Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КУРСОВА РОБОТА З дисципліни &quo ;Внутрішньо-економічний механізм підприємств&quo ; На тему: &quo ;Методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці&quo ; Виконала: студентка 4 курсу групи ЕП-6.052 Бадьора Юлія Іванівна Перевірив: доцент Дубас Ростислав Григорович Робота допущена до захисту &quo ; &quo ; 2009 р. КИЇВ – 2009 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНДІВ ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ Структура фонду оплати праці Поняття форм і систем оплати праці Показники і умови застосування системи преміювання РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОБЧИСЛЕННЯ ФОНДІВ ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 2.1 Аналіз підприємства 2.2 Аналіз фонду оплати праці на підприємстві РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОНДІВ ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 3.1 Шляхи вдосконалення використання існуючих форм і систем оплати праці на підприємствах 3.2 Реформи оплати праці на сучасному етапі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУППраця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один з основних стимулів та мотиваторів праці. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування, дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного прогрессу, зменшення використання “живої” праці, механізація трудомістких робіт, оптимізація використання трудових ресурсів, зменшення втрат робочого часу. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання. Облік праці і заробітної плати - одна з найважливіших і складних ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких відбиваються зміни чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат. Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством. Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміку показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.

На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати. На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати повинен бути документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України, що конкретизує права та обов’язки робітників, а також оплату за виконану роботу, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. Важливість цієї проблеми зумовлює актуальність дослідження обраної теми. Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади економіки підприємств. Предмет дослідження - методика обчислення фондів основної і додаткової оплати праці та їх удосконалення. Метою курсової роботи є дослідження методики обчислення фондів основної і додаткової оплати праці та їх удосконалення. Мета курсової роботи реалізується шляхом виконання таких завдань: визначити теоретичні аспекти дослідження методики обчислення фондів основної і додаткової оплати праці; здійснити аналіз використання методики обчислення фондів основної і додаткової оплати праці; висвітлити шляхи удосконалення використання методики обчислення фондів основної і додаткової оплати праці. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНДІВ ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ Структура фонду оплати праці Фонд оплати праці - це загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства. З метою планування та аналізу ефективності використання фонду заробітної плати його диференціюють за певними ознаками. За змістом та джерелами формування виділяють фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітноїплати. Під фондом оплати праці розуміють всю суму виплат, визначених по тарифах, окладах і розцінках, прогресивних доплатах, преміальних системах, а також матеріальним заохоченням, соціальних доплатах, та інші виплати з прибутку (рис.1.1). Фонд оплати праці Фонд заробітної плати Зміна чисельності персоналу Кількість персоналу Структура персоналу Зміна фонду часу (люд.-год.) Нормативний фонд часу Додатково відроблені години Рівень заробітної плати Кваліфікаційний склад робітників Трудоємність робіт Заробітна плата Соціальні доплати Індивідуальні премії за вислугу років Колективні премії Дивіденди з прибутку Санаторне лікування Оплат проїзду робітників до місця роботи Дитячі виплати Рис. 1.1. Структура і склад фонду оплати праці До фонду основної заробітної плати входять: а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування ) за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами працівників незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на підприємстві; б) суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною заробітною платою; в) суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів та інших підприємств і оплата їх праці, що здійснюється за ставками авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві.

До фонду додаткової оплати праці включаються: а) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чиним законодавством; б) премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних матеріальних ресурсів; в) винагороди (процентні надбавки) за стаж роботи за спеціальністю на данному підприємстві, передбачені чиним законодавством; г) оплата праці у вихідні та святкові (робочі) дні, у понаднормовий час за розцінками, установленими законодавчими актами; д) оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи; е) оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку; є) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати; ж) оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час, та інші виплати, передбачені чинним законодавством. Залежно від одиниці виміру, за якою обчислюється фонд заробітної плати (людино-година, людино-день, людино-місяць), розрізняють годинний, денний, місячний (квартальний, річний) фонд заробітної плати. Годинний фонд заробітної плати являє собою заробітну плату, нараховану робітникам за фактично відпрацьовані години в умовах нормальної тривалості міни. Денний фонд заробітної плати складають суми, нараховані за час фактичної роботи, а також суми, нараховані за невідпрацьований час. Він характеризує оплату фактично відпрацьованих людино-днів. До суми денного фонду заробітної плати включають: годинний фонд заробітної плати; доплати за роботи в понаднормовий час і святкові дні, оплату внутрішньозмінних перерв у роботі не з вини робітника; оплату перерв у роботі матерів, які годують дітей; оплату внутріш-ньозмінного часу, витраченого на виконання державних та громадських обов'язків. До місячного (квартального, річного) фонду заробітної плати включають: денний фонд заробітної плати; оплату чергових відпусток; винагороди за стаж роботи; виплату вихідної допомоги; оплату людино-днів, витрачених на виконання державних і громадських обов'язків; виплату заробітної плати робітникам, відрядженим на інші підприємства або для проходження навчання без виключення зі списків підприємства; оплату цілоденних простоїв не з вини робітника. При плануванні й аналізі рівня оплати праці та використання фонду заробітної плати на підприємствах обчислюються показники середньої годинної, середньої денної, середньої місячної (квартальної) заробітної плати. Середньогодинна заробітна плата характеризує рівень оплати праці за час чистої роботи і визначається діленням годинного фонду на кількість відпрацьованих людино-годин. Середньоденна заробітна плата залежить від величини середньо-годинної заробітної плати, тривалості робочого дня (кількості годин роботи протягом дня) і від доплат, що не пов'язані з відпрацьованими людино-годинами протягом робочого дня. Рівень середньоденної заробітної плати визначається відношенням денного фонду заробітної плати до кількості відпрацьованих людино-днів.

У раз смерт працвника грошова компенсаця за не використан ним дн щорчних вдпусток, а також додатково вдпустки працвникам, як мають дтей, виплачуться спадкомцям. Стаття 84 Вдпустки без збереження заробтно плати У випадках, передбачених статтею 25 Закону Украни «Про вдпустки», працвнику за його бажанням надаться в обов'язковому порядку вдпустка без збереження заробтно плати. За смейними обставинами та з нших причин працвнику може надаватися вдпустка без збереження заробтно плати на термн, обумовлений угодою мж працвником та власником або уповноваженим ним органом, але не бльше 15 календарних днв на рк. Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦ¶ Стаття 85 Норми прац Норми прац норми виробтку, часу, обслуговування, чисельност встановлюються для працвникв вдповдно до досягнутого рвня технки, технолог, органзац виробництва  прац. В умовах колективних форм органзац та оплати прац можуть застосовуватися також укрупнен  комплексн норми. Норми прац пдлягають обов'язковй замн новими в мру проведення атестац  рацоналзац робочих мсць, впровадження ново технки, технолог та органзацйно-технчних заходв, як забезпечують зростання продуктивност прац

1. Фонд оплати праці

2. Методика социальных исследований. Основные понятия

3. Державне і договірне регулювання оплати праці

4. Облік витрат на оплату праці

5. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

6. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
7. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах
8. Методика підготовки основних звітних форм

9. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

10. Економічна сутність та форми оплати праці

11. Основные элементы оплаты и стимулирования труда в современных условиях

12. Форми і системи оплати праці

13. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

14. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

15. Планирование фонда потребления и оплаты труда на предприятии

16. Статистика оплати праці

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

17. Сучасні форми та системи оплати праці

18. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

19. Учет основных средств /фондов/

20. Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

21. Амортизация основных фондов

22. Амортизация основных фондов (Украина)
23. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки
24. Основные фонды в нефтяной и газовой промышленности

25. Основные фонды предприятий

26. Планирование фонда оплаты труда

27. Оптимизация использования основных фондов

28. Статистическое изучение основных фондов предприятия

29. Основные фонды

30. Основные методики занятий физкультурными упражнениями.

31. Страхование основных производственных фондов предпринимательских фирм

32. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

33. Формування основних фондів підприємства

34. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы

35. Основные фонды в нефтегазовой промышленности

36. Учет износа и амортизации основных фондов

37. Анализ и использование основных производственных фондов и оборудования

38. Воспроизводство основных производственных фондов
39. Износ основных фондов. Их восстановление (на примере ОАО Черногорэнерго)
40. Основные производственные фонды предприятия связи

41. Основные фонды гражданской авиации и их использование

42. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

43. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

44. Основи побудови обліку праці та її оплати

45. Анализ использования основных фондов предприятия

46. Анализ финансового состояния: методика и основные этапы

47. Прогнозирование банкротства: основные методики и проблемы

48. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги

49. Эффективность использования основных фондов государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Элитное"

50. Индексация основных фондов

51. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

52. Обеспеченность и эффективность использования основных производственных фондов ОАО "Лугансктепловоз"

53. Облік праці та її оплати

54. Основные фонды предприятия
55. Пути улучшения использования основных фондов на предприятии
56. Учет и ревизия фонда оплаты труда на предприятии

57. Учёт основных фондов, нематериальных активов и вложение в необоротные активы

58. Амортизація основних фондів

59. Анализ использования фонда оплаты труда ООО "РУСЬ-БЕЙКЕРИ"

60. Анализ состава и технического состояния основных производственных фондов предприятия

61. Анализа основных фондов

62. Разработка программы "Ведение основных фондов" для централизованной бухгалтерии комитета по образованию при администрации г. Богородицка

63. Основные задачи и методика проучивания маленьких и средних прыжков на уроках классического танца

64. Анализ фонда оплаты труда на предприятии

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

65. Основні напрямки організації праці менеджера

66. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

67. Методика изучения текстовых процессоров в основной школе

68. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

69. Переоценка в основных фондах на предприятиях. Перепись населения

70. Відтворення основних фондів автомобільного транспорту
71. Основные фонды судостроительного предприятия и расчет себестоимости изготовления поперечной переборки
72. Методика воспитания основных двигательных качеств у скалолазов средствами специальной физической подготовки

73. Анализ эффективности использования основных фондов

74. Инвестиции в основные производственные фонды и другие внеоборотные активы организации

75. Механизм финансирования инвестиций в основные фонды

76. Структура основного капитала предприятия. Фонды обязательного медицинского страхования

77. Амортизационные отчисления, их место и роль в воспроизводстве основных фондов

78. Анализ использования основных производственных фондов предприятия

79. Анализ использования фонда оплаты труда СПК "Солонцы"

80. Анализ эффективности использования основных производственных фондов

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

81. Анализ эффективности использования основных фондов в СХПК "ХХХ"

82. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

83. Аренда основных производственных фондов

84. Исследование эффективности использования основных фондов на предприятии пищевой промышленности

85. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

86. Оплата труда основных работников массового питания
87. Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия
88. Основные производственные фонды

89. Основные производственные фонды. Их сущность, состав и структура

90. Основные фонды

91. Основные фонды и их оценка (статистика)

92. Основные фонды коммерческого предприятия

93. Основные фонды организации и эффективность их использования

94. Основные фонды предприятия

95. Основные фонды предприятия

96. Основные фонды предприятия

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

97. Основные фонды предприятия

98. Основные фонды предприятия

99. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.