Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Звітність сільськогосподарських підприємств

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗмістВступ І. Роль звітності, як бази для прийняття управлінських рішень в системі управління сільськогосподарським підприємством ІІ. Формування звітної інформації в сільськогосподарських підприємствах ІІІ. Удосконалення моделі фінансової звітності сільськогосподарських підприємств Висновки Список використаних джерел ВступЕфективність управління економікою залежить передусім від якості одержаної інформації, цінність якої визначається придатністю комплексно характеризувати діяльність складних за своєю структурою об’єктів, зокрема сучасних підприємств. Показники, що кількісно характеризують зміни в підприємстві, формуються у звітності, яка узагальнює первісний масив даних про їх господарську діяльність. Проте науковий аналіз змісту та структури звітності свідчить про необхідність вирішення ряду питань, пов’язаних із недосконалістю визначення місця і ролі звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством, що призводить до не об’єктивності звітної інформації й ускладнює прийняття управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами. Теоретико-прикладні розробки питань формування звітності й методичних підходів до її складання досліджувалися у працях відомих вітчизняних вчених-економістів М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І Валуєва, К.П. Дудки, В.М. Жука, Г.Г. Кірейцова. М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, П.Я. Хомина, Л.С. Шатковської та інших. Однак слід визнати, що залишилися ще недостатньо опрацьовані питання щодо використання звітності з системі управління підприємством, які потребують поглибленого вивчення. Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур з різними формами власності зумовили необхідність прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, який створив умови щодо переходу підприємств на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів. Цей перехід став позитивним явищем в умовах розвитку суспільно-економічних відносин у країні та викликав суттєві зміни як в організації, так і в побудові системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідно до цього Закону, обов’язковим є ведення бухгалтерського обліку для юридичних осіб, а також складання фінансової, податкової та статистичної звітності, яка базується на основі даних бухгалтерського обліку. І. Роль звітності, як бази для прийняття управлінських рішень в системі управління сільськогосподарським підприємством Особливе місце звітності визначається роллю її в управлінні підприємством. Проте не завжди підприємство, яким воно є в сучасних умовах, мало достатньо складні взаємозв’язки як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Його розвиток відбувався від рівня простого одиничного товарного виробництва до виробництва, для якого характерний високий рівень спеціалізації та кооперування. Такий еволюційний розвиток зумовлював зміни в характері облікової роботи, у підходах до відображення об’єктів обліку, в тому числі й нових, що у свою чергу сприяло вирішенню питань інформаційного наповнення звітності з метою оперативного управління виробничими процесами та комплексного аналізу його стану.

Більше того, з розвитком суспільства і виникненням держави як особливого суспільного утворення, яке не могло залишатися осторонь зазначених процесів і впливало на них, виникла необхідність регулювання важливих економічних питань, інформаційний базис яких безпосередньо формувався у системі бухгалтерського обліку та звітності. Отже, звітність завжди займала особливе місце в економічному життєвому циклі як окремого підприємства, так і держави в цілому. З огляду на це важливим аспектом-дослідження є визначення місця й ролі звітності в системі управління. Звітність, яка є джерелом зведеної інформації про фінансові результати діяльності, займає особливе місце в управлінні підприємством як системою. Вона концентрує дані, що характеризують якісний стан підприємства і можуть мати несистемний або системний характер. Важливою особливістю останніх є наявність певних взаємозв’язків між ними. Структуризовані за функціональним призначенням дані у вигляді показників звітності, що розкривають певні аспекти господарської діяльності, формують систему звітності підприємства. Розглядаючи звітність як систему, доцільно дати визначення системи взагалі, незалежно від її змістовного наповнення. Система (від грецького sys ema – ціле, складене з частин; з’єднання) – множина елементів, які знаходяться у відношеннях і зв’язках один з одним, що утворює визначену цілісність, єдність. Елемент системи – це межа її поділу з точки зору розв’язання конкретного завдання, поставленої мети. Система звітності, як і будь-яка система, складається з елементів, що знаходяться у взаємодії та підпорядковані досягненню однієї мети. З огляду на вищевикладене зазначимо, що елементом системи звітності є її форма з набором певних показників. В економічній літературі широко використовують поняття “звітність”, “бухгалтерська звітність” і “фінансова звітність”. Це пояснюється традиціями, які склалися в обліковій практиці нашої країни, та термінологією нової національної системи обліку. Однак поняття “звітність” як одного з елементів методу бухгалтерського обліку має розвиток від суто практичного застосування до теоретичного викладення, за яким зберігається практичний зміст. Більшість учених-економістів визначення звітності розглядають як сукупність і воно зводиться до наступного: це система показників, які характеризують результати господарської діяльності за звітний період; це один з елементів методу бухгалтерського обліку; це сукупність різних форм звітів, що містять інформацію, яка відображає окремі складові діяльності підприємства; це певним чином узагальнена інформація, необхідна зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Необхідно відмітити, що в більшості робіт із теорії бухгалтерського обліку звітність розглядається як елемент методу бухгалтерського обліку, що являє собою систему підсумкових показників, які всебічно характеризують господарську діяльність підприємства, результати використання його активів і стан зобов’язань. Розвиток будь-якого підприємства, залежить насамперед від ефективності управління, що прямо співвідноситься з повнотою і якістю інформації, яка аналізується.

Дані такого характеру відображають у фінансовій звітності, а тому фінансова звітність як база для прийняття управлінських рішень і мірило їх ефективності займає особливе місце в системі управління підприємством. З урахуванням інформаційного змісту даних, відображених у звітності, остання займає особливе місце в бухгалтерському обліку, який є складовою системи управління підприємством (дод. А). Здатність звітності виконувати функції, передбачені системою управління, забезпечується, як мінімум, її двома важливими рисами: з одного боку, відображенню у ній результатів діяльності підприємства, а, з іншого – можливістю здійснення оцінки ефективності раніше прийнятих рішень, на підставі використання сформованих у ній даних. Таким чином, схема, наведена на рисунку, показує місце звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством, через яку проходять вхідні дані зовнішнього або внутрішнього характеру, що знаходять своє відображення у внутрішньому інформаційному середовищі суб’єкта. Зведення й узагальнення даних як результату господарської діяльності здійснюється у звітності, яка, з одного боку, є мірилом ефективності управління для будь-якого користувача (внутрішнього або зовнішнього), а з другого – базою для прийняття рішень щодо збалансованого функціонування підприємства та його підрозділів. ІІ. Формування звітної інформації в сільськогосподарських підприємствахФінансова і статистична звітність є невід’ємною складовою інформаційної системи АПК, що використовується з метою дієвого державного регулювання у сільському господарстві. Вона повинна надавати інформацію про показники господарювання підприємств, на підставі яких можна робити науково обґрунтовані висновки про досягнутий рівень розвитку галузі та приймати вивірені управлінські рішення на мікро- і макрорівнях. Різного роду зміни за останні десятиліття, що відбувалися при формуванні звітності, призвели до хаотичності у її розвитку. В окремі періоди річні звіти подавались із значною кількістю розрізнених додатків, які не входили в основний річний звіт, але подавались одночасно з ним. Часто змінювалися назви, нумерації форм, їх зміст, наявність довідок до них і порядок розміщення в річному звіті. Випадкове включення чи виключення окремих форм чи показників із звітності призвело до того, що звітність втратила аналітичність і цілісність. Таким чином реформування сільськогосподарськими підприємствами звітної інформації є важливою проблемою управління галуззю АПК на сучасному етапі розвитку. Тобто проблема впорядкування аналітичності та забезпечення цілісності звітності важлива як сама по собі, так і у зв’язку з ефективним функціонуванням галузі. Одним із підходів до проблеми формування сучасної сільськогосподарської звітності є порівняльний аналіз її показників (табл. 1). З проведеного аналізу можна зробити висновок, що у 1980 році сільськогосподарські підприємства подавали річний звіт, у складі якого було 18 звітних форм. У 1990 році відбулися незначні зміни у формуванні річного звіту, було виключено чотири форми: “Витрати кормів по видах худоби”, “Підсумки інвентаризації”, “Рух коштів фонду на капітальні вкладення і капітальний ремонт”, “Виконання плану введення в дію потужностей основних фондів і плану капітальних вкладень” і введено дві нових: “Баланс продукції” та “Нестачі, крадіжки і псування товарно-матеріальних та інших цінностей”.

Някий вропейський розум не збагне азйсько економки. Вдомо, що в СРСР браку товарв,  люди миттю розкуповують все, що зявиться у продажу. Проте 1963 року в СРСР лежало непроданих товарв на три мльярди рублв, бо навть украй невибагливий покупець не хотв брати крам надто кепсько якост, навть на московське мрило. Микита Хрущов бдкався: «У нас щороку втрачаються мльйони центнерв зерна, бо лежать на голй земл просто неба, гниють,  миш подають. У нас  ще чимало ливарень, де працюють, як сорок рокв тому, без машин, руками, горбом. Пять рокв тому побудували велик потужн преси, а лише тепер починають встановлювати х на пдпримств, а коли вони почнуть виробляти невдомо. Ми купили за кордоном на сотн мльйонв рублв золотом дорог машини та устаткування, а вони роками лежать без ужитку та ржавють. Ми вироблямо на мльйони рублв тако технки, що ма гори протоколв приймальних комсй про цлковиту непридатнсть  до використання. За планом пдпримство ма дати визначену кльксть центнерв свох виробв

1. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

2. Грошові потоки, звітність, планування

3. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

4. Звітність бюджетних установ

5. Фінансова звітність в Україні

6. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
7. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
8. Облік доходів підприємств

9. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

10. Регламентація діяльності облікових працівників

11. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

12. Несправжня вагітність сук

13. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

14. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

15. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

16. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

17. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

18. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

19. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

20. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

21. Матераільна відповідальність працівників

22. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
23. Економічний аналіз підприємств
24. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

25. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

26. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

27. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

28. Бухгалтерський облік на підприємстві

29. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

30. Облік неопераційних витрат на підприємстві

31. Облік праці та її оплати

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

35. Організація облікової політики підприємства

36. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

37. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

38. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
39. Кримінальна відповідальність медичних працівників
40. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

41. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

42. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

43. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

44. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

45. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

46. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

47. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

48. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Аналіз господарської діяльності підприємства

50. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

51. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

52. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

53. Аналіз фінансового стану підприємства

54. Аналіз фінансового стану підприємства
55. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
56. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

57. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

58. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

59. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

60. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

61. Фінансовий облік на підприємстві

62. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

63. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

64. Аналіз продуктивності праці

Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

66. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

67. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

68. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

69. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

70. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України
71. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"
72. Продуктивність праці персоналу підприємства

73. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

74. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

75. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

76. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

77. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

78. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

79. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

80. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Виробничі запаси - облік та аналіз

82. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

83. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

84. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

85. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

86. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
87. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
88. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

89. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

90. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

91. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

92. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

93. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

94. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

95. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

96. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

98. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

99. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.