Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Кафедра адміністративного права магістерська робота на тему: Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ План: ВСТУПError: Refere ce source o fou d ВИНИКНЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ І МІСЦЕ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ З КАДРАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОВС: ПРИЙНЯТТЯ, ПРОСУВАННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ.22 ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДИ, ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ.22 ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОВС ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КАДРІВ ОВС42 ВИСНОВОКError: Refere ce source o fou d ВИСНОВКИ58 ВИСНОВОК70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ73 ВСТУП Актуальність проблеми. Завдання розбудови в Україні демократичної правової держави вимагають проведення в органах внутрішніх справ якісно нової кадрової політики. Справа ускладнюється тим, що реформування кадрової роботи доводиться здійснювати у несприятливих умовах: реалії сучасного життя призвели до різкого збільшення навантаження на особовий склад органів внутрішніх справ. Методологічна основа. Закони України &quo ;Про міліцію&quo ;, затверджена Президентом України Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю, прийняті Кабінетом Міністрів &quo ;Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України&quo ;, &quo ;Положення про Міністерство внутрішніх справ України&quo ;, &quo ;Концепція реформування системи МВС України&quo ; дали змогу не тільки створити умови для реформування системи служби в органах внутрішніх справ, а й заклали нові підвалини для підготовки фахівців майбутнього. Велике значення мало затвердження Кабінетом Міністрів України тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України. Усвідомлюючи важливість проблеми і необхідність нових підходів до кадрової політики, колегія МВС затвердила Комплексну програму вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції. [ 6 J Серед принципів, які могли б закласти підвалини удосконалення державної служби, організації роботи з особовим складом органів внутрішніх справ, Міністр внутрішніх справ України Ю.Смирнов виділяє такі: - верховенство Конституції України, інших законів над рештою нормативно-правових актів, посадовими інструкціями при виконанні співробітниками органів внутрішніх справ своїх обов'язків та при забезпеченні їх прав; - відповідальність співробітників органів внутрішніх справ за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків; - стабільність кадрового корпусу органів внутрішніх справ; - гуманізм, тобто первинність людини, особистості, коли забезпечення інтелектуального, духовного, професійного розвитку працівників, захист та реалізація їх соціальних інтересів - це не тільки найважливіша мета кадрової політики, а й засіб вирішення кадрових завдань; - солідарність. Зміст цього принципу може бути визначений як морально-етична, психологічна, організаційна та правова взаємообумовленість розвитку індивіда і відомства, яка гарантує баланс їх інтересів та взаємної відповідальності; - системність, яка передбачає врахування всього різноманіття чинників, що реально впливають на діяльність органів внутрішніх справ, процеси формування відповідних кадрів; - правова захищеність.

Цей принцип визначає поняття, межі, обсяги прав і відповідальності для всіх категорій співробітників, необхідність створення якісних і відомих всім механізмів правового захисту співробітників, членів їх сімей; - деполітизація, яка закріплює заборону на створення в органах внутріщніх справ структур політичних партій, а також релігійних об'єднань; - рівноправність громадян при вступі на службу до органів внутрішніх справ; - професіоналізм і компетентність, що встановлює можливісті службового зростання лише на основі поєднання високих професійних, ділових і особистих якостей співробітника; - відкритість (&quo ;прозорість&quo ;) кадрової роботи. Цей підхід полягає у знанні співробітником загальних принципів роботи з персоналом, виборі гарантій по їх здійсненню, виключенні із роботи з особовим складом маніпулювання &quo ;людським чинником&quo ;. Президент України Л.Д.Кучма постійно підкреслює необхідність підвищення ефективності управління у різних сферах суспільного життя, в тому числі у сфері боротьби зі злочинністю. Зокрема, він підкреслив, що бачить &quo ;принаймні три причини недостатньої ефективності нашої протидії натиску криміналітету в економічній сфері. Перша - кадрова: брак досвіду, достатньо підготовлених людей, невисокі моральні якості частини працівників. Втім, це стосується не лише правоохоронних структур. Друга - організаційна: відсутність у роботі системності, скоординованості, відставання її від динаміки злочинної діяльності. Третя - правова: неповнота і суперечливість законодавчої бази.&quo ; Мета та завдання досліждення. Основна мета державної служби в органах внутрішніх справ - забезпечення організаційно-правових, морально-психологічних та інших умов для формування високопрофесійного кадрового корпусу органів внутрішніх справ, здатного ефективно вирішувати правоохоронні завдання, які поставлені перед МВС суспільством і державою. Успішне проведення в життя кадрової політики неможливо без постійного обміну кадрів між центром та периферійними органами. В зв'язку з ускладненням функцій управління необхідно забезпечити, щоб апарат центральних органів постійно поповнювався людьми, які пройшли школу низової роботи та знають потреби практики. В свою чергу низові органи відчувають постійну потребу в працівниках, які володіють широтою поглядів, здібністю ставити та вирішувати завдання великого масштабу, які знають роботу різних органів та підрозділів. Поруч з кадровою політикою в широкому, стратегічному розумінні слова потрібно розглядати кадрову політику, у вузькому тактичному аспекті. Це робота керівників і громадських організацій з колективом, індивідуально з кожним робітником, організуюча діяльність, що має кінцевою метою мобілізацію особового складу на вирішення поставлених задач. Вона буде дійсно організуючою, якщо проводиться комплексно, послідовно, з урахуванням психології особливості і міжособових відношень, що складаються в колективі. В арсеналі засобів досягнення поставлених цілей в керівника органів внутрішніх справ кадрова політика є важливим інструментом, так як дає можливість використовувати значні резерви інтенсифікації праці за рахунок використання так званого &quo ;людського фактору&quo ;.

Розгляд різноманітних аспектів кадрової політики має за мету звернути увагу на можливість вирішення проблем, що стоять перед колективом, &quo ;не числом, а вмінням&quo ;. Поняття кадрової політики включає в себе сукупність основних напрямків, цілей і методів роботи з людьми, або кажучи мовою науки управління, кадрова політика є засіб регулювання кількісного та якісного стану соціального об'єкту управління. Наукова новизна. Актуальним завданням є об'єднання науки га практики при вирішенні задач реалізації кадрової політики. Необхідно розробити наукові основи професійної орієнтації молоді для роботи в міліції, в органах внутрішніх справ. Потрібно озброїти кадри посібниками по побутових та конкретних питаннях соціології, психології і педагогіки, методики вирішення конфліктних ситуацій. Практична значимість. Постійне вдосконалення роботи з кадрами - об'єктивна необхідність. Реалізація вимог кадрової політики в рамках окремого органу внутрішніх справ багато в чому залежить від суб'єктивних факторів: від того, на скільки правильно її розуміє керівник, на скільки повно в неї включені основні напрямки роботи з кадрами, на кінець, від того, як керівництво реалізує кадрову політику, на скільки послідовно і якими методами. Реалізація кадрової політики в колективі органу внутрішніх справ повинна проводитись в двох напрямках: організаційному і соціально-психологічному. Організаційні засоби включають підбір, розстановку кадрів, професійне навчання особового складу. Соціально-психологічне зв'язане з регулюванням міжособових відносин, згуртованістю колективу, мобілізацією його на виконання оперативно-службових завдань, формуванням ідейної і організаційної єдності членів колективу. Структура роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Виникнення інституту державної служби в Україні і місце служби в системі державної служби та особливості правового регулювання роботи з кадрами органів внутрішніх справ Адміністративне право є самостійною галуззю права, яка на даному етапі видозмінюється. Все це проходить в зв'язку з розвитком та становленням України, яка ставши на шлях розбудови нової правової незалежної держави, потребує велику кількість висококваліфікованих державних службовців, які б ефективно та професійно виконували свої функції і забезпечували нормальну діяльність державних органів. Державні службовці наділені рядом професійних обов'язків та прав, що випливають з їх діяльності. А держава в свою чергу гарантує належний соціальний захист державних службовців, надаючи їм ряд пільг, грошове забезпечення, медичне обслуговування, забезпечення житлом, надання відпочинку, пенсійне забезпечення, державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва. Соціальне забезпечення державних службовців виконується державою і закріплено відповідними нормативними актами, які мають вищу юридичну силу (Закони України &quo ;Про міліцію&quo ;, &quo ;Про службу безпеки України&quo ;, &quo ;Про державну службу та державних службовців&quo ;, &quo ;Про адвокатуру&quo ;, &quo ;Про внутрішні війська МВС України&quo ; і т.д

Органы законодательной власти субъектов РФ могут приостанавливать до рассмотрения судом или Правительством РФ действия актов федеральных органов исполнительной власти, противоречащих законодательству. Принесение протеста прокурором на постановление о наложении административного взыскания приостанавливает исполнение некоторых взысканий до рассмотрения протеста. Подача жалобы на постановление о наложении административного взыскания приостанавливает исполнение некоторых взысканий до ее рассмотрения. Тема 13. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 13.1. Понятие и признаки административно– правового режима Правовой режим – особый порядок правового регулирования, выражающийся в сочетании юридических средств и направленный на создание необходимых условий для удовлетворения интересов субъектов права в определенных условиях. Административно-правовой режим (в широком смысле) – общий режим деятельности органов государственного управления по реализации возложенных на них правомочий. Административно-правовой режим (в узком смысле) – совокупность правил поведения, деятельности граждан и юридических лиц, закрепленных в нормативных правовых актах, порядок реализации ими прав и законных интересов в определенных ситуациях в сфере публичного управления, направленный на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности специально создаваемыми для этой цели органами, подразделениями и службами органов государственного управления

1. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

3. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

4. Внутрішній аудит організації

5. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

6. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
7. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення
8. Правовое регулирование государственной службы

9. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

10. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

11. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

12. Правове регулювання зайнятості на україні

13. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

14. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

15. Конституционо-правовые основы государственной службы

16. Правовое регулирование государственной службы

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Правовое регулирование деятельности налоговых органов РФ

18. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

19. Життя в межах внутрішніх водойм

20. Зовнішній та внутрішній аудит

21. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

22. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів
23. Информационные и PR-службы органов государственной власти
24. Механізм правового регулювання

25. Обеспечение правового положения Федеральной службы безопасности РФ

26. Особенности правового института государственной службы

27. Поняття правового регулювання

28. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

29. Правове регулювання вільних економічних зон

30. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

31. Правове регулювання орендних відносин в Україні

32. Правове регулювання охорони та використання надр

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

33. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

34. Правове регулювання податку з доходу громадян

35. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

36. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

37. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

38. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг
39. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення
40. Правовое положение Федеральной службы безопасности Российской Федерации

41. Правовые детерминанты правонарушений в органах внутренних дел Украины

42. Правовые основы государственной службы

43. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

44. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

45. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

46. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

47. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

48. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

49. Особливості правового режиму зон, встановлених на радіоактивно забруднених територіях

50. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

51. Правовое положение, порядок и особенности прохождения службы в органах внутренних дел

52. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

53. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

54. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)
55. Правовые аспекты пересадки тканей и органов
56. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

57. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

58. Законодательное регулирование конституционно-правовой ответственности региональных и местных органов власти

59. Правовые коллизии внутри холдинга

60. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

61. Организационно-правовые основы службы в ОВД

62. Проблемы государственной службы и правовой механизм их регулирования по материалам управления государственной и муниципальной службы Московской области

63. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

64. Административно-правовая деятельность правоохранительных органов

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Административно-правовые аспекты деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления

66. Государственная служба в органах внутренних дел

67. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации

68. Гражданско-правовая ответственность за вред причиненный государственными органами

69. Дорожно-патрульная служба государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России: организация деятельности и правовое регулирование

70. Институт правопреемства в органах государственной власти: особенности правового регулирования
71. Использование информационных технологий в деятельности органов государственной и муниципальной службы (на примере Администрации городского поселения Игрим)
72. Организация государственной службы в Российской Федерации: правовые аспекты

73. Полномочия органов Федеральной службы безопасности в обеспечение режима защиты государственной тайны

74. Понятие, признаки, виды правовой ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления

75. Правова організація працевлаштування громадян

76. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

77. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

78. Правовое положение персонала Федеральной службы исполнения наказаний РФ

79. Правовое регулирование деятельности органов безопасности РФ

80. Правовой статус службы безопасности и ее функции по обеспечению экономической и информационной безопасности бизнеса

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

81. Правовые основы деятельности органов образования и науки РФ

82. Правовые основы прохождения военной службы

83. Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

84. Проблемы гражданско-правового статуса военных организаций в системе Федеральной пограничной службы Российской Федерации

85. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

86. Уголовно-правовое регулирование трансплантации органов и тканей
87. Условия прохождения государственной службы в органах внутренних дел
88. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

89. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях

90. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

91. Товарна структура організації маркетингових служб

92. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

93. Психосоматичні особливості перебігу хвороб органів дихання

94. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

95. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

96. Організаційні якості і особливості менеджера

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Особливості управління організацією

98. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

99. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.