Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Реферат на тему: «Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств» Виконала: студентка V курсу групи ЗМФЗ – 41 Дідаш Марина Анатоліївна зал. кн. № 501 Перевірила: викладач курсу «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» Фролова Тетяна Борисівна 2008-2009 План 1. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств. 2. Зарубіжний досвід фінансової підтримки розвитку малого бізнесу. 3. Практична частина (2 задачі). 4. Список використаної літератури. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств Основний капітал - являє собою вартість засобів праці, що багаторазово використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою матеріально-натуральну форму. Особливості відтворення основного капіталу визначаються поруч характерних ознак, до яких відносяться: поступовий перенос вартості основного капіталу на вартість виготовленої продукції; рух споживацької вартості; оборот вартості капіталу;часткове відтворення вартості і готової продукції і її нагромадження в грошовій формі; поновлення основного капіталу в матеріально-натуральній формі через більш-менш тривалі періоди часу, що створює можливість маневрування засобами амортизаційного фонду. Грошові кошти, авансовані на придбання основного капіталу, називаються основними засобами. У складі основного продуктивного капіталу розрізняються активна і пасивна частини. Активна частина основного капіталу безпосередньо впливає на продукт, визначає масштаби його виробництва і рівень продуктивності праці працівників. Пасивна частина основного капіталу охоплює будинку , спорудження , передатні пристрої і т.п. Розподіл основного капіталу на активній і пасивний у визначеній мері умовно і залежить від специфіки функцій, виконуваних галуззю. Для виміру, оцінки й аналізу капіталу використовується безліч показників. У той же час необхідно відзначити, що капітал є категорією, що має складну економічну природу, і показники його не відбиваються прямо у фінансовій звітності підприємства. Тому одержання показників капіталу можливо тільки з застосуванням розрахункових і аналітичних методів. Дані обставини, у свою чергу, і визначають гостру необхідність у розробці і використанні при проведенні оцінки й аналізу капіталу системи показників, що найбільше повно характеризують його стан, рух і ефективність використання. У цьому зв'язку актуальним є питання забезпечення чіткої класифікації цих показників по найбільш істотних ознаках з визначенням їхнього взаємного зв'язку і відображення в інформаційній моделі підприємства. Система показників капіталу повинна формуватися в трьох основних напрямках: Показники джерел формування капіталу. Показники функціонуючого капіталу. Показники результатів функціонування капіталу. До числа найважливіших показників, що характеризують джерела формування капіталу, насамперед відносяться: величина, структура і вартість усіх джерел капіталу й окремих його складових. Функціонуючий капітал визначається показниками іншого порядку: об'ємними показниками активів; структурою і ціною активів підприємства.

Крім того, показники функціонуючого капіталу повинні включати об'ємні показники поточних активів і структуру поточного капіталу. Таблиця 2.6 Джерела формування капіталу. Показники Методика визначення показників Джерела інформації для формування показників Величина джерел капіталу Сума розділів пасиву балансу Бухгалтерський баланс Відношення власних і позикових джерел капіталу G = Власні джерела капіталу / Запозичені джерела капіталу Бухгалтерський баланс Мультиплікатор капіталу МК = Власні джерела капіталу / Всього джерел капіталу Бухгалтерський баланс Далі при проведенні аналізу функціонуючого капіталу визначаються показники складу, стану, структури і динаміки основного й оборотного капіталу підприємства. До показників оборотного капіталу відносяться: величина, склад, структура і динаміка, оборотність, динаміка оборотності, фактори, що впливають на оборотність. До показників поточного капіталу підприємства необхідно віднести: показник адекватності капіталу, рентабельності чистих активів, співвідношення статутного капіталу і поточного капіталу, частка чистих активів у власних джерелах капіталу. До показників ефективності використання капіталу відносяться: прибуток, результат у виді поточного капіталу, прибутковість, рентабельність, капіталоємкість, використання амортизаційних відрахувань, зміна показників фінансового стану. Показники структури основного капіталу.Показники Методика визначення показників Коефіцієнт надходження основного капіталу Кр = Збільшення за період 100 / ∑капіталу на поч. періоду. Коефіцієнт вибуття основного капіталу Кв = Зменшення за період 100 / ∑капіталу на поч. періоду Співвідношення непродуктивної і продуктивної частин капіталу Кн./п = Непродуктивний капітал / Продуктивний капітал Частка продуктивного капіталу в його загальній сумі Кпр = Продуктивний капітал / ∑ капіталу на поч. періоду Частка непродуктивного капіталу в його загальній сумі Кнепр.= Непродуктивний капітал / ∑ капіталу на поч.періоду Показники використання основного капіталу. Показники Методика визначення показників Капіталовіддача основного капіталу Кв= Об’єм вир-ва / Серед.в-на. основ. капіталу Капіталовіддача основного продуктивного капіталу Копр.=Об’єм вир-ва / Серед. в-на. осн. прод. капіталу Капіталовіддача основного виробничого капіталу Ковр. = Об’єм вир-ва / Сер.в-на осн. вир. капіталу. Капіталовіддача основного невиробничого капіталу Конв.= Об’єм вир-ва / Сер. в-на осн. невир. капіталу Коефіцієнт амортизації Ка = Сума амортизації / Початкова вартість капіталу Коефіцієнт придатності Кп = Залишкова вартість осн. капіталу / Поч. вартість осн. капіталу Основний капітал є головною складовою сукупного капіталу і потребує у сучасних умовах вирішення проблеми формування оптимальних структурних пропорцій, що забезпечують життєздатність підприємства. Ріст обсягів основного капіталу носив переважно екстенсивний характер. Останні роки відбувалося безперервне нарощування обсягів основних виробничих фондів, в разі чого їх обсяг виріс у 1,7 рази. При цьому в промисловості темпи росту фізичного обсягу були вище, ніж в економіці в цілому.

Сталось також стрімке зниження частки нового обладнання. У теперішній час рівень зносу активної частки основного капіталу складає близько 70 %. Середній термін служби устаткування у промисловості перевищує у 2,5 разів нормативний. В останні роки виявилася інвестиційна та технологічна відсталість більшості промислових підприємств, згортання державних і власних вкладень у модернізацію основних виробничих фондів, освоєння нових виробів. На даний момент багато підприємств знаходяться в ситуації, коли капітальний ремонт не може врятувати положення, оскільки потрібні капіталовкладення в нове обладнання. Потрібно більш ефективно використовувати резерви, поширювати можливості технічного переоснащення та модернізації виробництва за рахунок внутрішніх джерел. Джерела формування основного капіталу Розв'язання цього завдання вимагає шляхом порівняльного аналізу вибрати метод формування основного капіталу, котрий був би прийнятним і найбільш ефективним. У межах цієї проблеми слід виявити можливі способи формування основонго капіталу. До них, зокрема, належать: • перший — особисті заощадження (не лише у грошовій, а й у речовій, товарній формі); • другий — позичкові кошти, тобто отримані в борг з певними зобов'язаннями (скажімо, сплата встановленого відсотка за рік). 2. Зарубіжний досвід державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу З наукового погляду розвиток малого підприємництва розглядається як базовий процес, що має забезпечити реальні структурні зрушення, поглибити ринкові відносини, підвищити ефективність та соціальну орієнтованість виробництва. Основні переваги, що визначають роль і місце малого підприємництва у структурі економіки України, полягають у можливості: реалізації суб'єктами підприємництва (юридичними та фізичними особами) своїх здібностей, власного майна, ініціативи, вільного ринкового вибору; підвищення рівня мотивації праці; швидкої окупності витрат та інвестицій; створення широких можливостей для швидкого й якомога повнішого насичення ринку товарами та послугами; збільшення кількості робочих місць; кращого використання потенціалу підприємств, місцевих ресурсів, фінансово-кредитної і технічної, зокрема зарубіжної, допомоги; гнучко та мобільно перебудовувати виробництво відповідно до вимог ринку, що змінюється, а також до завдань розвитку великих фінансово-промислових корпорацій, інноваційних і територіально-виробничих комплексів, у складі яких діють малі підприємства; розширення експортних можливостей України. На державу покладено визначення загальних принципів, пріоритетних напрямків і методів державної підтримки малого підприємництва в Україні, встановлення порядку створення і діяльності органів державної влади щодо державної підтримки, розроблення і реалізацію державних програм розвитку та підтримки малого підприємництва, зокрема в тих випадках, коли вони фінансуються щонайменше на 50 % коштів державного бюджету і спеціалізованих позабюджетних фондів України, встановлення пільг для суб'єктів малого підприємництва щодо податків та інших платежів до державного бюджету і позабюджетних фондів. Органи місцевого самоврядування можуть уживати додаткових заходів підтримки малого підприємництва.

Отже силами пригнчених, працюючих кляс провадилася революця. Як ж цл мали ставити соб ц кляси? Закладен в природ цих кляс тенденц, розумться, були соцалстичн, се-б-то, так цл, як давали б цим клясам можнсть вийти з свого пригнченого, поневоленого становища експлуатованих. Це прагнення лежить у сути само рчи, самого факту стнування сих кляс. Не треба няко партйно аAтац й пропаAанди для створення тенденц визволення. Парт тльки усвдомлюють, орAанзують, доцльно направляють ц закладен з природи клясов прагнення. Отже, ясно, що коли б мати на уваз тльки ц чинники, то революцю можна було би без вагання одзначити, як соцалстичну. Але був ще один чинник, який грав не малу ролю в революц: соцально-економичне становище Рос, ступнь розвитку  продукцйних сил  з того випливаюче взамовдношення соцальних сил. Не-большевистська соцалстична течя в Рад Р.  С. Депутатв цьому факторов надавала особливого й навть ршаючого значння. Цй теч трудно було допустити, щоб у Рос, де бльше 80 процентв населення  селянство, де капталзм стояв у початкових формах розвитку, де рвень розвитку селянських  робтничих мас був дуже низько, щоб у такй Рос могла бути соцалстична революця й щоб вона могла мати успх

1. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

2. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

3. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

4. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

5. Інвестиції в основний капітал

6. Статистика основного капіталу
7. Формування основних фондів підприємства
8. Організація обліку власного капіталу підприємства України

9. Управління фінансовою санацією підприємства

10. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

11. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

12. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

13. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

14. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

15. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

16. Особливості антикризового управління

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

17. Формування організаційних структур управління підприємством

18. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

19. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

20. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

21. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

22. Ділові взаємовідносини в апараті управління
23. Методи управління підприємством
24. Рішення в системі управління

25. Управління запасами

26. Управління проектами

27. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

28. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

29. Фінансові методи збільшення капіталу

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Аудит статутного капіталу

32. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Машина-каталка "Лидер", цвет: бордовый.
Игрушечный автомобиль снабжен рулем, фарами, зеркалами заднего вида и звуковыми модулями, а его корпус оформлен в приятном бордовом цвете.
2947 руб
Раздел: Каталки
Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее

33. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

34. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

35. Акти державного управління

36. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

37. Кредитний ризик та методи управління ними

38. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
39. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу
40. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

41. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

42. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

43. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

44. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

45. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

46. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

47. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

48. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Державне управління в сфері охорони здоров’я

50. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

51. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

52. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

53. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

54. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
55. Поняття і наукові засади державного управління
56. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

57. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

58. Сутність і сфера міжгалузевого управління

59. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

60. Управління духовними процесами суспільства

61. Управління юридичним консалтингом

62. Функції та принципи державного управління

63. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

64. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Системи управління базами даних

66. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

67. Антрапалогія капіталізму і культаў

68. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

69. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

70. Інформаційні технології управління маркетингом
71. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
72. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

73. Управління процесом створення нового товару

74. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

75. Міжнародна міграція капіталу

76. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

77. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

78. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

79. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

80. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

81. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

82. Діяльність органів управління освітою

83. Економічні та правові основи управління організацією

84. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

85. Заохочення працівників як метод управління персоналом

86. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
87. Конфлікти та методи управління ними
88. Корпоративне управління акціонерним товариством

89. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

90. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

91. Методологія системи управління персоналом

92. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

93. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

94. Національні моделі корпоративного управління

95. Організаційна структура управління підприємством

96. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

97. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

98. Основи управління персоналом підприємств

99. Персонал як об’єкт управління організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.