Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Разное Разное

Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА Кафедра Документознавства Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень. Курсова робота з дисципліни &quo ;Інформіційно-аналітична діяльність&quo ; ВИКОНАЛА: студентка ІV курсу групи ДМ- Київ-2004 ЗМІСТ Вступ Розділ І. Управлінські рішення §1 Суть управлінських рішень, їх функції та класифікація §2 Планування як вихідний етап розробки та прийняття рішення §3 Процес розробки рішення як складова частина теорії прийняття рішень Розділ ІІ. Інформація та управління §1 Поняття „Інформація” §2 Роль інформації в управлінні §3 Джерела інформації в системі інформаційної діяльності 3.1 Електронні джерела інформації 3.2 Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень 3.3 Реклами, виставки та конференції як джерело інформації 3.4 Консультативні послуги як джерело інформації Розділ ІІІ. Інформація в теорії підготовки та прийнятті управлінських рішень §1 Інформаційне забезпечення управління для прийняття рішень. §2 Дослідження кількісного використання інформації в організаціях та на підприємствах для прийняття рішень. Висновки Список використаних матеріалівВСТУП Управління будь-якою соціальною системою передбачає цілеспрямований вплив суб’єкта управління на виробничо-господарську діяльність об’єкта управління для забезпечення оптимального функціонування та розвитку останнього, створення нормальних умов праці та задоволення соціальних потреб членів колективу. Цей вплив здійснюється насамперед розробкою планової програми діяльності соціальної системи. Однак, у зв’язку з динамічним характером виробничо-господарського процесу, умови функціонування системи постійно змінюються, що проявляється у виникненні різноманітних виробничо-господірських ситуацій, відхиленні від планової програми розвитку об’єкта управління. Виробничо-господарські ситуації можуть бути наперед передбачуваними (мати плановий характер) або виникати випадково, у зв’язку з не передбачуваними обставинами. У будь-якому випадку виникнення певної господарської ситуації супроводиться порушенням зв’язків, що склалися у підприємстві, зміною окремих елементів об’єкта управління: трудових ресурсів, основних і оборотних фондів, технології діяльності тощо. Все це зумовлює потребу втручання в хід господарського процесу, тобто прийняття і реалізації управлінського рішення у зв’язку з виникненням ситуації, що характеризується певними кількісними та якісними параметрами. Вихід з ситуації, що склалася, може бути здійснений у різні строки, різними шляхами та із залученням більших чи менших засобів. Усі ці аспекти мають бути враховані при розробці управлінського рішення. Відомо, що роль інформації в управлінському процесі надзвичайно велика. Циркуляція інформації в суспільстві це головний показник, завдяки якому можна судити про необхідність і потенційність цілісності її існування. Потік інформації, з яким кожен день зустрічається індивід, представляє собою дуже складне, багаточисленне та полісемантичне утворення.

Вивчення його структури призводить до аналізу взаємодії людей в процесі виробництва, передачі та використання інформації. Досліджуючи тему курсової роботи, я порушую питання використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень. Отже, актуальність даної теми полягає в дослідженні джерел інформації під впливом яких відбувається планування та прийняття управлінських рішень. Розкриваючи поняття управлінського рішення, я доводжу роль та важливість інформації в цьому не простому процесі. Крім того, з практичного досвіду різних підприємств я намагаюся представити кількісні показники використання інформації при прийнятті управлінських рішень та деякі недоліки, яких припускаються управлінці у своїй діяльності. Предметом даного дослідження являється процес використання джерел інформації при формуванні управлінських рішень, а об’єктом вивчення даної теми є управлінські рішення як основний засіб впливу керуючої системи на керовану. Мета і завдання даного дослідження - подати необхідне системне представлення про сутність, структуру, функції та вплив джерел інформації на прийняття управлінського рішення. Проводячи своє дослідження я використала значний інформаційний фонд, який стосується даної теми. Слід відзначити, що ці фонди не повністю розкривали дану тему, деяких питань зовсім не було розглянуто в даних працях, що свідчить про невелику базу, по цій темі. Крім того я помітила, що провідні вчені мало приділяють уваги даній темі. Джерелами, які були опрацьовані мною, являються переважно навчальні посібники для студентів вищих закладів освіти, монографії, а також рідше автореферати.РОЗДІЛ І. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ §1 Суть управлінських рішень, їх функції та класифікація. Роль рішення в управлінському процесі надзвичайно велика. Керувати – це значить вирішувати будь-яке завдання для досягнення певної мети. рішення має універсальний характер, що витікає із специфіки людської діяльності, свідомої і цілеспрямованої. Виходячи із його універсального характеру, ряд авторів висловлюють різне тлумачення поняття управлінського рішення. Професор Русинов Ф.М. під управлінським рішенням розуміє знаходження певного варіанту дій, сам процес діяльності і її кінцевий результат. Коли говорять про вирішення проблем, використовують цей термін в трьох значеннях: 1) знайдений, але ще не здійснений варіант дій; 2) сам процес вирішення проблеми, тобто усунення деяких перешкод і труднощів на цьому шляху; 3) підсумок діяльності. Категорія „управлінського рішення” як відмічають Райзберг Б.А. та Фатхутдинов Р.А має багато аспектний зміст. В широкому розумінні управлінське рішення можна розуміти як вираження процесу управління на його заключній стадії, як підлягаючу виконанню команду, що надходить від керуючої до керованої системи. Управлінське рішення має соціально-економічну природу. Воно пов’язане з діяльністю людини, яка керує іншими людьми і використовує при цьому всі свої здібності, вміння, знання і навички. Можна виділити три взаємопов’язані аспекти управлінського рішення. По-перше, управлінське рішення – це вид діяльності, що проходить в керуючій системі і пов’язаний з підготовкою, знаходженням, вибором і прийняттям певних варіантних дій.

В цьому аспекті управлінське рішення – вид роботи в апараті управління, певний етап процесу управління. По-друге, управлінське рішення – це варіант впливу керуючої системи на керовану та формула впливу. В цьому розумінні управлінське рішення є описом передбачуваних дій керуючої системи по відношенню до керованої. По-третє, управлінське рішення – це організаційно-правова діяльність керівника в керованій системі. Приділяючи увагу цьому важливому аспекту, управлінське рішення інколи визначають як акт організаційно-практичної діяльності керівника і апарату управління, який здійснюється по раніше розробленому і свідомо вибраному варіанту. Розуміння управлінського рішення тільки в такому трактуванні розкриває його повний зміст. Для правильного розуміння управлінського рішення необхідно завжди враховувати всі три його аспекти в поєднанні і взаємозв’язку. Управлінське рішення як специфічний вид діяльності людини в процесі управління можна уявити в вигляді послідовності певних операцій. Це перш за все розробка варіантів дій, вибір варіанту, його прийняття, (затвердження) і здійснення. Рішення охоплює всю сукупність вказаних операцій, є поєднанням інтелектуальної діяльності в керуючій системі з організаційно-практичною діяльністю в керованій системі. Рішення знаходиться на межі процесу виробництва. Воно є важливою ланкою відносин управління, зв’язуючим фактором керуючої і керованої системи. Прийняття управлінського рішення – це процес вибору розумної альтернативи вирішення проблеми, що є вирішальним в системі управління. Результати реалізації прийнятих управлінських рішень – це найбільш об’єктивна оцінка мистецтва керівника. Завадський Й.С., Глушко В.П., Галькович Р.С. і Набоков В.І. та інші відмічають, що управлінське рішення – це своєрідний соціальний акт, який містить постановку мети, завдань, а також загальні чи більш конкретні вказівки для засобів їх здійснення. Рішення – один із необхідних моментів вольової дії керівника. Швидкість, правильність і чіткість рішень залежить від уміння керівника творчо мислити, від його особистих якостей (рішучість, ініціативність, сміливість, прагнення до самостійного виконання покладених на нього обов’язків) і від його організаторських здібностей. Необхідність прийняття рішень виникає в силу впливу внутрішніх і зовнішніх обставин. В даному випадку, рішення виступає як відповідна реакція на ці впливи. Зміст управлінського рішення можна розкрити в його функціях, які воно виконує в загальній системі управління господарською діяльністю, організацій і підприємств: керуючій, координуючій та мобілізуючій. Керуюча функція. Будь-яке рішення розробляють, виходячи з певної стратегії управління соціально-економічною системою організації чи підприємства, тобто з урахуванням довгострокової перспективи. Виходячи з стратегічної лінії розвитку, у рішенні ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати в певний строк. При цьому найкращих результатів досягають у тих випадках, коли поставлене завдання забезпечує реалізацію принципу: те, що вигідно підприємству чи організації, має бути вигідним і окремому працівнику.

Розпочався період тривалої і нерівної боротьби ЗУНР за свою незалежність. Головні польські підпільні організації мали значні можливості щодо проведення розвідувальних та інших спеціальних заходів проти українських повстанців. Так, "поштовий" відділ штабу ПОВ займався збором таємної інформації через перлюстрацію державних документів власною агентурою серед поштових чиновників. З ПОВ активно співробітничали такі конспіративні організації, як "Союз самостійної молоді" та "Вольносць", котра мала свої таємні джерела інформації в ряді військових частин краю. У ПКВ були сильні позиції серед скаутського руху і в організації студентів-бойовиків "Страж академіцкі" [518]. У розвідувальному забезпеченні дій польської сторони активно використовувалося місцеве населення. Для збору потрібної інформації залучалися підлітки, жінки, робітники. Вони чудово знали місто (на відміну від вояків-українців, котрі були мобілізовані з інших місцевостей і лише несли службу у Львові). Мешканці Львова - поляки стежили за розташуванням і діями українських загонів і своєчасно інформували своє командування

1. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

2. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

3. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

4. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

5. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

6. Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена
7. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень
8. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину

9. Інформаційні системи в управлінні підприємством

10. Конфлікти та методи управління ними

11. Менеджмент та система управління

12. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

13. Підготовка та перепідготовка персоналу

14. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

15. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

16. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

18. Поняття економічної інформації, її види та властивості

19. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

20. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

21. Якість і ефективність управлінських рішень

22. Проблеми екології та шляхи їх вирішення
23. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення
24. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

25. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

26. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

27. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

28. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

29. Аналіз та удосконалення оперативного управління

30. Процес управління та його основні стадії

31. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

32. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

33. Виникнення писемності та історія кодування інформації

34. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

35. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

36. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

37. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

38. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
39. Психрофільні мікроорганізми та їх використання
40. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

41. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

42. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

43. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

44. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

45. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

46. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

47. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

48. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

50. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

51. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

52. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

53. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

54. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
55. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
56. Поняття національного доходу та його використання

57. Право, джерела права та дія норм права ЄС

58. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

59. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

60. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

61. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

62. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

63. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

64. Використання діаграм при обробці табличної інформації

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

65. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

66. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

67. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

68. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

69. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

70. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
71. Деякі формати мультимедіа. Використання шейдерів та фракталів
72. Документальні та оповідні історичні джерела

73. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

74. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

75. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

76. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

77. Вторинна сировина та її використання в промисловості

78. Інформаційні технології управління маркетингом

79. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

80. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

82. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

83. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

84. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

85. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

86. Джерела та форми права
87. Економічні та правові основи управління організацією
88. Інформація в управлінні

89. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

90. Поняття та сутність ефективності управління

91. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

92. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

93. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

94. Сутність лідерства та управління

95. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

96. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

97. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

98. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

99. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.