Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Юридическая психология Юридическая психология

Способы обеспечения исполнения обязательств

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Способи забезпечення виконання зобов'язань1. Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань. 2. Неустойка, її значення і види. 3. Застава. Предмет і види застави. 4. Зміст і форма договору застави. 5. Права і обов’язки заставодавця і заставодержателя. 6. Порука. Гарантія. 7. Завдаток. 1. Поняття і види способів забезпечення виконання зобов'язань. Під способами забезпечення виконання зобов'язань розуміють додаткові забезпечувальні заходи, які мають спеціальний (додатковий) характер і дають можливість досягнути виконання незалежно від того, чи заподіяні кредиторові збитки і чи є у боржника майно, на яке можна звернути стягнення за виконавчими документами. Відповідно до ст. 178 ЦК до способів забезпечення належать: . неустойка; . застава; . порука; . гарантія; . завдаток. Такий перелік є вичерпним, інші механізми, формально до способів забезпечення не належать. Однак меті забезпечення виконання зобов'язань може слугувати застосування а й будь-яких інших, передбачених законом або договором правових заходів (механізмів), які сприяють виконанню обов'язків боржника за договором або обов'язків, що випливають з інших підстав виникнення зобов'язань. В такому розумінні коло цих способів забезпечення виконання зобов'язань можна тлумачити значно ширше. Саме виходячи з цього, в ст. 570 проекту ЦК України передбачається, що виконання зобов'язання може забезпечуватися не тільки тими способами, які прямо передбачені ЦК, іншими правовими актами, а й тими, які встановили сторони в самому договорі. В сучасній юридичній літературі до таких додаткових способів забезпечення виконання зобов'язання відносять способи, передбачені законом, але не названі у відповідній главі ЦК України. До таких способів, зокрема, належать: . правила про зустрічне виконання зобов'язань, . положення про субсидіарну відповідальність учасників повного товариства, а також повних товаришів у командитному товаристві за зобов'язаннями товариства при недостатності його майна; . власника за зобов'язаннями належного йому підприємства або установи; . права кредитора, який виконав угоду, у разі ухилення іншої сторони від її нотаріального посвідчення вимагати по суду визнання її дійсною; . право кредитора вимагати реєстрації угоди у разі ухилення іншої сторони від її реєстрації; . про відповідальність, що її поряд з боржником несуть треті особи, на яких покладено виконання зобов'язання, та деякі інші1. Що стосується додаткових способів забезпечення, які сторони можуть передбачати в самому договорі, то до них належать і випадки виконання боржником зобов'язання, пов'язаного із внесенням певної грошової суми на депозит третьої особи, а також використання в договорі можливостей, що закладені диспозитивними нормами ЦК України. Так, нормою передбачено, що ризик випадкової загибелі речі або випадкового пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено законом або договором. У зв'язку з цим власник має право передбачити в договорі покладення ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна на контрагента. Аналогічно може бути розв'язано питання щодо витрат, які пов'язані з утриманням майна.

У проекті ЦК України розширено перелік прямо передбачених у кодексі способів забезпечення виконання зобов'язання, до яких, крім зазначених у чинному ЦК України, належать утримання майна боржника кредитором та нове за змістом і функціями поняття гарантії як способу забезпечення виконання. Класифікація способів забезпечення виконання зобов'язання проводиться за різними ознаками2. Враховуючи юридичну конструкцію способів забезпечення виконання зобов'язання, їх поділяють на: а) такі, що пов'язані з попереднім виділенням майна для можливої примусової реалізації обов'язку порушника (застава та завдаток); б) такі, що не пов'язані з попереднім виділенням майна для можливої примусової реалізації обов'язку порушника. За правовою природою способи поділяються на: а) такі, що є засобами юридичної відповідальності (неустойка та завдаток); б) такі, які не є засобами юридичної відповідальності (застава та порука). За сферою дії розрізняють способи забезпечення, що можуть застосовуватися: 1) у відносинах між будь-якими суб'єктами (неустойка, застава, порука), 2) у зобов'язаннях тільки за участю фізичних осіб (завдаток) 3) у відносинах виключно між юридичними особами (гарантія). 2. Неустойка, її значення і види. Відповідно до ст. 179 ЦК неустойкою визнається певна грошова сума, визначена законом або договором, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема у випадку прострочення виконання зобов'язання. Переваги (значення) неустойки: . сума, на яку може претендувати кредитор, у разі невиконання зобов'язання боржником, визначена заздалегідь; . стягнення неустойки не пов'язується з необхідністю доводити розмір заподіяних збитків, а також причинний зв'язок між збитками, які можуть виникнути у кредитора, і порушенням зобов'язання з боку боржника; . стягнення неустойки не перешкоджає можливому відшкодуванню збитків, якщо кредитор доводив наявність цих збитків, їх розмір і причинний зв'язок з правопорушенням; . неустойка є засобом оперативного впливу на недбайливого боржника, оскільки дає можливість відразу після порушення зобов'язання швидко стягнути передбачену законом або договором грошову суму, яку боржник мав би сплатити незалежно від того, були якісь інші негативні наслідки в майновій сфері кредитора, чи ні. Різновид неустойки виступають штрафи та пеня. Штрафом називається визначена договором грошова сума, яку боржник зобов'язується сплатити кредитору у наперед визначеному розмірі або в процентному відношенні до суми боргу або всього предмету виконання (суми договору). Пенею називається визначена договором грошова сума, яку боржник зобов'язується сплатити кредитору у процентному відношенні до суми простроченого платежу за кожний день або інший період прострочення. Види неустойки. Залежно від джерела встановлення неустойка поділяється на: . законну, тобто встановлену в нормативному порядку — в законі або іншому правовому акті; . договірну, яка встановлюється безпосередньо в нормах договору (угоди), укладеного між сторонами. Залежно від можливого стягнення збитків неустойка згідно із ст.2

04 ЦК поділяється на чотири види; 1) залікова; 2) штрафна; 3) виключна; 4) альтернативна. Заліковою називається неустойка, що передбачає можливість стягнення як неустойки, так і збитків, але в тій частині, яка не покрита сумою неустойки. Штрафною, або кумулятивною, визнається неустойка, яка підлягає сплаті понад розмір збитків, які заподіяні невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Виключна неустойка обмежує відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань тільки сплатою неустойки і взагалі виключає можливість стягнення збитків. Альтернативна неустойка передбачає можливість стягнення або неустойки, або збитків; але в цьому випадку кредитор повинен зробити вибір ще до того, як буде допущено порушення зобов'язання і встановлено розмір збитків. Що стосується розміру неустойки, то відповідно до ст.3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” від 22 листопада 1996 року він обчислюється від суми простроченого платежу, та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Для стягнення неустойки ст.72 ЦК встановлено скорочений строк – 6 місяців. 3. Застава. Предмет і види застави. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Предметом застави може бути майно, яке відповідно до українського законодавства заставодавець може відчужувати та на яке може бути звернуто стягнення. У випадках передбачених договором предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо). Предметом застави може бути і майно, яке перебуває на праві спільної власності. Майно, яке перебуває у спільній власності, може бути предметом застави лише за згодою всіх співвласників. За ст. 6 Закону України "Про заставу", майно, яке перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі. Щодо застави вимог, то предметом застави може бути лише відчужувана вимога. До невідчужуваних, невіддільних від особи вимог, які з цих причин не можуть бути предметом застави, належать, наприклад, вимоги потерпілого від каліцтва до особи, яка спричинила каліцтво, про відшкодування шкоди; вимоги, що виникають із спадкових прав. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про заставу" предметом застави можуть бути майнові права. Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою заставодержателя. Не можуть бути предметом застави: . національні культурні та історичні цінності, що перебувають у державній власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання. . вимоги, які мають особистий характер, а також інші вимоги, застава яких забороняється законом. . об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації; .

Тем самым поручительство увеличивает для кредитора вероятность исполнения обязательства, поскольку в случае его нарушения должником кредитор может предъявить свои требования поручителю. Поручительство является договором, заключаемым по правилам, предусмотренным главой 28 ГК, между поручителем и кредитором в основном обязательстве. Для договора поручительства установлена обязательная письменная форма под страхом его недействительности (ст. 362). Несмотря на то что, как уже отмечалось, нормы о поручительстве в ГК сформулированы довольно традиционно, в Кодексе имеется ряд новелл принципиального характера, выгодно отличающих его от ранее действовавшего законодательства, поскольку они позволяют устранить основные барьеры, препятствовавшие в прошлые годы широкому применению этого способа обеспечения исполнения обязательств. Имеются в виду трудности с привлечением поручителя к ответственности в случае неисполнения должником своего обязательства, которые вызывались ранее следующими обстоятельствами. Во-первых, как отмечалось, действовало правило, в соответствии с которым поручитель нес перед кредитором лишь субсидиарную ответственность, т.е. он мог быть привлечен к ответственности лишь при недостаточности средств у должника (п. 6 ст. 68 Основ гражданского законодательства 1991 г.)

1. Залог - как способ обеспечения исполнения обязательств

2. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств

3. О понятии и классификации способов обеспечения исполнения обязательств

4. Залог как один из эффективных способов обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам

5. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств

6. Непоименованные в Гражданском Кодексе Российской Федерации способы обеспечения исполнения обязательств
7. Обеспечение исполнения обязательств
8. Обеспечение исполнения обязательств

9. Обеспечение исполнения обязательств

10. Обеспечение исполнения обязательств

11. Общие положения об обязательствах, обеспечение исполнения обязательств

12. Обеспечение и способы исполнения обязательств

13. Понятие банковской гарантии и поручительства как способов обеспечения обязательства

14. Залог как способ обеспечения обязательства

15. Задаток как способ обеспечения обязательств

16. Исполнение обязательства и его обеспечение

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств в российском праве

18. Понятие надлежащего исполнения обязательств

19. Способы обеспечения точности деталей и сборочных единиц

20. Банковская гарантия как инструмент обеспечения выполнения обязательств

21. О возможности выдачи банковских гарантий в обеспечение неденежных обязательств

22. Исполнение обязательств
23. Исполнение обязательств. Расторжение трудового договора по инициативе администрации
24. Понятие и принципы исполнения обязательств

25. Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов

26. Понятие режима исполнения и отбывания наказания и способы его обеспечения

27. Гражданско – правовой аспект обеспечения обязательств

28. Учет собственного капитала и обеспечения обязательств ОАО "Стахановский вагоностроительный завод"

29. Обеспечение обязательств

30. Проблемы исполнения договорного обязательства в гражданском праве России

31. Особенности исполнения налогового обязательства в Республике Казахстан

32. Испытание и обеспечение надёжности ДЛА

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

33. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

34. Органы технического и тылового обеспечения, создаваемые в танковом батальоне в оборонительном бою

35. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)

36. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

37. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

38. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине
39. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании
40. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

41. Общие положения об обязательствах и договорах

42. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

43. Способы защиты гражданских прав

44. Транспортные обязательства

45. Обязательства: понятия и виды

46. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

47. Основания возникновения обязательств

48. Ипотечное жилищное кредитование как способ улучшения жилищных условий

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

49. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

50. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

51. Организационно-правовое обеспечение деятельности комитета по международным делам ГД ФС РФ

52. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

53. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

54. Перемена лиц в обязательствах в коммерческих отношениях (цессия и факторинг)
55. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих
56. Римское право. Обязательство и его виды

57. Пробелы в праве и способы их устранения

58. Служба документационного обеспечения управления

59. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

60. Способы выражения сомнения в современном немецком языке

61. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском языке

62. Способы выражения оттенков запаха в романе Патрика Зюскинда "Парфюмер"

63. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

64. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Программное обеспечение для модемов Lexand TS2400

66. Компилятор. Лингвистическое обеспечение САПР

67. Технология разработки программного обеспечения

68. Разработка системного программного обеспечения

69. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем

70. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного обеспечения на примере работы налоговой инспекции
71. Программное обеспечение персональных компьютеров
72. Программное обеспечение удалённого доступа к технической документации

73. Вирусы и антивирусное программное обеспечение

74. Программное обеспечение компьютеров. Архиваторы

75. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

76. Верификация и аттестация программного обеспечения

77. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)

78. Несколько способов решения одной геометрической задачи

79. Открытые способы лечения перитонита

80. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Прокурорский надзор за исполнением законов

82. Принципы обеспечения безопасности АЭС на этапах, предшествующих эксплуатации

83. Недостатки произношения звуков Р и Р` и способы их коррекции

84. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

85. Способы охлаждения и замораживания рыбы

86. Совет Безопасности ООН и его роль в обеспечении мира и всеобщей безопасности
87. Инженерно-техническое обеспечение охраны объектов
88. Способы нанесения тонких пленок

89. Вращающаяся печь 5х185 м для обжига клинкера по мокрому способу

90. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

91. Нефть: происхождение, состав, методы и способы переработки

92. Мероприятия по обеспечению БДД. Устройство и регулировка ГРМ автомобиля ВАЗ-2109 (отчет)

93. Способ крепления клапанов

94. Психологическое обеспечение гармоничного развития ребенка

95. Внимание человека, способы его тренировки и развития.

96. Способы управления и тренировки памяти

Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры

97. Невербальный способ общения

98. Исследование работы триггеров в интегральном исполнении

99. Обеспечение качества электроэнергии в распределительных сетях, питающих сельскохозяйственных потребителей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.