Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Наукова дослідна робота студентів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Методика наукових досліджень студентів. Вступ. Потреби суспільства, загальноосвітніх закладів у розвитку наукової культури майбутніх педагогів зумовлюють доцільність короткого огляду окресленого виду діяльності в історико - педагогічному аспекті. Окремі аспекти студентської науково-дослідної роботи розглядали А. Алексюк, Н. Дем'яненко, І. Зязюн, В. Майборода. Нещодавно Н. Пузирьовою захищено дисертаційне дослідження, присвячене теорії і практиці організації науково-дослідної роботи студентів (на матеріалах університетів України ХІХ ст, з'явилось монографічне дослідження О. Микитюк, присвячене розвитку і становленню наукової роботи у вищих педагогічних закладах України. Дослідники аналізують форми і методи роботи провідних науковців і викладачів ХІХ-ХХ століття, зокрема зазначають, що в навчально-виховний процес вищої школи впроваджувались форми науково-дослідної роботи, які стимулювали розвиток інтелектуального творчого мислення студентів: “елементи бесіди ”, “короткі диспути ”, “діалоги на лекціях ”, повторення з розмірковуванням ”, “порпання в наукових книгах ”, “репетиції ”, “співбесіди”, “наукові бесіди ” тощо. У ”правилах ” університету Св. Володимира від 1844р. (тепер - Національного університету імені Т.Г.Шевченка) вказувалось на обов’язкове написання студентами наукових творів (курсових, дисертацій), починаючи з першого курсу. Завдання студентської науково-дослідної роботи полягали у “формуванні вмінь вільно висловлювати думки латинською мовою ”, в “оволодінні ґрунтовними знаннями з основ наук ”. Студенти історико-філологічних факультетів університету Св. Володимира, Харківського університету брали участь у колоквіумах (“критично розбирали першоджерела”), виконували письмові завдання з порівняльної граматики, слов’янської філології, здійснювали граматичний розбір стародавніх текстів. Підготовка до занять передбачала не лише відтворення записаного в конспекті матеріалу, а й роздум над прочитаним, доповнення додатковою літературою. Практичні заняття мали на меті “розвинути, загострити розум слухачів”: студенти читали, аналізували, розмірковували над текстами творів російської, грецької, латинської літератури, таким чином, формувались як мовні особистості того часу. На вибір тематики наукових досліджень суттєво впливали літературні вечори, де тривали наукові бесіди про історію, літературні традиції рідного краю, мистецтво. Уже в 1817 р. вийшов збірник “Сочинения студентов и вольнослушателей Харьковского университета”, пізніше з?явився “Український журнал”, де друкувались студентські літературні твори наукового характеру. Вища школа турбувалась про наукову зміну. Серед тих, хто вважав науково-дослідну роботу головною умовою підготовки майбутнього фахівця, ефективним засобом формування вченого, допомагав становленню студентів як науковців, навчав методиці наукових пошуків були відомі літературознавці, мовознавці, етнографи, педагоги І.Г

алятовський, І.Гізель, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка, М. Максимович, О. Потебня, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, І. Срезневський. У колишньому Радянському Союзі, зокрема в Україні науково-дослідна робота студентів була започаткована у тридцятих роках ХХ ст., але до початку п?ятдесятих років відзначалась непослідовністю і стихійністю. В архівах бібліотек університетів України зберігаються документи, що характеризують наукову діяльність вищих навчальних закладів, звіти про науково-дослідну роботу студентів, аспірантів, докторантів. Отже, цілісна система організації науково-дослідної роботи студентів формувалась поступово, на ґрунті інтенсивного розвитку наукової роботи у вищих навчальних закладах, зміцнення творчих зв'язків зі школами тощо і виконувала частково функцію удосконалення навчального процесу, виховувала риси дослідника, підвищувала якість професійної підготовки фахівців. Якісне проведення НДРС забезпечується нормативно-законодавчими документами, серед яких - Державна національна програма “Освіта“ (Україна ХХІ століття)”, Закони України “Про наукову і науково-технічну діяльність“, “Про вищу освіту”, “Національна доктрина розвитку освіти” та ін. За останнє десятиріччя з'явилася низка ґрунтовних праць, автори яких з'ясовують особливості організації та методики науково-дослідницької діяльності у вищій школі та загальноосвітніх закладах нового типу, розвиток науково-дослідницької культури педагога в умовах вищої школи, вплив інтеграції навчальної і наукової діяльності викладача вищої школи на якість підготовки фахівців, аналізуються форми колективної наукової творчості. Організовуючи науково-дослідну роботу студентів на факультетах української філології, вважаємо за доцільне враховувати й історико-педагогічний досвід, відображений у працях А.Алексюка, В.Майбороди, О.Микитюка. Важливу роль у її належній організації та проведенні відіграють скоординовані навчальні плани спеціальності, реалізація положення про систему НДРС в університеті, орієнтація на потребу науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів. Проблеми студентської науково-дослідної роботи в педагогічному університеті. Вітчизняний і зарубіжний досвід має допомогти у становленні і розвитку студентської науково-дослідної роботи на філологічних факультетах педуніверситетів, мета якої - через систематизацію теоретичних і практичних знань із фундаментальних (сучасної української літературної мови, історії української літератури, історії зарубіжної літератури, українознавство) та професійно-орієнтованих дисциплін (методики викладання української мови, української, зарубіжної літератури, українознавства) глибше і повніше розкрити світ рідної мови, рідного слова, допомогти молодим дослідникам оволодіти методикою наукових досліджень, розвинути навички самостійної пошукової роботи, виховувати творче ставлення, прищеплювати смак до наукового пошуку, підвищувати власну наукову активність, розумові здібності, проявляти інтелектуальну ініціативу. Слід зазначити, хоча відповідна робота в педагогічних університетах проводиться активно (студенти є учасниками Всеукраїнських наукових конкурсів та предметних олімпіад, виступають на Міжнародних конференціях), все ж частка студентського набутку в цілому залишається недостатньою.

Частина студентів філологічного факультету Глухівського державного педагогічного університету, наприклад, указує на серйозне бажання займатись науковою роботою і в той же час нарікає на відсутність вільного поза аудиторного часу для задоволення своїх наукових інтересів, що гальмує розвиток особистості майбутнього спеціаліста, його професійних якостей. На сьогодні існує також нагальна потреба у забезпеченні наступності творчої наукової роботи з обдарованими учнями, особливо представниками шкіл з поглибленим вивченням філологічних предметів, які невдовзі отримають статус студента. Залучення школярів до науково-дослідницької діяльності є одним із головних завдань освітньо-виховного процесу інноваційних і багатьох звичайних загальноосвітніх шкіл. Це дозволяє якомога швидше, результативніше виявляти учнів, котрі мають здібності до самостійного наукового пошуку. У м. Глухові, Глухівському районі Сумської області значну роботу в цьому напрямку проводять учителі Т. Дятленко, Л. Костюченко, С. Привалова, І. Радченко, Н. Тащук та ін. Маємо погодитись, що досить часто університетське викладання, так звана стандартизованість змісту і методів аудиторних занять, розраховане на середній рівень студентів, обмежений доступ до науково-методичної інформації, зовнішня мотивація науково-пізнавальної діяльності “сприяє” зниженню наукового потенціалу студентської молоді. Прикро констатувати також, що й статус викладача, котрий займається науковою роботою зі студентами, є “генератором нових ідей, вихователем нових поколінь учених”, і викладача, який не працює в цьому напрямку, здебільшого, однаковий. Наукова робота в університеті продовжує залишатись своєрідним додатком, а не основним інтегративним компонентом навчального процесу, а, отже, майбутній учитель-дослідник не спрямований на творчість, на новаторство. (Примітка: у французьких університетах на виконання курсової роботи відводиться сімдесят годин самостійної роботи і дванадцять – тридцять годин консультацій з науковим керівником; уже кількість годин вказує на вагомість наукової підготовки вчителя, її значення у практичній діяльності школи). З цим слід згадати В.Вернадського, котрий, характеризуючи роботу викладача вищої школи в “Листах про вищу освіту” (1913 р.), наголошував: “У вузі наукова робота така ж важлива, як і навчальна, і з цією останньою взаємопов’язана і переплетена.Лише поступово усвідомлення нерозривності наукової роботи з правильно поставленим викладанням у вищій школі стає пануючим в академічному середовищі”. На жаль, період “поступового усвідомлення нерозривності” достатньо затягнувся. Причина – у невідпрацьованому дійовому організаційно-економічному механізмі залучення до наукової роботи талановитої молоді, забезпечення розвитку студентської наукової діяльності (див. проект «Концепції наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України»). Сучасна система навчально-наукової діяльності вищого педагогічного закладу повинна бути особистісно-зорієнтованою, тобто виховання наукової культури особистості з максимально можливою індивідуалізацією, створенням умов для саморозвитку, утвердженням педагогічної етики.

ЕКСПЕДИЦ¶Я «ГОНДВАНА» Експедиця «Гондвана»P 1 Науково-дослдне судно «Садко», нш експедицйн корабл вирушають на пошуки затонулого материка Гондвана. Вдважн дослдники потрапляють у загадкове пдводне поселення, розташоване в глибинах океану, на схилах круто Заячо гори. Про пригоди пд водою та на далекому тропчному суходол, про тяжк випробування, як випали на долю дослдникв океану, розповда письменник у свой новй повст. 1985 СТР¶ЛА ВСЕСВ¶ТУ Герои этой книги попадают в самые удивительные и невероятные ситуации, которыми так богата жизнь Вселенной, изображенная писателями-фантастами. Космические путешествия, контакты с внеземными цивилизациями, диковинные формы жизни на других планетах, загадочные феномены природы и прекрасная реальность нашего дня вот темы рассказов, которые вошли в настоящий сборник. ____________________ Бредбер Рей. 451` ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ Роман та оповдання вдомого, сучасного американського письменника-фантаста пройнят любовю до людини, врою в неминучу перемогу розуму над безумом, добра над злом. ____________________ Скорн ¶гор

1. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

2. Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення

3. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

4. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

5. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

6. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
7. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів
8. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

9. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья

10. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

11. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

12. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

13. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

14. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

15. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

16. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

17. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

18. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

19. Роль государства в экономике

20. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

21. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

22. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции
23. Банки и их роль в экономике Украины
24. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

25. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

26. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

27. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда

28. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)

29. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета

30. Роль поэзии в обучении немецкому языку

31. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

32. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

33. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

34. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

35. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

36. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

37. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

38. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"
39. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне
40. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

41. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

42. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

43. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

44. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

45. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

46. Роль Солженицына в дессидентском движение

47. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

48. Роль политических субкультур в политической культуре общества

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

49. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

50. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

51. Роль Китая во II Мировой войне

52. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

53. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

54. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")
55. Обработка данных о студентах
56. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

57. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии

58. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

59. Методическая разработка по практическому занятию для студентов лечебного факультета

60. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

61. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

62. Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)

63. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

64. Пестициды и удобрения. Их роль

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

65. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

66. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

67. Роль зеленых насаждений

68. Роль озеленения

69. Роль государства в природоохранной стратегии

70. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника
71. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы
72. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

73. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

74. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

75. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

76. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

77. Роль игры в развитии ребенка

78. Партии, роль и функции в обществе

79. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

80. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

82. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

83. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

84. Отчет по 1-ой производственной практике (для студентов специальности 17.02.00 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов")

85. Внушение и его роль в общественной жизни

86. Роль скандала в культуре
87. Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания
88. Роль самооценки в самовоспитании старших школьников

89. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

90. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

91. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

92. Роль общения в жизни человека

93. Природа внимания и его роль в педагогическом процессе

94. Роль языка в жизни людей

95. Конфликты в коллективе и роль руководителя в их профилактике и разрешении

96. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Моделирование систем радиосвязи и сетей радиовещания (для студентов специальности «РРТ»)

98. Основы формальной логики (учебно-методическое пособие для студентов вечернего и заочного отделения)

99. Роль религии в истории и современной жизни России

100. Роль брака в формировании общественной системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.