Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Опорный конспект лекцій по бух. учетуТема Фінансовий облік: принципи та зміст Вступ Сьогодні в країнах з розвинутою економікою загальна бухгалтерія поділяється на дві підсистеми: зовнішню – фінансову та внутрішню – управлінську (внутрішньогосподарську). Такий поділ об’єктивно зумовлений відмінностями в цілях і завданнях зовнішньої та внутрішньої бухгалтерії. Бухгалтерський облік в Україні також поділяється на фінансовий і управлінський, причому у фінансовому обліку поступово відокремлюється управлінська функція. Фінансова звітність, що складається підприємствами різних країн світу, має певні відмінності, що обумовлені соціальними, економічними та політичними факторами. Відмінності у підходах до змісту фінансових звітів значно ускладнили аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, глобалізації фінансових ринків та транснаціональних корпорацій. Сьогодні в Україні відбувається процес реформування бухгал­терського обліку з метою приведення національної системи обліку у відповідність міжнародним стандартам. Міжнародні стандарти визначають загальні правила оцінки та надання інформації у фінансових звітах. Але МСБУ не являються домінуючими над законодавчими актами, що регулюють складання фінансової звітності в окремій країні. Таким чином, указівки з регулювання бухгалтерського обліку формуються відповідно традиціям нашої країни, які усе ж таки не мають принципових розбіжностей з міжнародними стандартами. План Поняття та призначення фінансового обліку. Національні стандарти бухгалтерського обліку. Принципи фінансового обліку. Формування показників діяльності підприємства у фінансовому обліку. Поняття та призначення фінансового обліку. В Україні ведення фінансової бухгалтерії є обов’язковим для всіх підприємств. Фінансовий облік ведеться в інтересах зовнішніх користувачів – потенційних інвесторів, органів податкової адміністрації, біржі, банку, постачальників та покупців тощо. Фінансова звітність, складена на підставі МСБУ, задовольняє інформаційні потреби, загальні для всіх користувачів. Метою фінансового обліку є формування та надання фінансових звітів загального призначення, які містять інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, яка є корисною для широкого кола користувачів. Фінансова звітність відкрито публікується, вона не становить комерційної таємниці. Система формування фінансової звітності повинна бути прозорою, доступною для розуміння компетентними користувачами. Усі ці фактори зумовлюють чітку регламентацію структури, форми зовнішньої звітності підприємства, правил і принципів її складання. 2. Національні стандарти бухгалтерського обліку. З метою гармонізації національної системи бухгалтерського обліку на підставі міжнародних стандартів в Україні протягом 2000-2001 років відбувається розробка та втілення Національних стандартів бухгалтерського обліку (НСБО). За складом питань, які регулюються НСБО, їх можна об’єднати у чотири групи: І група спрямована на врегулювання питань складання фінансової звітності. ІІ група орієнтована на облік основних засобів, нематеріальних активів їх амортизації та оренди, товарно-матеріальних запасів, зобов’язань по кредитах, позиках, боргах постачальникам, підрядчикам.

ІІІ група вирішує завдання обліку доходів, витрат та фінансових результатів. ІY група фіксує правила обліку інвестицій, податків, дивідендів, довгострокових контрактів, впливу змін валютних курсів, цін та інфляції. 3.Принципи фінансового обліку і звітності. Автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від його власників, у зв’язку з чим активи і зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності. Безперервність – оцінка активів і зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі. Якщо підприємство має намір, або потребу в ліквідації чи скороченні об’єму діяльності, то звітність повинна складатися на підставі інших принципів, що мають бути розкриті. Періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на визначені періоди часу з метою складання фінансової звітності. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, квартал. Історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво і придбання. Нарахування і відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що здійснені для одержання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів. Повнота (повне висвітлення) – усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Послідовність (стабільність) – постійне (із року в рік) застосування підприємством обраних методів обліку (обраної облікової політики). Зміна облікової політики можлива лише в тих випадках, які передбачені національними П(С)БО, і повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності. Обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань і витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Превалювання сутності над формою – операції враховуються відповідно до їх сутності, а не тільки виходячи з юридичної форми. Єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці. 4. Формування показників діяльності підприємства у фінансовому обліку. Одним із напрямів формування показників фінансової звітності підприємств є визначення видів діяльності по окремим господарським операціям. Діяльність, яку здійснює підприємство поділяється на звичайну та надзвичайну. Звичайна – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують чи виникають у результаті її здійснення. Надзвичайна – це події, які чітко відрізняються від звичайної діяльності, та не передбачається, що вони будуть повторюватися періодично чи в кожному наступному звітному періоді.

Наприклад, ліквідація наслідків пожежі, поводі, техногенних аварій. У межах звичайної та надзвичайної діяльності виділяють операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. Операційна – це основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Операційна діяльність, у свою чергу, поділяється на основну та іншу операційну діяльність. Основна – це операції, пов’язані з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою утворення підприємства та забезпечують основну долю його доходу. Інша операційна – це, зокрема, операції з реалізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів, оперативної оренди; відображення курсових різниць, створення резервів сумнівних боргів, уцінка запасів, отримання та сплата пені, штрафів та інших санкцій та інші. Інвестиційна – це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Наприклад, здійснення капітальних інвестицій у основні засоби, реалізація основних засобів, що не використовуються, ліквідація основних засобів, операції з нематеріальними активами, фінансовими інвестиціями (придбання цінних паперів), надання позик та отримання процентів по них, надходження дивідендів від фінансових інвестицій, переоцінка необоротних активів та інвестицій. Фінансова – це діяльність, яка веде до зміни розміру та складу власного та позикового капіталу. Наприклад, емісія акцій, отриманні та погашення кредитів, виплата дивідендів, фінансова оренда активів (надання та отримання), сплата процентів за користування грошовими коштами, доходи від спільної діяльності. При віднесенні окремих операцій до конкретного виду діяльності необхідно враховувати особливості конкретного підприємства. Наприклад, інвестиції у цінні папери, як правило, відносяться до інвестиційної діяльності, але для інвестиційної компанії це основна операційна діяльність. При складанні фінансової звітності дані про доходи і витрати, а також рух грошових коштів надаються окремо для операційної інвестиційної фінансової та надзвичайної діяльності, що сприяє підвищенню достовірності облікової інформації та поглибленню аналізу показників фінансової діяльності. Висновки Ведення фінансового обліку є обов’язковим для кожного підприємства. Законом встановлюються вимоги до фінансової інформації. Регламентуються форми звітності та їх зміст, порядок розрахунку показників. Фінансовий облік базується на точній інформації, законом регламентуються не тільки обмеження, але й вимоги. Фінансові звіти готуються для зовнішніх користувачів, тобто людей, які не роблять на даному підприємстві. Інформація, яка міститься у фінансових звітах, відображає операції, які вже здійснено, і тому вона піддається перевірці. Фінансові звіти узагальнюють інформацію про діяльність всього підприємства. Мета фінансового обліку – складання фінансової звітності зовнішнім користувачам інформації. Мета вважається досягнутою, якщо документи складені та надані за призначенням. Користувачі фінансової інформації – акціонери, кредитори, податкові органи, позабюджетні фонди, органи влади.

Биомасса, накапливаемая лесу, составляет 90% всей наземной биомассы (ее величина составляет от 1650.109 до 1911.109 т сухого вещества, ок. 14-15% ее образуют хвойные леса, 55-60% - тропические). Имея важное климаторегулирующее, почво- и водозащитное значение, лесной покров Земли является одним из факторов устойчивости биосферы и требует постоянной заботы о его сохранении и возобновлении. См. Лесные ресурсы. ЛЕС НА ВОРСКЛЕ - заповедник в Российской Федерации, Белгородская обл. Основан в современных границах с 1979. Плошадь 1038 га. Вековая дубрава среднерусской лесостепи. Лось, кабан, барсук и др. ЛЕСА - вспомогательные устройства для размещения рабочих и материалов при выполнении некоторых строительно-монтажных работ, преимущественно снаружи здания (сооружения). Наиболее распространены инвентарные (сборно-разборные) трубчатые маталлические. ЛЕСАЖ (Lesage) Ален Рене (1668-1747) - французский писатель. Романы "Хромой бес" (1707), "История Жиль Блаза из Сантильяны" (т. 1-4, 1715-35), восходящие к плутовскому роману, рисуют сатирическую картину нравов абсолютистской Франции. Комедии

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Бухгалтерський облік

4. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

5. Бухгалтерський облік на підприємстві

6. Бухгалтерський облік у банку
7. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
8. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

9. Етапи організації бухгалтерського обліку

10. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

11. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

12. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

16. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

17. Основи організації бухгалтерського обліку

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

19. Рахунки бухгалтерського обліку

20. Система та процес бухгалтерського обліку

21. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

22. Форми бухгалтерського обліку
23. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
24. Організація бухгалтерського обліку

25. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

26. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

27. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

28. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

29. Облігації

30. Облік робочого часу працівника

31. Облік і аналіз фінансових результатів

32. Облік витрат на оплату праці

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

33. Облік грошових коштів

34. Облік нематеріальних активів

35. Організація обліку грошових коштів

36. Основи побудови обліку праці та її оплати

37. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

38. Діюча практика обліку операцій з векселями
39. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій
40. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

41. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

42. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

43. Бухгалтерський облiк основних засобiв

44. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

45. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

46. Гудвіл та його облік

47. Загальні питання бухгалтерського балансу

48. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие

49. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

50. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

51. Облік активної частини балансу підприємства

52. Облік веб-сайтів

53. Облік виробничих витрат у птахівництві

54. Облік виробничих запасів
55. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах
56. Облік витрат за видами діяльності

57. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

58. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

59. Облік готової продукції

60. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

61. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

62. Облік загальновиробничих витрат

63. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

64. Облік зовнішньоекономічної діяльності

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Облік і аудит кредитів банку

66. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

67. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

68. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

69. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

70. Облік надзвичайних подій
71. Облік нематеріальних активів
72. Облік неопераційних витрат на підприємстві

73. Облік операцій з давальницькою сировиною

74. Облік основних засобів

75. Облік основних засобів

76. Облік основних засобів та руху грошових коштів

77. Облік поточних зобов’язань

78. Облік праці та її оплати

79. Облік розрахунків векселями

80. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

82. Облік собівартості продукції рослинництва

83. Облік та амортизація необоротних активів

84. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

85. Облік та аудиту комерційних банках

86. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу
87. Облік участі у виставках
88. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

89. Облікові регістри

90. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

91. Організація облікової політики підприємства

92. Організація обліку в магазині "Світанок"

93. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

94. Організація обліку доходів

95. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

96. Організація обліку на підприємстві

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Організація обліку орендних операцій

98. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

99. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.