Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Внешнеэкономическая деятельность Украины

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

1. Міжнародний поділ праці та формування світового господарства Кожна країна або група країн у певному регіоні світу спеціалізується на ви- добутку тієї чи іншої сировини або випуску конкретної продукції. Спеціаліза-ція даної країни або регіону залежить від природних (географічне положення, наявність корисних копалин, забезпеченість водними ресурсами та іншими ресурсами тощо), соціально-історичних (шляхи розвитку, державний устрій, геополітичне положення, менталітет нації і таке інше), економіко-географіч- них (ступінь розвитку, кількість і якість трудових ресурсів, структура госпо- дарства, економіко-географічне положення, розвиток інфраструктури, в тому числі транспорту) факторів. Географічний розподіл праці буває двох видів: міжрайонний (у межах дер- жави) і міжнародний (міждержавний). Міжрайонний розподіл трудової діяль- ності розвивається в одній країні і зв’язує між собою окремі її регіони. Міжнародний розподіл праці полягає в спеціалізації окремих країн чи їх угруповань на виробництві різних видів промислової, сільськогосподарської продукції та обміні цією продукцією. Спеціалізація сприяє ефективнішому використанню соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу країн, налагодженню і розвитку їхніх зовнішньоекономічних зв’язків. Міжнародний розподіл праці нерівномірний. У сучасному світі існує при- наймні шість соціально-економічних угруповань: 1) розвинуті капіталістичні країни (США, єдина в світі наддержава, Японія, ФРН, Франція, Великобританія, Італія, Канада); 2) малі розвинуті капіталістичні країни (Бельгія, Норвегія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Швеція, Австрія та інші).Обидві ці групи спеціалізуються пере- важно на машинобудуванні (літако-, судно-, автомобілебудуванні), електроні- ці розробці нових технологій тощо; 3) соціалістичні країни (КНР, КНДР, Куба); 4) країни східної Європи та СНД (Польща, Угорщина, Росія, Україна), що знаходяться на етапі переходу до ринкової економіки. Для цих країн характерна суттєва розбіжність показників економічного роз-витку (від Китаю, якому притаманні вражаючі темпи економічного прогресу, доТаджикистану, країн колишньої Югославії і Куби, які з різних причин опи- нилися в ситуації економічного колапсу). Ряд країн цієї групи експортує сиро вину (нафту, електроенергію та вугілля - Польща, Росія, Україна), сільсько- господарську продукцію (овочі, фрукти - Угорщина, Болгарія, Румунія), про- дукцію машинобудування, електротехнічні вироби (Угорщина), вантажні автомобілі (Росія), автокари (Болгарія); 5) країни «третього світу» (країни, що розвиваються).Це найчисленніша гру- па. Вона охоплює близько 130 країн і в міжнародному поділі праці займає «сировинну» нішу, постачаючи на світовий ринок різноманітну мінеральну сировину, сільськогосподарську продукцію (країни Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії), напівфабрикати. Але головною стратегіч- ною продукцією, яку постачає ця група країн (країни Перської затоки і Бли- зького Сходу, Лівія, Нігерія, Венесуела) і яка забезпечує їм левову частку ін- валютних надходжень, є нафта; 6) найбідніші країни (вони власне, належать до країн, що розвиваються), у яких найнижчі у світі показники економічного розвитку, багато невирішених соціально-економічних проблем і переважає сировинна або сільськогоспо- дарська спеціалізація (Ангола, Мозамбік, Ефіопія, Сомалі, Гватемала, Гонду- рас, Бутан, країни Океанії).

У міжнародному поділі праці є певні суперечності. Йдеться про надмірну спеціалізацію країни на виробництві кількох видів продукції, оскільки це ставить її господарство в залжність від коливань кон'юнктури світового рин- ку, а також збіднює галузву структуру господарства. Окермі держави оби- рають галузі, що використовують дешеву природну сировину, дають країні значні прибутки, хоча часто засновані на важкій фізичній праці і слабко пов'язані з іншими галузями економіки. Інша справа галузі обробної промис- ловості, в тому числі машинобудування. Вони тісно переплітаються з іншими галузями економіки країни, оскільки засновані на розвиненому господарстві і є потужним фактором розвитку всього господарства. Чи зуміє Україна інтегруватися в європейську і світову економіку? Це пи- тання непросте. Економісти "Дойче-Банку зробили своє дослідження і дійшли позитивного висновку. Це деякою мірою можуть підтвердити і дані табл 1.1 Рівень розвитку економіки України та інших держав колишнього СРСР, балів Україна має значні виробничі , природні й трудові ресурси, до того ж над- звичайно вигідне економіко-географічне і геополітичне розміщення у центрі Європи з прямим виходом до головних сухопутних і морських шляхів спо- лучення.Стан сучасних зовнішньоекономічних зв'язків України Зовнішньоекономічні зв'язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економі- ки. Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтен- сивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послу- гами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність діє змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому перобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв'язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні зв'язки стають одним з ос- новних чинників розвитку господарства України. Правову основу для практичного здійснення зовнішньоекономічної політики створюють Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (квітень 1991 р.), "Про вільні економічні зони" (жовтень 1992 р.), "Про іноземні інвес- тиції" (березень 1993 р.). Концепція Закону "Про зовнішньоекономічну діяль- ність" грунтується на використанні можливостей ринкової економіки, яка поступово утведжується в державі. В Законі докладно опрацьовано механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який повинен забезпечити прогресивні структурні зрушення в економіці та сприятливі умови її залучен- ня до світового поділу праці разом із збереженням господарського збалансу- вання та рівноваги внутрішнього ринку України. Кабінет Міністрів України здійснює зовнішньоекономічну політику відповід- но до законів України, укладає та забезпечує виконання міжурядових угод, здійснює заходи щодо раціонального використання державного валютного фонду і стабілізації платіжного балансу країни тощо. Міжнародні зв'язки України здійснюютьсяяк у зовнішній торгівлі, так і в економічному, науково-технічному і культурному співробітництві, в міжна- родному туризмі та інших формах.

У зовнішній торгівлі впродовж утвердження в господарстві ринкових відно- син скасовуватиметься державна монополія. Згідно з чинним законодавством встановлюється межа частки одного власника в 50 % загального експорту або імпорту країни, причому порушення ціого положення можна оскаржити в судовому порядку. Різні об'єднання (асоціації, консорціуми, торгові будинки) не мають права прямо або опосередковано створювати монополії зовнішньо- економічної діяльності для певного виду товару чи товарної групи, а також будь-якої іноземної країни, транснаціональної корпорації тощо. Забороняють- ся різного роду угоди, союзи та погоджені дії, спрямовані на поділ ринків збуту чи джерел постачання або інші засоби обмеження свободи конкуренції. Такі заходи сприятимуть процесу утвердження відкритої згідно з світовими стандартами економіки, посиленню в ній конкурентних засад, формуванню гручкого, зорієнтованого на інтенсифікацію господарського механізму. У нинішніх умовах господарство України перживає тривалу економічну кризу, що негативно впливає і на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям наших товаровиробників і не забезпечує потреб дер- жави у валютних надходженнях, необхідних для стабілізації економіки, зни- ження рівня інфляції та бюджетних витрат. За даними Міністерства статистики України, експорт за останні роки постій- но скорочується. Крім того, дуже неефективно є структура експорту, майже 90 % його становлять сировина, матеріали, товари народного споживання. Вивозяться також гостродефіцитні ресурси і продаються світовому ринку за демпінговими цінами. Навіть з країнами близького зарубіжжя Україна має від'ємне сальдо балансу на продукцію виробничо-технічного призначення. Негативне сальдо у тор- гівлі з цими країнами зберігається для енергоносіїв, прокату кольорових ме- талів, целюлози, деревини, каучуку, акумуляторів тощо. У світовий еконо- мічний простір Україна інтегрувала у ролі сировинного придатка. Доказом цього є те, що протягом кількох останніх років експорт машинно-технічних товарів загальному балансі становить 10-20 %, а рівень експорту готової про-дукції у світі понад 50 %. Зовнішньоекономічна діяльність України потребує докорінної перебудови - йдеться про зміну сировинного спрямування експорту, підвищення в ньому частки продукції обробних галузей, удосконалення структури імпорту. Діаграма 1. Динаміка експорту та імпорту України (млн USD) ----------------------- 20000 15000 10000 імпорт експорт 1993 1994 1995 1996 19975000

Было произведено пять взрывов, в результате которых, по предварительным данным, погибло 13 человек и более ста получили ранения различной степени тяжести. Существует несколько версий происшедшего. Одна из них - террористические акты совершены с целью убийства Президента Узбекистана Ислама Каримова и высших руководителей государства". Из материалов следствия: Первый взрыв - улица Юсуфа Хос Хожиба, возле здания МВД, в 10 часов 40 минут, взрывчатое вещество весом до 230 кг находилось в автомашине марки "ЗАЗ-968М". Второй взрыв - проспект Шарафа Рашидова, в 20 метрах от станции метро "Площадь Мустакиллик", в 10 часов 55 минут, взрывчатое вещество весом до 200 кг в автомашине "ЗАЗ-968М". Третий взрыв - угол здания Кабинета министров, в 10 часов 58 минут, взрывчатое вещество весом до 400 кг в автомашине "Волга-ГАЗ-21". Четвертый взрыв - улица Эмира Тимура, у торца здания Национального банка внешнеэкономической деятельности, в 11 часов 20 минут, взрывчатое вещество весом до 200 кг в автомашине "ЗАЗ-968М". Пятый взрыв частный дом по улице Абдуллы Каххара возле еврейского агентства "Сохнут", в 12 часов 00 минут, взрывчатое вещество до 1000 кг в гараже дома"

1. Внешнеэкономическая деятельность Украины

2. Внешнеэкономическая деятельность Украины

3. Внешнеэкономическая деятельность Украины

4. Формирование современного механизма внешнеэкономической деятельности в Украине

5. Валютный контроль и внешнеэкономическая деятельность в Украине

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
7. Таможенные режимы как административно-правовой регулятор внешнеэкономической деятельности
8. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

9. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

10. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

11. Основные формы внешнеэкономических связей Украины

12. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

13. Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия

14. Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий (на примере машиностроения)

15. Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятий

16. Внешнеэкономическая деятельность

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Таможенное законодательство и внешнеэкономическая деятельность

18. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

19. Внешнеэкономическая деятельность на ЗАО "Автокомбинат №41"

20. Документы по внешнеэкономической деятельности

21. Антимонопольное регулирование внешнеэкономической деятельности

22. Внешнеэкономическая деятельность России
23. Внешнеэкономическая деятельность в рыночной экономике
24. Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

25. Проблемы регулирования внешнеэкономической деятельностью

26. Внешнеэкономическая деятельность РФ

27. Таможенное законодательство и внешнеэкономическая деятельность

28. Гарантии депутатской деятельности (Украина)

29. Проблемы эффективности внешнеэкономической деятельности

30. Страхование внешнеэкономической деятельности

31. Конфигурация для ведения бухгалтерского учета "Участник внешнеэкономической деятельности"

32. Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием юридического лица — субъекта внешнеэкономической деятельности

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

33. Статистическое изучение внешнеэкономической деятельности

34. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности

35. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности

36. Административное право и внешнеэкономическая деятельность

37. Правовое разрешение споров во внешнеэкономической деятельности

38. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
39. Внешнеэкономическая деятельность
40. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности

41. Внешнеэкономическая деятельность

42. Внешнеэкономическая деятельность British Petroleum (BP)

43. Внешнеэкономическая деятельность металлургических предприятий

44. Внешнеэкономическая деятельность НЛМК

45. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

46. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

47. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

48. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

49. Европейская интеграция в контексте международной экономической деятельности Украины

50. Исследование внешнеторгового контракта, как основы внешнеэкономической деятельности

51. Основные особенности совместной деятельности во внешнеэкономической деятельности

52. Основы внешнеэкономической деятельности

53. Основы внешнеэкономической деятельности

54. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
55. Регулирование внешнеэкономической деятельности
56. Совершенствование таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации экономики

57. Торгово-промышленная палата Республики Беларусь и ее роль в развитии внешнеэкономической деятельности в Беларуси

58. Управление внешнеэкономической деятельностью

59. Экономическое развитие и внешнеэкономическая деятельность Германии

60. Кредит во внешнеэкономической деятельности

61. Анализ внешнеэкономической деятельности

62. Управление внешнеэкономической деятельностью на примере Алтайского края

63. Методические аспекты исследования внешнеэкономической деятельности региона

64. Статистическое изучение внешнеэкономической деятельности. Таможенная статистика внешней торговли

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Тарифно-таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

66. Внешнеэкономическая деятельность авиакомпании "Эйр Казахстан"

67. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия на примере ОАО "Белметалл"

68. Внешнеэкономическая деятельность

69. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

70. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
71. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности на уровне Федерации и региона на примере Ростовской области
72. Механизм внешнеэкономической деятельности в регионах РФ

73. Организация управления внешнеэкономической деятельностью предприятия

74. Анализ и прогнозирование внешнеэкономической деятельности АР Крым

75. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

76. Инвестиционная деятельность в Украине

77. Инструкция о порядке регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине

78. Оборот векселей в хозяйственной деятельности и Роль Национального Банка Украины в обороте векселей

79. Анализ хозяйственной деятельности предприятия (Украина)

80. Основные направления повышения эффективности инвестиционной деятельности в Украине

Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь

81. Организация деятельности адвокатских объединений в Украине

82. Функции управления природоохороной деятельности в Украине

83. Деятельность хеджевых фондов. Перспективы их организации на Украине

84. Закон Украины о разрешённой деятельности в сфере использования ядерной энергии

85. Правовое регулирования неплатежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, или признание его банкротом в Украине

86. Прошлое и будущее: экспозиционная деятельность в музеях (современное состояние в Украине)
87. Внешнеэкономические отношения России с Белоруссией, Украиной и Казахстаном
88. Инвестиции и их роль в экономике. Проблемы активизации инвестиционной деятельности в Украине

89. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

90. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

91. Физиология высшей нервной деятельности

92. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

93. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности

94. Народное хозяйство Украины

95. Билеты по географии Украины за 11 класс

96. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

97. Транспортная система Украины

98. Топливно-энергетический комплекс Украины

99. Внешнеэкономические связи России с зарубежными странами

100. Пищевая промышленность Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.