Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Журналистика как система массовой информации укр

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

РІВНЕНСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ “СЛОВ’ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ” КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ” НА ТЕМУ: “ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ” Виконала: студентка III курсу, факультету міжнародних відносин слов’янських країн, спеціальність: міжнародна інформація РІВНЕ 2000 ЗМІСТ: ВСТУП ЗМІ, ЇХ СТРУКТУРА А. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК,             ЙОГО СТРУКТУРА Б. СИСТЕМА ЗМІ В. СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ЗМІ МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗМІ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ЗМІ РЕЗЮМЕ ВСТУП Усе те, що має, чим багате суспільство, що необхідно для його життя і розвитку, люди створюють своєю працею. Вони вступають один з одним в різного роду стосунки, утворюють соціальні спіль­ності, керуються у своїй діяльності певними ідеями, нормами, прин­ципами. Що стосується сучасного стану нашого суспільного життя, то саме від того, як підготовлені люди для виконання тих або інших виробничих, соціально-політичних і духовних функцій, наскільки вони усвідомлюють характер вирішуваних завдань, як вони орга­нізовані в різних клітинах соціального організму, як вони взаємо­діють, наскільки точно узгоджують свої вчинки із суспільними вимо­гами і принципами, нормами права і моралі, передусім, і залежить доля розбудови громадянського суспільства, здійснення ідеї дер­жавності. Людина в суспільстві не тільки суб'єкт, але й об'єкт управління. Функціонування і розвиток суспільства складаються, по суті, із свідомих творчих дій мільйонів людей. Звідси незвичайна склад­ність, відповідальність управління людьми, особливо в умовах перехідного періоду. Воно включає раціональну організацію їх праці, їх економічного, соціально-політичного і духовного життя, політичної культури, дотримання норм права і моралі. Людина в суспільстві одночасно є суб'єктом і об'єктом вихо­вання. Виховний вплив на людину здійснюється і в рамках всієї соціальної системи, і в рамках духовної сфери суспільства. Мова йде про те, щоб розкрити перед людиною сенс її власного буття, основні тенденції історичного процесу, навчити її самостійно мислити, приймати правильні рішення. Владні структури можуть розраховувати на стабільне становище лише у тому випадку, коли вони будуть приділяти достатню увагу не тільки економічному, але й духовному розвитку суспільства. Для реалізації цієї мети будь-яке суспільство створює відповідні орга­нізації, служби і центри. З'являються і спеціальні канали, по яких ціннісні установки можуть бути донесені до широких верств насе­лення. Таких каналів немало: політичні, громадські партії, органі­зації й рухи, заклади культури, первинні формальні й неформальні групи, школа і церква, преса і телебачення, радіомовлення і кінематограф тощо. У різних суспільних систем різний і набір засобів, каналів і методів духовного впливу на свідомість особи. Вибір їх залежить від цілей, спрямованості і суті суспільного виховання. Але, без­сумнівно, найбільш оперативним, дохідливим і дійовим каналом формування громадської думки (як фундаменту духовного впливу на свідомість мас) є система засобів масової інформації — преса, телебачення, радіо, документальне кіно, нові види аудіовізуальних комунікацій тощо.

ЗМІ, ЇХ СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК,             ЙОГО СТРУКТУРА Для нормального функціонування будь-якої соціальної системи необхідний безперервний потік інформації. Він відповідно орієнтує кожну особу і тримає її у стані інформаційної насиченості. Кожна людина зі свого боку постійно знаходиться в інформаційному потоці. Адже лише за умови безперервного інформаційного спіл­кування із зовнішнім середовищем людина здатна продуктивно мислити й активно діяти. При цьому почувати себе впевнено вона може лише тоді, коли її свідомість відображає суспільне, або, в усякому разі, приведене у певне співвідношення до нього. Інформаційний потік неоднорідний. Якщо розглядати його струк­туру, то одразу ж можна виділити два основних компонента: органі­зовану (офіційну) і неорганізовану (неофіційну) інформацію. Під організованою інформацією ми розуміємо будь-які повідом­лення (потік повідомлень), що виходять із інституаційних джерел суспільства. Під неорганізованою — ту, що надходить у розпоряд­ження особи стихійно, поза контролем громадських організацій; до неї можна віднести міжособистісні форми інформаційного спілку­вання, а також чутки, анекдоти, інформацію закордонних джерел тощо. Організована інформація посідає панівне становище у стабільно функціонуючому суспільстві. Вона є основою формування громадсь­кої думки, відповідає на головні інформаційні потреби особи. Межа між цими двома компонентами інформаційного потоку дуже рухома і прозора. Значення і ефективність організованої інформації прямо пропорційні її правдивості, актуальності, об'єктивності, соціальній спрямованості тощо. Якщо офіційні повідомлення не дають відповіді на питання, які хвилюють особу, роль неорганізованої інформації зростає, і навпаки. СИСТЕМА ЗМІ Масово-інформаційний потік, як і особа, функціонують у певному соціальному середовищі, де вирішальними є виробничі відносини. Вони впливають не лише на людину, але й на всі складові частини феномена, яким є масово-інформаційний потік. У схемі виділені значення і роль системи засобів масової інформації. Соціальний зміст преси, телебачення, радіомовлення й інших засобів масової інформації не тільки прямо формує гро­мадську думку, але й справляє великий вплив як на інші компонен­ти потоку, так і на соціальну дійсність. Уся система ЗМІ — це засіб здійснення єдиного процесу поши­рення ідей, вчень, теорій, суспільне значущої інформації, виховання соціальних почуттів , звичок.   Спробуємо встановити характер, загальні риси, внутрішню струк­туру системи ЗМІ, взаємовідносини її складових частин. Критерієм визначення будь-якої системи служить наявність ряду істотних ознак, властивих саме даній системі. Система засобів масової інформації — це єдність відповідних компонентів, які виникають в різні історичні періоди (спочатку преса, потім кіно і радіо, і, нарешті, телебачення). СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ ЗМІ Отже, засоби масової інформації (ЗМІ) — це своєрідна система, що охоплює періодичні друковані видання, радіо-, теле-, відео-програми, кінохронікальні програми, інші форми періодичного поши­рення масової інформації. Згідно із законодавством України, друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані видання (преса) — газети, журна­ли, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем; аудіо­візуальними засобами масової інформації є: радіомовлення, телеба­чення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.

В епоху інформаційного споживання відбувається бурхливий розвиток системи ЗМІ. При цьому її ядро складають газетні і журнальні редакції, видавництва, студії радіо і телебачення з їх різноманітною продукцією. Але до ЗМІ по праву належать вже й інформаційні служби (телеграфні агентства, агентства преси, реклам­ні бюро, прес-служби, агентства паблік рілейшнз, професійні жур­налістські клуби і асоціації). Останнім часом до системи ЗМІ входять соціальні інститути і осіб як засновників видань і програм, органи управління системою журналістики, а також організації, що займаються підготовкою і перепідготовкою кадрів. У системі все більше змінюються інститут видання, служби зв'язку (у тому числі космічного) і доставки інформаційної продукції, виробників засобів, що використовуються у журналістиці тощо. Таким чином, система ЗМІ у структурному плані представлена кількома групами засобів інформації: преса, аудіовізуальні ЗМІ, інформаційні служби, різного роду «периферичні утворення» журна­лістики. У зв'язку з інформаційними потребами суспільства стрімко роз­ширюється мережа рекламних компаній, прес-служб при державних, комерційних, громадських, конфесійних організаціях. Все більше ут­верджується нова галузь інформаційної діяльності — паблік рі­лейшнз (зв'язок з громадськістю). В Україні набули поширення клуби й асоціації журналістів, які сприяють обміну і поширенню важливих повідомлень, соціальне значущої інформації. За приклад може правити діяльність клубу ринкових реформ при Київській журналістській організації. На думку ряду вчених, в останні роки технічні засоби соціальної комунікації окреслюють три великі групи: засоби масової інфор­мації, телекомунікація, інформатика. Об'єднання цих галузей під за­гальним терміном «масова комунікація» не нівелює їх принципові відмінності як у концептуальному, так і у антропологічному планах. У надрах ЗМІ намічається ще один, поки остаточно не оформле­ний сектор, який, очевидно, у найближчий час буде автономно виділений — це «комунікативний менеджмент», що включає в себе, крім стосунків із громадськістю, рекламу, внутрішні комунікаційні та інформаційні служби. За прогнозами фахівців, домашні ЗМІ — відеомагнітофони, відеодиски, лазерні програвачі, телевізори високої чіткості, мікро ЕОМ із вмонтованим модемом, телематичні термінали, відеофони тощо — будуть об'єднані у нову сукупність, причому деякі з них зможуть підключатися до полівалентних і взаємодіючих громадсь­ких мереж, що дасть їм вихід одночасно на класичні канали ТБ, на передплатні телевізійні й музичні програми, на служби відеотексу і на банки даних, а також на перегляди програм, що передаються по супутниковому зв'язку. Усі ці досягнення домашньої техніки докорінно змінюють сферу розподілу товарів і послуг, створюючи принципово нову споживацько-комунікаційну парадигму, у якій зли­ваються воєдино маркетинг, менеджмент, дистрибуція у галузі інформації. За цих умов споживачі, крім суто економічних фактів купівлі, за допомогою засобів масової інформації прагнуть забезпе­чувати ринок повідомленнями про свої смаки, звички і спосіб життя, а свого роду «взаємодіючий» маркетинг відображає нові стосунки і нові цілі, що виникають у період, який уже окреслили на Заході (та й у нас) як заключну фазу у розвитку «суспільства споживання» — «суспільства масової комунікації».

Иногда категоричность является следствием перевозбуждения, наступающего после бесплодных теоретических попыток решения сверхсложной проблемы. Ситуация особенно обостряется, когда проблема имеет видимые практические решения, в основе которых лежит не поддающийся формализации (или пока не формализованный) здравый смысл. Сказанное в полной мере относится к проблеме организации эффективного информационного влияния на массы. Впрочем, в данном случае имеются явные признаки «положительной динамики» в теоретическом осмыслении проблемы. Э. Тоффлер утверждает: «Лучший способ понять власть СМИ (системы массовой информации)P это посмотреть на революцию в СМИ, которая происходит сегодня, в исторической перспективе», тем самым затрагивая исторический аспект проблемы. Автор выделяет три исторических периода развития СМИ, отмечая, впрочем, что сильно упрощает ситуацию. По его мнению, в аграрных обществах «Первой волны» толпа людей это первое средство массовой информации. Другим средством массовой информации дотехнологической эпохи, способным передавать информацию не считаясь с политическими границами, является церковь. «Вторая волна» с ее системой производства материальных благ, основанной на фабричном производстве, нуждалась в усилении коммуникаций на больших расстояниях

1. Автоматизированная интеллектуальная система классификации информационных сообщений средств массовой информации

2. Язык средств массовой информации на примере газетной печати

3. Системы защиты информации

4. Абсолютное оружие (Средства массовой информации)

5. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

6. О смысле массовой коммуникации. Массовая информация и выживание
7. Источники анализа системы экономической информации. Задачи анализа себестоимости продукции
8. Средства массовой информации как источник агрессии

9. Политика и средства массовой информации

10. Массовая информация и выживание

11. Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации

12. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

13. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5

14. Производство средства массовой информации

15. Общие характеристики средств массовой информации

16. Система маркетинговой информации и реклама

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Реклама в средствах массовой информации

18. Общая характеристика средств массовой информации

19. Экологический мониторинг и система экологической информации

20. История печатных средств массовой информации России

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

22. Средства массовой информации /english/
23. Системы защиты информации
24. Модель системы массового обслуживания на GPSS

25. Система переработки информации и ее связь с принятием решений

26. Закон о средствах массовой информации и свобода слова

27. Поняття, функції та система трудового права України

28. Взаимодействие Отдела Внутренних Дел со средствами массовой информации в обеспечении правопорядка

29. Взаимосвязь между паблик рилейшнз и средствами массовой информации

30. Использование жаргонной лексики в средствах массовой информации

31. Классификация средств массовой информации и история их развития

32. Массовые коммуникации и средства массовой информации

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Применение слов, образованных графико-пунктуационным способом словообразования, в средствах массовой информации

34. Политическая метафора в современных средствах массовой информации

35. Стилистические ошибки в современных средствах массовой информации

36. Автоматизированные системы обработки информации

37. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

38. Моделирование системы массового обслуживания
39. Моделирование системы массового обслуживания
40. Программные средства. Системы безопасности информации

41. Разработка имитационной модели системы массового обслуживания

42. Создание модели системы массового обслуживания

43. Создание комплексной системы защиты информации (интернет-провайдера)

44. Микропроцессорная системы отображения информации

45. Многоканальная система передачи информации

46. Система маркетинговой информации

47. Цели, задачи и структура маркетинговых исследований и система маркетинговой информации

48. PR-технологии в формировании имиджа средства массовой информации на примере телевизионной программы "Домой!"

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

49. Математическое моделирование и оптимизация системы массового обслуживания

50. Разработка комплексной системы защиты информации

51. Влияние средств массовой информации на формирование личности детей и подростков

52. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

53. Средства массовой информации в политических процессах

54. Средства массовой информации: информирование и предвыборная агитация (законодательные дозволения и запреты)
55. Социолого-психологический анализ воздействия средств массовой информации
56. Історія становлення митної системи на теренах України

57. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

58. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

59. Защита информации в системах дистанционного обучения с монопольным доступом

60. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

61. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

62. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

63. Система защиты ценной информации и конфиденциальных документов

64. Методы сбора информации в журналистике и PR-коммуникациях

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

65. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы

66. Разработка автоматизированной системы управления сбором и отображением информации на установке продувки азотом

67. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

68. Фінансова система України

69. Організаційна система управління природокористуванням України

70. Автоматизированные системы обработки экономической информации
71. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
72. Грошова система України

73. Вулкани Сонячної Системи укр

74. Элементы структурной системы /Укр./

75. Автоматизированные системы обработки экономической информации

76. Разработка системы по сбору информации

77. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

78. Информация, информационные системы и экономические информационные системы: основные понятия и взаимосвязь

79. Ліквідність банківської системи України

80. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

81. Формування та розвиток банківської системи України

82. Банківська система України

83. Передача информации в нервной системе

84. Бюджетна система України

85. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

86. Информация в правовой системе
87. Місце правової системи України серед правових систем світу
88. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

89. Правова система України

90. Система соціального захисту в Україні

91. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

92. Судова система України. Конституційний Суд України

93. Виборчі системи України

94. Телевидение в системе средств массовой коммуникации

95. Методы поиска информации в сети интернет. Информационно-поисковые системы

96. Представление информации в микропроцессорных средствах. Системы счисления

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы

97. Разработка учебного проекта автоматизированной системы обработки экономической информации

98. Единицы измерения информации. Системы исчисления

99. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных: развитие, итоги, перспективы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.