Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Действия УПА в годы ВОВ и в послевоенный период

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Маючи перед собою цiль розкрити питання "УПА в роки Великої Вiттчизняної Вiйни" я притримувався таких правил:1. Так як основним джерелом iнформації є книга (художньо публицистична) Тараса Бульби-Боровця, "Армiя без держави", то майже всi факти можна перевiрити в цiй книжцi. Iнша лiтература (список приведено в кiнцi) використовувалась для перевiрки достовiрностi викладенних фактiв. 2. Здається для бiльш рацiонального викладення матеріалу користуватися таким планом. План реферату: 1. Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi. 2. Партизанська акцiя УПА. 3. Олевська республiка. 4. Україна в 1942 роцi. "Лисове братство". 5. Двi фази боротьби проти Гётлера. 6. Переговори: "УПА - радянськi партизани", "УПА - нiмецька влада". 7. Корiнний перелом - 1943. Переговори з польским пiдпiльям. 8. Розкол УПА на двi групи. 9. Масовi жертви Лебедівськой диктатури. 10. Котловина смертi. 11. Новi україно-германськi переговори. Українська армiя в Германiї. Українська нацiональна полiтика в 1941 роцi. Початок ВВВ став поштовхом до нового розвитку подiй на Україні: повне завоювання українських земель нiмцями i досить-таки лiберальна полiтика окупацiйной влади до населення. Також спостерiгалась активнiсть всiх тих рухiв, котрi при радянськiй владi працювали у пiдпiллях. Та перше захоплення нiмцями ("хай буде сам чорт, аби лише не бiльшовик") змiнилось більш реалистичними поглядами на новоявленого окупанта України. В звязку з цим виникає ситуацiя iснування української офiцiальної i неофiцiальної полiтики, котру пiдтримує уряд Української Народной Республiки, ОУН, Союз Монархiстiв. Та ОУН (С.Бендери) не чекаючи розвитку подiй 30 червня 1941 року проголосила (прийняла) полiтичний акт:"Акт проголошення Української держави" i "Акт консолiдацiї українських полiтичних сил". Змiст цих документiв заключався в тому, що необхiдно тримати зброю в руках до тих пiр, поки не буде створена Суверенна Українська влада. Робився акцент на спiльну роботу з нiмцями. Цiкаве те, що цю iдею створення влади пiд нiмецьким протекторатом пiдтримував (благословив) сам митрополит Шепетицький. На чолi виконання цього "декретом" С.Бетдери було поставлено Ярослава Стецька. Але, як потiм виявилось, то були несерйознi кроки, митрополита було введено в оману, та й самi нiмецькi властi немаючи спочатку нiчого проти акту про українську незалежну державу, почали проводити реакцiйнi заходи щодо "Влади Стецька". На горизонтi iсторiї в той час з'являєтся Iван Легенда, "Лейтенант Легенда", провiдник групи С.Бендери, який став мiнiстром полiтичної координацiї у війскових сил, своїми указами наробивший таких справ, що репутацiю актiв було сильно пiдмочено (наприклад, було анульовано 4-й унiверсал Україньской Центральної Ради вiд 22.01.1918 року). Взагалi цi укази пiдлягають справедливої критицi, бо переважно - в анархiї i дезорiєнтациiї масс, у появi юридично-державного дуалiзму вони зiграли головну роль. Це вже не кажучи про їх ровну безграмотмотнiсть з точки зору законностi як дiпломатичної так i революцiйної. Підіймалось питання i про нацiональну українську армiю, отрий теж залишився невирiшенним через некомпетентнiсть.

В реальностi ж основною лiнiєю "Великої полiтики" української думки були наступнi тези: 1. Суверенiтет України, 2. Ворог України: - Всеросiйска имперiя (i коммунiзм); - нова Росiя, якщо не вiдмовится вiд своїх претензiй на Україну як на свою, "законну" частину; - Германiя; - Польша; 3. Боротьба за суверенiтет лиш з принципу етнографiї; 4. Продовжувати антиворожу пропаганду. Але як виявилось на дiлi, люди на окупованих землях вiдмежувалися вiд полiтичних партий. Тому проводиться полiтика заслання "агiтаторiв", "комiссарiв" в Центральну та Схiдну частину України, при цьому яскраво видно протистояння iдей ОУН крило пiд головою Мельника i "Бендервцiв". Та агiтацiя мала реальнi наслiдкi (змiнювались кадри державного сектора). Однак нiмцi заборонили всеякi полiтичнi органiзацiї i "Держава" С.Бендери розпалась. Так чи iнакше, Україна в цей перiод ,на мiй погляд, не мала вибору: в любому випадку вона залишалась пiд владою Германiї чи Радянської Росiї, виникає едино вiрна реакцiя українцiв - починається пiдпiльне озброєння. А сам український антикоммунiстичний центр було розподiлено по таким центрам : - полiсся (УНР); - буковина (ОУН); - львiвський (С.Бендера). 2. Партизанська акцiя УПА. 22 червня 1941 року замiсть Українського Национального Вiдродження з'явилась Українська Повстанська Армiя. Вiйсковi дiї ведуться в основному проти НКВД. Також проводяться акцiї по захопленню транспорта i трудоресурсiв у бiльшовиков, збір зброї. В Сарнах з'являється школа "мiлiцiонерiв" котрих готує для себе німецька армiя. Як стверджуе Т.Б.Боровець набiр Українцiв був "iдеологiично" підготовано як "воiнів Полiської Сечi". Коротше кажучи це була спроба, використуючи можливости пiдготовки більш вiйскової нiж якоiсь iньшої, пiдготувати кадри для украiнської армiї. Перша вiйськова акцiя УПА проходила на територiї Полiсся, котра в прiнцiпi була "нiчийною землею". Нiмцi стримко пройшли це мiсце, залишивши за собою розрiзняни частини радянських вiйск, яки затим стали об'єднуватись в партизанскi загони. Нiмцi не бажають признавати Полiську Сiчь - тiж загони мiлiцiї, якими керує i якi пiдлегли законам УНР. Було досягнуто компромiсу в тому, що це буде напiввiйскова-напiвмiліцейска акцiя по очищенню вiд бiльшовицьких загонiв цiлого Полiсся. Якщо коротко описати цей "генеральний наступ" отрiмуємо:Встановлення зв'язкiв з Бiлорусiєю (вiддiл самоборони В.Родзька i М.Вiтучика); Переговори з С.Бендерою ОУН (у Львовi було досягнуто позитивної (для УПА) домовностi з ОУН ); Анологiчний договiр з монархiстами (про участь монархiстiв в рядках УПА); Тут неможливо не сказати про таку iсторичну особу як полковник Д'яченко, командир кавалерiйского полку "Чорних Запорожцiв", який став комадиром Полiськой Сiчi. А сам Бульба-Боровець став головнокомандуючим УПА та окружним комендантом мiлiцiї в м. Сарни. Але трапилось так, що Д'яченко i ще декiлька офiцерiв були вимушени виїхати у Польшу. На щойнозвiльнене мiсце було з впевненiстью призначено пiдполковника П.Смородського, згравшего важливу роль в управлiннi УПА. Автоматично, щоб дiйсно укрiпiти свiй авторитет керiвництво УПА проголосило положення, визначивше полiтичну прогграмму армiї.

Це ,на мiй погляд, був своечасний i правильний крок. Коротко про цю платформу "За що бореться УПА" можна сказати, що: це народна українська армiя, її членами можуть стати всi українцi; непiдлежiсть жоднiй полiтичнiй партiї, дiї її пiдкорюються законам лише Влади Української Держави; боротьба проти всiх захватникiв i окупантiв України для вiдродження суверенної Української держави; визнання принипiв демократiї, рiвноправ'я, законiв про людину, рiвнопризнання всiх вiр i релiгiй; пiдтримка всiх форм власнностi, захiст людини як вiд державного капiталiзму так i вiд приватного капiталу; в промисловому i сiльскогосподарському вiдношенню Україна повинна розвиватись сама, як велика держава, кожна трудова людина - акционер; земля - для трудiвникiв; державне, кооперативне та приватне хлеборобство, планова перебудова економiки; вiльна праця, культурнi, медiчни i iншi питання. Як свiдчать факти, программа знайшла пiдтримку богатьох колах населення. Менi ж здається, що богато питань - про устрiй державного апарату, якихось механiзмiв законотворчої та виконавчої влади не було зачеплено або мались на увазi як закони "Уряду Української Держави" i взагалi, цю програму я також оцiнюю позитивно. Та повернiмось до iсторичних фактiв, зараз хочеться всеж завершити розповiдь про наступ Полiської Сiчi. 20 серпня 1941 року по всьому Полiссю, разом з вiйсковими формуваннями Бiлоруської Самооборони розпочався наступ Полiської Січi. Це такi райони як: Туров-Мозир, Олевск-Звягиль (Новгород- Волинський), так названа "лiнiя Сталiна", Бобруйск-Гомель-Коростень. Було зайняте мiсто Олевск, очищено вiд бiльшовицьких формувань богато областей. Пiдбивши короткi пiдсумки можна сказати: Ця операцiя мала нацiональний, полiтичний i вiйсково-стратегiчний характер; Операцiю викликала "нахабно-захватницька полiтика комунiстичної Москви по вiдношенню до Бiлорусiї i України"; В операції приймало участь бiльш 15 тис. чоловiк (10 тис. українцiв i 5 тис. бiлорусiв) з обох сторон; Вона показала переваги слабоозбройнної, поганоорганiзованної та богатої народним духом i почуттям нацiональної гiдностi спiльної армiї українцiв i бiлорусiв над достатньо сильними червоними партизанскими загонами та формуваннями. Завважаємо, що нiмецькi вiйска нiякої участi у вiйськових дiях не приймали, озброенням та iншим бойовим знаряддям Полiську Сiч та загони Бiлоруської самооборони не забезпечували а навiть, навпоки, деколи заважали й обмежували розвиток подий. На мене справило величезне враження той факт, що до сих пiр про цю бойову операцiю українського i белоруського народу я не знав, а взнавши, був враженний розмахом та результатом дiй, бо величезна терірорiя Полiсся була звiльнена вiд впливу партизанських загонiв бiльшовиков. 3. Олевська республыка. В величезному трикутнику Луцьк - Гомель - Житомир вже навiть нiмцiв не вважали за ту велику силу, що брала Київ i Смоленськ, i шла далі, на Москву. Центром республцки - а саме так стали називати лiсове населення цей звiльнений вiд окупантiв шматок землi - стало невелике районе мiстечко Олевськ. Дивнi речi стали вiдбуватись зразу по приходу вiйск Полiсської Сiчi - бож Олевськ був центром воєних дiй i тепер - штабом: мешканцi з радiстью зустрiчали визволителiв, i це можна зрозумiти - цей факт iснування острiвцiв українськоi незалежностi серед нiмецких окупантiв.

У англичан имелась 1000-фунтовая авиационная бомба средней мощности, производившаяся в массовом масштабе в 1943 году. Первая 4000-фунтовая английская бомба была сброшена на Эмден в 1941 году; 8000-фунтовая бомба была сброшена впервые на Дюссельдорф и Карлсруэ в сентябре 1942 года, а позднее, в феврале 1944 года, была применена 12000-фунтовая авиационная бомба. Особо надо отметить тяжелые авиационные бомбы "Толбой" и "Грэнд Слэм", которые были с успехом применены по таким целям, как виадук в Билефельде. В какой мере опыт бомбардировки коммуникаций был использован в послевоенный период? Во время войны в Корее действия авиации Объединенных Наций по бомбардировке коммуникаций коммунистов были эффективными, но при этом не были учтены основные уроки второй мировой войны. Это случилось отчасти потому, что как раз в тот момент, когда в июне 1950 года северокорейцы совершили нападение, союзники проводили разоружение и было очень мало времени для организации специализированных авиационных эскадрилий для действий по коммуникациям или для создания запасов таких авиационных бомб, которые являлись бы наиболее эффективными для действий по путям сообщения в Корее

1. Особенности советского кинематографа в годы ВОВ

2. Великобритания в послевоенный период /1945-1960 гг./

3. США в послевоенный период /1945-1960 гг./

4. Основные черты и особенности экономического развития Западной Европы в послевоенный период

5. МИСИ в полувековой послевоенный период

6. История Финляндии в послевоенный период
7. Особенности социально-экономического развития СССР в годы ВОВ
8. Проблемма коллаборационизма в годы ВОВ

9. Экономическое развитие западных стран в послевоенный период

10. Развитие авиации военно-морского флота в послевоенный период

11. Лесгафтовцы в годы ВОВ

12. Развитие кейнсианства в послевоенный период

13. Учет в годы ВОВ

14. Послевоенный период (1946-1960 гг.)

15. Право СССР послевоенного периода

16. Вариативность развития Западной Европы в послевоенный период

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Наука и культура Таджикистана в годы ВОВ

18. СССР в послевоенный период (1945-1953)

19. Здравоохранение в годы ВОВ

20. Физкультурное движение в Белоруссии в послевоенный период (1941-1990 гг.)

21. Астраханцы в годы ВОВ

22. Комплексный историко-правовой анализ адвокатуры в СССР в период действия положения об адвокатуре СССР 1939 года
23. Начальный период ВОВ
24. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

25. Причины поражения Красной армии в первый период ВОВ

26. Военные действия вооруженных сил СССР в предвоенные 1936-1940 годы

27. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

28. Кризис политической системы СССР в период 1985-1991 годов

29. Тенденции развития розничного товарооборота в Российской Федерации в период с 1992 по 2000 год

30. Территория России периода империи до 1917 года

31. Основные периоды войны 1941-1945 года

32. Советская страна в послевоенные годы (1945-1965 гг.)

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

33. Кризис политической системы СССР в период 1986-1991 годов

34. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

35. Военные действия Московского государства в период "Смутного времени" (1604-1610 гг.)

36. Авиация в начале 30-х годов Анализ отечественной и зарубежной авиационной техники периода войны

37. Гражданская авиация в период с 1956 года по 1960 год. Начало внедрения реактивной техники

38. Народное образование и педагогическая мысль в период 1908-1917 годов (до Великой Октябрьской социалистической революции)
39. Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2005 года
40. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ в период с 1987 по 1996 год

41. Правовой аспект франко-русских отношений в период и накануне войны 1812 года

42. Советское общество в послевоенные годы (1946-1964 гг.)

43. Искусство советского периода. Искусство середины 40-х – конца 50-х годов

44. "Период зла": Хиросима, 1945 год

45. Анархические идеи - период 1871-1890 годов

46. Развитие взглядов на ведение оборонительных действий советских войск в 30-е – начале 40-х годов

47. Право Украины в период десталинизации (1954 - середина 1960-х годов)

48. Чрезвычайное законодательство периода ВОВ

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

49. Землеустройство в предвоенные и послевоенные годы 1938-1954 гг.

50. Советское государство в послевоенные годы

51. Тенденции развития потребительской кооперации в послевоенные годы

52. Этапы вхождения образа Америки в российское общественное сознание в период с начала холодной войны до 1953 года

53. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР в послевоенные годы (1945-1953гг.)

54. Воспитание согласованных действий у детей шестого года жизни в строительной игре и на занятиях по конструированию
55. Изменение адаптационного потенциала под действием однократной статической нагрузки у юношей и девушек 20-21 годов
56. Архитектура периода Российской Империи

57. Воздухоплавание в начальном периоде освоения севера

58. Третичный период развития жизни на земле

59. Танкостроение СССР в военный период

60. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

61. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах

62. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

63. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

64. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

65. Великобритания после ВОВ

66. Чили: создание блока Народное единство и президентские выборы 1970 года

67. Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

68. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

69. Финансовый контроль в период перехода к рынку

70. Организация сбора налогов в СССР в 60-е годы
71. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России
72. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

73. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

74. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

75. Послевоенное урегулирование Европы

76. Реформа белорусского правописания 1933 года

77. Государство и право Российской империи в период абсолютизма

78. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

79. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года

80. Отечественная война 1812 года

Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Партизанское движение на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны

82. Судебник 1550 года, его историческое значение

83. Судебная реформа 1864 года

84. От февраля к октябрю 1917 года

85. Россия в 90-е годы XX века

86. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов
87. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны
88. Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России

89. Кровавое воскреснье 9 января 1905 года

90. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

91. СССР в годы второй Великой Отечественной Войны

92. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

93. Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

94. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России

95. Тверская губерния в 1917 году

96. Партизанское движение в Отечественной войне 1812 года

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

98. История экономики России XX века. 1917-2000 годы

99. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.