Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Концепция государственной политики

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

КОНЦЕПЦІЯ державної політики розвитку малого підприємництва Мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки є одним із дієвих важелів розв'язання таких економічних і соціальних завдань, як сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення економічної бази регіонів, швидке насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і розвиток конкуренції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення експортних можливостей країни, забезпечення зайнятості значної частини населення. Важливе значення малого підприємництва викликає необхідність виконання комплексу взаємопов'язаних заходів щодо забезпечення сприятливих правових і організаційно-економічних умов для його становлення та ефективного розвитку в Україні. Це можливо у разі реалізації Концепції, метою якої є спрямування дій центральних, регіональних і місцевих органів державної виконавчої влади на створення режиму найбільшого сприяння розвиткові малого підприємництва. I. Цілі та принципи державної політики розвитку малого підприємництва Державна політика розвитку малого підприємництва є частиною загальної соціальної та економічної політики України і визначає основні принципи, напрями і форми економічного та адміністративно-правового впливу, які передбачаються Урядом у сфері малого підприємництва з урахуванням державних інтересів та пріоритетів. Державна політика розвитку малого підприємництва спрямовується на: V забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок діяльності суб'єктів малого підприємництва; V залучення суб'єктів малого підприємництва до розв'язання соціально- економічних проблем на державному та регіональному рівнях; V удосконалення структури малого підприємництва; V підвищення технологічного рівня виробництва малих підприємств; V заохочення розвитку малих підприємств у пріоритетних галузях і на територіях пріоритетного розвитку; V створення нових робочих місць, зменшення безробіття; V сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності; V формування соціального прошарку власників і підприємців. Реалізація зазначених цілей забезпечується шляхом підтримки малого підприємництва в таких основних напрямах: V формування нормативно-правової бази; V удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики; V забезпечення інформацією; V сприяння впровадженню технологій та інновацій; V стимулювання зовнішньоекономічної діяльності; V підготовка та перепідготовка кадрів. Заходи державної підтримки малого підприємництва, в тому числі пільги та преференції, застосовуються, передусім, у пріоритетних сферах, які встановлюються Урядом для суб'єктів малого підприємництва та грунтуються на економічній доцільності. Держава виходить з того, що малі підприємства у своїй діяльності повинні в основному спиратися на власні сили та ресурси. Основними принципами державної політики розвитку малого підприємництва є: V системність та комплексність механізмів державного регулювання розвитку малого підприємництва; V цілеспрямованість та адресність підтримки суб'єктів малого підприємництва шляхом вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їх реалізації; V рівноправний доступ суб'єктів малого підприємництва усіх форм власності до матеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.

II. Основні напрями державної підтримки та регулювання розвитку малого підприємництва Формування стабільної нормативно-правової бази – найголовніша передумова ефективного розвитку малого підприємництва. Законодавство у цій сфері повинно становити єдину правову систему як за взаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю нормативного регулювання підприємницької діяльності. Формування нормативно-правової бази передбачає: V встановлення чітких правових гарантій, що забезпечували б свободу і захист підприємницької діяльності; V розроблення законодавчих та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпечення розвитку ринкових відносин; V удосконалення діючих правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність, з метою усунення внутрішньо-правових суперечностей і скасування положень, які гальмують розвиток приватної ініціативи та підприємництва. Закони та інші нормативні акти повинні сприяти залученню до підприємницької діяльності широких верств населення та стимулювати розвиток малого підприємництва, у тому числі шляхом створення сприятливих податкового, цінового, інвестиційного, інноваційного режимів та умов для проведення зовнішньоекономічної діяльності. Особлива увага приділятиметься розвиткові та вдосконаленню фінансової підтримки малого підприємництва. Державна політика у сфері малого підприємництва виходить з того, що загальний рівень оподаткування, система оподаткування та база для нарахування податків повинні бути стабільними протягом періоду реформування економіки і стимулювати підприємницьку та інвестиційну діяльність. Удосконалення механізму сплати податків суб'єктами малого підприємництва передбачає перехід юридичних осіб на єдиний сукупний податок, обчислюваний за результатами фактичної діяльності, і встановлення його граничного розміру, а також запровадження системи патентів для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Стимулювання розвитку малого підприємництва у пріоритетних напрямах держава забезпечує шляхом встановлення сприятливого режиму оподаткування та звільнення від податку частини прибутку, що спрямовується на рефінансування малих підприємств, встановлення прискорених норм амортизації активної частини основних виробничих фондів. Фінансово-кредитна політика у сфері малого підприємництва спрямовуватиметься на: V розвиток мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів, страхових організацій; V розвиток товариств взаємного кредитування та страхування; V забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого підприємництва (лізинг, факторинг тощо). V Перехід до ринкових відносин і підтримка малого підприємництва потребують переорієнтації у сфері інвестиційної діяльності. Пріоритетними об'єктами за існуючих умов повинні у найближчій перспективі стати основні фонди малих підприємств. V Формування інвестиційних ресурсів поряд із традиційними джерелами інвестування, якими є амортизація, власні кошти, спеціальні бюджетні та позабюджетні, інвестиційні та інноваційні фонди, цільові кредити, передбачає активне використання інвестиційного потенціалу комерційних банків, іноземних кредитних ліній, коштів від приватизації державного майна.

Стимулювання фінансових установ до роботи із суб'єктами малого підприємництва здійснюватиметься за окремими напрямами і включатиме: V використання державних кредитних ліній для підтримки малого підприємництва із зазначенням середнього розміру позики, відсоткової ставки та секторів кредитування; V створення системи гарантій кредиту; V встановлення сприятливого режиму оподаткування і переваг фінансовим установам, що безпосередньо обслуговують пріоритетні напрями діяльності малого підприємництва; V страхування діяльності суб'єктів малого підприємництва. У сфері зовнішньоекономічної діяльності державна політика передусім спрямовується на нарощування експортного потенціалу з метою зменшення ресурсоорієнтованого експорту, розвиток торговельних, науково-технічних, виробничо-технологічних, інформаційних зв'язків з іноземними країнами та забезпечення сприятливих умов для іноземної інвестиційної діяльності у сфері нових технологій, ноу-хау, створення нових виробництв з випуску конкурентоспроможної продукції та продукції, що замінює імпортну. Малі підприємства, що експортуватимуть свою власну продукцію, стимулюватимуться шляхом: V організації пільгового кредитування експортної діяльності; V створення сприятливих умов страхування кредитів для експортних операцій; V запровадження митних пільг і преференцій для експортної продукції з підвищеним ступенем переробки, що забезпечуватиме високу ефективність експорту та створення можливостей для її реалізації на зарубіжних ринках; V надання допомоги для участі в міжнародних виставках і ярмарках на пільгових умовах. Для забезпечення ефективної діяльності суб'єктів малого підприємництва на зовнішніх ринках передбачається надання відповідних рекомендацій та необхідної інформації про зовнішньоекономічну діяльність, зовнішні ринки, тенденції їх розвитку, про потенційних партнерів тощо, а також проведення конференцій, семінарів, консультацій для суб'єктів малого підприємництва, які бажають вийти на зовнішні ринки. Головними напрямами державної політики, спрямованої на підвищення технічного рівня, поліпшення якості і відповідно конкурентоспроможності продукції малих підприємств, повинні стати стимулювання інноваційної діяльності і забезпечення цих підприємств інформацією про новітню техніку та технології. Стимулювання технологічного оновлення малого підприємництва полягає в державній фінансовій та організаційній підтримці інноваційної діяльності і здійснюватиметься шляхом: V надання допомоги у проведенні досліджень та впровадженні інновацій; V сприяння інтенсифікації трансферу технологій; V надання консультаційних послуг у сфері інновацій та нових технологій; V створення мережі технопарків і технополісів. Розвиток малого підприємництва потребує створення розвинутої системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, що підтримує її діяльність. Основним елементом зазначеної системи стане мережа регіональних інформаційно-аналітичних центрів, які в подальшому інтегруються в єдину інформаційну систему. Головними завданнями регіональних інформаційно-аналітичних центрів мають бути: V забезпечення доступу підприємців до інформації (правової, нормативно- довідкової, маркетингової, науково-технологічної, комерційної тощо) як у процесі створення, так і функціонування підприємств; V надання консультаційних послуг з питань стану ринку, кон'юнктурного аналізу, управління підприємством, участі у виставках, підготовки кадрів; V складання інформації для органів державної влади про стан справ у сфері малого підприємництва та тенденції його розвитку.

Распоряжение Председателя Правительства РФ Черномырдина В.С. N 1489Р от 7 октября 1996года 51. Письмо помощника Президента РФ по экономике А.Лившица Правительству РФ N А-1-1268Л от 3 апреля 1995 года 52. Международный валютный фонд. Письмо директора М.Камдессю председателю Правительства РФ В.Черномырдину от 15 декабря 1997 года 53.Литературная газета N 49 (5681). - 1997. - 3 дек. 54. "Фонд Карнеги - за международный мир". Московский центр Карнеги. Письмо в Государственную Думу РФ от 18 ноября 1997 года. 55. Глазьев С. За критической чертой. О концепции макроэкономической политики в свете обеспечения экономической безопасности страны. - М.: Научный Институт Развития, 1996.-с.с.4-7. 56. Вестник Центрального банка России N 5 от 8 февраля 1996 года 57. Федеральная целевая программа реструктуризации конверсии оборонной промышленности. Проект - Министерство экономики РФ 1997 год. 58. Распоряжение вице-премьера Правительства РФ В.Потанина N ВП-П242937 от 6 декабря 1996года, 59. Письмо заместителя министра экономики РФ С.А.Васильева "О реализации в 1997 году программы расширенного финансирования" N 391 8П от 25 декабря 1996 года. 60

1. Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2005 года

2. Проблемы повышения уровня и качества жизни населения Российской Федерации

3. Состояние и прогнозирование рождаемости населения Российской Федерации

4. Основные цели государственной политики в области развития малого предпринимательства в Российской Федерации

5. Анализ работы государственного учреждения "Управление социальной защиты населения Воронежской области"

6. Налоговая политика в Российской Федерации и система органов государственной власти, участвующих в ее разработке и реализации
7. Прохождение государственной службы в субъектах Российской Федерации (на примере Орловской области)
8. Государственная антимонопольная политика Российской Федерации в период трансформации политической системы

9. Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения

10. Государственная региональная политика в Российской Федерации

11. Законодательство Российской Федерации в области занятости населения

12. Российское законодательство о государственных закупках, спорах в области ипотеки, фирменных наименованиях

13. Укрепление и охрана репродуктивного здоровья зрелого населения

14. Классный час на тему "Здоровое питание – залог здоровья"

15. Взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения

16. Инновационная политика предприятия и роль государственного регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Определение критериев бедности при проведении социальной политики в Российской Федерации и Курской области

18. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

19. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

20. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

21. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

22. Российский парламент - история Государственной Думы
23. Экономическая политика Витте
24. Экономическая политика Петра I

25. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

26. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27. Новая экономическая политика (HЭП)

28. Новая Экономическая Политика

29. Экономическая политика Павла I

30. Новая экономическая политика и командно-административная система

31. Экономическая политика консервативного правительства М. Тэтчер

32. Организация, стили управления деятельностью организационно-исполнительной власти. Влияние на эффективность управления, на примере комитета по экономической политике Ханты-Мансийского Автономного Округа

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Экономическая политика государства: дилемма выбора целей и инструментов

34. Факторы, влияющие на экономическую политику государства

35. Финансово-экономическая политика лейбористского правительства

36. Новая экономическая политика 1921 - 1929 гг.

37. С.Ю. Витте и его экономическая политика

38. Экономическая политика царского правительства и индустриальное развитие России. 1861-1900 гг.
39. Москва во время Новой экономической Политики
40. Экономические воззрения и принципы экономической политики Петра I

41. Основы государственного права Российской Федерации

42. Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации

43. Система органов государственной власти Российской Федерации

44. Особенности государственной службы субъекта Российской Федерации

45. Роль бюджетной политики в совершенствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации

46. О мерах по поддержанию занятости населения и работе служб занятости населения в Российской Федерации

47. Экономическая политика Великобритании

48. О новых ориентирах экономической политики

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

49. Дефицит государственного бюджета в Российской Федерации

50. Доходы и потребление населения России в период социально-экономического реформирования

51. Задачи гармонизации в области стандартизации между нефтегазовыми секторами Европейского сообщества и Российской Федерации

52. Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации

53. Правовые возможности наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями законами субъектов Российской Федерации

54. Новая экономическая политика 1921-1929 гг.
55. Административно-правовой режим государственной тайны в Российской Федерации
56. Государственное регулирование заимствований субъектов Российской Федерации

57. Особенности формирования денежно-кредитной политики Российской Федерации и механизмы ее реализации в современных условиях

58. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации

59. Выдвижение и регистрация федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

60. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации

61. Государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской Федерации (функции, правовой статус)

62. Законодательная власть в системе государственного управления. Роль законодательной власти и её органов в государственном управлении

63. О занятости населения в Российской Федерации

64. Организация управления государственной собственностью в Российской Федерации

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

65. Ответственность за правонарушения в области защиты информации в Российской Империи (на примере XIX века)

66. Полномочия федеральных органов государственной власти в обеспечении статуса Государственной Границы Российской Федерации

67. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации

68. Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

69. Система предоставления государственных услуг в Российской Федерации

70. Экологическая политика правительства Российской Федерации при выпуске ввозимой продукции на таможенную территорию Российской Федерации
71. Государственный герб Российской Федерации
72. Кризис Советской власти и переход к новой экономической политике (НЭП)

73. Новая экономическая политика

74. Новая экономическая политика (НЭП)

75. Новая экономическая политика России. Экономические дискуссии 1920-х гг.

76. Советская экономическая политика на рубеже 1940-1950-х годов и "дело Госплана"

77. Сравнительный анализ экономической политики США и СССР 1947–1973 годов

78. Экономическая политика партии большевиков в годы гражданской войны и строительства социализма

79. Внешняя политика Российской Федерации

80. Содержание и цели национальной экономической политики

Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Характеристика Государственного архива Российской Федерации

82. Перспектива реинтеграции сложноподчиненных субъектов Российской Федерации (на примере Тюменской области)

83. Фактор асимметричного федерализма государственного регулирования территориального развития Российской Федерации

84. Демографическая политика Российской Федерации

85. Современное состояние службы занятости населения в Российской Федерации

86. Таможенный тариф как инструмент экономической политики государства
87. Бюджетная политика Российской Федерации в переходный период
88. Инвестиционная политика Российской Федерации

89. Налогообложение населения в Российской Федерации

90. Промышленная разработка ильменитовых россыпей бассейна реки Ай Челябинской области Российской Федерации

91. Государственный бюджет Российской Федерации

92. Государственное регулирование и поддержка экспортно-ориентированного малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

93. Макроэкономика в системе экономических наук и экономической политики государства

94. Социально-экономическая политика России

95. Цели и основные направления экономической политики

96. Экономическая политика в условиях безработицы

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Экономическая политика государства

98. Экономическая политика М. Тэтчер

99. Экономическая политика Республики Беларусь

100. Экономическая политика Украины 90-х годов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.