Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Гноєвий Ігор Вікторович УДК 636.2.084.085 Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківській державній зооветеринарній академії Міністерства аграрної політики України та Інституті тваринництва УААН. Науковий консультант: ТРІШИН Олексій Костянтинович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, заслужений працівник сільського господарства України, директор дослідного господарства ІТ УААН ,Кутузівка”, завідувач кафедри технологічного проектування, механізації та технічного сервісу Харківської державної зооветеринарної академії. Офіційні опоненти: САВЧЕНКО Юрій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, директор Інституту сільського господарства Полісся УААН; ПІВТОРАК Ярослав Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри годівлі і технології кормів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького; ДЯЧЕНКО Леонід Сидорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології переробки продукції тваринництва і виробництва комбікормів Білоцерківського державного аграрного університету. Захист дисертації відбудеться 20.03.2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.02 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50. Автореферат дисертації розісланий 14.02.2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.М. СЛОБОДА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В 90-ті роки в умовах реформування сільськогосподарського виробництва, переходу до ринкових відносин на селі тваринництво України зазнало тяжких втрат, що створило продовольчу небезпеку у державі. У той же час молочне скотарство в економічно розвинутих країнах зробило значний крок вперед як щодо підвищення продуктивності корів, так і економічних показників виробництва молока. Це стало можливим тому, що у цих країнах ще наприкінці ХХ століття було завершено перехід на нові економічно обґрунтовані системи виробництва кормів і оцінки їх за енергетичним показником та за вмістом найбільш важливих поживних речовин. Суть таких систем полягає у тому, що розроблено і впроваджено у виробництво концепцію пріоритетних кормових культур і способів заготівлі з них кормів. Пріоритетні кормові культури – це ті, що більш за усе підходять до певних природно-кліматичних умов країн чи окремих регіонів, зумовлюючи високий вихід продукції з одиниці загальної площі при найменших витратах енергоресурсів, коштів, людської праці з розрахунку на одиницю продукції.

Виготовлені з них корми забезпечують у тваринництві найбільший вихід продукції з розрахунку на 1 га посіву. Завдяки повному забезпеченню біологічно повноцінними і економічно вигідними кормами, досягненню гармонії між нормованою годівлею та природними фізіологічними особливостями лактації корів там було створено передумови для досягнення прогресу у молочному скотарстві. Результати вітчизняних фундаментальних досліджень з питань годівлі сільськогосподарських тварин свідчать, що суттєво змінити стан справ у сучасному молочному скотарстві найбільш реально можна шляхом нарощування чисельності високопродуктивних корів, рівня їх продуктивності та економічних показників виробництва молока. Зокрема, роботами Г.О. Богданова, 1976; С.З. Гжицького, 1976; В.В. Цюпка, 1974; Ф.Ю. Палфія, 1986; В.В. Снітинського, 1998; Г.І. Калачнюка, 1983; В.Г. Яновича і Л.І. Сологуба, 2000; Я.І. Півторака, 2003; С.О. Вовка, 2005; Р.С.Федорука, 2005 розкрито фізіолого-біохімічні і адаптивні механізми нарощування надоїв молока у високопродуктивних корів. У роботах В.О. Головка, 2005; Л.С. Дяченка, 1986; І.І. Ібатулліна, 1993; В.М. Кандиби, 1998; Ю.І. Савченка, 1986; А.І. Свєженцова, 1999; О.К. Трішина, 1997 обґрунтована необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми підвищення продуктивності високопродуктивних корів. При цьому суттєвий прогрес може бути лише за умови достатнього і сталого забезпечення високоякісними кормами [В.Я. Максаков, 1991; А.О. Бабич, 1999; П.З. Столярчук, 2003; В.О. Головко, 2005; В.М. Кандиба, 2005; М.Ф. Кулик, 2003; В.Ф. Петриченко, 2003] та раціонального їх використання за умови цілорічно однотипної годівлі повнораціонними кормовими сумішками [Г.О. Богданов, 1998; Й.А. Даниленко, 1979; А.О. Омельяненко, 1996; Ф.Ю. Палфій, 1974; А.Т. Цвігун, 1997; О.К. Трішин, 1999; В.М. Кандиба, 2005; Brugger M.F., 1983; Harriso J. ., 1989; Soria o F.D., 2001]. Проте, комплексних і системних досліджень щодо кормозабезпечення і цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів з урахуванням сучасних адаптивних і трофічних зв’язків у системі ,грунт-рослина- тварина” у літературі нами не відзначено. Цим зумовлена науково-практична актуальність досліджень, спрямованих на вдосконалення системи виробництва і використання кормів стосовно цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів у зоні Лісостепу України, вивчення наукових і практичних аспектів інтенсифікації виробництва молока за умови ефективного використання земельних ресурсів, енергозбереження і охорони навколишнього середовища, нарощування рівня продуктивності високопродуктивних корів і підвищення якості їх молока та коефіцієнту продуктивного використання корму, економічних показників виробництва молока. Отримані результати можуть бути теоретичною основою для прийняття нових зоотехнічних і технологічних рішень, мати практичне значення у подальшому розвитку молочного скотарства в Україні. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в 1996-2007 роках у межах основної тематики відділу Технології виробництва, заготівлі і використання кормів (з 2000 року лабораторія Виробництва кормів) Інституту тваринництва УААН, що розроблялася за наступними темами, які були складовими ДНТП “Годівля сільськогосподарських тварин”: з 1996 по 2000 роки входили у тему № 0196U011384 “Розробка системи годівлі високопродуктивних сільськогосподарських тварин різних видів та рецептури, технології і організації виробництва комбікормів та кормових добавок”; з 2001 по 2005 роки були складовими теми № 0101U003309 “Удосконалити норми та схеми годівлі сільськогосподарських тварин.

Удосконалити систему виробництва і заготівлі кормів із застосуванням нових високоврожайних культур в умовах обмеженого матеріально-технічного постачання”; з 2006 року виконується тема у межах основної тематики кафедр Технології тваринництва ім. академіка М.Д. Потьомкіна та Технології кормів і годівлі тварин Харківської державної зооветеринарної академії № 0105V003766 “Удосконалення методів селекційної роботи та технологічних способів у тваринництві”. Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – збільшення виробництва молока у зоні Лісостепу України у нових соціально-економічних умовах роботи АПВ шляхом удосконалення системи кормозабезпечення господарств і підвищення ефективності використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів з урахуванням сучасних трофічних зв’язків у системі “грунт – рослина – тварина”. При цьому вирішували такі задачі: 1. Вдосконалити систему виробництва кормів стосовно цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів у зоні Лісостепу України за умови енергозбереження і охорони навколишнього середовища: провести техніко-економічну оцінку виробництва і використання основних видів зерна; вдосконалити технологічні засоби виробництва і використання кормів з багаторічних трав; визначити резерви збільшення виробництва та підвищення якості кормів шляхом застосування ряду нетрадиційних кормових культур; розробити ефективні злако-бобові сумішки з ярих і озимих зернофуражних культур на зерносінаж і силос з підвищеним вмістом сухої речовини, а також з ріпакових; підвищити протеїнову і біологічну цінність найбільш поширеного корму – кукурудзяного силосу. 2. Вдосконалити систему використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів: розробити концепцію пріоритетних кормів стосовно кормової бази для високопродуктивних корів за цілорічно однотипної їх годівлі; розробити стратегію годівлі високопродуктивних корів в умовах молочного комплексу з безприв’язним їх утриманням; науково обґрунтувати якість кормових сумішок у відповідності з фізіологічними потребами, рівнем продуктивності високопродуктивних корів; розробити рецепти повнораціонних кормових сумішок для високопродуктивних корів на основі пріоритетних кормів у зв’язку з рівнем їх продуктивності, сезонами року і трофічними зв’язками у системі “грунт – рослина – тварина”; вдосконалити технологію виробництва і згодовування кормових сумішок високопродуктивним коровам; визначити продуктивність і якість молока корів у зв’язку з згодовуванням їм вдосконалених кормових сумішок. 3. Визначити економічну ефективність застосування вдосконаленої системи кормозабезпечення і цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів у виробничих умовах. Об’єкт досліджень: дійні корови, нетелі і ремонтні телиці, корми різних видів, технології виробництва кормів, кормові сумішки, технології їх виробництва, комбікорми, система сталого виробництва кормів, цілорічно однотипна годівля високопродуктивних корів. Предмет досліджень: продуктивні, енергетичні, якісні показники виробництва кормів, фізіолого-біохімічні, продуктивні та економічні показники виробництва молока у зв’язку з якістю кормів та системами їх виробництва і використання в умовах промислового комплексу з виробництва молока.

Адже ми міркуємо над тим, що відбувається навкруги нас - тут і тепер. А значить, і вам буде цікаво поміркувати разом із нами. Принаймні, ми на це сподіваємося. Кобзарство як альтернатива глобалізації Цю скромну книгу віршів Дозволяю собі присвятити нашим пригніченим братам Та кріпацьму поету Тарасові Шевченку, Який невтомно закликав до звільнення селян Задовго до скасування кріпацтва в Росії, Не зважаючи на неодноразові ув’язнення. Рукописи його віршів, що були заховані в землі, Всі були знайдені та спалені владою, Він загинув, розстріляний в московській тюрмі. Писано ввечері 3 жовтня 1924 року, Коли мені наказали розпустити Другий комітет селян. Тейсуке СІБУЯ. (Посвята до збірки віршів “Кричу в полі” японського поета і політичного діяча Сібуя Тейсуке, виданої 1926 року в Японії). З Тарасом Григоровичем Шевченком ми познайомилися в Москві 1989 року. Вчилися тоді у Енергетичному інституті й задля підвищення ефективності навчання записалися на курси швидкого, чи то пак раціонального читання. Для розвитку пам’яті там пропонували вчити вірші напам’ять: перший тиждень - по одній строфі щодня, другий - по дві, далі - три, чотири, п’ять

1. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

2. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

3. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

4. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

5. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

6. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
7. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
8. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

9. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

10. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

11. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

12. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

13. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

14. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

15. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

16. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

18. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

19. Ефективність використання універсальних різців. Проектування спрощеної конструкції державки різців

20. Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

21. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

22. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"
23. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні
24. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

25. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

26. Ефективність використання ресурсів підприємства

27. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

28. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

29. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

30. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

31. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

32. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

33. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

34. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

35. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

36. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

37. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

38. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"
39. Впровадження технології експандування при виробництві кормів
40. Економічна ефективність виробництва

41. Економічна ефективність виробництва соняшника

42. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

43. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

44. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

45. Виробництво зерна, його економічна ефективність

46. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

47. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

48. Технологія виробництва масла бутербродного методом перетворення високожирних вершків

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

49. Шляхи підвищення рентабельності при виробництві художніх фільмів

50. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

51. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

52. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

53. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

54. Ефективне управління виробництвом
55. Методи економічної оцінки інновацій
56. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

57. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

58. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

59. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

60. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

61. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

62. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

63. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

64. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

65. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

66. Оцінка ефективності використання рухомого складу

67. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

68. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

69. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

70. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва
71. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
72. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

73. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

74. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

75. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

76. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

77. Метод конечных элементов

78. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

79. Методы исследования в цитологии

80. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

82. Метод радиоавтографии в биологии

83. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

84. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

85. Гамма – каротаж. Физические основы метода

86. Метод Бокового каротажа
87. Методы выделения мономинеральных фракций
88. Основні методи боротьби з інфляцією

89. Предмет, метод, источники Административного права

90. Методы осуществления государственной власти

91. Метод гражданско правового регулирования

92. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

93. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

94. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

95. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

96. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

97. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

98. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

99. Методы исследования литературы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.