Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни &quo ;Політична економія&quo ; на тему: &quo ;Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці&quo ; План Вступ РозділI.Суть підприємництва 1.1 Поняття підприємця і підприємництва 1.2 Функції та умови існування підприємництва 1.3 Роль підприємництва в економіці Розділ II.Види підприємництва 2.1 Види підприємницької діяльності 2.2 Форми організації підприємницької діяльності РозділIII.Розвиток підприємництва в Україні 3.1 Характеристика малого підприємництва в Україні 3.2 Характеристика середнього і великого підприємництва в Україні 3.3 Підприємництво на Черкащині 3.4 Залучення іноземних інвестицій Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ Підприємництво поступово стає природною складовою української економіки, що свідчить про її просування до ринкових реформ і методів господарювання. Для багатьох громадян України підприємництво стало основним видом роботи або формою вторинної зайнятості. Особливо тяжіє до підприємницької діяльності молоде покоління України. Успіх у здійсненні підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з неодмінних умов досягнення високої результативності практично в будь-якій підприємницькій діяльності є отримання мінімально необхідних знань, уявлення про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності. Метою моєї роботи є дослідження підприємницької діяльності, проблем та перспектив її розвитку, а також необхідність державного стимулювання розвитку підприємництва на сучасному етапі. Актуальність даної теми на сьогодні полягає у тому, що багатьом молодим людям в Україні здається, що стати підприємцем можна без спеціальних знань, спеціальної підготовки. Ці хибні уявлення породжені нерозвиненістю ринкових відносин у нашій країні. Економічні знання потрібні усім — тим, хто має власний бізнес, і тим, хто наймається на роботу, тим, хто продає, і тим, хто купує. Формування ринкового механізму - багатогранне і складне завдання, пов'язане з національною специфікою господарювання, певними історичними традиціями, матеріальними і соціальними передумовами, менталітетом населення тощо. Перехід України до ринкових відносин стає можливим насамперед завдяки використанню господарськими структурами вартісних методів оцінки підприємницької діяльності як в межах національної економіки, так і поза ними. Найбільш суттєвими передумовами розвитку системи ринкових відносин є перехід всіх ланок господарювання на повну самостійність, докорінна зміна всіх відносин власності, формування відносин приватної власності на засоби виробництва. Як показує світовий досвід, приватна власність стимулює розвиток ініціативи, трудової активності, формує господарське ставлення та спонукає до раціоналізації виробничих процесів. Саме це необхідно нашому суспільству, яке шукає оптимальні шляхи виходу з економічної кризи. Формування ринкової системи господарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки в соціально-спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро, так і на макроекономічному рівні.

Розділ I.Суть підприємництва 1.1 Поняття підприємця і підприємництва Різні аспекти розвитку підприємництва досліджувалися і представлені у працях як закордонних, так і вітчизняних науковців, а саме: Р.Кзнтільйона , Шумпетера Е, Дж.Долана , Л.Воротіної , С.Покропивного , З.Варналія , А.Загороднього, М.Бедринець та інших. Вперше у науковий обіг термін &quo ;підприємництво&quo ; було введено англійським банкіром-економістом Р.Кантільйоном який помітив, що розбіжність між попитом і пропозицією на ринку створює можливості, щоб купувати дешевше і продавати дорожче, і саме це може привести конкурентні ринки у стан рівноваги. Людей, які користуються нереалізованими можливостями отримання прибутку за умов невизначеності, він назвав &quo ;підприємцями&quo ;. Отже, за Р.Кантільйоном, підприємець — це будь-який індивід, здатний до передбачення, який бажає брати на себе ризик, спрямований у майбутнє, чиї дії характеризуються сподіванням отримати дохід та готовністю до витрат . При цьому Й. фон Тюнен, об'єднавши в особі підприємця виконання функцій ризику та реалізації нововведень , визначив його прибуток як дохід, що залишається від валового прибутку ділової операції після сплати відсотка з інвестованого капіталу, заробітку управлінців і внеску за страхування від обчислювального ризику збитків. Концепція підприємництва Й.Шумпетера грунтується на трьох засадах: 1) функція підприємництва полягає у тому, щоб &quo ;реформувати або революціонізувати спосіб виробництва за допомогою використання винаходів або, в широкому розумінні, через реалізацію невипробуваних технологічних можливостей для виробництва нових товарів або старих товарів новим способом за допомогою відкриття нових джерел постачання сировини або нових ринків збуту, або через реорганізацію виробництва&quo ;; 2) підприємництво є універсальною загальноекономічною функцією будь-якої економічної системи та поєднується з виконанням інших видів діяльності (управлінням, науковими розробками, маркетингом тощо) і тому &quo ;розсіюється&quo ; серед багатьох спеціалістів; 3) підприємництво є функцією господарсько-політичного середовища, яке визначає його можливості, типи, мотивації. За Й.Шумпетером, бути підприємцем означає, по-перше, &quo ;робити не те, що роблять інші&quo ;, а. по-друге, &quo ;робити не так, як роблять інші&quo ; . Іншими словами, одна й та сама особа може бути підприємцем, поки впроваджує інновації, тобто впроваджує нові технології, нові продукти, нові джерела постачання, нові організаційні форми бізнесу, і втрачає цю властивість, як тільки запустить свою справу та поставить її на рутинні рейки. З ідеями Й.Шумлетера збігаються погляди Ф. фон Хайека, який наголошує, що носій підприємницької ініціативи є рушійною силою пошуку новацій, оскільки прагне до найбільш ефективного поєднання свого унікального &quo ;ноу-хау&quo ; з ринковою ситуацією і тим самим до досягнення першості в конкуренції та більшого доходу. Таким чином, у системі ринку для виробника-підприємця головна і найважливіша перевага - отримання прибутку. &quo ;Прагнення прибутку — це якраз те, що дозволяє найбільш ефективно використовувати потенціал виробництва.

Високо свідомий соціалістичний лозунг &quo ;Виробництво в ім'я споживання, а не заради прибутку&quo ; свідчить про повну відсутність розуміння того, як примножити виробничі можливості&quo ; , Ф. фон Хайєк, Л,Мізес та І.Кірцнер зазначають, що ринковий процес неможливо відділити від механізму конкуренції, в центрі якої стоїть підприємець. Причому підприємець — це не яка-небудь невизначена фігура, а швидше за все певна функція, яка відображає цілеспрямованість людини на знаходження та використання нових можливостей у виробництві, суспільстві тощо , а також &quo ;зрівноважуюча сила&quo ; , що забезпечує рух ринків до стану рівноваги. Е.Долан та Д.Ліндсей під підприємництвом взагалі розуміють сам &quo ;процес пошуку нових можливостей, використання нових технологій і нових сфер вкладання капіталу, подолання старих стереотипів та меж&quo ;. Вони наголошують, що визначати підприємництво як четвертий вектор виробництва на рівні праці, капіталу і природних ресурсів не зовсім правомірно, тобто більш зручно і обгрунтовано вважати підприємництво процесом пошуку найкращого шляху поєднання трьох основних факторів виробництва. Такий підхід, на мою думку, заслуговує особливої уваги, оскільки а сучасних умовах господарювання, в епоху стрімкого розвитку науково-технічного прогресу одним з основних ресурсів, що необхідно витратити для виробництва товару, а, отже, фактором виробництва е технології, які являють собою &quo ;.наукові методи досягнення практичних цілей, включаючи підприємницькі здібності&quo ; .При цьому необхідно розуміти, що застосування технології є не легким &quo ;рецептом розвитку&quo ;. Воно не принесе очікуваних результатів без &quo ;.виховання підприємницького духу. Країна не може процвітати без групи власників чи менеджерів, які мають бажання ризикувати, відкривати нові заводи, освоювати нозі технології, протистояти трудовим спорам, Імпортувати нові підходи ведення справи&quo ; В Україні поширеним визначенням підприємництва є поняття, прописане у Господарському кодексі України, а саме: підприємництво — це &quo ;господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку&quo ; . На підставі чинного законодавства і перевіреного на практиці його застосування можна стверджувати, що підприємництвом є не будь-яка корисна для суспільства діяльність із виробництва продукції, надання послуг, а тільки та, що характеризується такими основними ознаками: 1) економічною самостійністю та автономною волею ЇЇ суб'єктів, тобто економічною і господарською свободою у виборі сфери, методів, часу, місця здійснення підприємницької діяльності, самостійністю у прийнятті рішень; 2) ініціативністю; 3) творчим новаторським характером; 4)систематичністю; 5) здійснюється на власний ризик і під певну особисту майнову відповідальність, тобто передбачається відповідальність підприємця за економічні, екологічні та соціальні наслідки своєї діяльності та пов'язаний із нею ризик; 6) здійснюється з метою одержання прибутку (підприємницького доходу), тобто у підприємця присутня власна орієнтація на комерційний успіх .

Натомсть Гриньов пропону трактувати федералзм як механзм самозахисту регонв перед надмрним зосередженням влади у центр. Земельно-федеративний устрй, на його думку, створив би «потужн стимули до прискорення економчних реформ, зокрема до приватизац й до розвитку пдпримництва», посилив би «зацкавленсть регонв у пдтриманн стабльност в держав, в ефективному здйсненн державою притаманних й функцй», зняв би «т протирччя, як перешкоджають консолдац суспльства й формуванню спльност нтересв». У четвертому роздл Володимир Гриньов обAрунтову необхднсть сильного президентства американського типу, де голова держави  одночасно й головою виконавчо влади з широкими повноваженнями. Автор обстою необхднсть змцнення полтичних партй, як б об'днувалися довкола конкретних дей, а не осб; виступа за скасування мсцевих рад та за двопалатний парламент, який вибирався би пропорцйно за партйними списками та територально за регонами. Вн обстою проритет людських прав над усма ншими, захища права меншин (головно росйсько, якй загрожу начебто «примусова укранзаця») й однозначно висловлються за ринкову економку «сучасного капталстичного типу» з «розвиненими формами соцальних гарантй

1. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

2. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

3. Економічное районуванне, його суть та значення

4. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

5. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

6. Суть та види відтворення
7. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни
8. Українізація: її суть та наслідки

9. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

10. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

11. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

12. Роль фінансів в економічному розвитку країни

13. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

14. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

15. Роль митця і мистецтва у житті суспільства (за драмами Лесі Українки)

16. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Трансформація суспільства та політична модернізація

18. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

19. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

20. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

21. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

22. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
23. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні
24. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

25. Підприємство та підприємництво

26. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

27. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

28. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

29. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

30. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

31. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

32. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно

33. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

34. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

35. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

36. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

37. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

38. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці
39. Підприємництво
40. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

41. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

42. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

43. Правовий захист підприємництва

44. Форми корпоративного підприємництва

45. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

46. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

47. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

48. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

49. Економічний аналіз підприємств

50. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

51. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

52. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

53. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

54. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
55. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
56. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

57. Економічна оцінка активу балансу підприємства

58. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

59. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

60. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

61. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

62. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

63. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

64. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

66. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

67. Юридична відповідальність у підприємництві

68. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

69. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

70. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства
71. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
72. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

73. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

74. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

75. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

76. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

77. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

78. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

79. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

80. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

82. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

83. Дослідження та розробки на підприємстві

84. Пошук та генерування нових ідей підприємцем

85. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

86. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
87. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
88. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

89. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

90. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

91. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

92. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

93. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

94. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

95. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

96. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

97. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

98. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

99. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

100. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.