодомор 1932-1933 рокв. У колгоспв та селян-одноосбникв забирали весь врожай  вдправляли в Польщу, Болгарю, нш крани так звано «народно демократ» для пдживлення снуючих там прокомунстичних режимв

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

3. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

4. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

5. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

6. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України
7. Міський бюджет: пріоритети та механізми
8. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

9. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

10. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

11. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

12. Механізми ведучих мостів колісних тракторів

13. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

14. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

15. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

16. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

18. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

19. Реалізація і застосування права

20. Реалізація Конституції України

21. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

22. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
23. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні
24. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

25. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

26. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

27. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

28. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

29. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

30. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

31. Реалізація шкіряного взуття

32. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

34. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

35. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

36. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

37. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

38. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
39. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері
40. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

41. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

42. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

43. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

44. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

45. Передаточні механізми

46. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

47. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

48. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

49. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

50. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

51. Аналіз виробництва та реалізації продукції

52. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

53. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

54. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції
55. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
56. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

57. Суть та фактори картографічної генералізації

58. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

59. Механізм та біологічне значення запалення

60. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

61. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

62. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

63. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

64. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

66. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

67. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

68. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

69. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

70. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища
71. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації
72. Основы молекулярной биологии клетки

73. Частица "ну" в диалогической и монологической речи

74. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

75. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

76. Молекулярная нанотехнология и перспективы её развития

77. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

78. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

79. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

80. Приближается эра молекулярной электроники

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. "Душа парила ввысь и там звезду нашла…"

82. Молекулярные механизмы секреции инсулина и его действия на клетки

83. Організація приймання товару в аптеці

84. Глобалізація світогосподарських звязків

85. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

86. Організація праці
87. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
88. Алгоритмическая загадка молекулярной эволюции

89. Современная лаборатория молекулярной биологии

90. Молекулярная физика

91. История физики: термодинамика и молекулярная физика

92. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

93. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

94. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

95. Молекулярно кинетическая теория

96. Молекулярно кинетическая теория

Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее

97. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

98. Атомно-молекулярное учение

99. Організаційна система управління природокористуванням України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.