Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1 1.1 Історіографія 1.2 Огляд джерел Розділ 2. Українсько-російське співробітництво в галузі освіти, науки та мистецтва 2.1 Співробітництво в області освіти 2.2 Наукове співробітництво. Взаємодія вчених України та Росії 2.3 Науково-технічне та інноваційне співробітництво 2.4 Діяльність Культурного центру в Москві Розділ 3. Стосунки України з Російською Федерацією в інформаційній сфері 3.1 Засоби масової інформації - інформаційне поле україно-російських відносин 3.2 Книговидавнича справа 3.3 Інформаційно-бібліотечне співробітництво Висновки Методичний розділ Список використаних джерел та літератури Вступ Серед держав, що утворилися на території колишнього Радянського Союзу – Україна і Росія являють собою найбільші за кількістю населення, економічним і військовим потенціалом країни. З проголошенням України і Росії як незалежних держав виникли принципово нові умови формування відносин між ними в області культури, а це звісно потребує великих практичних зусиль з боку обох країн, які повинні бути побудовані на основі глибокого переосмислення історичного досвіду, об’єктивної оцінки історичним подіям, урахування інтересів обох народів. Сьогодні українсько-російські відносини, з урахуванням питомої ваги Росії у світі та геополітичного становища України, виглядають впливовим фактором міжнародної політики, одним із ключових для забезпечення стабільності на території СНГ і Центрально-Східної Європи. Надзвичайно складний, багато в чому унікальний комплекс українсько-російських взаємин включає в себе широкий спектр політичних, економічних, національних і, звичайно, культурних проблем, які пронизують собою відносини двох народів і держав на всіх рівня – державному, суспільному, національному, регіональному, персональному. Враховуючи те, що Україна і Росія сьогодні є незалежними державами, але їхні культури мають багато спільного, постало непросте завдання знаходити шляхи взаєморозуміння у двосторонньому співробітництву в культурній галузі, достатній рівень розвитку, якої свідчить про великі можливості кожної з країн. Пріоритетність українсько-російського співробітництва обумовлена цілою низкою факторів культурно-історичного, соціокультурного плану. Взаємодія на рівні культурних пластів двох народів позначена прагненням сприяти досягнення діалогу на культурному рівні, розвитку співробітництва й загальних інтересів в сфері культури, освіти, науки, мистецтв. В становленні і розвитку суверенних України і Росії існує немало питань, пов’язаних з гуманітарною сферою. Важливою задачею в цій сфері являється налагодження відносин в культурній сфері, прагнути розповсюдження і культурного обміну між нашими народами, а в більш-менш віддаленій перспективі й побудова взаємовідносин на основі більш тісного співробітництва. Відправною точкою осмислення й аналізу українсько-російських гуманітарних відносин є чітке визнання того факту, що пріоритетом в таких відносинах являється – і в змістовному і в формальному плані – рівностороннє, рівноправне співробітництво в сфері культури. Отже, вибір теми дослідження зумовлений потребою та актуальністю, вивчення взаємовпливу і взаємовідносин в українсько-російському культурному спілкуванні, налагодження рівноправного діалогу.

Аналізуючи стан наукової розробки з даної теми слід зазначити, що на даний момент, нажаль, приділяється не досить уваги відносно наукового вивчення даної теми та не існує комплексного дослідження основних напрямів та аспектів українсько-російських культурних відносин. Основну групу наукових доробок, які охоплюють аспекти українсько-російських культурних відносин складають матеріали наукових теоретичних та практичних конференцій, які присвячені розвитку діалогу України і Російської Федерації. Поодиноку групу наукового дослідження складають монографічні видання, які приділяють увагу концепціям українсько-російських гуманітарних відносин та культурним процесам на міжнародному рівні. Вагомої уваги при дослідженні даної теми заслуговують статі в періодичній пресі публіцистів, науковців та політичних та громадських діячів. Але не зважаючи на те, що в них містяться оперативне висвітлення подій, їх первинний аналіз, вони не часто мають повну об'єктивність висвітлення проблем українсько-російських культурних відносин. Мета дипломної магістерської роботи полягає в тому, щоб на основі джерел та літератури, маючи широке і різнохарактерне коло фактів, здійснювати комплексну оцінку найважливіших складових українсько-російських культурних відносин, насамперед в області освіти, науки, мистецтв та інформаційній сфері. Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання: проаналізувати літературу і джерела з проблематики дослідження, розкрити недостатньо вивчені аспекти українсько-російських культурних відносин; виявити шляхом аналізу наукової літератури, преси, матеріалів урядових установ найбільш важливі напрямки українсько-російських відносин в галузі освіти, науки, мистецтва та інформаційній сфері; визначити динаміку двосторонніх відносин, виявити чинники найбільш важливих змін українсько-російських культурних відносин; проаналізувати і охарактеризувати значення зв’язків з Російською Федерацією для процесу культурної інтеграції, вплив українсько-російських відносин на внутрішню ситуацію обох країн; визначити основні наслідки і перспективи взаємодії культурних аспектів українсько-російських відносин. Об’єктом дослідження – є основні напрями та форми українсько-російських культурних відносини у 1991 – 2004 рр. Предметом дослідження в дипломній магістерській праці є діяльність державних та громадських установ й організацій України та Російської Федерації в налагодженні та розвитку взаємовигідного співробітництва в культурній сфері. Хронологічні рамки роботи визначилися з урахуванням політичних і власне наукових факторів. Початковий рубіж періоду, що досліджується – 1991 рік – час появи на політичній карті світу незалежної України та Росії. Завершенням цього періоду можна вважати 2004 рік – зміна влади в Україні, поява нової політичної еліти, яка вбачає інший шлях зовнішньої культурної орієнтації направлений на європейську інтеграцію. Новизна дипломної магістерської роботи основана на тому, що вона є спробою здійснити комплексне спеціальне дослідження розвитку українсько-російських культурних відносин, насамперед в сфері освіти, науки, мистецтва в 1991-2004 рр.

Неупереджене використання різноманітних джерел, їх порівняльний аналіз і узагальнення з позиції історизму та об’єктивності дало змогу виявити основні тенденції сучасного стану і відносин в галузях освіти науки, мистецтва та інформації, проаналізувати на основі різнохарактерних фактів, гіпотез, концепцій, головні напрямки перетворень українсько-російських міждержавних взаємин. Методологія і методика дослідження. Для виконання поставлених у дипломній роботі завдань використовувались загальнонаукові і прикладні концептуально-історичні методи дослідницької роботи (історико-порівняльний і статистичний), що ґрунтуються на здобутках наукознавчих досліджень. Серед них – принципи філософського плюралізму, історизму, наукової об’єктивності та системності. Джерельна база роботи Основний корпус джерел використаних у роботі становлять документальні джерела. Першу групу правових документів становлять Конституції України і Росії, закони та інші нормативно-правові акти цих держав. В них визначені загальні засади внутрішньої та зовнішньої політики, правові норми розвитку культурного корінного населення та етнонаціональних меншин. Другу групу нормативно-правових актів становлять міждержавні українсько-російські угоди. Визначену групу документів, що є джерельною базою, становить українська та російська періодична (газети та журнальна) преса 1991-2004 рр. Різно змістові та різно полюсні з політичної точки зору матеріали української і російської періодики дають змогу значно розширити сферу аналізу та узагальнення окремих питань теми. Структура дипломної роботи визначається поставленою метою та завданням дослідження. Робота містить вступ, три розділи, висновки, перелік використаних джерел та літератури та методичну частину. Вступ дипломної магістерської роботи розкриває сутність, значимість і стан вивченості вибраної студентом наукової проблеми, підстави, вихідні данні для її розробки. Так, перший розділ дипломної магістерської роботи присвячений аналізу історіографії та огляду джерел. В цьому розділі автор намагався проаналізувати рівень вивченості теми, вказуючи на поки що, відсутність комплексного спеціального дослідження з даної проблематики. У другому розділі автор розглянув основні аспекти українсько-російських культурних відносин. Нажаль в цьому розділі авторам досить стисло і майже однобоко проаналізовано такий напрям культурних відносин як мистецтво (лише на прикладі діяльності Українського культурного центру у Москві). Значним недоліком праці є відсутність в цьому розділі інформації стосовно літературного співробітництва обох країн. Автор праці відверто розуміє цей недолік і в своє виправдання зазначає, що захопившись великою кількістю іншої інформації, не мав часу звернути увагу на цей важливий аспект. Третій розділ дипломної магістерської роботи &quo ;Стосунки України з Російською Федерацією в інформаційній сфері&quo ;, має дещо специфічні особливості. Так автор приділяє велику увагу в інформаційній сфері засобам масової інформації – які вважає організуючою та об'єднуючою силою, без якої неможливе формування культурного середовища та становлення і розвитку громадського життя обох країн.

Хоч загалом автори чесно визнають, що «процес асимляц росян», який «певною мрою» вже розпочався в Укран, «охоплю поки що незначну частину росйського етносу»  триватиме, скорш за все, «роками  десятилттями». Найслабшим роздлом книги  третй, заключний, пд назвою «Нова Украна в новому свтоустро». Фактично весь роздл присвячено обAрунтуванню невибагливо тези про те, що «американц зацкавлен в тому, щоб Рося зникла з географчно карти, як свого часу зник Радянський Союз. Наявнсть держави-гганта на ґвразйському континент, - переконан автори, - це завжди  за всх умов альтернатива американськй монопол». Вдповдно, пдступний Захд, на думку Д. Видрна й Д. Табачника, всляко поглиблю укрансько-росйськ антагонзми та пдтриму укранських нацонал-лбералв, нтереси яких «найбльш адекватн нтересам атлантичного Заходу з причини явних прозахдних настров нацонал-лбералв та хньо прихильност до моделей «нацонал-золяцонзму" (sic!)». Виявляться, цьому сприя навть «розгалужена мережа гумантарних нституцй, фнансованих США», насамперед фондв «Вдродження», «ґвразя», а також аналтичних пдроздлв МВФ, МБРР та н. «Основна мета дяльност цих органзацй - створення умов для жорстко деологчно орнтац полтичного стеблшменту Украни в бк суто прозахдного напряму зовншньо та економчно полтики, створення "власних" геоекономчних та геополтичних моделей, як заперечують можливост нтеграц в постсоюзному простор»

1. Українсько-бельгійські відносини

2. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

3. Українсько-Угорські відносини

4. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

5. Стан української мови

6. Становище Української журналістики в 20-х роках
7. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр
8. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

9. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

10. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

11. Форми української держави

12. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

13. Основи ділової української мови

14. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

15. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

16. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

18. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

19. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

20. Вивчення сучасної української літературної мови

21. Система захисту інформації в Російській Федерації

22. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)
23. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
24. Запорізька Січ - зародок української державності

25. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

26. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

27. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

28. Поняття "української діаспори"

29. Проблеми відродження української державності

30. Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії

31. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

32. Становлення української державності 1648-1657рр.

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Становлення української інтелігенції

34. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

35. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

36. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

37. З історії української кухні

38. Витоки української художньої культури
39. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття
40. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

41. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

42. Неоромантизм української літератури

43. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

44. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

45. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

46. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

47. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

48. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

49. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

50. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

51. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

52. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

53. Становлення української політичної думки

54. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї
55. Особливості української демонології
56. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

57. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

58. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

59. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

60. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

61. Етикет України та Росії

62. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

63. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

64. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)

Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Педальная машина Pilsan "Herby", синяя, арт. 07-302.
Замечательная машина "Herby" с сигналом подарит ребенку массу положительных впечатлений и эмоций, она прекрасно управляется и
2911 руб
Раздел: Педальные машины
Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела

65. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

66. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

67. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

68. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

69. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

70. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій
71. Культура України періоду феодальних відносин
72. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

73. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

74. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

75. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

76. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

77. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

78. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

79. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

80. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

81. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

82. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

83. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

84. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

85. Відносини Росії і США на сучасному етапі

86. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
87. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
88. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

89. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

90. Україно-румунські відносини

91. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

92. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

93. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

94. Міжнаціональні відносини в Україні

95. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

96. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее
Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

98. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

99. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.