Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Дипломна робота Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови ЗмістВступ Розділ1. Теоретично-практичні засади розвитку пізнавальної активності школярів на уроках української мови 1.1 Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема 1.2. Формування пізнавальної активності школярів на уроках української мови Розділ ІІ. Експериментальна перевірка розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови 2.1 Організація і зміст експериментального дослідження 2.2 Перевірка ефективності формування пізнавальної активності у молодшого школяра на уроках української мови в експериментальному дослідженні Висновки Література Додатки ВступСьогодні з - поміж важливих завдань, що постають перед системою освіти, особливої актуальності набуває проблема розумового виховання у молодшого школяра. Одним із центральних питань розумового виховання є розвиток пізнавальної активності. Навчання - основна форма розвитку пізнавальної активності. З одного боку, під час навчального процесу учні здобувають нові знання, які розширюють їхній кругозір, і з другого - у процесі активної пізнавальної діяльності розвиваються навчальні можливості учня, завдяки яким він може самостійно і творчо використовувати не лише запас знань, а й шукати нове, задовольняти свої потреби в пізнанні. З метою розвитку пізнавальної активності учнів необхідно на кожному кроці застосовувати пізнавальні завдання. Для розвитку пізнавальної активності велике значення має розвиток психічних процесів - пам’яті, уваги, уяви. Саме ці якості за даними психологів - основа для розвитку продуктивного мислення і творчих здібностей учнів. Мова - джерело пізнання світу. Сформувати духовно багату, соціально активну особистість можна тільки в тому разі, якщо вона оволодіє мовою як засобом спілкування, пізнання, самовираження, самоутвердження її в колективі. Використання системи роботи з розвитку пізнавальної активності учнів на уроках української мови є надійним засобом здійснення розвитку дитини, повноцінного засвоєння всіма учнями кінцевих результатів навчання. Ця система викликає в учнів бажання і вміння навчання жити і працювати в класному колективі. Для розвитку пізнавальної активності у молодших школярів потрібно: загально пізнавальні вміння формувати в чіткій послідовності та системі, починаючи з найпростішого. Ця робота проводиться не епізодично, а на кожному уроці; кожне вміння формувати поетапно. Це означає: створення мотиваційної готовності учнів до виконання певного виду діяльності, засвоєння зразка дій, первинне застосування вмінь виконувати тренувальні вправи; в основі пізнавальних умінь лежать прийоми розумової діяльності (аналіз, порівняння, абстрагування, узагальнення). В умовах демократизації та національного відродження система освіти повинна забезпечити якісно новий рівень загальноосвітньої, професійної підготовки. Вже в початкових класах міняються пріоритети цілей навчання: на перший план висувається його пізнавальна функція, культ активності, самостійності, нестандартності думки, який забезпечує розвиток інтелекту дитини.

Головне завдання вчителя - домогтися того, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів дітей. Зацікавленість є ефективним засобом успішного навчання, необхідною умовою досягнення позитивних наслідків. Видатний педагог В.О. Сухомлинський вважав, що навчальний процес у сучасній школі повинен розвивати всемогутню радість пізнання. Лише, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї виникне бажання дізнатися про нього більше. Ефективне навчання не можливе без пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів, адже діти повинні не тільки засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв’язок між поняттями, міркувати. А добитися цього можна лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність. До них належать: дидактичні ігри, ігрові ситуації, цікавинки, завдання творчого характеру, нестандартні завдання. Розвитку пізнавальної активності у початкових класах має приділятися особлива увага ще й тому, що саме в цих класах формуються основні інтелектуальні вміння. Робота над даною темою потребує виділити такі умови формування пізнавальних інтересів: а) розуміння дитиною змісту і значення матеріалу; б) новизну у змісті виучуваного; в) використання оптимальної системи тренувальних, творчих, пізнавальних та інших завдань; г) практичну спрямованість матеріалу; д) самостійність дітей у їхній діяльності; е) високу ефективність кожного уроку; є) глибоке знання вчителем предмета, інтерес до нього, вміння зацікавити ним дітей. Необхідність удосконалення шляхів розвитку пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови зумовили вибір теми дипломної роботи: „Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів на уроках української мови&quo ;. Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес формування пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови в початкових класах. Предмет дослідження - методичне забезпечення даного процесу. Мета дослідження: окреслити і систематизувати вправи і завдання до вивченого граматичного матеріалу у 4 класі, які спрямовані на пробудження пізнавальної активності молодших школярів. Відповідно до мети дослідження в дипломній роботі вирішувались наступні завдання: 1. Вивчити стан дослідження проблеми психолого-педагогічної літератури. 2. Окреслити методичні засоби, що впливають на розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів. 3. З”ясувати ефективність запропонованої методики формування пізнавальних інтересів на уроках рідної мови в експериментальному дослідженні. З метою реалізації поставлених завдань нами застосовувались теоретичні та емпіричні методи дослідження: теоретичний аналіз дидактичної і методичної літератури, чинних навчальних програм і підручників для початкової школи; досвід психолога; порівняльна характеристика теоретичних положень; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи; педагогічний експеримент; бесіда з учителями; тестування учнів; пошуку шляхів удосконалення; кількісний та якісний аналіз результатів дослідження. Провідним методом дослідження був педагогічний експеримент, який проводився на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів м.

Золочева Львівської області. Експериментальне дослідження носило теоретико-експериментальний характер і проводилось у три етапи. На констатувальному етапі експерименту (2006 - 2007рр) було з’ясовано значення розвитку пізнавальних процесів на уроках української мова у молодших школярів, методи і прийоми їх удосконалення та стан проблеми дослідження в практиці роботи сучасної початкової школи. На формувальному етапі (2007 - 2008 рр.) в навчально-виховному процесі початкової загальноосвітньої школи удосконалювались шляхи розвитку пізнавальної діяльності у молодших школярів на уроках української мови у 4 класі. На підсумковому етапі узагальнювались й аналізувались результати експериментального дослідження, формулювались висновки. З результатів експериментального дослідження випливає гіпотеза: Якщо в навчальний процес уроків української мови систематично впроваджувати спеціально організовані вправи і завдання та методично їх обґрунтовувати при вивченні граматичного матеріалу, то розвиток пізнавальної активності молодшого школяра значно зросте. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Розділ1. Теоретично-практичні засади розвитку пізнавальної активності школярів на уроках української мови 1.1 Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблемаХХІ - це доба, спрямована на особистість. Створення максимально сприятливих умов для розвитку індивідуальності - не тільки мета сучасних розвинених суспільств, а й одна з необхідних умов їх динамічності й адаптивності до мінливого інформаційного світу. Налаштована на позитив здорова психіка дитини давно стала предметом уваги не тільки психологів і психіатрів, а й турботою усього суспільства, особливо освіти, оскільки саме в її полі відбувається становлення людини. Українська школа не може залишатися осторонь генерального напрямку розвитку світової освіти - її психологізації. У кожної дитини є індивідуальні особливості пам’яті, уваги, мислення, схильності, мотивації, своя стратегія праці, особливості сприйняття тощо. Не продіагностувавши психологічні властивості учня, ми не маємо гарантії, що спрямовуємо педагогічний вплив у потрібному для його розвитку напрямі. Нині існує єдина модель, яка має орієнтацію на індивідуальність дитини, - особистісно орієнтоване навчання. У центрі його - особистість дитини, її самобутність самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти , - це система взаємодії між учасниками навчального процесу, коли найповніше використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового розвитку і гармонійного вдосконалення особистісної структури, здійснюються пошуки засобів, що сприяли б формуванню індивідуального стилю діяльності. Необхідною складовою такого навчання має стати справжнє вивчення особистості дитини і дитиною - своєї особистості. Мета роботи сучасного вчителя - розвиток особистості учня, його творчого потенціалу та пізнавальної активності , навчальний процес при цьому орієнтується на потенційні можливості дитини, їх реалізацію.

В Державних Думах різного скликання, обраних за конституцією внаслідок революції 1905 p., активно діяли українські депутати. В Першій Думі вона сформували блок із 40 представників, а в Другій висунули вимогу автономії України. Визвольний рух наражався на численні перешкоди. Так, у 1910 p. Столипін, який попри всю свою прогресивність в економічних питаннях був типовим російським імперіалістом у національному, дав вказівку закрити українські культурні товариства й видавництва, а також припинити читання лекцій українською мовою в університетах. Тим самим фактично заборонявся «публічний» ужиток української мови. В цьому питанні проти Столипіна не виступила російська «прогресивна» чи «радикальна» преса, хоч деякі помірковані ліберали й висловлювалися в підтримку українських культурних (але не політичних!) вимог. А проте загасити національний рух було вже неможливо. Новим могутнім стимулом для його піднесення стало відзначення в 1914 p. сторіччя з дня народження Тараса Шевченка, проведене попри шалений опір із боку урядовців

1. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

2. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

3. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

4. Розвиток пам’яті молодшого школяра

5. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

6. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
7. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
8. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

9. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

10. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

11. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

12. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

13. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

14. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

15. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

16. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

18. Розвиток мовлення молодших школярів

19. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

20. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

21. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

22. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
23. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови
24. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

25. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

26. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

27. Розвиток мовлення молодших школярів

28. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

29. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

30. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

31. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

32. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

33. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

34. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

35. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

36. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

37. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

38. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
39. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів
40. Позакласна робота на уроках читання

41. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

42. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

43. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

44. Статеве виховання молодших школярів

45. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

46. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

47. Формування геометричних понять у молодших школярів

48. Формування екологічної культури молодших школярів

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Формування здорового способу життя молодших школярів

50. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

51. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

52. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

53. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

54. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою
55. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів
56. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

57. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

58. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

59. Зміст правового виховання молодших школярів

60. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

61. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

62. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

63. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

64. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

65. Розвивальні ігри молодших школярів

66. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

67. Розвиток української лексикографії

68. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

69. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

70. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
71. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
72. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

73. Екологічна освіта на уроках біології

74. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

75. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

76. Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри

77. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

78. Активные формы работ на уроках математики

79. Активність і творчість учнів на уроках історії

80. Історичний розвиток естетичного вчення

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Розвиток навичок читання нот з листа

82. Игровые методы как средство активизации познавательной активности на уроках английского языка

83. Новые активные формы в проведении уроков русского языка

84. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

85. Познавательная активность на уроке физической культуры

86. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики
87. Роль уроков информатики в развитии познавательной активности младших школьников
88. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

89. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

90. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

91. Солнечная активность. Солнечно-земные связи

92. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

93. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

94. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

95. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

96. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

98. Цикл деловой активности

99. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.