Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності БІЗНЕС–ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Дипломний проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 7.050206 &quo ;Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності&quo ; напряму 0502 &quo ;Менеджмент&quo ; Студентка Масляник А. В Науковий керівник ст. викл. Гоменюк О. О. Зав. кафедри доц. Міненко М. А. Київ НУХТ 2009 РЕФЕРАТ Дипломний проект на тему &quo ;Бізнес – планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства&quo ;: сторінок - 178, таблиць - 41, рисунків - 10, формул - 38, додатків - 22, літературних джерел - 64. Об’єктом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних питань складання бізнес – плану ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11. Предметом дослідження є процес бізнес – планування ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11 та його техніко – економічне обґрунтування, а також господарська (у тому числі зовнішньоекономічна діяльність підприємства). Мета дослідження. Головною метою дипломної роботи є сформувати бізнес-план виробництва нового виду продукції для подальшої її реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, як наслідок обґрунтування шляхів підвищення рентабельності збиткового підприємства ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11. Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких завдань: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення аналізу концептуальних підходів до визначення поняття &quo ;бізнес-планування&quo ; і виявлення принципових розбіжностей в підходах до розуміння цього терміна в існуючих дослідженнях; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення аналізу методичних підходів до розробки та обґрунтування бізнес-плану та вибір оптимальної методики бізнес-планування для досліджуваного підприємства; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення фінансово-господарського аналізу та стратегічного аналізу ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; розроблення та обґрунтування бізнес – плану із виробництва екструдованих продуктів на досліджуваному підприємстві; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; прогнозування експорту підприємства на нових ринках збуту із новою продукцією; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; прогнозування та оцінка ефективності запропонованих заходів на результуючі показники діяльності ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11. Методи дослідження. Було застосовано методи бюджетування – прогнозування обсягів виробництва та реалізації нововведеної продукції продукції, складання планів витрат для забезпечення безперебійності виробництва нової продукції; при аналізі господарської (у тому числі зовнішньоекономічної діяльності) було застосовано статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз; при розрахунку показників ефективності впроваджуваного інвестиційного проекту було використано недисконтовані методи.

Результат дослідження. Було складено бізнес-план виробництва нового виду продукції для ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11 – екструдованих хлібців і показано, що обґрунтоване і обдумане планування діяльності підприємства, разом із оптимальною стратегією ведення справ та втіленням планів у життя може підвищити результуючі показники діяльності досліджуваного підприємства. Ключові слова: бізнес-планування, термін окупності, інвестиції, чистий грошовий потік, чистий приведений дохід, рентабельність, фінансовий план, маркетинговий план, прогнозний звіт про фінансові результати, прогнозний бюджет руху грошових коштів. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розробки та обґрунтування бізнес-плану суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 1.1& bsp; Бізнес план: сутність поняття, структура та зміст 1.2& bsp; Маркетинговий план та дослідження конкурентного середовища 1.3& bsp; Оцінка ефективності інвестиційного проекту та прогнозування фінансових результатів 1.4& bsp; Особливості бізнес – планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика виробничо–господарської та зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11 2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 2.2 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 2.4 Аналіз конкурентного середовища діяльності підприємства на внутрішньому ринку РОЗДІЛ 3. Бізнес – планування зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11 3.1 Бізнес - план виробництва екструдованих продуктів 3.2 Розрахунок експорту екструдованих продуктів у Словаччину та Молдову 3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Вступ Автор даного дипломного проекту обрав саме цю тему для опрацювання, бо вона є його особистим інтересом. До того ж вона є актуальною. В сучасних умовах весь світ є глобалізованим та інтернаціоналізованим, тобто економіки різних країн світу є взаємозалежними. Економіка України хоча визнана ринковою, але вона не така розвинута порівняно із Західно-європейськими, північно-американськими та далекосхідними країнами нашої планети. Щоб покращити добробут населення, сприяти економічному зростанню у країні, збільшити споживання товарів, слід мати позитивне сальдо торгівельного балансу, тобто щоб експорт країни був більшим за її імпорт. Саме тому треба щоб зростала кількість вітчизняних підприємств із зовнішньоекономічною діяльністю. Якщо ж у підприємства недостатньо власних коштів для реалізації якогось інвестиційного проекту (закупівля обладнання, виробництво нової продукції (частина чи весь обсяг якої реалізовуватиметься на зовнішньому ринку) чи побудова нової господарської одиниці), то воно може залучити кошти інвесторів для його реалізації. Щоб залучити ці кошти, підприємство мусить обґрунтувати доцільність та прибутковість їх використання. В умовах фінансово-економічної кризи багато підприємств потерпають від банкрутства як максимум чи від нестачі фінансових ресурсів як мінімум.

Метою написання дипломного проекту є відображення господарської діяльності (у тому числі й зовнішньоекономічної діяльності) ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату №11, її стану та економічних показників, що її віддзеркалюють, розгляд різних методичних підходів до розробки та написання бізнес-плану, власне розробка та написання бізнес-плану впровадження нової продукції ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату №11, частина якої буде відправлятися на експорт за межі нашої держави. Об'єктом дослідження під час написання даного дипломного проекту є дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства &quo ;Київхліб&quo ; &quo ;Хлібокомбінат №11&quo ;. Об’єктом дослідження є також сукупність теоретичних, методичних та прикладних питань складання бізнес – плану ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11. Предметом дослідження під час написання даного дипломного проекту є звичайна господарська діяльність підприємства (у тому числі зовнішньоекономічна). Предметом дослідження є також складання бізнес – плану ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11 та його техніко – економічне обґрунтування, а також господарська (у тому числі зовнішньоекономічна діяльність підприємства). Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких завдань: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення аналізу концептуальних підходів до визначення поняття &quo ;бізнес-планування&quo ; і виявлення принципових розбіжностей в підходах до розуміння цього терміна в існуючих дослідженнях; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення аналізу методичних підходів до розробки та обґрунтування бізнес-плану та вибір оптимальної методики бізнес-планування для досліджуваного підприємства; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення фінансово-господарського аналізу та стратегічного аналізу ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; розроблення та обґрунтування бізнес – плану із виробництва екструдованих продуктів на досліджуваному підприємстві; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; прогнозування експорту підприємства на нових ринках збуту із новою продукцією; -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; прогнозування та оцінка ефективності запропонованих заходів на результуючі показники діяльності ДП ВАТ &quo ;Київхліб&quo ; Хлібокомбінату № 11. У якості методів дослідження було застосовано методи бюджетування – прогнозування обсягів виробництва та реалізації нововведеної продукції продукції, складання планів витрат для забезпечення безперебійності виробництва нової продукції; при аналізі господарської (у тому числі зовнішньоекономічної діяльності) було застосовано статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз; при розрахунку показників ефективності впроваджуваного інвестиційного проекту було використано недисконтовані методи. Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.

Щорчна вдпустка за нцативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на нший перод тльки за письмовою згодою працвника та за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) у раз, коли надання щорчно вдпустки в ранше обумовлений перод може несприятливо вдбитися на нормальному ход роботи пдпримства, установи, органзац, та за умови, що частина вдпустки тривалстю не менше 24 календарних днв буде використана в поточному робочому роц. У раз перенесення щорчно вдпустки новий термн  надання встановлються за згодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення вдпустки на нший перод, настали пд час  використання, то невикористана частина щорчно вдпустки надаться псля закнчення д причин, як  перервали, або за згодою сторн переноситься на нший перод з додержанням вимог статт 12 Закону Украни «Про вдпустки». Забороняться ненадання щорчних вдпусток повно тривалост протягом двох рокв пдряд, а також ненадання х протягом робочого року особам вком до всмнадцяти рокв та працвникам, як мають право на щорчн додатков вдпустки за роботу з шкдливими  важкими умовами чи з особливим характером прац

1. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

2. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

4. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

5. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

6. Облік зовнішньоекономічної діяльності
7. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
8. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

9. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

10. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

11. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

13. Проект зовнішньоекономічної угоди

14. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

15. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

16. Планування діяльності підприємства

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

18. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

19. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

20. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

21. Планування діяльності підприємства

22. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
23. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
24. Бізнес-план підприємства

25. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

26. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

27. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

28. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

29. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

30. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

31. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

32. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

34. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

35. Безпека діяльності підприємства

36. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

37. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

38. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
39. Бізнес-план підприємства по наданню послуг
40. Бізнес-планування на підприємстві

41. Аналіз господарської діяльності підприємства

42. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

43. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

44. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

45. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

46. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

47. Аналіз діяльності підприємства

48. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

50. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

51. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

52. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

53. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

54. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства
55. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
56. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

57. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

58. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

60. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

61. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

62. Фінанси підприємства

63. Формування основних фондів підприємства

64. Інноваційна діяльність підприємства

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

65. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

66. Оцінка фінансового стану підприємства

67. Персонал підприємства

68. Рентабельність підприємства

69. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

70. Управління утворенням прибутку підприємства
71. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
72. Планування банківської діяльності

73. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

74. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

75. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

76. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

77. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

78. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

79. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

80. Облік основних засобів підприємства

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

81. Облік створення підприємства

82. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

83. Організація обліку власного капіталу підприємства України

84. Попередній фінансовий аналіз підприємства

85. Фінансова звітність підприємства

86. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
87. Аудит підприємства
88. Правовий статус приватного підприємства

89. Реєстрація приватного підприємства

90. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

91. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

92. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

93. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

94. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

95. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

96. Асортиментна політика підприємства

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

98. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

99. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.