Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Валютна система: України, світу, та Європи

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат на тему: Валютна система: України, світу, Європи. Зміст 1.Валютна система. Особливості формування валютної системи України. 2. Світова валютна система 3. Європейська валютна система. Міжнародні платіжні розрахунки в Євро 1.Валютна система. Особливості формування валютної системи України Валютна система — це організаційно-правова форма реалі­зації валютних відносин у межах певного економічного простору. Ці межі збігаються з межами відповідних валютних ринків. Тому валютні системи теж поділяються на три види: національні, між­народні (регіональні) і світову. Збіг меж окремих валютних рин­ків і валютних систем забезпечує їх внутрішню єдність: ринок створює економічну основу для системи, а система є механізмом забезпечення функціонування і регулювання ринку. Поняття &quo ;валюта&quo ; використовується в трьох значеннях: 1)грошова одиниія певної країни; 2)грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні засоби, виражені в іноземних грошових одиницях та вико­ристовуються в міжнародних розрахунках, іноземна валюта; 3)умовна міжнародна (регіональна) грошова розрахункова оди­ниця або платіжний засіб. Національні валютні системи базуються на національних грошах і, по суті, є складовими грошових систем окремих країн. Як і ці останні, вони визначаються загальнодержавним законодавством. Міжнародні та світова валютні системи ґрунтуються на бага­тьох валютах провідних країн світу та міжнародних (колектив­них) валютах (євро, СДР та ін.) І формуються на підставі міждержавних угод та світових традицій. Як організаційно-правове явище національна валютна система складається з цілого ряду елементів. Основними з них є: Назва, купюрність та характер емісії національної валюти. В Україні національна валюта називається гривнею. Ступінь конвертованості національної валюти. Українська національна валюта гривня є частково вільно конвертованою Режим курсу національної валюти. Законодавче визначення режиму валютного курсу Верховна Рада України поклала на Кабінет Міністрів та НБУ. Режим використання іноземної валюти на національній території в загальному економічному обороті. Звичайно цей ре­жим зводиться до повної заборони, або до заборони з деякими винятками для окремих видів платежів Режим формування і використання державних золотова­лютних резервів. Він установлюється для забезпечення стабіль­ності національних грошей і може проявлятися двояко: у формі жорсткої прив'язки національної валюти до певної іноземної (національної чи колективної) з установленням фіксо­ваного курсу її до цієї валюти. у формі використання валютних запасів для підтримання рі­вноваги на національному валютному ринку з метою стабілізації зовнішньої і внутрішньої вартості грошей при збереженні незале­жності центрального банку в проведенні національної монетарної політики та виконанні ним усіх традиційних функцій. Україна вве­ла якраз цей режим використання золотовалютних резервів. Режим валютних обмежень, які вводяться чи скасовуються законодавчим органом залежно від економічної ситуації в країні. Якщо економіка розбалансована, національні гроші не стабільні, в країні вводяться певні заборони, обмеження, лімітування тощо на операції з іноземною валютою.

Так, в Україні в період загострення економічної і фінансової кризи було введено обмеження на від­криття юридичними особами рахунків в іноземних банках і забо­ронено переведення на них інвалюти. Регламентація внутрішнього валютного ринку і ринку доро­гоцінних металів. Нормативними актами визначається в Україні по­рядок функціонування біржового ринку, міжбанківського валютно­го ринку; центральний банк здійснює ліцензування діяльності ко­мерційних банків з валютних операцій, видає дозволи юридичним особам-резидентам на відкриття рахунків в іноземних банках, конт­ролює надходження виручки експортерів у країну. Регламентується режим поточних і строкових вкладів в іноземній валюті. До 1998 р. в Україні не дозволялось здійснювати на ринку операції з дорого­цінними металами. Регламентація міжнародних розрахунків та міжнародних кре­дитних відносин. Нормативними актами України чітко регламентує­ться: порядок відкриття в наших банках кореспондентських рахунків іноземних банків і, навпаки, порядок здійснення платежів за окреми­ми видами комерційних операцій та форм розрахунків; порядок пе­реказування іноземної валюти за кордон фізичними особами тощо. Визначення національних органів, на які покладається про­ ведення валютної політики, їхніх прав та обов'язків у цій сфері. Такими органами в Україні є: Кабінет Міністрів України; Національний банк України; Державна податкова адміністрація; Державний митний комітет; Міністерство зв'язку України. Органи Державної податкової адміністрації здійснюють конт­роль за валютними операціями, що проводяться на території України резидентами та нерезидентами. Зазначені державні органи та комерційні банки створюють ін­фраструктуру валютної системи, у центрі якої знаходиться НБУ як орган державного валютного регулювання і контролю. Важливим призначенням національної валютної системи є розроблення і реалізація державної валютної політики як сукуп­ності організаційно-правових та економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення ви­значених державою цілей. Курсова політика полягає в цілеспрямованому проведенні комплексу заходів з метою корекції курсу національної валюти. Особливості формування валютної системи України. Фор­мування валютної системи України розпочалося одночасно з формуванням національної грошової системи, складовою якої вона є. Уже Законом України «Про банки і банківську діяль­ність», ухваленому 1991 р., були сформовані деякі правові норми щодо організації валютного регулювання і контролю в Україні: установлено ліцензування НБУ комерційних банків на здійснен­ня операцій в іноземній валюті (ст. 50); дозволено НБУ купувати і продавати іноземну валюту, представляти інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн та у міжнарод­них валютно-фінансових органах; зобов'язано НБУ організувати накопичення та зберігання золотовалютних резервів (ст. 8). Це були перші кроки до перетворення НБУ в центральний орган валютного регулювання країни, що започаткували перший етап розбудови валютної системи. Помітні успіхи в антиінфляційній політиці 1994 р. створили передумови для переходу до другого етапу розбудови валютної системи, що тривав до вересня 1996 р.

Головною ознакою цього етапу було повернення до ринкових методів організації валютних відносин: прискорення лібералізації валютного ринку, віднов­лення роботи УМВБ та визначення офіційного валютного курсу карбованця на підставі результатів торгів на УМВБ, ліквідація множинності валютних курсів, істотне розширення переліку по­треб резидентів у валюті, які дозволялось задовольняти через ку-півлю-продаж на біржі та на міжбанківському валютному ринку. З вересня 1996 р., після випуску в обіг постійної національної валюти гривні, розпочався третій етап формування валютної системи України, на якому ринкові засади набули подальшого розвитку. Основними заходами і результатами цього етапу були: остаточний перехід на режим плаваючого валютного курсу гривні: спочатку плавання обмежувалося валютним коридором, а з 2000 р. — введено вільне плавання; введення вільного розпорядження резидентами всією су­мою валютних надходжень; певна децентралізація валютного ринку, припинення опе­рацій на УМВБ та інших валютних біржах; подальша лібералізація доступу до валютного ринку юри­дичних і фізичних осіб-резидентів до рівня, адекватного вільній конвертованості національної валюти за поточними операціями; приєднання України (у травні 1997 р.) до VIII Статті Ста­туту МВФ, що означало офіційне визнання вільної конвертованості гривні за поточними операціями. Надзвичайні заходи у валютній сфері кінця 1998 р. помітно загальмували подальшу ринкову трансформацію валютної систе­ми України. Разом з тим їх висока ефективність (за 1999 р. грив­ня девальвувала відносно долара США лише на 35%) підтвердила значні успіхи України у формуванні дійового механізму валют­ного регулювання, який дав змогу утримати гривню навіть у над­звичайно складних умовах, які склалися на валютному і фондо­вому ринках України в кінці 1998 р. 2. Світова валютна система Світова валютна система — це спільно розроблена держа­вами та закріплена міжнародними угодами форма реалізації ва­лютних відносин. Складовими світової валютної системи є: • форми міжнародних засобів платежу (золото, національні валюти, міжнародні валютні одиниці — СДР, ЕКЮ, євро); уніфікований режим валютних паритетів та курсів; умови взаємної конвертованості валют; уніфікація правил міжнародних розрахунків; режим валютних ринків та ринків золота; міжнародні валютно-фінансові організації; міжнародне регулювання валютних обмежень. Світова валютна система у своєму розвитку пройшла етапи, які обумовлені ступенем розвитку світового ринку, міжнародни­ми зв'язками, типами національних грошових систем. Першою в історії світовою валютною системою була систе­ма, заснована на золотому стандарті. Вона сформувалася стихійно наприкінці XIX—на початку XXст. як сукупність національних валютних систем. Не Існувало ніяких міжнародних норм, що регу­лювали валютні відносини, бо в цьому не було потреби. Платіж­ний оборот обслуговувався переважно золотом. Основу валютних курсів у цей період становив валютний золотий паритет. Обмін національної валюти на іноземну необмежувався, існував вільний вивіз та ввіз золота з країни в країну, що сприяло стабільності ва­лютних курсів.

Речь идет о реструктуризации развитой, но старомодной экономики (причем далеко не только тех ее отраслей, в которых нуждаются российские производители), о приведении в порядок белорусских финансов, об упорядочивании банковской системы, о переходе к единой денежной единице. Последнее может быть чревато серьезными последствиями ввиду растущей неустойчивости мировой валютной системы. Вероятно, российский ЦБ, сравнительно благополучно выпутавшийся из такой сложной ситуации, как дефолт, сумеет правильно организовать обмен «зайчиков» на рубли, но это опять-таки потребует ресурсов, по крайней мере организационных. Следующей проблемой являются люди. Население Белоруссии составляет почти десять миллионов человек: это дешевая, но весьма квалифицированная рабочая сила. Поскольку уровень жизни в республике ниже, чем в Российской Федерации, придется либо поднимать его, либо смириться с возникновением значительного антропотока, направленного из Полесья в Москву и Московскую область. Такой антропоток приведет к росту социальной напряженности (что несущественно) и вызовет долговременный экономический спад на всей белорусской территории

1. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2. Формування та розвиток банківської системи України

3. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

4. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

5. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Банківська система України
8. Грошова система України

9. Банки на валютному ринку України

10. Банківська система України

11. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

12. Національна депозитарна система України

13. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

14. Правова система України

15. Судова система України. Конституційний Суд України

16. Виборчі системи України

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

18. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

19. Бюджетна система України

20. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

21. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

22. Фінансова система України
23. Банківська система України
24. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

25. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

26. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

27. Поняття, функції та система трудового права України

28. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

29. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

30. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

31. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

32. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

33. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

34. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

35. Походження людини та її поява на території України

36. Поняття, форма та функції Конституції України

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
40. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

41. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

42. Культура та побут населення України

43. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

44. Етикет України та Росії

45. Національний банк України та особливості його функціонування

46. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

47. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

48. Тваринний і рослинний світ України

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

49. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

50. Населення та трудові ресурси України

51. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

52. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

53. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

54. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
55. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
56. Предмет та методологія інформаційного права України

57. Принципи розробки та оцінки державної політики України

58. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

59. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

60. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

61. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

62. Військові події на території України у роки Першої світової війни

63. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

64. Окупація України військами Німеччини та її союзників

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

66. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

67. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

68. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

69. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

70. Суспільно-політичне та культурне життя України
71. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)
72. Художня культура незалежної України: традиції та новації

73. Public Relations: світовий та український досвід

74. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

75. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

76. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

77. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

78. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

79. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

80. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

82. Місце України в світових рейтингах

83. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

84. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

85. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

86. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року
87. Обрання та функції Президента України
88. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

89. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

90. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

91. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

93. Водні шляхи та повітряний транспорт України

94. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

95. Автоматизована система Державного казначейства України

96. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

97. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

98. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

99. Становлення та розвиток податкової служби України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.