Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Контрольна робота слухача курсів підвищення кваліфікації Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури Зміст 1. Про сутність та актуальність особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі 2. Активізація пізнавальної та розумової діяльності учнів на уроках української мови та літератури: систематичне залучення учнів у процес рішення пізнавальних і проблемних завдань; різноманітність форм і методів по активізації пізнавальної та розумової діяльності учнів; ігрові ситуації – один із засобів активізації пізнавальної та розумової діяльності учнів. 3. Висновок. Ефективна робота словесника – міцні знання учнів. 4. Бібліографічний опис літературних джерел. 5. Додатки: Додаток 1.Урок позакласного читання „Проблеми екології природи і „душі людської” у творчості сучасних українських письменників” (11 клас). Додаток 2. Урок української мови (8 клас) „Узагальнення і систематизація знань учнів про звертання, вставні слова, словосполучення і речення”. Додаток 3. Урок позакласного читання «Біблія – книга людства» (5 клас). Про сутність та актуальність особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі Навчання рідної мови та літератури має бути спрямоване на формування особистості, яка є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та високим рівнем комунікативних умінь і навичок, дбає про красу і розвиток власного мовлення. Виховання такої особистості здійснюється на таких уроках, де діти оволодівають різними способами навчальної діяльності, розвивають своє мовлення і мислення, інтелектуальні здібності, збагачують духовність. Освіта XXI ст. – це, передусім, освіта для людини. Її стрижень – розвивальна, культурно творча домінанта виховання відповідальної особистості, здорової психічно, фізично і морально, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Під впливом змін у суспільстві відповідно відбувається і перебудова в освіті, яка проходить через оновлення змісту навчально-виховного процесу. Найбільш ефективним на сучасному етапі є особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу. Головний принцип, що лежить в основі розробки особистісно орієнтованої системи навчання і виховання, полягає у визначенні індивідуальності учня, створенні необхідних умов для його всебічного розвитку, для виявлення активності та творчої обдарованості з урахуванням її можливостей і нахилів. Щоб успішно розв’язати ці проблеми, вчителю-словеснику, як і іншим педагогам, необхідно постійно створювати такі умови, які сприятимуть максимальному розкриттю можливостей учня, стимулюватимуть його внутрішні сили до творчого саморозвитку та вдосконалення. „Завдання школи, - писав В.О. Сухомлинський, - побачити в кожному вихованцеві „живинку”, корінь, що живить його духовні сили, а це значить якомога більше уваги індивідуальній роботі з кожним учнем, повага до думок і почуттів вихованців, коректна допомога в особистісному самовизначенні, ціленапрямлена особистісна підготовка до самостійного життя.

Безперечно, що розвиток особистості учня – це його рух від незнання до знання, збільшення його фізичних та моральних сил, набуття певного життєвого досвіду, відмирання старих якостей і зародження нових. Відповідно до цього особистісно орієнтоване навчання визнає самобутність і самоцінність кожного учня, який володіє неповторним суб’єктивним досвідом, спираючись на який, організується і саме учіння. Все це може реалізуватися через діяльність, яка має не тільки зовнішні атрибути спільності, а й своїм внутрішнім змістом передбачає співпрацю, саморозвиток суб’єктів навчально-виховного процесу, виявлення особистих функцій вчителя, вихователя і учня-вихованця. Активізація пізнавальної та розумової діяльності учнів на уроках української мови та літератури Кожен вчитель має право не вибір рівня активізації, який залежить від наявного часу на вивчення теми, якості підготовки школярів і самого вчителя, змісту матеріалу та розвиваючих і виховних завдань уроку. За достатньої кількості часу можна забезпечити найвищий рівень активізації - дослідницький, який є важливим аспектом навчального процесу. Дослідницька робота спонукає учнів до пошуку цікавої інформації, активно формує вміння і навички, бажання самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення, збуджує інтерес до знань з рідної мови та викликає позитивні емоції від досягнутого. Для прикладу візьмемо правопис заперечної частки Не (7 кл). Учні 5-7 класів зустрічаються з правописом частки Не майже при вивченні кожної частини мови. Те, що частка НЕ або заперечує лексичне значення слова, або утворює нове значення, а тому пишеться окремо чи разом, очевидно. Але окрім правопису НЕ з різними частинами мови, можна повести мову й про стилістичне забарвлення НЕ. Так, семикласникам пропонується запитання, чи може частка НЕ лише заперечувати, чи може ще й стверджувати? Маючи певні знання з теми, семикласники пропонують речення про випадки вживання НЕ і формують висновок: стилістична роль НЕ неоднозначна - окрім заперечення частка НЕ може й стверджувати. НАПРИКЛАД ЗАПЕРЕЧНА ЧАСТКА НЕ СТВЕРДЖУВАЛЬНА ЧАСТКА НЕ 1. Ой п’є Байда мед, горілочку 1. Цієї книжки не можна не читати. Та не день, не нічку та не 2. Перебендя старий, сліпий- годиночку (Нар.тв.) Хто його не знає (Т.Шевченко) 2. Цей гай не великий. Провівши дослідження і опрацювавши певну літературу, учні складають картки, які потім можна використати на уроках. Таким чином, учні вчаться відшукувати потрібну інформацію, узагальнювати прочитане, що активізує їхню пізнавальну, розумову і самостійну діяльність. Шестикласники вивчають тему „Написання НЕ з прикметниками”. Після вступного слова пропоную пригадати &quo ;Написання НЕ з іменниками&quo ;, проводжу бесіду - актуалізацію знань. Потім школярі опрацьовують матеріал підручника, а я на дошці будую таблицю, де є тільки приклади про написання прикметників з часткою НЕ та префіксом НЕ-, з НЕ - частиною кореня. Опрацювавши теоретичний матеріал, розглянувши таблицю, учні формулюють правила, добирають приклади з відповідної вправи, з орфографічного словника, складають їх самостійно.

І така пошукова дослідницька діяльність спонукає до активної самостійної роботи, розвиває здібності, розкриває творчі можливості кожного учня. Великого значення у навчанні слід надавати проблемності, яка створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей учнів, прищеплює і розвиває у них навички самостійного набуття знань. Суть проблемного навчання полягає в тому, що перед учнем ставляться завдання, розв'язання яких вимагає від них не просто запам'ятати суму фактів, а дослідити, розглянути їх у зв'язках з іншими фактами, користуючись при цьому різними способами й прийомами опрацювання матеріалу. Матеріал з української мови та літератури дає змогу під час опрацювання більшості тем створювати проблемні ситуації на різних етапах навчання: під час засвоєння нових знань, систематизації та узагальнення їх, у процесі вироблення вмінь і навичок, застосуванні знань на практиці. Розглянемо деякі приклади: Дев'ятикласники вчать тему „Складне речення”. Після короткого вступного слова про важливість і складність цієї теми для з'ясування поняття про складне речення пропоную учням в даному тексті розглянути речення і вказати, які вони за будовою, визначити граматичні основи їх; смислові зв’язки. ТЕКСТ 1. Десь угорі тонко видзвонює жайворонок. Колихнулося золотеморе хлібів, і жайворонка не стало чути. Скільки сягає око, хвилями перекочується, гойдається важке колосся. Д.Ткач ТЕКСТ 2. Книги - океан, і серед цього океану хороші книжки - як маленькі, віддалені один від одного острівці, зумій побувати на кожному з них. У цьому океані легко заблукати й сісти на мілину. Є книжки, які людині треба прочитати за життя кілька разів, і кожне нове читання відкриватиме перед нею все нові й нові грані краси душі людської. В.О.Сухомлинський Аналізуючи речення, дев'ятикласники усвідомлюють, що складне речення - це змістове, граматичне та інтонаційне об'єднання кількох частин. Далі учні шляхом самостійної пошукової роботи приходять до висновку, що складне речення - це єдина мовна одиниця, об'єднана за змістом, що розглядається як єдине ціле. На уроці української літератури шестикласники вивчають вірш П.Г. Тичини „Гаї шумлять”. Розповідаю про історію написання поезії, а потім, щоб зацікавити дітей, збудити інтерес до творчості поета, даю завдання пригадати раніше вивчені поезії цього автора: „Хор лісових дзвіночків”, „А я у гай ходила”. Шестикласники порівнюють їх із віршем „Гаї шумлять”, визначають тему, основну думку і доводять, що П.Тичина у цих поезіях виступає як поет-лірик. Чому? При цьому використовуються знання учнів, набуті раніше (наприклад, поняття про пейзаж), ведеться літературний пошук, активізується розумова діяльність і самостійність дітей, удосконалюється виразне читання. Зрозуміло, що при розв'язанні будь-якого проблемного завдання, учень працює самостійно. При чому продуктивно працюватиме лише той, у кого сформовані відповідні уміння і навички самостійної роботи. Самостійну навчальну діяльність, як правило, організовує і скеровує вчитель, але основні зусилля для її здійснення має докладати сам учень.

Мірчуком, писав, що 3 березня 1917 р. самостійники на чолі з М. Міхновським утворили Українську Центральну Раду, а 4 березня керівники ТУП оголосили про утворення об'єднання, під назвою Центральна Рада[69]. Участь самостійників в утворенні Ради, на думку автора, їх політичні опоненти приховували, всіляко підкреслюючи ініціативну роль ТУП. До уваги не бралося, що ні самі самостійники, ні будь-хто взагалі не навели фактів на користь наведених тверджень. Однак, на переконання Ф. Турченка, є побічні дані, які наштовхують на визнання пріоритету самостійників[70]. Наступного року Ф. Турчанко видав шкільний підручник з історії України, де писав, що "саме самостійники 3 березня 1917 р. оголосили про організацію Української Центральної Ради… Майже одночасно із самостійниками власний національний центр почало створювати ТУП… Таким чином, формувалися два центри національних сил з різною державно-політичною орієнтацією… керівники обох організацій 4 березня погодилися на створення об'єднаної організації, яка дістала назву Української Центральної Ради"[71]

1. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

3. Організація позакласного читання в початкових класах

4. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

5. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

6. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання
7. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
8. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

9. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

10. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

11. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

12. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

13. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

14. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

15. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

16. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

17. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

18. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

19. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

20. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

21. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

22. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
23. Організація позакласної роботи з математики
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

26. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

27. Проблема індивідуалізації на уроках фізичної культури

28. Робота з підручником на уроках читання

29. Суть процесу навчання та засоби його активізації

30. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

31. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

32. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

34. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

35. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

36. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

37. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

38. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина
39. Нормативные акты и их действие
40. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

41. Косвенные речевые акты в современном английском языке

42. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

43. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

44. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

45. Гибель Титаника. Уроки трагедии

46. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

47. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

48. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

49. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

50. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

51. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

52. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

53. Урок в современной школе

54. Планы уроков английского языка
55. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка
56. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

57. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

58. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

59. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

60. Активные формы работ на уроках математики

61. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

62. Аудирование на уроках немецкого языка

63. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

64. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры

65. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

66. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

67. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

68. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

69. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

70. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"
71. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему
72. Развитие творческих способностей на уроках технологии

73. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

74. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

75. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

76. Некоторые философские уроки З. Фрейда

77. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

78. Кризис августа 1998 года в России, причины, последствия, уроки

79. К урокам иракского кризиса 2003 года

80. Карибский кризис его уроки

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

81. Уроки родиноведения в школе и техническом вузе

82. Уроки смутного времени

83. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории

84. Творчество Нестерова на уроках

85. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

86. Уроки аварии на химкомбинате Маяк
87. Уроки царя Эдипа
88. Пелевин и Достоевский на уроке литературы.

89. М.А. Булгаков – уроки судьбы

90. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

91. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

92. Модель урока

93. Геометрический материал на уроках математики

94. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

95. Любовь. Влюбленность. Физиология полового акта

96. Організація приймання товару в аптеці

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Физиология поведенческого акта

98. Глобалізація світогосподарських звязків

99. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

100. Організація праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.